Nieuws- A I g e m e e n en Adve rtentiebiad r voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4488. Donderdag 28 Januari 1904. 0ND2RWIJZKR GUOOTBELASTHTG. feuilleton. SI EEFS1I4K 44e Jaargarig. KINDEBBESCHEBMIN G. ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave fcJS&.'V'T™rd""»g L tSTfnd pMt Al. zoodamg dient te worden be.ohouwd het - _rrHon pjj <je I yoorsclirift (oude en nieuwe wet) dat een kind, De wet op de ouderlijke macht en de wooydij van 6 Februari 1001. Stbl. 62. IT. Ouderlijke macht. 3) Duitschland. T u r k ij e. Per drie tnaanden binnen Ter Neuzen 1,— Franco per post Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32*. Men abonr.eert zieh bij bushouders. Voor DlgiC J A,"XV. J -pj alle Boekhandelaars, Posldirecteureu en Uneven COBRAS ADVERT EN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkcn regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blad te? Burgemeester en Wethoudcrs^ van TER NEUZEN roepen op sollici- tanten naar de betrekking van verscliifnt Maandag-, Wn^nadag- en Vrildagavond. HUgwooderd op FeeStdagen, bij de Firma 1'. J. TAM te Ter Weazen. bij het overlijden van een der ouders de ouder lijke rnacht blijft bestaan voor al wat den persoon van het kind betreft, terwijl er voor zijne be- zittingen voogdij is. Yolgens de nieuwe wet is bet nu bij wettige kinderen of ouderlijke macht 6f voogdij, terwijl aan de Openbare lagere school O ju die ge" I ^ij onecbte kinderen, al ot niet erkend, alleen meente, op eene jaarwedde van j van voogdjj sprake kan zijn met 4 vierjaarlijkscbe verhoogingen van Stukken franco in te zenden aan den Burge meester voor 15 Februari 1904. Ter Neuzen, 25 Januari 1904. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, ^J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. L. OOSTERHOEF, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt by deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Men heeft in de Kamer nog een woordenstrijd gehad over de vraag of het moest zijn ouderlijke macht ot ouderlijk gezag. Dr. Kuyper betoogde, op grond van den Bijbel, dat het moest zijn /gezag." Men heeft zijne opvatting evenwel niet gevolgd. Voor de practijk is het dan ook precies het zelfde of men van macht of van gezag spreekt. Van meer belang is, dat de wet wel spreekt van ouderlijke machtmaar dat nergens wordt aangegeven wat daarondtr nu eigenlijk moet worden verstaan. Eene niet haperende definitie is ook zeker M°id dUeTb u r g7^dV 22 "januarU 1904 fnvorderbaar I moeilijk te geven, omdat men hierbij voor een yerklaard kohier der grondbelasting op de gebouwde I groot deel te doen heeft met moreele recnten en ongebouwde eigendommen de^er &em^en^'°y^ I en verplichtingen. van welke ouderdom ook, eerbied en ontzag aan dat ieder verplicht is zij r, en aanslag op wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 26 Januari 1904. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. zijne ouders is verschuldigd. Hoe die eerbied en dat ontzag zich moeten uiten is moeilijk te bepalen en dit is dan ook niet door den wetgever beproefd. Maar eenigszins in verband met dat voorichrift en daardoor krijgt bet eene zekere practiscbe beteekenis kan worden gebracht de aan den ouder, die de ouderlijke macht uitoefent, gegeven bevoegdheid om indien bij gewichtige redenen van misnoegen over het gedrag van zijn minder- jarig kind heeft, aan de rechtbank te vragen de opneming van dat kind voor een bepaalden Opo-emerkt moet worden dat ouderlijke macht w en voogdij twee verschillende zaken zijn, door tijd in eene voor dat doel bij de wet aange de wet ook afzonderlijk geregeld. 1 In de oude wet wordt gesproken van ,vader- lijlce" macht. Volgens de nieuwe wet moet nu overal waar die uitdrukking voorkomt gelezen worden „ouderlijke" machtwant, zeide men, bet is de macht der ouders, bet is, zoo oordeelde de wezen Rijksinrichting. Een dergelijke bepaling bestaat ook onder de oude wet, doch eenigszins anders en deze wet spreekt ook van ffin verzekerde bewaring doen stellen." Als een natuurlijke verplichting mag ook mZzeker wel aangemerkt worden de plicbt der Minister, een coueci I ouder3 0m bunne minderjange kinderen op te ning in de eerste plaats door den vader geschiedt. En daar men bier met eene macht van beide ouders te doen heeft en wel, volgens de wet, alleen bij gehuwde ouders, verdwijnt die macht zoodra er geen huwelijk meer is om te veran- deren in voogdij. Onder de oude wet wordt aangenomen dat tN voeden en te onderhouden. Maar de wet heeft ook dat tot een wettelijken plicht gemaakt. Volgens de oude wet is dit ook wel zoo, doch meer bepaalde de wet niet. De nieuwe wet bepaalt ecbter dat bij grove Zoodra het gesprek voor de deur was afgeloopen, keerde de jonkman naar de kamer terug. Ilij Tend daar zijn moeder alleen. Maar Walther, ik ben door je bandelwijze geheel van streek. Wat denken jelui mannen tocli weiuig ua Wat zijn dat voor streken Ge hebt de onderhandeling niet volgens mijtie Daar blijf je weg tot laat in den nacht en laat inzichten gevoerd", sprak de man in het rijtuig I ous bier zitten wachteu. En wie breiig je nu op knorrigeu toon. ^Waartoe dient het een man mee Een vrouwspersoon, dat je bier of daar outmoet hebt en du in miju fatsoeuljjk buis biuuenvoert. En nu verlaug je nog, dat nij haar verzorgen, kleedeu en verkwikkeu zullen een vrouwspersoon, dat zeifs geen schoenen aan de voeten heeft en op dunne konseii op straat loopt. Je zuster Edith heeft de zwakheid nog, zich i aar je begeeren te schikken Zij heeft haar meegenomen naar haar slaapkamer. Maar van mij heb je niet te verwachten, dat ik zoo- zeer rnijn staudpunt zou vergetenik zal nooit de haud uitaieken om zoo'n schepsel te helpen. Maar v ij "kennen dit buis en dat zal voldoeude I Maar spreek dan tocb Waar kom je va* daau - Hoe heet Waar ben je geweest Hoe ben je aan dat vrouwmensch gekomen En in welke betrekking sta je tot haar Laat je toch niet ieder woord afperseu >f #Ik zou u reeds lang geantwcord hebben, mama," autwoordde de jonkman, die Walther Lund heette, wals u siechts zoo goed wilt zijn mij aan te hooren. Ik ben bijna tot middernacbt op het kanioor geweestDog laat in den avond kwamen telegram men, waaraan zonder dralen gevolg gegeven moest worden. Dit is de reden, waarom ik niet op den gewonen tijd ben thuis gekomen, mama Ik hoop, dat deze verontschuldiging voor u vol doende is" te dreigen, als men de macht niet heeft hem te dwingen? In ieder geval zou het beter geweest zijn te beproeven, of hij door geld tot toegeven te bewegen was." #Dan was het geraden geweest, dat u daarop eens gezinspeeld liadt, mijuheer tfLaat mijn naam buiten spel, rerzoek ik u, viei de ander snel in. #U hadt in elk geval zijn naam moeten vragen. Nu weten wij evenmin in wrlke straat wij zijn, als met wien wij te doen zullen hebben. nasportngen. zijn voor alle verdere deze straat, koetsier Dit is de Richmond-street," antwoorde de paardenmcnner, die stijf en def'ig op den bok zat. De man nam een der rijtuiglanlaarns en verlichtte daarmee de deurpost. ffWij bevinden ons voor bet huis n° 227 in Richmond street, dat is voldoeude." ,/Stap dan in en laat den koetsier naar hnis rjjden." De man stapte in, sloeg de ireden nicht en het rijtuig keerde terug langs den weg, dieu het gekomen was; weldra s'.ieif het geluid der wielen, die over de straatsteenen rolden, in de verte weg. verwaarloozing van den plicbt tot opvoeden en onderhouden ontzetting uit de ouderlijke macht kan volgen. Zeker een uitnemende bepaling, waardoor aan de door en door slecbte opvoeding, vooral aan de zedelijke misbandeling van sommige kinderen, een eind kan worden gemaakt. Nu we weten dat ouderlijke macht alleen te pas komt bij huwelijk en we zoo ongeveer weten wat, volgens de wet, de ouderlijke macht is, althans welke verplichtingen en rechten de ouders hebben ten opzichte van den persoon yan het kind, dient de vraag beantwoordtwie oefent de ouderlijke macht uit. Zooals ik reeds zeidein de eerste plaats de vader. Maar ook de moeder kan daartoe geroepen zijn namelijk indien de vader buiten de moge- lijkheid is tot uitoefening, indien zij bij scbeiding van tafel en bed daartoe door den recbter is aangewezen, in geval van ontzetting of ontheffing van den vader uit de ouderlijke macht. Mocbt in die gevallen ook de moeder niet in de mogelijkheid zijn tot uitoefening dan wordt door den kantonrecbter een voogd benoemd. Behalve ten opzichte van den persoon van bet minderjarige kind uit zich de ouderlijke macht ook ten opzichte van zijne bezittingen, van zijne goederen. Nu kunnen wel verreweg bet overgroote deel der kinderen, zoolang hunne ouders in leven zijn, niet bogen op bezittingenmaar tocb kunnen zij door schenking, erfenis, legaat van derden wat verkrijgen. Het zou zeker al heel onnatuurlijk zijn, indien de wet bet bewind of bebeer over die bezittingen niet toekende aan dengene der ouders, die de ouderlijke macht uitoefent. In dat beheer is de ouder geheel vrij, mits let behoorlijk is. Maar bebeeren is nog geen beschikken. Wil de ouder, die het beheer heeft, eene daad van eigendom verrichten (bijv. verkoopen) dan mag dit niet dan na machtiging des recbters, zooals die voor den voogd is voorgescbreven. Het spreekt vanzelf dat de beheerende vader of moeder, verantwoordelijk is niet alleen voor de bezittingen zelve, maar ook voor de vruchten daar van, ten ware bij of zij het vrucbtgenot heeft, in welk geval er natuurlijk geen verantwoor- ding van de vruchten beboeft plaats te hebben (Wordt vervolgdj. YAN DER MOER. „Het kan zijn, Walther, het kan zijn, maar dan hadt ge toch verstandiger gedaan met in een rijtuig naar huis te komen, dan in dit weer zoo'n langen weg te voet af te leggen en ons nog langer te laten wachten. Maar zoo zijn jelui, je denkt nergens over na. En nu weet je hoe nieuwsgierig ik ben om te vernemen, hoe het met dat vrouws persoon staat, dat je meegebracht hebt en je blijft lachend zitten, zonder mij iets naders te vertelleu." „Om u zoo spoedig mogelijk op de hoogte van de zaak te stellen, verklaar ik u, dat tusschen bet jonge meisje en mij geenerlei betrekking bestaat. Ik zag haar eerst op het oogeublik, toen ik den tnin voor ons huis zou biunengaan. Ik sprak niet meer dan lien woordeu met haar en vernarn niets anders dan een smeekbede om mede- lijden en erbarmiog. Dat is alles, wat ik van haar weet, mama Ik ben overtuigd, dat zij ons de waarheid zal zeggen, als zij weer hier is, want haar bede om bescherming klonk zoo smeekend en roereiid, dat ik geen oogenblik twijfelde, of ik had met een arm, ougelukkig schepsel en niet met een verworpelinge te doen." »Je hebt zeer ounadenkend gehandeld, Wralther Wie kan vertrouwen stellen in de woorden van een vrouwspersoon, dat na middernacht alleen en op kousen op de straat ronddwaalt. Maar zoo zijn jelui mannen, de een zoo goed als de ander. Je zult spoedig zien, wat zij eigenlijk is, zoodra ik haar in verhoor neem. Maar zeg mij toch eens, waarom ben je nog weer naar beneden in den tuin gegaan Dat begrijp ik niet wEn toch staat dit in verband met dat jonge meisje, mama. Doch laat ik u de gebeurtenissen verbalen, zooals zij op elkander zijn gevolgd.' Heel geruststellend zijn de berichten niet, die uit Duitsch-Zuidwest-Afrika komen. Windhoek, de hoofd- stad der kolonie, en de woonplaats van den voornaamste ambtenaars en hunne gezinnen, wordt door 5000 tot 8000 inboorlingen bedreigd. Wel is Windhoek rersterkt, en heeft het een steenen kasteel, waarin in het uiterste geval de bemanning, de vrouwen en kinderen kunnen vluchten; maar de bezetting van de plaats is klein, hoogstens 230 man, met twee maxims. Hoe lang deze tegenstand kan bieden, is niet te zeggen; voor een deel dit ook afhangen van de hoeveelheid ammunitie en levensmiddelen, die in Windhoek zijn. Daarover ontbreken alle gegevens. De overste Leutwein, de commandant van de koloniale troepen, rukt in snelle dagmarschen van Keetmanshoop naar Windhoek op; hij heeft 450 ruiters onder zij» bevelen, die gedeeltelijk uit blanke, gedeeltelijk uit Witboois en basterds bestaan. Doch voor het einde der maand kan hij onmogelijk te Windhoek aankomen. De jongste berichten zijn van 17 Januari; wat er sedert geschied is, is nog onbekend. Iloewel er nog hoop bestaat is het ergste toch te vreezen. In het district Windhoek waren 78 hoeven, door blanke kolonisten bewoond. De inrichting daarvan voldeed aan hooge eischeneen waterleiding, goede wegen, omheiningen en ruime, gedeeltelijke steenen veekralen waren aangelegd. Waarschijnlijk is dit alles door de Herero's verwoest, en het weder aanmaken, ervan zal jaren tijds en schatten gelds vorderen. Ernstiger is het echter, dat ook hier en daar de bewoners, die niet snel geneeg konden vluchten, door de opstandelingen vermoord zijn Het telegram van 17 Januari maakt ran enkele dier gevallen melding. Hulp uit het moederland wordt gezonden, doch door den grooten afstand en de moeilijke verbinding gaat dit slechts langzaam. En hoe de Duitsche ontzettings- troepen den toestand zullen vinden is niet te voorzien. Tusschen Turkije en Bulgarije is weer een zekere spanning op te merken. Bulgarije beklaagt zich over het concentreeren van troepen aan de grenzen en over de weigering om paspoorten te viseeren bestemd voor Bulgaren, die naar Turkije willen gaan. Hieraan sluit zich een nota, door de Bulgaarsche Regeering aan de mogendheden gezonden, en waarin een aantal klachten over de Turksche Regeering voorkomen. De voor naamste daarvan zijn: dat willekeurig en zonder grond Bulgaren in hechtenis genomen zijn, die zich voor hun zaken in Turkije bevonden dat in de Turksche douane- kantoren goederen voor Bulgarije bestemd, eindeloos worden opgehouden, onder voorgeven, dat die goederen dynamiet kunnen bevatten of uit besmette streken komen; dat in strijd met de aangegane verplichtingen de terugkeer van vluchtelingen niet alleen bemoeilijkt werd, maar hunne goedereu aan Turksche families werden toegewezen dat de Bulgaarsche metropolitaan in de uitoefening van zijn ambt belemmerd wordt. De Bulgaarsche Regeering verklaarde verder, dat d» klachten door de Turksche Regeering over haar in de jongste nota aan de gezanten van Rusland en Oosten- rijk, ongegrond zijn en alien kunnen verklaard worden als voorwendsel voor de Porte om de hervormingen niet in te voeren en om haar voornemen Bulgarije aan te vallen, te bedekken. Dit is zeker, dat de Porte zich krachtig wapent. Groote troepenmassa's, worden in het vilayet Adrianopel bijeengebracht en groote contracten voor de levering van paarden worden afgesloten. De Porte beweert, dat Hij voleindigde zijn woorden niet. De deur van de kamer er naast ging open en de beide meisjrs traden binnen. II. Met opraerkzaamheid richtte Walther het oog op het teedere schepsel, dat nu, iu een donkere japon van zijn zuster gekleed, binnenkwam. Hij was verbaasd over de lieftallige bekoorlijkheid, die hij iu haar trekken bemerkte en waaruit hij opmaakte, dat zijn beschermelinge even in de twintig jaar oud was. Het was een dier gezichten, die bij den eersten aanblik het oog boeien de groote bleckheid benadeelde aanmerkelijk de be koorlijkheid harer trekken, maar deze warm zco edel gevormd, de buid was zoo wit en door- schijnend, het blauwe oog zoo zacht van glans en de lippen zoo purperrood, dat de aanblik van het geheel op ieder menschenhart een diepen in- druk moest maken. Daarbij droeg zij het goud- blonde haar niet in vlechlen, maar het ging in voile lengte langs het hoofd, eene bekoorlijkheid van geheel eigenaardige soort. Hoewel de donkere japon meer dan ruim was, lift zij toch de schoone vormen van haar slanke leest onderscheiden. Doch in haar geheele wezen lag eene uitdrukking van angst, van koortsige gejaagdheid, die zich in al haar bewegingen ver- ried. Zoekend zwierf haar blik door de kamer of rustte op de personen daarinuit dien blik sprak duidelijk een gevoel van hulpelooze ouzsker- heid en vrees voor eel dreigeni gevaar. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1904 | | pagina 1