A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere n. No. 4386. Gemengde berichten. Zaterdag 30 Mei 1903. 43e Jaargang. Vreeselijke ramp op de Schelde. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBRST1H] ELAD. Wegens het Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. ENGELANO. F R A N K R IJ K. De onlusten in Kroatie. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelhurg. TER SEIIZESSCHE COIIRMT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. l»it blail versclaijnt Maanilag-, Woensiag- en Vrijilagavoml, uilge.oniteril op Feeslitageu, bij de Kir inn P. J. VAN WE 8 A V W E te TerNenz;n. De Engelsche Minister van Oorlog, Brodrick, in het Lagerhuis ter verantwoording geroepen, heeft meegedeeld, hoe de besmette dekens, afkomstig van het leger in Zuid-Afrika, onder de menscheu geraakt zijn. Er zijn in Zuid-Afrika een groote hoeveelheid dekens verkocht. Brodrick had geen bevoegdheid dien koop ongedaan te maken. Het voorschrift is, dat geen afgekeurde dekens anders dau in vier stukken gesneden en zorgvuldig ont- smet verkocht mogen worden. Twee jaren ge- leden heeft hij last gegeven, dat er in Zuid-Afrika geen goederen, die besmet konden wezen, verkocht of mee naar Engeland genomen mochten worden. Hij heeft den opperbevelhebber in Zuid-Afrika opgedragen, van de geheele toedracht volledig verslag te doen en de afgekeurde dekens, die daar nog zijn, te vernietigen. Het algemeene voorschrift en het bevel van den Minister moeten dus overtreden zijn. Het heet, dat de geneeskundige dieust van het leger er in geslaagd is, 60,000 vermoedelijk be smette dekens op te sporen en te vernielen. Maar tienduizenden van die dekens zijn nog niet terug- gevonden. Volgens den correspondent van de „Express" te Kaapstad zjjn er daar 200,000 stuks verkocht tegen 21/s stuiver180,000 daarvan zouden heimelijk naar Londen verscheept zijn, zonder dat eenige sanitaire voorzorgsmaatregel daarbij in acht genomen is. Het Fransche Kamerlid Hubbard heeft bij de Kamer een wetsoutwerp ingediend tot invoering van de scheiding van kerk en staat. In het voorstel wordt verklaard, dat het con- cordaat wordt opgezegd en de begrootingen van eerediensten geschrapt, met overgangsmaatregelen, waarbij aan de geestelijken zonder middelen van bestaan gedurende de eerste twee jaren en later aan te oude en niet meer voor den dienst ge- schikte priesters toelagen worden verleend. Alle wetten en bescbikkiDgen, alle dekreten waarbij voordeelen of voorrechten geschonken zijn aan verschillende godsdiensten worden ingetrokken en alleen toegepast de wetten op de vrijheid van drukpers, van vereeniging en vergadering. Wat de kerkelijke gebouwen aaugaat, welke aan den staat of aan de gemeeuten toebehoorpn, zal het beheer worden overgegeven aan plaalselijke „raden van sociale opvoeding", die ze lijdelijk zullen kunnen verhuren aan de verschillende gods- dienstige vereenigingen. In het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden heeft de Kroaat Bianchini het feit ter sprake gebracht, dat de Keizer geweigerd heeft, Kroatische leden van den Rijksraad en van de Landdagen van Dalmatie en lstrie in gehoor te ontvangen. Von Kcirber, de Minister-president, verklaarde daarop, dat de regeering niet zal toelaten dat de beraadslaging het grondwettelijk standpunt verlaat. Hetgeen in Hougarije gebeurd is, kan niet in den Oostenrijkschen Rijksraad een onderwerp van behandeling wezen. Naar aanleiding van de overdreven voorstellingen van de voorvallen in Kroatie zei de Minister, dat er slechts twee menschen gedood zijn. Wat de opwmding onder de bevolking van Dalmatie en lstrie betreft, daar is bij de groote meerderheid geen sprake van. De Minister deed een beroep op alle eerlijke mannen, om den nationalen geest en orde en vrede te eerbiedigen. De rechtbank heeft in hare zitting van 29 Mei, de volgende vonnissen uitgesproken 1°, A. D., oud 22 j., landbouwer; 2». G. V., oud 81 j., werkman, beiden te Axel, zijn wegeBi: mishandeling veroordeeld de le tot eene maand, de 2® tot 7 dagen gevangenisstraf. 1°. J. J. B., oud 22 j., smidsknecht2". P. B., oud 17 j., metselaarsknecht3°. P. J. B., oud 36 j., werkman 4°. C. D., oud 29 j., werkman 5°. L. W., oud 21 j., werkman, alien te Honte- nisse, zijn wegens mishandeling de 1®, 4® en 5® ieder veroord. tot f 10 boete of 10 dagen hechte- nis, de 2® en 3e vrijgesproken. W. A., oud 15 j., diensknecht te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroord. tot 3 maanden gevang. L. O., oud 15 j., dienstkuecht te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroord. lot 14 dagen gevang. H. G., oud 22 j., arbeider te 's Heerenhoek, gedetineerd te Middelburg, is wegens opzettelijke brandstichting en diefstal veroord. tot twee jaren gevang. met in minderingbrengingderdoorgebrachte hechtenis. F. A. d. K., oud 46 j., boekhandelaar en colporteur te Vlissingen, is wegens het tentoon- stellen van de bekende plaat van Dr. Kuyper, vrijgesproken. De Haarlemsche rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van het kamerlid F. W. N. Hugenholtz beschuldigd van opruiing, tegen wien de officier van justitie deswege 1 jaar gevangenis straf had geeischt. De rechtbank verklaarde den beklaagde schuldig aan //in het openbaar mondeling tot eenig strafbaar feit opruien" en veroordeelde hem tot eene gevange nisstraf van een maand, met vrijspraak van het meerder ten laste gelegde, dat als bewezen is aangenomen. Men meldt uit 's Hertogenbosch In verband met een gisterenavond te Well, gem. Bergen in Eimburg, op den jagermeester van het kasteel te Well, J. Schreurs, gepleegden moord, zijn gisteren de officier van justitie en de rechter-commissaris in strafzaken bij de rechtbank alhier, naar Well vertrokken, ten einde een onder- zoek in loco in te stellen. Van den dader ofde daders is niets bekend. Te Deurningen (Overijsel) is het Zondag zeer rumoerig geweest. Drie boeren hadden het loopen langs een weg over hun gronden verboden. Een bordje met verboden toegang" werd geplaatst en de weg met prikkeldraad afgesloten. De kerkgangers stoorden zich echter daaraan niet en vernielden het draadwerk. Tegen den tijd der Hoogmis was Zondag een marechaussee uit Hengeloo gekomen om den weg te bewaken. De kerkgangers stoorden zich ook daaraan niet en toen de marechaussee hen niet wilde laten doorgaan, onfstond een vechtpartij, waarbij de marechaussee en de drie eigenaars van de gronden nogal klappen kregen. Na de Hoogmis waren er intusschen meer marechaussees gekomen, zoodat de kerkgangers het nu raadzaam vonden een anderen weg te gaan. Tegen ongeveer 30 personen is proces-verbaal opgemaakt. Zondag kwamen eenige fietsers, die hun rijwielen geborgen hadden bij een herbergier te Heinkenszand, tot de minder aangename ontdekking, dat, terwijl zij in de gelagkamer hadden vertoefd, de zadels en kettingen dier rijwielen met teer waren besmeerd. Maandagnamiddag is op de Schelde voor den Noordzee-boulevard te Vlissingen een bootje, waarin zich twee personen bevonden, omgeslageu. Men slaagde er evenwel gelukkig in het tweetal spoedig in een nabij zijnd bootje over te brengen, zoodat dit ongeval goed afliep. In verband met een vorig bericht kan de N. R. C t. meedeelen, dat generaal Botha naar Europa gekabeld heeft, dat amnestie is verleend aan de beide Kaapsche parlementsleden Van der Walt en Joubert, en dat dezen dus veilig naar Zuid Afrika knnnen terugkeeren. Voor de overige in Holland rertoevende rebellen kon generaal Botha vooralsnog niet zulk een gocde tijding zenden. Dat deze tijding, na de amnestie aan de beide parlementsleden verleend, lang op zich zal laten wachten, is echter niet aan te nemen. De opbrengst van de tentoonstelling van schilderijen der flaagsche Pro-Boer vereeniging en de er aan verbonden verloting bedraagt nu reeds f 82000. Er moeten echter nog verschillende bedragen inkomen. Naar gemeld wordt zal de prijs der bijzondere vacantiekaarten bij de Staatsspoorwegen dezen zomer worden verhoogd. Was de prijs voor de derde klasse f 2 en voor de tweede f 3, thans zal men f 2,50 voor een derde klasse en f 3,50 voor een tweede klasse vacantiebiljet hebben te betalen. In Het Volk komt een verantwoording voor van het Landelijk Comite tot ondersteuning van de slachtoffers der algemeene werkstaking. Daaruit blijkt, dat in het geheel is uitgekeerd f 27,884,75, waarvan o. a. aan spoorwegpersoneel te Amsterdam f 5949, aan metaalbewerkers aldaar 1697, aan gemeentewerklieden aldaar f 6412,50 en aan houtwerkers aldaar f 2895. Het spoorwegper soneel te '8 Gravenhage kreeg f 114. Een veelbelovende knaap. Uit Heerenveen wordt aan de //Ass. Ct." gemeld: De 14jarige J. K. van Oudehorne, die zijne moeder met een ketel bloedig verwondde, is door de rechtbank aldaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Het O. M., van opinie dat zonder oordeel des ouderscheids was gehandeld, had tegen hem op- zending naar een rijksopvoedingsgesticht tot zijn 18® jaar geeischt. De rechtbank overwoog dat wel met oordeel des onderscheids was gehandeld. Deze jongen is een echte driftkop. Hij zit nu preventief gevangen wegens poging tot doodslag op zijn vader. Hij wierp dien met een scherpen tuinschoffel, die gelukkig niet trof.... Woensdag had te Kloetinge, een verschrik- kelijk ongeluk plaats. De beide knechts van den landbouwer W. van Liere (dorp) reden met een kar langs den achterweghet paard schrikte van een paar voorbijrijdende wagens, geladen met mut- serds en sloeg op hoi. De kar kwam tegen een hekje aan, en sloeg om. De jongste knecht, een knaap van 16 jaar, kwam met het hoofd op de steenen en werd met verpletterden schedel dood opgenomen. De oudste kwam er met een ge- schonden aangezicht en een gebroken been af. Dr. Coenen kon slechts den dood constateeren van den jongste, en Dr. Snoep van Kapelle verleende den oudsten knecht geneeskundige hulp. Het paard was intusschen met het lemoen voortgehold en werd in zijn vaart gestuit door een der sluitboomen van den spoorweg bjj wacht- huis 40. Het sprong over den afsluitboom en stortte toen neer. Even daarop snelde de trein voorbij. Het paard werd gegrepen door den timmerman Job. Dekker, die daar juist aan 't werk was. (G. Ct.) Te Zaandam zijn Woensdagmiddag 30000 KG. hooi, toebehoorende aan den heer J. de Boer aldaar, in vlammen opgegaan. Oorzaak was dat een drietal vijfjarige knaapjes een brandend stuk papier tegen den voorraad lieten waaien gelukkig was alles vezekerd. Men schrijft aan de Tel. Twee Engelsche pleizierreizigers, die met een jacht een zeiltocht door Friesland maken, werden dicht bij het dorp Teroele betrapt door de politie wegens het zoeken naar eieren van kieviten enz. in verboden tijd. Een vreemd geval, toen men elkaar ontmoette. De Engelschen konden de veldwachters, dezen de Engelschen niet verstaan. Gezameulijk trok men naar het dorp Langweer, waar men zich tot een onderwijzer wendde, die genegen was als tolk op te treden. Het bleek nu, dat een der beklaagden advocaat was te Sheffield. Toen ze gewaar werden, waarvan men hen be- tichtte, ontkenden zezij hadden alleen een kiekje van een nest met eieren willen maken voor een Ansicht. Maar men had in den hoed van den een een kievitsei gevonden en dus werd tegen beide heeren proces-verbaal opgemaakt. Zij trokken er zich niet veel van aan, trak- teerden hunne verbalisanten gaven hun adres op en waren zeer benieuwd hoe deze zaak zal afloopen Natuurlijk krijgen zij te Hull en Sheffield eene dagvaarding, om te verschijnen voor het kanton- gerecht teLemmer. In den laten avond van Dinsdag had op de Schelde, nabij Saeftingen, eene aanvaring plaats tusschen de Grimsby-boot ,/Huddersfield", en het Noorsche stoomschip //Uto", welke hoogst treurige gevolgen had. De volgende bijzonderheden worden daarom- trent gemeld De „Huddersfield", kapitein Beals, was Dins- dagavond om 8 uur van Antwerpen vertrokken met een aantal landverhuizers aan boord, die zich te Liverpool zouden inschepen naar Canada. Om 10 uur werd het schip in den pas van Saeftingen, tusschen Bath en het fort Frederik aangevaren door de Noorsche stoomboot //Uto" kapitein Sorensen, komende van Rotterdam. De schok was zeer hevig. De(Grimsby-boot werd in het voorschip langs bakboordzij getroffen en begon oogenblikkelijk te zinken, zoo snel, dat het voorgedeelte dadelijk onder water ver- dwenen was. De opkomende vloed spoelde over het dek en in de luiken en openingen der kajuiten, zoodat weldra al de waterdichte compartimenten vol raakten en het schip was spoedig, het achterscbip uitgezonderd, onder het water ver- dwenen. Dat alles gebeurde met groote snelheid. De kapitein van de //Huddersfield", die in de kaartenkamer was, begaf zich naar boven, maar kon niet eens het fluitsignaal geven. Hij zag toen in de heldere avondlucht, dat zijn bemanning reeds bezig was, booten uit te zetten, terwijl die van de //Uto" van haar kant daar eveneens mede bezig was. Heel de bemanning kon op de //Uto" over- springenook aan eenige passagiers gelukte dit. Al de anderen, die in de kajuiten waren of sliepen, gingen mee de diepte in. Het aantal slachtoffers bedraagt 21 en wel 10 mannen, 7 vrouwen en 4 kinderen. Drie geheele gezinnen zijn omgekomen. De geredden zijn alien op de //Uto" te Ant werpen aangebracht. Ook dit schip ziet er deerlijk gehavend uit. Het heeft verscheiden platen ingedrukt en is ook onder de waterlijn beschadigd. Velen der landverhuizers zijn herkomstig uit de Bukovina (Oostenrijk). Ook waren er eenige Italianen aan boord, een huisgezin van zes per sonen, die alien tot de verdronkenen behooren. Natuurlijk worden navrante bijzonderheden omtrent het ongeluk gemeld Twee jongens stonden op de tweede trap der kajuit, toen de aanvaring plaats had. Zij sprongen aan dek en waren gered maar hun moeder, hun vader en hun drie zusters zijn ver- dronken. De jongens werden in een roeiboot opge nomen. Van een ander huisgezin is alleen de man gered. De vrouw, die naar beneden snelde, om 2 kinderen te redden, kwam niet meer boven. Zij verdronk. Een ooggetuige verhaalt Op de plaats, waar de beide schepen elkaar moesten kruisen lag een zandzuiger, die met electrisch licht werkt. Het verblindende licht van dit vaartuig moet oorzaak zijn geweest, dat de gezagvoerders der beide booten elkanders seinlichten niet zagen. Zoo kwam de //Huddersfield" dwars voor den boeg van de //Uto" en de botsing was onver- mijdelijk. De luchtdicht gesloten compartimenten van het achterschip der //Huddersfield" hebben dit gedeelte nog eenigen tijd boven water gehouden, doch slechts lang genoeg, om de bemanning toe te laten, zich te redden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1903 | | pagina 1