A g e m e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HHTDEHWET. ITationalo Militie. No. 4509. BE IEFSEIAME. Donderdag 1? Ma art 1904. 44e Jaargang FEUILLETON. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6cr 3 uren op den dag der outoave Bij deze couraut hehoort een bijvoegsel. De oorlog tusschen RusSand en Japan. De E2aikiil-spoor1 weg. Uit den Balkan. De variwege het Drankwet-Comite alhier belegde vergadering, in het //Hotel de Commerce", was door belanghebbenden, en eeuige belang- stellenden, uit deze en omliggeude gemeenten viij lalrijk bezocht. SuSS%sssBEBHsniSHB9K^833ssB[3S£^a ft r~T~TmrT-T-t~t n i ni- in i ii i i <m 11 i imhn11miHii11in milium 11—nm m per drie maatiden binnen Ter Neuzen f 1, Franco per post Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Mm abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. COtRMT. ADVERTENT1EN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. Uit blail verscliijnt fflaandaff-, Woensdag- en Vrijdagavond, uilgeaiiaderd op Feestdagen, bij de I'M r in it P. j. AM DE IAWDE te Verlenien. mammmmmmmamm Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gelet op art. 8 der Hinderwet, daen t e wcteni dat vergunning is verleend aan H. A. MARSILJE, slacliter, wonende te Ter Neuzen on zijne rechtverkrij- genden tot oprichting erner s!ael«terij op een ge- deelte van het perceel, gelegen in de Dr. Buijzestraat, wijk M 35, kadastraal sectie G 2741. Ter Neuzen, 14 Maart 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. L. OOSTERHOFF, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN" gelast tt B« A W M E Si .1 U U Hi zeemilicien-verlofganger der gemeente Wemeldinge, van de lichting 1902, zich op den 12en April 1904, des mid- dags twaalf ure, te bevinden aan boord van Hr. Ms. De Ruijter te Wiliemsoord, alwaar liij, gekleed in de bij|zijn vertrck met groot verlof medegenomen rnilitaire kleedingstukken en voorzien van zijne kooigoederen, zoomede van zijn zakboekje, zich moet aanmelden teneinde in werkelijken dienst te worden gesteld, wordende hem onder het oog gebraclit dat de verlof- ganger, die in gebreke bliji't op den bepaalden dag onder jjde wapenen te komen bij zijn latere opkomst zooveel 'langer in dienst zal worden gehouden en dat, volgens'art. 133 der militiewet, bij, die niet aan de oproeping voldoet, als deserteur zal worden behandeld. Alvorens naar Wiliemsoord te vertrekken zal hij zich behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Neuzen, 16 Maart 1904. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEIEL. Zoowel de ambtelijke als de particuliere berichten, die wij nu over den laatsten aanval op Port-Arthur heb- ben on'tvangen, wijzen er op, dat die aanval de krachtigste was, welke tot nu heeft plaats gehad. De torpedo- tlottielje van admiraal Togo opende het gevecht door stoutmoedig onder de batterijen te stoomen en daar met goeden uitslag een aantal torpedo's in den mond der haven te plaatsen. Een wanhopig gevecht ontstond waarin de Japansche torpedobootjagers de overhand behielden. Een geschutstrijd op grooten afstand tusschen de kruisers volgde, die geeindigd is met den terugtocht van de Rassisehe kruisers yNowik" en yBajan". Tot slot beschoten de Japansche slagschepen de binnenhaven met 24 kanonnen, waaruit in het geheel 120 granaten werden geschoten. En uit de particuliere telegrammen bliikl, dat hierdoor groote verwoestingen werden teweeg- gebracht. In de stad brak op verschillende plaatsen ernstige brand uit, en de batterijen werden zwaar beschadigd. Kapitein Asui, die een eskader van drie torpedoboot jagers kommandeerde en met zes Russische torpedojagers slaags raakte, gaf last den vijand zoo dicht mogelijk te naderen. Aan dit bevel werd voldaan, zoodat de schepen der beide vijandige partijen elkaar bijna raakten. Onderwijl het bier zoo warm toeging, stoomde een kruiser-divisie naar Talienwan orn het seinstation en het mijndepbt te vernielen. Dit plan gelukte. „Ge hebt zeer verkeert gehandeld, mijn mylord, met eeti derde persoon in te wijden iu een plan, dat wij beiden geheel konden ten uitvoer brengen. Wij beiden waren door dezelfde belang-m verbonden, raaar wat beoogt de derde Zeg mij eens, mylord, welke grondige redenen heeft die derde persoon om in ons belang te handelen ^Ik beb altijd veel van je gehoudei!, omdat je een verstandig en berekend meisje waard als je verstand zoo rijp was geweest als nu, dan had ik niet teruggedeinst orn deze plannen met jou alleen ten uitvoer te brengen. Maar je waart toen nog een kind, bet zou een euveldaad zonder voorbeeld gewiest zijn, als ik mijn goed overlrg de plannen aan een kind had bloot gelegd. Deze overweging dwong mij naar een raadsman uit te zien, die bekwasm was om mij den weg te wijzen, waarlangs ik mijn doel kon bereiken. Wat was natuarlijker dan dat ik allereerst aan den man dacht, van wiens bekende schranderheid ik vo'- doende be wijzen bad De Japansche verliezen bedroegen negen dooden on twintig gewonden, van Russische zijde moeten 40 mp,;i gedood en 150 gewond zijn. Stad, haven en vesting- werken zijn ditmaal bovendien zeer gehavend. Zelfs de (-Retwisan", die juist weer heelemaal opgeknapt was en spoedig weer aan den strijd zou kunneu deelnemen, moet volgens een ooggetuige opnieuw zwaar getroffen zijn. Men bedenke hierbij ecliter, dat het fantastisch gezicht, dat zulk een gevecht oplevert, dikwijls eeii fantaseerenderr invloed op het brein eens verslaggevers heeftin rook en kruitdamp nemen de vormen wel eens grootere afmetingen aan. Er is zelfs reeds geseinfl, dat Port-Arthur door de Japanners was bezet, waarvan nu een tegenspraak kornt uit Port-Arthur zelf. In Korea staat nu het cerste Japansche legerkorps Het zijn de drie divisies onder generaal Koroki. En volgens ambtelijk bericht van den Russischen generaal Sjelinski moeten te Tsjinampo 18,000 Japanners geland zijn, die zich op weg naar Pingjang bevinden. Te Kengsja, in noordelijk Korea, zouden 500 Japanners geland zijn en 2000 vroeger daar aangekomen Japanners, langs de kust van Seng-ja oprukken. Koreanen, die van dien kant komen, logenstraifen echter de berichten over deze 2500 Japanners. Van Wladiwostok geen under nieuws, dan dat een vrouwenvereeniging heeft aangeboden duizenden zand- zakken te maken voor de verdediging der stad. Het Wladiwostok-eskader is nog steeds zoek. De ^Sydney" brengt van Nagasaki 230 Russische matrozen naar Sjanghai over. Deze menschen zijn alien afkomstig van door de Japanners voor goeden prijs ver- klaarde Russische koopvaardijsehepen. De bewapening van de Russische kanonneerboot yMandzjoer" is naar het Chineesche arsenaal gebracht. Volgens den Petersburgschen Renter-correspondent zal de opperbevelhebber Koeropatkin bij zijn komst te Moekden 200,000 man troepen geconcentreerd vinden op het tooneel van den oorlog. Hij zal daarmee dan spoedig zijn aanvallende operaties beginnen. Binnenkort zal het 15e legerkorps uit Moskou en het lOe uit Charkof naar het oorlogstooneel vertrekken. Deze troepen zullen na den oorlog naar Rusland terug- keeren, terwijl de andere, die nu op het oorlogsterrein zijn, vast in de Aziatische provincies zullen blijven. De Russische regeering heeft, volgens Standard" door bemiddeling van den Franschen gezant te Seoel een bijdrage van 2000 jen voor het Japansche Roode Kruis gezonden, uit erkentelijkheid voor de wijze, waarop de Russische gewonde matrozen te Tsjemoelpo behan deld zijn. Het werk aan den spoorweg om hetBaikalraeer schiet goed op. Voor 14 Maart zou de sectie TanchoiKoeltoek voltooid zijn. Men rekende 15 Augustus Koeltoek met het station Baikal te kunnen verbinden. Om deu spoor weg binnen een bepaalden termijn klaar te krijgen is een nieuw krediet van 756,000 roebels uitgetrokken. Daarentegen verneemt een Fransch blad uit Petersburg dat, naar in rnilitaire kringen verteld wordt, het ver- voer over het Baikal-meer niet bijster naar wensch gaat. Het ijs blijkt niet stevig, al is het dik, d. w. z. dat de gevreesde scheuren zich telkens vertoonen. Telkens is bet spoorwegverkeer gestremd, en zoodoende heeft men weer veel gebruik van sleden moeten maken. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Tewfik-pasja, bezocht gister de gezanten van Oostenrijk en Rusland. Naar geyield wordt zijn dezen bereid, om in de voor- stellen van generaal De Giorgis de bepalingen te wijzi- gen, die hem het recht zouden geven, zelf Turksche officieren in Macedonie te ontslaan of te verbannen, daar de Porte die volmacht beslist weigert te geven, omdat de souvereine rechten van den Sultan er door geschonden zouden worden. De ministerraad van gister had de opdracht, bepaalde besluiten te nemen betreffende het ontwerp-traktaat tusschen Boelgarije en Turkije. wOp mijn vraag zijt ge het antwoord schuldig gebUven, mylord, en ik zie daaruit duidelijk, Hat ge het gewiehl van die vraag gevoeld hebt. Ge zult die man een vreeseiijk grooten prijs moeten betalen voor zijn zwijgen en hij zal ons beiden ten verderve voereo, zoodra wij hem laten bemer- ken, dat wij geen zin hebben om aan zijne eischen te voldoen." ffJe ziet de zaak le duister in, kind, en je be- denkt niet, dat dezelfde overwegingen ook mij heb ben beziggehouden toen ik die overeenkomst met hem sloot. Ik wil het niet ontkennen reeds dikwijls heb ik gewenscht mij vrij te maken van de banden, die mij hinderen in mijn bewegingen. Maar dat is iets, wat niet afhangt van het besluit van een oogenblik. Daarvoor is zorgvul- dige overweging noodig ik moet een st.andpunt hebben, dat mij overmaeht geeft over mijn roede- stander. Eerst als wij zoovrr zijn, is de tijd van handelen gekomen." #En hoe moet het dan gaan tot die tijd ge komen is?" vroeg de jonge dame met een min- achlend schouderophaleu. yIk voel mij niet in staat om tot dien tijd mij te schikken in de pc- sitie, die ge mij tegenover uw medestander hebt aangewezen, mylord #.Je zult wel zoo verstandig zijn, geloof ik, dat je niet alles op het spel zult zetten, alleen j TER NEUZEN, 16 Maart 1904. Hedennamiddag word alhier op het raadhui3 in tegeuwoordigheid van het dames- en hteren- comite dat zich met de sfichtiug onledig heeft gehouden, en verschillende autoriteiten en beiang- stellenden het ziekenhuis alhier plechtig geopend door den heer Ruijs, hoofd-iiispecteur voor de volksgezondheid in Zeeland. Wegens het late uur ontbrak het ons aan de gelegenheid orn hiervan uitvoerig melding te maken, en hopen we daarop -in 't volgend nummer terug te komen. Als spreker trad op de heer G. J. Bartman, van Amsterdam, voorzitter van den Ned. Bond //Vergunning." Nadat de spreker de vergunninghouders er op had gewezen dat eendrachtige samenwerking nood- zakelijk was met het oog op de zeer spoedig t) verwachteu beslissing over de Draukwet, teneinde gezameulijk daartegen te protesteeren, besprak hij de wijzigingen welke het nieuw ontwerp bevatte en die oogenschijnlijk o, zoo in het voorHeel dtr vergunninghouders waren, maar in werkelijkheid niets beteekenden dan alleen belemmering van de u-.toefening in het bedrijf, wat hij puut voor punt toelichtte. Na afloop werd gelegenheid gegeven zich bij de vereeniging aan te sluiten. Door Ged. Staten van Zeeland was be- paald dat bezwaren tegen de voorgenomen op richting van het waterschap van polders en waterschappen beoosten het kanaal GentTer Neuzen, moesten ingediend zijn voor 1 April a. s. Op verzoek van verschillende polderbe- sturen is thans deze termijn verlengd tot 1 Juni a. s., zoodat deze zaak in de gewone jaarlijksche poldervergaderingen ter sprake kan komen. Naar luidt van verschillende berichten werd sedert eenige dagen door de Nouvelle Union Sucriere aangeboden om beeten te contracteeren h f 10,per 1000 Kg. voor levering aan het kanaal en f 9,50 op andere plaatsen, onder voorwaarde dat voor 8 Oct. moeten worden geleverd 3000 Kg. per gecontracteerd gemet en de rest voor 16 Nov. Op deze voorwaarden zijn heden alhier tal van contracten geteekeud. Door het hoofdhestuur v^n den Bond van Ned. Onderwijzers is berioemd tot lid der prc- paganda-commissie voor Zeeland de heer J. W. II. F. Buijze te Stavenisse, voorzitter der af- deeling //Tholen en St. Philipsland" van voor- noemden bond. De commissie bestaat thans uit de heeren L. J. de Vries, Ter Neuzen, D. H. Jonk, Cortgene, om een meisjesgril. Voor jou heb ik gepeiusd en gewerkt, denk daaraan. Ik sta reeds met een voet in het grafbij mijn dood verkrijg je de vrucht van al mijn werk." z/Ja, als de ander niet de beste deelen voor zich eischt en slechts de wormstekige kern voor mij overlaat „Laat dat aan mijn zirg over. Ik zal met hem afrekeuen en spoedig ook. Maar tot dat oogenblik komt het er op aan, zooveel kalmte en zelfoeheerscbing te toonen, dat hij zelfs niet vermoedt, dat wij ons van hem willen ontslaaD." z/Ge dwingt mij dus, mylord, om uw mede stander te behandeleu als mijn gelijke iu de samenleving. Ge zult niet over mij te klagen hebben bet zal gebeureu. Er blijft echter nog een vraag, die ge mij moet beantwoorden, omdat hij zal aaudringen op de beslissing van een zaak, die hij zelf ter sprake heeft gebracht. Hij verlangt dat ik het beheer van mijn toekomstig vermogen aan hem zal overlaten. Strookt het met uw bedoeliugen, dat ik daar ja op zeg „Ik kan en mag je niet ve-zwijgen, kind, dat ik hem daarop uitzicht heb gegeveD. Maar je zult wel begrijpen, dat ik zoo iets nooit ernstig gemeend heb, en ik houd hem voor ie ichrander, dan dat hij daarop ooit met zekerheid gerekend zal hebbcB." A. Prinse, Noordgouwe, H. P. A. J. Buijs, Vlis- singen, G. Menlenberg, Wilhel nin.dorp, J. van Loo, 's Heer Arendskerke, P. de Bruijne, Aarden- burg, Buijze te Stavenisse en P. K Peerlkainp, als gedelegeerde uit het hoofdbestuur. Bij Kon. besluit is aan de wed. H. P. Hendriks, rijks-veldwachter (brigadier) een peusioen toegekend van 194 'sjaars. Bij het te Axel gehoudne toelatingsexamen voor de. Rijks Normaallessen zijn geslaagd voor de voorbereidingsklasse Je af'd., P. Bakker, J. M. de Cooker, H. Duym, C. F. v. d. Eeckhout, A. P. Gerards, A. L. D. Janssen, J. F. Kaan, P. C. Maelsaeke, A. Karstel, E. Lansen, A. de Meijer, M. Waelputen de tweede afd. Ph. Bouwmaus voor de le klasse, H. J. Castenmiller, P. J. Eijke, P. B. van Eerdenburg, A. C. de Pauw, A. J. Sarneel, A. L. C. de Theije, M. Herrijgers en de 2e kl. A. P. Neeteson. Op de Maandag te Zuiddorpe gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 82 stuks hoornvee, 22 paarden en 17 varkens. De uilgeloofde prijzen werden toegewezen, als volgt voor het beste werkpaard aan A. Versijp, het beste veulen aan Th. v. d. Vijver, het beste jaarl. venlen 1" prijs aan A. D'Hert, 2" prijs aan H Bonte, Koewacht, de beste baatgevende koe aan B. C. Puijlaert, den vetsten os aan P. Verbiest, de vetste vaars aan H. Bonte, Koewacht, het grootste getal hoornvee aan A. de Guchtenaere, Koewacht, en het grootste getal varkens aau A. de Roek te Wachtebeke. De handel was traag. De meeste prijswinners wonen te Zuiddorpe. Gisteren werd door het bestuur van het waterschap Willem Hendrik en Klein Kieldrecht iu den ^Koning van Engeland" aanbesteed het maken van een weg door den Klein Kieldrecht- polder, lang 1046 M. en het aanleggen eener keibaan in dezen weg eu 2 aansluitingen tot bestaande keiwegen, ter gezamenlijke lengte van 1861 M., alles in de gemeenten Graauw en Clinge. Voor deze werken werden ingeleverd 7 biljetten als: Jos. Rottier te St. Jansteen voor f 12200; A. Tholens Dz. te Ter Neuzen voor 12140; Jan Jansen le Ter Neuzen voor 11900 ;E. A. de Waal te Lamswaarde voor f 11870 K. de Vos te Ter Neuzen voor f 11695 G.J. Balken- stein te Ter Neuzen voor 1 1630 en J. Hofman te Ter Neuzen voor f 11500. Gegund aan G. J. Balkenstein. Zaterdag werd te Hulst door den heer J. Vogelvanger aanbesteed het bouwen van een villa, gelegen aan den stationsweg. Hiervoor schreven het minst in de heeren C. Bleijeubergh en C. Everaard, St. Jansteen, voor f 13,741, aan wie het werk gegund is. Verder schreven nog in de heeren J. J. ^Gelooft ge, dat er een rniddel is om die belofte terug te nemen Tegenover mij maakte hij geen bezwaar, er zich op te beroepen, en hij zal er niet aan denken, vrij wil lig er van af te zien hij zal aan de belofte vasthouden." ffDat deed hij reeds, maar ik ontweek een be- slissend antwoord. Hem het vermogen in handen geven, zou precies hetzelfde zijn als ons op ge- nade en ongenade aan hem overgeven. Wees daarom slim, Alice, slim eu behendig. Laat je geen bepaalde belofte uitlokken, maar houd hem in de onzekere hoop, dat je genegen bent, aan mijn verlaugen te voldoen en verschuif het oogenblik der beslissing, totdat de dag gekomen is, waarop het vermogen wordt uitgekeerd." z/Dat is juist de weg, dien ik reeds heb inge- slagen, mylord. Het valt echter te betwijfelen, of hij daarmede tevreden zal zijn." (fZoolang hij mij zijn klauwen niet heeft laten zien, zal hij jou niet lastig vallen; alleen reeds de eerbied voor je sekte zal hem verbieden, anders te handelen. Wanneer ik behalve zijn helder hoofd iets in hem moet prijzen, dan is het zijn gewoonte om nooit aan de waardigheid van een dame te kort te doen." (Wordt veivolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1904 | | pagina 1