J I Jl A I g e m e e n en Advertentieblad r voor Zeeuwsch-Vlaandere No. 4479. 1904. Donderdag 7 Ja rniari FEUILLETON. SIGN OR A STELLA. Inzsnding van advertentien v6or 3 uren op den dag t er uitgave Elusland en, Japan. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland /1,10. Voor Belgie |l,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Voor COURA ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. fecte 0pgaafiVaL d!'iemaal piaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Woenartag- en Vrijdagavonrt, uilgezonderd op I.U de Firma P. J. VA% »»TwT^»K te Ter Nieuwe berichten nit Oost-Azie zijn niet ontvangen. En toch is in diplornatieke kringen een andere stemming ontstaan het gehcimzinnige dat somtijds plotseling in de officieele wereld merkbaar wordt, deed zich gevoelen. De meening in de diplornatieke kringen in alle Euro- peescke boofdsteden werd meer optiinistisch. De Dnitsche Keizer gaat vooraan. In weerwil van de pessimistische bescliouwingen blijft de Keizer liopen, zegt de Daily Paper, het nieuwe blad van Stead, dat de vrede zal bewaard blijven. In Parijs volgt men deze beweging. In Regeerings- kringen is men overtuigd, zegt de Morning Post, dat de oorlog zal voorkomen worden, dat Japan slechts een hoog spel speelt om betere voorwaarden te bedingen. Amerika zendt eveneens betere berichten. Een Exchange-telegram uit Washington meldt, dat bij het departement van buitenlandschezaken van negen mogend- heden, en daaronder van Japan, berichten ontvangen zijn, waarin de overtuiging wordt uitgesproken dat de gesekillen in Oost-Azie langs vriendschappelijken weg zullen worden opgelost. En uit Rusland komen de beste berichten. DeKoin. Ztg. verneemt nit St. Petersburg: „De spanning die in den laatsten tijd tusschen Rusland en Japan bestond, is merkbaar minder geworden. In officieele kringen wordt de toestand als over het algemeen bevredigend aange- zien. Wei worden aan beide zijden maatregelen ge- nomen om gereed te zijn, voor de mogelijkheid van de uitbarsting van een oorlog; doch in de laatste dagen hebben de onderhandelingen een wending genomen, die de beste vooruitzickten biedt op een volkomen overeen- gtemming tusschen Rusland en Japan. »Het Russische antwoord op de Japansche voorstellen kan binnen enkele dagen verwacht worden." Bovendien wordt uit Petersburg gem eld, dat ad mi raal Alexejef in Februari naar Rusland zal komen. Dit alles zou men, zegt de Voss. Ztg., van Russische officieele zijde niet publiek inaken, als daar niet de vaste over tuiging lieerschte, dat de quaestie langs diplomatieken weg kan en zal worden opgelost. Het Russische antwoord op de Japansche nota is gereed en in verzoenenden toon opgesteld, zoo wordt ait Petersburg gemeld. Nu is de uitdrukking »in ver zoenenden toon" rekbaarwat men te Petersburg ver- zoenend noemt, kan te Tokio een geheel anderen indruk ma ken. Van verschillende zijden wordt het vermoeden ge- opperd, dat het antwoord van Rusland volstrekt niets belooft, doch alleen bedoelt een uitstel te verkrijgen, bestemd om Ruslands militaire en maritieme macht in Oost-Azie te versterken. De Regeering van Japan is vast besloten, seint Bennet Burleigh, zich daardoor niet in slaap te laten wiegen, maar zich gereed te kouden om de Japansche belangen in Korea te verdedigen. Rusland zal onder geen voor- wendsel vergunning krijgen om havens in Korea te bezetten; te Mokpho en Masampho zijn maatregelen genomen, om een eventueele inbezitneming te beletten. Uit de cverige berichten, die vaak op zonderlinge wijze elkaar tegenspreken, ontleenen wij nog enkele punten, die van belang kunnen zijn Central News is door een Japanner in staat gesteld enkele mededeelingen te dpen over de door Japan voorgestelde voorwaarden de vooruaamste daarvan zijn eerbiediging van de onafhankelijkheid en de integri'teit van China en Korea erkenning der belangen van Japan in Korea en van Rusland, in Mandsjoerije; en handels- vrijheid voor alle natien in Mandsjoerije. en Korea. Vrij bewerkt door A MO. 83) XXIX. Nooit vernam iemand, wat er tusschen vader en zoon verhandeld was, nadat Stella de katnerdeur achter zich had dichtgetrokken. Zij hield de wacht op de trap, otn te voorkomen, dat dit onderhoud werd verstoord. Na een lange poos opende sir James de deur en verzocht haar binnen te komen. Zij trad binnen, vreezende dat de her- kenning tusschen vader en zoon zeer slechte gevolgen voor den zieke kon hebben. Hij lag Siil, met gesloten oogen, en was zeer bleek, maar toen zij bij het bed kwam, keek hij op en zeide z/Weet ge nog we], Stella, wat ik u verteld heb op dien dsg van het concert in de groote hal te Asherton Weluu, roijn vader heeft mij vergiffeuis geschonken, en ik schonk hem ock vergiffenis. Is het niet zoo vader Sir James kwam nu ook bij het bed en nam de hand van zijn zoon, maar hij sprak niet. //Vader, laat haar hooren, laat mijn zuster hooren, dat wij elkaar vergiffenis hebben geschon ken," vervolgde Allan. //Laat haar onze getuige zjju, onze eeuige geluige. Zij is trouw en goed zij is ons verl rouwen waardig." De oude mm knielde bij het bed, bedekte het gelaat met beide handen en sprak snikkend eenige on verstaanbare wcorden dan rces hij plotseling op en verliet haaslig de kamer. bezetting van Y'ongampho deed, in de Koreaansche zaken zal ingrijpen. Bennet Burleigh seint: Verwacht geen ultimatum of oorlogsverklaririg. Japan zendt voortdurend groote volks- of troepenmassa's naar Korea, en men kan de uitbarsting, zoo die komt, te Seoul, niet te Tokio ver- wachtenwellicht zal een vloot-ontmoeting daaraan voorafgaan. Van groot belang is ook de houding die China denkt aan te nemsn. Daarover zijn de berichten eveneens zeer niteenloopend. Reuter meldt, dat de Regeering van China neutraal wenscht te blijven. Yoean-tsji-Kai, de onderkoning van Petsjili, heeft echter met het oog op de mogelijkheid van verwikkelingen, verzocht hem van alle ambten te ontheffen, en hem uitsluitend de zorg voor de reorganisatie van het leger op te dragen. De Standaard verneemt echter uit Tientsin, dat de Chineesche Regeering geheime bevelen gegeven heeft aan de troepen, om de Japanners te steunen tegen de Russen. Men verwacht, dat 40.000 man Chineesche troepen onder leiding van Japansche officieren, naar Liaou-tong zullen gaan om de Russen te bevechten. Van het Chineesche plan om Rusland te steunen, dat een oogenblik in de hersens van den Times-correspondent was opgekomen, wordt niets meer gehoord. De houding, die de /-Standard" China toeschrijft, schijnt de meest logische en voor-de-hand-liggende. Tokio, 5 Jan. In een buitengewoon staatsblad wordt het openbaar maken van alle nieuws over bewegingen van troepen en oorlogsschepen van stonde aan verboden. Van vertrouwbare zijde verneemt men uit YVladiwo- stok, dat het Russische smaldeel daar zich slagvaardig maakt. Volgens een ander bericht is een Russische kruiser, met een kleinen landingstroep aan boord, van Port Arthur vertrokkenmen weet niet waarheen, waar- schijnlijk uaar Tsjemoelpo. #Broeder, wat zijt ge goed mompelde Stella. ffLieve Stella, hoe kou ik vergiffenis weigeren, ter- wijl de dood zijne vleugeleu reeds over mij hreft uitgespreid? Hoe kon ik die weigeren aan mijnouden vader, die reeds met den voet in hetgrafstaat In het aangezicht des doods is verzoening onze plicht, niet waar, zuster Daar schoot haar gemoed vol, zij barste in tranen en snikken uit, ter prooi aan bitlere wanhoop. z/Ach, sterf toch nietBlijf toch bij ons Wat is mijn leven, als ik je moet missen kreet zij. Deze woorden deden hem begrijpen. Hij zag, terwijl hij zoo lang blind was geweest voor hare liefde. ^Stella, is het zoo met je gesteld *Ja zoo is het." z/Sinds hoelang wel ffVnn het eersle oogenblik af, dat iK je zag. Ach, als je mijn leven hadt gevraagd, zou ik het gegeveu hebben, zonder tegenstribbelen. Zoo is bet." /,Laat mij alleen, Slella, en verzoek lord Asherton bij mij te komen." De lord was onmiddellijk na sir James Duncan uit Louden aangekomen en verlangde naar het oogenblik, dat hij zijn bescher- tneling en vriend zou kunnen zien. Sedert het wedervinden van vader en zoon waren drie dagen voorbijgegaan, en log leefde Allan Juucan. Het was middernacht, nergens was meer icht te zien dan in de Folly, toen een postkoets voor de poort van het kasteel stilhield. Cola, thans lord Asherton's lijfknecht opende de poort en een jonge geestelijke stapte uit. Hij (jroeg eenige pap eren in de hand en werd on- Jappn vraagt derhalve niets nieuws aan Rusland, zegt I deze Japannerhet vraagt slechts erkenning van de bestaande tractaten en bevestiging van de herhaaldelijk afgelegde, ondubbelzinnige verklaringen over Ruslands onzelfzuclitige bedoelingen in Mandsjoerije. Rusland weigert, volgens dit bericht, deMandsjoerijsche quaestie te bespreken en stelt, wat Korea betreft, voor, de oprichting van een neutrale zdne, wat voor Japan onaannemeiijk is, daar dit een bedreiging is van de onafhankelijkheid van Korea. De Times verneemt nu uit Russische bron, dat de Tsaar in de beraadslaging met de grootvorsten en de kooggeplaatste ambtenaren in Zarskoje Selo een plan heeft voorgesteld om den oorlog te vermijden Rusland zal de integriteit van China waurborgen als het Russische protectoraat over Mandsjoerije wordt erkendJapan zal dan de vrije hand krijgen in Korea. Het is echter niet bekend of dit plan aan Japan is voorgeiegd, noch op welke wijze de Regeering te Tokio het zal opvatten. Als er oorlog komt, zegt Stead, dan zal die worden verklaard door Japan, dat evenals indertijd president Kruger ongeduldig wordt over de langzaamheia van de Russische diplomatic, en derhalve zijn eischen kort en duidelijk zal formuleeren. Dit beteekenteen ultimatum zenden. YYant Japan kan de beschermheerschappij over Korea niet laten loopende veiligheid op dit schiereiland staat in te nauw verband met Japans eigen volksbestaan, en is te noodig voor de rust en zekerkcid van Japan. En de gebeurtenissen der laatste jaren hebben getoond, dat Korea zelf die veiligheid, de lust en orde niet kan liandhaven, en dat het de bescherming van Japan noodig heeft. En Japan vreest, dat Rusland, zooals net bij rede Het antwoord van Rusland op Japan's laatste mede- ueeiing is hier nog niet ontvangen. f Ja"; ,Men seint uit Berlijn aan het Journal des Debats Volgens mlichtingen, hier uit vertrouwde °r0" Petersburg ontvangen, heeft de toestand zijn hacheiyk karakter verloren en schijnt alle gevaar voor een oorlog uit den weg. Japan zou om elke oproerige beweging van de Koreanen te voorkomen zekere punten op de Koreaansche kust bezetten, en Rusland zou die bezetting met als een casus belli beschouwen. Louden 5 Jan. Reuter's Agentschap heeft, bij navraag aan het Japansche gezantschap, vernomen, dat het on- ju \s (e zeSSen> dat de onderhandelingen een gunstigen keer hebben genomen, aangezien, zoorer aan het ge zantschap bekend is, de onderhandelingen eenvoudig gebleven zijn op het punt, waar Japan het antwoord van Rusland afwacht. Petersburg, 5 Jan., 10,36 'savonds. Het Russische lelegraafagentschap meldt: Uit Wladiwostok wordt zoo mist geseind, dat volgens particuliere berichten uit Moekden tengevolge van in Korea ontstane gesekillen tusschen Japanners en Koreanen het 2e regiment Russische jagei s ter bescherming' van Russische belangen naar Korea uitgerukt is. I)e militaire treinen hebben geen verstoring, maar wel vrij groote vertragingook leizigerstreinen, die eveneens bijna dagelijks rijden, hebben last van vertraging. I etersburg, 5 Jan. Het Russische Telegraafagentschap verneemt uit Port ArthurIn verband met de werklieden- onJusten te Mosampho gaat het gerucht, dat de Japanners V u°Jua onlusten w'llen wekkeu om een voorwendsel te hebben voor troepenzending naar Tsjemoelpo. Volgens bericht van de North China Daily News wordt er in China met kracht en goed gevolg een anti-Kussische propaganda gevoerd, waarsckijnlijk uit- gaande van Japan. TER NEUZEN, 6 Januari 1904. Ds. L. Boone, predikant bij de Geref. ge- meente alhier, heeft het beroep naar St. Philipsland aangeuomen. In het jaar 1903 werd op het felegraafkantoor alhier behandeld het volgend aantal telegrammen Verzonden 17907, ontvangen 12204, dienst- telegrammen 152, opgenomen en verder geseind 21981, totaal 52244. Door den Minister van Waterstaat is bepaald dat de gewone rijksvoorjaarskeuringen van tot dekking hesteqade hengsteu in 1904 voor de provin ce Zeeland gehouden zullen worden te Kattendijke op 8 Febr. en te Hulst op 9 Febr. a. s. Men schrijft uit Zeeuwsch-Vlaanderen aan de N. R. C. Het is thans een feit, dat de Union Sucriere, die vorige jaren den prijs der beetwortelen regelde en de voorwaarden van levering vaststelde, grooten- deels ontbonden is. Slechts 6 van de 19 suiker- fabrikanten zijn nog aangesloten. De 13 andere zullen afzocderlijk aankoopen volgens eigen prijs middellijk in de kamer van den zieke gelaten. Wat was het geval Lord Asherton had ver gunning aangevraagd voor het sluiten van een huwelijkiri buitengewoneomstandigheden en daarbij verzocht, dat een geestelijke het verlof zou brengen om onmiddellijk tot de plechtigheid te kunnen overgaan wegens het stervensgevaar, waarin de bruidegom verkeerde. Allan Duncan werd in bed rechtop gezet en met kussens gesteund om zoo te kunnen blijven zitten. Een bios van aandoening kleurde zijne wangen. Bij het bed stond een tafel, bedekt met een rood fluweelen kleed, waarop de geestelijke onmiddellijk de papieren neerlegde en een gebeden- boek, opeugeslagen bij het hoofdstuk //Huwelijks- plechtigheden." Bij het binnentreden van den geestelijke was alleen de oude dokter bij zijn zoon, doch spoedig daarna trad lord Asherton binnen met Stella aau den arm, gevolgd door madame Chandoz en Maria Pia. Stella was in het wit gekleed haar eenig versiersel was een krans van witte leliea op het hoofd. De plechtigheid verliep op de gewone wijze, en nadat alien hunne handteeker.ing hadden gezet, waren Allan Duncan en Dolly Star wetlig geirouwd. Nu was er geen getuige meer noodig om hem gezelschap te houden, uit vrees voor schandaal. Nu behoefde Stella niet langer te vreezen, dat iare liefde leveuslang onbeantwoord zou blijven. lare groote liefde zou zeker zijne wederliefde wekken door haar verzorgd, zou hij weder ran dit ziekbed opstaan om voor haar te leven. Zij ton met hare mooie stem genoeg verdienen om er samen van te leven. Thans kon zij de wereld en voorwaarden. Het toezicht zal, naar men wil, nog voor gezamenlijke rekening geschieden. Van de grenzen schrijft men aau de Midd. Ct. Het schijnt der Belgische regeering ernst te gaan worden met het tegengaan van den smokkelhaudel. Het was den controleur van Seizaete bekend dat een convooi van 30 Hollandsche runderen, begeleid door een veertigtal smokkelaars, de grens g-'passeerd en op weg was naar Gent. Douaniers van Koewacht en Seizaete, in vereeniging met eeu brigade mare- chaussees, kregen in last het transport aan te shan. Na een formeel gevecht gelukte het dezen Zater- dag nabij Terdonck zeven beesten te 'oemach- tigen. Koewacht. Zskere Y an O. uit Kniedorp, in de nabijheid dezer gemeente, weuscbte verleden week 'savonds de vroedvrouw van Stekeue per rijtuig huiswaarts te voeren. Op de hoogte van ,De Trekmuts" werd het rijtuig overvalleu door eenige kerels, die het paard trachlen staande te houden en het voertuig te beschadigen. Van O greep een kapmes en sloeg daarmee edn der aau- vallers zoodanig op het hoofd, dat hij bewusteloos nederstortte en eenigen tijd in leveusgevaar ver keerde. Verleden Maandag was het parket van Dendermonde overgekomen om een nauwkeurig onderzoek in te stellen. Van O. moest een scherp verhoor ondergaan doch werd niet in hechtenis genomen. De gelr ffen persoon, een jongeling van 23 jaar, neemt intusschen in beterschap toe. Overslag. De gezondheidscommissie gezeteld te Ter Neuzen, heeft ook deze gemeente bezocht en omtrent de woningtoestanden ad vies uitgebracht. 1 wee woningen zullen moeten onbewoonbaar worden verklaard, terwijl aan eene andere alsmede aan de alhier bestaande bewaarschool belangrijke verbeteringen moeteu worden aangebracht. (liilge, 4 Jan. Het fanfaregezelschap //De Scheldezonen gaf gisteren een welgeslaagd concert, dat zeer druk bezocht was. Met succes werd opgevoerd het bekende drama ,,De twee Broeders", waarin fraaie kostumes gebruikt werden. De spelers wisten hunne rollen goed uit te beelden, zoodat het stuk ^veel iudruk inaakte. *De barbiers van Napoleon" was een aardig blijspel, dat groot lachsucces had. Zoo ook een drietal komische voordrachteu. Eea paar zustervereenigingen van het naburige Kieldrecht waren ;n grooteu getale op het concert vertegenwoordigd kortom, „de Scheldezonen" mogen trotseeren j thans mocht men gerust gaan ver- tellen, dat zij vroeger dienstbode was op AsherUn Castle. Terwijl zij bewoDderd werd door duizen- den, had zij daarvoor altijd gevreesd, maar nu zij getrouwd was met den man, dien zij zoo innig lief had, kon zij de wereld trotseeren, zoowel als aan zich onderwerpen. MerkwaardigSedert het oogenblik, dat dit huwe- lijk in het uur van middernacht gesloten was, kwam er verbetering in den toestand van haar echtgenoot. De vrees voor de gevolgen der in- wendige kneuzingen bleek ijdel en er bleef niets te doen dan den herstellenden zieke met verster- kend voedsel weer de noodige kracht bij te zetten. Aan Stella had hij een uitmuutende verpieegster, dat was hij de vorige ziekte van Giotto reeds gebleken. Eindelijk mocht hij het bed verlaten en had hij de noodige kracht om met nieuwen ijver Stella's studie te hevorderen. Zij had alle verbintenissen verbroken, doch maakte zich gereed voor een volgend seizoen. Samen maakten zij mooie plannen hij zou op de viool spelen, zij zou zingen. Zij zoudeD eene reis door ltalie maken, van siad tot stad zouden zij gaan om concerten te geven, en in den vrijen tijd zouden zij het heerlijke leven genieten in een vi la aan den oever van een der schoone Ilaliaansche meren. Zij bleven in de Folly woneu daar waren ze beelemaal vrij, zeiden ze, maar natuurlijk leefden ze ook met het familieleven mede van lord Asherton en sir James Duncan. De Loudensche dokter liet de prakiijk varen en leefde voortaan bij zijn nieuw gevonden kinderen, terwijl de oude lord verklaarde, dat het huwelijk van ziju kinderen eigeulijk de maat van zijn geluk had vol gemaakt. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1904 | | pagina 1