Noordstraat. Noordstraat. Polderstraat. Wear de groote omzet 6uitengesoone groote sorieering in voorraad Openbare Verkooping. OPBUtMING eenige Jongensoverjassen 50 cent. Jaarlijksche Venditie Orgels. - Piano's. d- envarK WIJNEN WUNEH. L. DEKKER As., Ter Nevzen. 1 SIT N1C0LMS-CADEMX Oscar Blondeel, Meubelmagazijn. Voorhanden een groote voorraad zooals Kroonkasten, Kroonsecretaires, Linnenkasten, Chiffon- nieres Bahuts enBuffetten. Benevens een groote keuzeTafels, Stoelen, Etageres, Zuilen, Voetzakken, Waterstoven, Voet- kussens, Schilderijen en Spiegels en wat verder tot het Meubelvak behoort, alles zeer geschikt voor St. Nicolaas- Cadeaux. AXEL, TER NEUZEN, SAS VAN GENT, T7^;HOUTVEIiDITIE StudievannotarisPenneman,teWaerschc Openbare Verkoopmg. Houtmijten, Eikenboomen en Slaghout en 50 koopen schoone Sparren op stain. TIOO J. de Smidt-Pothoven, Ter Neuzen. Prima Gerookte en versche Ham. JAG9 DE HOE, en Kl NDERP AKJES, met 100 1. SLAGHOUT. 2. EIKEN en LARIKSEN. 3. SPARRENSNOEI. en 4. gevelde SPARREN. Dagelijks te bekomen: y# A AAA AAA. te Wachtebeke, (Heide.) 11 KANADABOOMEN 31 EIKEBOOMEN, 83 OIMEBOOMEN, 155 zware en lichte OIKEBOOMEN en 18 KANADABOOMEN. Zaterdag 24 December 1904, gevelde Sparren, Sparrensnoei, ISITEKAARTEN ENVELOPPEN D. H. Littooij Az., Ter Neuzen. le klasse lustrumenten. Bordeaux Medoc. Medoc Bordeaux. Bergerac. T a f e 1 w ij n. Old Port. Witte Port. St. J u 1 i e n. St. Estephe. G> orp d o ■>o tsa WOOF ui vvtw £/- c/ De Notaris M. B. DumoleynteHonte- nis.se, zal ten verzoeke van den WelEd. Heei P. C. 0. M. HOMBACH te II u 1 s t, in het openbaar verkoopen Op Maandag 5 December 1904, des namiddags 2 uur buiten de Bagijnepoort, aan den steenweg van Hulst naar t Jagertje, en staande in het sparrebosch nabij de voor- malige Blauwe Hoef. Te vergaderen bij P. Doffbmont. Op Dinsdag 13 December 1904, des voormiddags 11 uur: staande op den dijk tusschen den Burg- en Hengstdijkpolder, nabij de hofstede ,/Buitenzorg", bewoond door den heer Riemens te Hengstdijk. Des namiddags 1 uur staande op den dijk nabij de hofstede be- vroond door den heer Pbtrus van YVesemabt, te Hengstdijk. aan zeer lage prijzen. Ter Neuzen. J. de Smidt-Pothoven. De Notaris JL B. Dumolcyn te Hon- tenisse, zal ten verzoeke van de heeren RA.M- MELOO—KUSSE en J. P. RA.MMELOO, op des namiddags 21/2 uur, ter herberge van Petrus Rammbloo-Arbroscheer te Philippine, in het apenbaar verkoopen 3 hectaren, 4 aren, 40 centiaren TUIN- GROND, R1ETVELD en WATER te Philippine, kadaster sectie C n°s 233, 838 en 839 voor de helft in pacht bij diversen, behalve riet en visscherij, aan 285 francs 's jaars. Aanvaarding, in gebrnik of genot bij de betaling der koopsom, te voldoen binnen de 6 weken. Lasten vanaf 1 Januari 1905. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris. De Notaris Deschlins te Wachtebeke, zal ten verzoeke van HET BESTUUR DER BURGERLIJKE GODSHUIZEN te Gent, ten overstaan van den heer Blommaert, opziener der goederen, openbaarlijk verkoopen op Maandag 12 December 1904, om 8 ure stipt, 's morgens Te vergaderen bij Theophiel van der Eedt te Wachtebeke, (Heide) om 7V2 ure. Handelsdrukkerij te Waerschoot, Oostmoer, Vergadering aan koop 1 van het Slaghout te Waerschoot, Oostmoer onmiddelhjk daarna ven ditie van de gevelde Sparren en vervolgens van den Sparreusnoeien te 111/2 ore van de Boomen ter hofstede van boschwachter Martens. worden geleverd aan Pabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Repareeren van Orgels, Piano's en Kerk-Orgels. Billijke prijzen. (Eigen slacht.) Ter Neuzen. K. van Tatenhove. Glazen worden GRATIS uitgeleend. Bryscourant op aanvraag gratis. Bestellingen worden franco aan huis bezorgd. Aanbevelend, Fijne collectie LEDERWAREN. Gemonteerd GLASWERK. ARTICLE DE DELFT. Kunst Aardewerk Uitgebreide sorteering nieuwste „de Pompeji." artikelen. Ter Neuzen. Nickel- en Roodkoper Artikelen. Peluche Artikeleu. S Rielen Stoelen en Yonwstoelen. Kunst- Dames- en bloemen Heeren- Mandenwerk. en Planten. Reistasschen. wendt u tot den Tandheelmeester gediplomeerde der Tandheelknndige school van ParijS (de heroemdste Tandheel- kundige school van Europa) Raadpleging dagelijks van 9 tot 5 ure. 49 Plateaustr. (Rechtover de Nieuwe Hoogeschool). 5 minuten van de Zuidstatie, GrEUVM.'. Zie de St.Nicolaas-etalage's van de Goedkoope Winkel in de busschen der BURGER GODSHUIZEN VAN GENT, Donderdag 8 December 1904, te 9 ure, van i I die se,dert dagen, weken en jaren aan tandpijn of hoofdzenuwpijnen lijdt die tengevolge van een slecht gebit uwe spijzen uiet goed kunt kauwen, en alzoo aan alle maagziekten lijdt of blootgesteld zijt; wiens mond eenen slechten en onaan- genamen reuk uitademt, en eii zult verstaan dat alle slechte tanden in plants ▼an uitgetrokken, onmiddellijk kunneu genezen worden dat de kunsttanden en gebitten niet dienen moeten om in de diepste laden van eene kas te pronken maar dat zii geplaatst volgens de allerlaatste nienwe stelseis, uitnemend de natum-lijke tanden nabootsen en vervangen, de spraak verbeteren, 'de trekken van het gelaat verjongen en veraangenamen dat men er de hardste spijzen mede kan kauwen en dat zij door de gevoeligste menschen aanstonds verdragen worden; dat het rechtmaken van misgroeide tanden by kinaeren altiid mogelijk is; en boven alles zult gij overtuigd zijn, dat men zicn niet doodbevreesd bij een tandheelkundige moet begeven, maar zich in voile vertrouwen bij bem mag doen ver- zorgen en genezen, ton der de minste pijn te onderstaan. De personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzelfden dag verzorgd worden, zoowel voor de be- werkingen in den mond, als vooy de plaatsing van kun&ttanden en gebitten. G. YERLINDG Azn., Vlooswijkstraat 26, ftepolitoerde en Oesehilderde MEUBELEH,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1904 | | pagina 7