A g e m e e n Nieuws- 69 Adv8r16nti8bfid voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HerYersacMms m TOLLED. BekencLmakiag. Ezll: :4 INo. 4(535. Donderdag 12 Januari 1905. 45e Jaargang. feuxlleton. bij inzet en opbod van den tol op den weg van NEUZEN naar AXEL bij het SPIJI en van den tol op den weg van HULST aaar WALZOOBDEN tusschen den NQOBDDIJK- en den BXARIAP0LDER. MET VALSCHE PAPIEREN. -*S- -fSa£ fr-'x If fl 11 V* ABONNEMENT: 9 advektentiI^: Inzending van advenentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Op Dinsdag 24 Januari 1905, des De oorlog tusschen Rusland en Japan. 8) TER NEUZEN, 11 Januari 1905. 1 SS gt Mnt.'Cutl'S. ee TeOFikeische COIRMT P af- Ur»°,bo{»e'e,.'zich bij alle Boe'kh.ndel,..., Po.ldmct.ur.n bushouders. Voor en Brieven- Yan 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driema&l plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr$s slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. lTlZSIldlJ-iAJ V <rk\.JL r w* f— bij a. ."ipnib r. «J« „,.a .....HI- --■ i* rt A *vb t. I' m .1V. nnl nji/1 b jj t 'r f h r p lr p n VAT namidda.s te 2 uur sal, onder nadere goedkeurmg, door den Burgemeester van Hnlf ten Gemeente- huize aldaar, ten overstaan van den Notaris J±. A. van Dalsum, worden overgegaan tot de openbare herverpachting De verpachting geschiedt voor een jaar, ingaande 1 Mei 1905. Behalve de in de voorwaarden vermelde kosten ziin ook die, gevallen op de eerste verpachting 8 h 9 *°or elken tol), ten lute van de pachters. De voorwaarden liggen ter lezing ter Provinciale enffie en ten Gemeeutehuize te IJulst, Axel, NeuzenHontmisse en Sas van Gent, alsmede aan de tollen op den weg van Neuzen naar Axel en van Hulst naar Walzoorden. Op die plaatsen kan ook inzage worden ver- kreeen van de besluiten der Staten tot hrffing van tolrecht en tot vaststelling van regiemeutaire voorschriften voor die heffing, alsmede van eene handleiding tot toepasaing van het tanef, welfce aan iederen pachterten gebruikezal worden gegeven. Middelburg, 6 Januari 1905. Gedeputeerde Staten van Zeeland, ROEST, Yoorzitter. KRU8EMA.N, Griffier. Burgemeester en Wethouders va» tireneln insevolge art. 37 in verband met art. 12, le lid der Drankwet ter openbare kenirn dat by hen zyn ineekomen de navolgende verzoeken om veilof tot den verkoop, respectieveli.jk voortzetung van den verkoop van van B. KAMERIK, voor het iinkervoorgedeelte van het nerceel Donze-Visserstraat 17, en van A. WIEST, voor het benedenvoorlokaal van he. nerceel Donze-Visserstraat wijk H, no. 47. Bkinen twee weken nadat deze bekendmaking s eeschi" d kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 10 Januari 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A P. GEILL, Burgemeester. W. vS. J. DIELEMAN, Secretans. Het nog al betrouwbare Russische telegraaf-agentschap o U. j.i i.bf to RnaaiQchp eskader in bevestigt het gerucht dat het 3e Russische evader in 't einde dezer maand uit Libau.de bekende Oostzee- haven zal vertrekken, ten einde zich met Rodjestwenski s eskader te vereenigen. Een Deensch blad voegt daaraan toe dat Rodjestwenski bevel zal ontvangen nam de Middellandsche Zee terug te keeren om er de aankomst tier schepen af te wachten. Dit laatste lijkt ons zeer onaannemelijk. Zou Rodjestwenski dan nu wel tkanaal van Sues door willen gaan in omgekeerde richtmg, teiwijl Mj eenige maanden geleden dit tot geenprna wilde en de geweldige route om de Kaap de Goede Hood koos? Want 'tis natuurliik met mogelijk dat hii deze route nog eens weer wil afleggen, alleen om in de Middellandsche Zee 'n paar schepen op te vangen. Daarvoor zijn de kosten te hoog en de gevaren te grH°et Japansche leger van Ojama krijgt versterkingen. Ook de troepen die door den val van Port Arthur besc^" baar zijn geworden, zullen wel naar de Sjaho worden eezonden alles te zamen genomen sohijnt Ojama in bemn Februari ongeveer 350,000 man onder zijn bevelen t« zullen hebben. Ook de Russen zullen ongeveer zoo sterk ziin. De vroeger opgegeven schattmgen, die o. a. snraken van 800,000 man onder Koeropatkin, schijnen dus schromelijk overdreven pweesttezuju Verteld wordt nu weer dat van de 878 omcieren, die te Port Arthur gevaugen zijn genomen, 441 naar Kus- land zullen terugkeeren, na op eerewoord beloofd te hebben niet meer aan den oorlog te zullen deelnemen. Precies dus dc bclft. 3 Van bet onderhoud dat Stoessel en bogi n capitulatie van Port Arthur gehad hebben wordt nog meegedeeld dat, toen Stoessel Nogi zyn deelnem.ng te kennen gaf met den dood van zyn zoons, de Japanner glimlachend antwoordde//Een van myn zoons 1 feUn bii Nanchan, de andere op den beuvel van 203 meters Het waren twee posities van groote beteekems en ik ben gelukkig, dat de opoffenng van hun leven samenviel met de overgave van twee zoo gewicht g nunten want het offer is nu niet tevergeefs gebracht. Hun beider leven beduidde immers mets m veigelyking met het doel." Een officier, die 'tbeleg van Port Arthur tot het einde heeft meegemaakt, heeft zich door een cone - nondent van een Engelsch blad laten interviewen Hii verklaarde o. a. dat Stoessel voomamelyk tengevolge van eebrek aan ammnnitie voor de zware kanonnen tot de overgaaf was gedwongen geworden. De Japansche sehoten op de forten waren buitengewoon goed ge'icbb Van 165 sehoten die op 't fort Longsjoesjan waren af- gevuurd, waren 103 treffeis. Richard" gestrand was en haar vader en moeder den dood in de golven hadden geronden.. Het eelukte mij de dames over te halen om op reis te gaan. Zij bezochten Franknjk, Italie en Duitsch- land, en het was mij a voornemen er op aan te dringen, dat de dames eerst na jaren weder in Engeland zoaden terugkeeren. Mtjnheer Von Het gebeurde herhaaidelijk, dat de heele bedieiung van een kanon door een projectiel werd vernietigd. In 't begin September werd het bevel gegeven om spaarzaam met de munitie om te gaan. Het bevel om in de forten dienst te doen stond vrijwel gelijk met het doodvonnis. Dikwijls gebeurde het, dat er manschappen gedood werden alleen door de hevigheid der ontploffing, zonder dat zij verwond werden. Gedurende de laatste drie maanden was er niemanrt meer in de vesting, die nog op ontzet hoopte en werd er verschrikkelijk geleden, het ergste in de hospitalen. Volgens de Parijsche .Echo de Paris" is 't rapport van generaal Kodama, gouverneur van Formosa, dat in 't jaar 1902 het licht heeft gezien, gericht zoowel tegen Rusland als tegen het geheele Westen. Het rapport noemt Nederland onder de landen, wiei koloniaal bezit onwettig is, en besluit dat de oorlog tegen Rusland zal gevolgd worden door een oorlog tegen Frankrijk op een bepaald aangegeven tijdstip. De tijdingis sensationeel genoeg, maar de gelool- waardigheid laat voorloopig nog wel iets te weiischen over. Londen, 9 Jan. Reuter's correspondent bij't leger van Nogi geeft een beschrijving van den aftocbt der Russische gevangenen door de .japansche gelederen naar het spoor- wegstation Tsjang-lin-tsjoe, waar zij op den trein naar Dalni gingen. De officieren, die hun sabel aan hadden, overeenkomstig de voorwaarden van de capitulatie, liepen met gebogen hoofdook de soldaten gaven licpcil lUtJL gCUUgCIl DUU1U V/WX*. uv O". V. O teekenen van geestelijke en lichamelijke overspannmg, door het langdurig beleg veroorzaakt. Zij schenen de vriendelijke wijze, waarop de Japansche soldaten zich gedroegen, zeer aardig te vinden de Japanners toonden zich natuurlijk wel nieuw3gierig, maar boden de ge vangenen bier, voedsel en sigaretten aan, en droegen zelfs de bagage voor hen, die zwaar vermoeid schenen. De correspondent vertelt veider van e.en onderhoud van Stoessel met eea Japansch stafofficier. Stoessel scheen teleurgesteld, toen hij vernam, dat Koeropatkin naar Moekden teruggedreven was. Hij zeide, dat Chineesche spionnen verteld hadden, dat Koeropatkin slechts op dertig mijlen van Porth Arthur stond. Stoessel vroeg ook, waar de Oostzeevloot zich bevond, en toen men hem inlichtingen gaf, zeide hij nu Porth Arthur gevallen is, behoeft die vloot niet verder te gaan. De aandeelhouderg der in staat van faillisse- ment verkeerende naamlooze vennootschap #Slaal- fabrieken te Ter Neuzen" zijn opgeroepen tot eene buitengewone algemeene vergadering op 24 Januari a.s. te Brnssel, waarin o.m. zal worden behandeld het navolgend voorstel Eene groep Nederlanders en Belgen zou eene nieuwe maatschappij stichten met een aandeelenkapitaal van 3 millioen frs., terwijl teveua eene obligatieleening zo» geslot.en worden van 2 millioen frs. De nieuwe maat schappij zou het actief en passief der tegenwoor- dige maatschappij overnemen. Heden namiddag werd alhier in het ^Hotel Centraal" door den bouwkundige J. Scheele voor de firma P. J. van de Sande in het openbaar aanbesteed het afbreken van het bestaande en het bonwen van een nieuw woon- en winkelhuis in de Noordstraat te Ter Neuzen. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren W. P. Nieuwelink en A. J. de Kort voor f 10,776, Joris Kolijn voor 10,114, H. Katjser voor 10,100, J. van der Velden voor 10,062, G. J. Balkenstein voor 9,974 en G. P. Rijnberg voor f 9,699. Gegund aan den laagsten inschrijver. Heden had alhier, ten behoeve van den Koude- polder, de prijsopgaaf plaats voor de levering en het vervoer van 250 Ms. grind. Voor de levering werd ingeschreven door de heeren P. J. de Lege te Ter Neuzen voor 2,49, P. Meensen te Dordrecht voor 2,49 en P. J. Verslnijs te Ter Nenzen voor f 2,19, alles per M8. De levering is aan den laagsten inschrijver gegund. Voo* het vervoer werd ingeschreven door de heeren A. C. Keukelaar te Hoek voor 0,51, L. Kolijn te Hoek voor f 0,50 en L. B. van Kerkvoorde te Ter Neuzen voor 0,87, alles per Ms. Het vervoer is aan den laagsten inschrijver gegund. Benoemd tot waterbouwkundig ambte- naar te Cadzand de heer A. Lombaard, architect te Oostburg. In de laatste helft der vorige maand zijn er langs de grenskantoren van Zeeuwsch- Vlaanderen naar Belgie gezonden 188 Neder- landsche melkkoeien en drachtige vaarzen en wel langs Veldzicht (gemeente IJzendijke) 42 stuks, langs Sas van Gent 40 en langs Olingo 106. Langs al de grenskantoren werden naar Belgie gezonden 821 runderen. Hoek, 8 Jan. Hedenmiddag nam de Ned. Herv. Gemeente alhier afscheid van het oude kerkgebouw. De Weleerw. heer Ds. E. Raams herdacht in de afscheidsrede, die tot tekst had Openb. van Job. hoofdst. 21 5, verschillende veranderingen in en aan het gebouw aangebracht, totdat het eindelijk na ongeveer drie eeuwen in gebruik te zijn geweest, wegens bouwvalligheid en gebrek aan plaatsruimte een algeheele ver- uieuwing zal moeten ondergaao. Gedurende den tijd noodig voor het afbreken en weder opbouwen zal gebruik getnaakt worden van het oude school- gebouw. Zaamslag, 10 Jan. MejuffrouwC. J. vanMensch, •nderwijzeres aande dorpsschool alhier, is benoemd .Mijnheer Von Berghaopt," antwoprdds m/jnheer I me, „iU W O,.; Mums eruatig, .het 19 ,oor m)j een gewetanse I - veranJe,d is." Voor ons eigen bestwil is het plicht, de f-.iten stout in het gelaat te zien, ware het alleen om elkander te verstaan omtrent de wegen die wij inoeten inslaan. Wat de »King Richard betreft, ik verzeker u, dat dit schip nog evenals vroeger ziin reizen tusschen Sidney eu Londen doet en nooit schipbreak heeft geleden. James Gray wilde met dat schip naar het buiteuland vmchten, eu nog op dit oogenblik wenschte ik dat het hem welukt ware. Maar hij gebruikte niet de uoodige voorzichtigheid, hij Dam zijn vrouw eu zijn dochter miss Jane mede. Dit moest de aandacht wel trekken en was daarom een bepaalde fout. Het was niet anders te verwachteu hij werd gevat nog voor het schip de monding van de lheems bereikt had. Zijn ongelakkige vrouw zocht den dood in de golven. Ge zult vragen, hoe het ge- rucht van den schipbreuk in de wereld kwam. Het antwoord hierop is eenvoudig. lkzelfverzon verhaal van d« schipbreuk der j/King Richard wel om de meest humane redenen. Toen ik ecomaal de zaak van James Gray op mij had genomen, begreep ik dat vader en dochter elkander niet mochten wederzien. Het was voor mij een het eu cent IUUI in- - Mijnheer Morris had hier eene proeve van zijn redenaarstalent gegeven en met de uitwerking daarvan kon hij tevreden zijn. Zijn tegens mder was ontwapeod en voor het oogenblik alt nans buiteu staat om nog in verzet te komen. Met zelfvoHoeniog zag hg dat hij overwonnen had Hij greep naar zijn hoed. Toen Koert daar me neergesUgen oogeu zich aan de leaning van zijn sioel vasthield en niets wist te antwoorden ze,de de advocaat op den toon van een medelijdeud vrier.d ,/Mijnheer Von Berghaupt, ik woon in het hotel „Zur Saison" en ben altijd van 8 morgens tot namiddags vier uur te spreken. Lk deel u dit mede, omdat ik verwacht dat ge vele op- helderingen zult wenschen te outvangen omiren den inhoud van deze akten ten alien tijde ben ik bereid u die te geven. Misschien verneem ik dan ook uit uw mond de erkenning, dat ik mijn olicht heb gedaau, niet alleen als advocaat, maar ook als een man van geweten. Dat zal dan mijn loon ziin voor mijne bemoeiingen in deze treunge zaak. Misschien heb ik later dan ook het geluk het uur te beleven, dat ge inziet dat lk eemg ver- niet mochten wederzien. Het was voor mij een nPrdien'en dat miin raad in deze of gene haar tante mcest mededeelen, dat de #K.mg Met een buigiog nam de welbespraakte advocaat afscheid en verliet de kamer. Mevrouw Von Berghaupt werd ongerust over het ongewoon lang wegblijven van haar echtvriend. Zij had gaarne gewenscht dat Koert getuige was van de vereering, die haar door de aanwezige dames werd betoond. Men hield van haar, men moest wel van haar houden. Doch zij veroorloofde zich niet, haar man in zijn onderhoud te storen en bedwong het verlangen om haar man in haar nabijheid te zien. En toch werd haar ongerust- heid opgemerkt, hoeveel moeite zij ook deed om die te verbergen. Men plaagde haar en zeide dat zoo'n langdurig gesprek van haar man met een heer een bedenkelijk ding was voor een jonge vrouw. De echtgenoote van den ritmeester, een dame die om haar wetenschappelijke ontwikkeliug bekeud was, nam den arm van de vrouw des huizes, stelde zich aan het hoofd van het gezelschap en voerde het onder vroolijke gesprekken naar den tuin. De dames plukten zich rozen, ndder- sporen en vergeet-mij-nietjes eerst eukele bloemen die echter tot groote ruikers aangroeiden, waarmede men de familie thuis wilde verrassen. Midden in den tuin, bij een zomertent, stond een jonge lindeboom, die de opmerkzaamheid der dames tr°^De boom van onze liefde", verklaarde mevrouw Von Berghaupt. Koert en ik hebben hem op den dag van ons huwelijk geplant. Tante Gray kwam op de gedachte om zoo'n linde te planten. Zij zeide, dat deze linde ook haar wortel slaat in het hart i der jouggehuwden. De boom is hun vriend, hi hondt de zoetste herinneringen levendig en onder zijne takken laten alle geschillen tusschen man en vrouw zich het best uit den weg ruimen onder dezen boom zullen onze harten elkander weder verstaan." De vrouw van den ritmeester scheen echter omtrent den boom erusDge bedeukingen te hebben. ,/Mijn waarde", zeide zij tot Jane, ffik zou niets tegen dien lindeboom hebben, als ik niet wist hoe het bijgeloof er door gesterkt wordt. Jk weet zeker, dat er nog andere redeuen waren, waarom deze jonge boom de eereplaats in uw tuin kreeg. Wil ik eenige van de hoofdredenen noemen Goed. Mevrouw Von Berghaupt, is bij het pianten van dezen lindeboom niet in uw hart als een vaste waarheid aaugenomen, dat bij het sterven van dezen boom ook de liefde in het hurt van uw man zou sterven De aaugesprokene sloeg de oogeu neder en kleurde. „Ziet ge wel dames, ik heb dat goed ingezien," zeide de geestige vrouw tot het gezelschap. ffHoe kan onze waarde Von Berghaupt zich door zulk een bijgeloof laten verontrusten Zal deze boom mettertijd niet een ware boom der angst worden voor onze lieve gastvronw en zal hij haar met meer kommer en zorg veroorzaken dan hij vreugde kan geven Hoeveel heimelijke tranen en hoeveel zorg zou die boom haar kosten Maar het leven brengt ons toch reeds genoeg kommer en droefems wij behoeven ons geen lindeboom te planten om nog meer leed te planten. Ik noodig daarom alle dames nit. om tot heil van de vrouw des huizes, mij te helpen den boom met wortel en tak uit te roeien." (Wordt vervolgd.) «n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1