A1 g e m s s a - ttieuws- en Admteatioblad 7 o o r 2seuwsch-7laaad«irsa. No. 4363. Zaterdag 4 April 1903. Gemengde berichten. Nederlandseh Tooneel van Gent Hoogwatergetij te Ter Neazen. 43® Jaarjgan#. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave EESSTB BLAD. Soldaten-oproer te Pretoria. De ondergang van een Fellah-rijk. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. 3 7 2»te ST AATSLOTERIJ. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 4 April 5.52 6.22 Zondag 5 6.55 7.81 Maandag 6 8.14 9.— Dinsdag 7 9.45 10.27 Woensdag 8 11.6 11.39 Donderdag 9 12.7 Vrjjdag 10 0.31 12.55 al TER SEEZESSCHE COURAST. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,-—. franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. iDTESIEKTllK: Van 1 tot 4 regels f 0,40* Voor elken regeJ m««r f 6, U< Bij direct# opgaaf ran driemaal plaatsimg darzelfds adrwtentia word? de prijs slechts tveemul berekend. Grootere letters worden naar plaatsrniiute berekend. nit bind llundaf., Woenulag- en Vrljdaaaroad, ■iteezoaderd op feeitdagen, bij de Ptna P. TAI DB I1IOB in Ter Mvmu Pretoria, 30 Maart. Zaterdagavond zijn ernstige ongeregeldheden voorgevallen in de kazerne van het 2" bataljon van het Leinster-regimeut. De militaire politie werd bij haar poging om een aantal dronken soldaten in hechtenis te nemen door audere soldaten mishandeld. Troepen werden toen te hulp tjeroepeu. Op hun verschijnen wapenden de muiters zich met geweren, deden er de bajonet op en wisten patronen machtig te worden. Zoo posteerden zij zich voor de chambree en vuur- den. Toen de patronen verschoten waren, giDg men elkaar te lijf. Tenslotte werden de mniters overweldigd. Vier man zijn door kogels getroffen, van wie een erustig. Bovendien zijn nog 16 man gekwetst. Een onderzoek wordt ingesteld. Met een komplot schijnt men hier evenwel niet te doen te hebben. Een van de gewonden is later bezweken. Hij is met militaire eerbewijzen begraven. Met de inneming van Sokoto door de Engelsche expeditie, die 15 Maart plaats had en waarvan Chamberlain dezer dagen in't Lagerhuis meedeeling deed, is de verovering van Nigeria door Engeland een feit geworden. Engeland heeft thans zijn gezag laten gelden over een land, ruirn 500000 vierkante Engelsche mijlen groot, met een bevolking van 20,000,000. De geheele Engelsche krijgsmacht in Nigerie telt 3200 man, meest inlandersen de troepen, die het oude, beroemde Kano namen, waren 839 man sterk. De ouderwerping van het eens zoo machtige Fellah-rijk, oostelijk van den grooten Nigerboog, vormt de laatste schakel in de keten der verovering van westelijk Soedan door de drie Enropeesche mogendheden, Daitschland, Frankrijk en Engeland, En er kan geen twijfel over bvstaan, dat de ▼reedzame toestand, die thans overal in dit gedeelte van het zwarte werelddeel is geschapen, aan de half-cultnur der Fellahs en der door hen onder- worpen Hanssas een opbloeiing mogelijk znllen maken, als in de geschiedenis van West-Afrika nog niet is voorgekomen. West-Afrika is thans beter toegankelijk dan het binuenland van Zuid-Amerika en zal binnen weinige tientallen van jaren, wanneer de door geen slaven- jachten meer geteisterde heidensche negerstammen tot het bebouwen vau het laud voor den uitvoer naar Europa zijn gebracht en de spoorwegen het verkeer naar alle kanten heen vergemakkelijken, in zijn ontwikkeling een grootere vlucht nemen dan het niet meer te herstellen kolonisatie-fouten belaste Zuid-Amerikaansche werelddeel. De rechtbank heeft in hare zitting van 3 April de volgende vonnissen uitgesproken M. G., oud 18 j., arbeider te Clinge, is wegens diefstal veroordeeld lot 1 maand gevangenis- straf. C. J. d. C., oud 32 j., landbonwer te Ter Neuzen, is wegens inishandeling veroordeeld tot 10 boete of 5 dagen hechtenis. De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde heden den Brusselaar StruL'be, die zich uitgaf voor Henri Martens en in een onbewoond perceel aan den Spoorsingel, den gelddrager Smit van de Dordtsche Bank, die een wissel aanbood, van zijn geld poogde te berooven, door hem een zak met peper in het gelaat te werpen, tot zes jaar ge- vaDgenis. De eisch was acht jaar. Een bronzen standbeeld wil, naar 't //Centrum uit goede bron vernam, het hoofdcomite bij ge- noegzame deelneming voor Dr. Schaepman oprichteu voor het seminarie te Rijsenburg, waar de over- ledene het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracbt. De Havenarbeider, het officieele orgaan van de Dokwerkersfederatie te Amsterdam schrijft n De toestand van de georganiseerde arbeiders is niet meer zoo gunstig als in den beginne. Het op den langen weg schuiven door de RegeeriDg, de draai, dien Troelstra genomen heeft, met andere oorzakeD, hier niet te noemeD, hebben gemaakt dat vele arbeiders, van welke richting dan ook, niet meer weten waaraan zij zich hebben te houden." In de gemeente Opsterland heeft de hniskat een kind van P. H. dat eerst eenige wekeu oud is en in de wieg lag, aangevallen. Hetdier krabde en beet het kind in het aangezicht. Een ouder broertje waarschuwde de moeder, die buiten was. Gelukkig moeten de oogjes niet beleedigd zijn. Dat de kat spoedig afgemaakt werd, is te begrijpen. Een stucadoor te Sneek had zich dezer dagen een kies uitgetrokken, waarvan hij veel last had ondervonden. Met een els willende zien hoe diep die kies wel ingekankerd was, snapte de els uit en prikte hem niet noemenswaard in den wijsvinger zijner linkerhand. Deze zwol op en later ook de arm, zoodat de hulp van een geneesheer werd ingeroepen. Deze constateerde bloedvergiftiging. Na een lijden van eenige dagen is de man nu overleden. Hondentrouw. Maandagavond omstreeks half zes reed te Haarlem op den Spaarndammerweg nabij de »Werf Conrad" het elfjarig zoontje van een aldaar met zijn schuit liggeuden schipper met een sportkar, waarin een tweejarig jongetje en een mandje boodschappen. Door den vrij hevigeu wind woei het lichte wagentje om, zoodat het kuaapje langs de glooiing van den weg in het Spaarne rolde. De hond, die bjj de sportkar liep, sprong direct in 't water, greep het ventje bij de kleeren en bield het vast, tot krachtiger hulp kwam opdagen. Dinsdagmiddag omstreeks drie uur bevonden zich H. G., C. G. en G. S. van Blokzijl in een punter op de Zuiderzee, om hun spieringnetten uit te zetten. Door een hevigen rnkwind sloeg het kleine vaartnigje om en geraakten de opvarenden alien te water. Twee Vollenhoofsche visschers die het onheil in de verte zagen, spoedden zich onmid- delijk met hun vaartuigen derwaarts en mochten het genoegen smaken de drie drenkelingen van een wissen dood te redden. De punter werd op sleep genomen en te ongeveer vier uur kwamen ze behouden de haven te Blokzijl binnen. De geredden werden door de Vollenhoofsche visschers liefderijk outvangen en van drooge kleederen voorzien. («rZ. C.") Te Borger werden in de laatste dagen doode honden in het veld gevonden. Men denkt dat in de bosschen aldaar met strychine vergiftigd vleesch wordt geleg om vossen te dooden en dat honden daarvau hebben geproefd. Te Finsterwold is uit de gracht van den laDdbouwer Wiersema, het lijk van een bejaard man, Heeres genaamd, opgebaald. Hij was langen tijd in Indie en leefde van zijn pensioen. Hij was in wijden kring bekend als ffHeeres, met zijn hondjes." Vergezeld door twee witte poedels, die hij some op zijn armen droeg, maakte de man voor dag en voor dauw verre wandelingen, vaak op bloote voeten. Den laatsten tijd had hij er maar een meer. Gisteren morgen zat dit hondje op de stoep vlak bij de gracht en vermoedde men aanstouds onraad, daar H. om dien tijd steeds op de wandeling was. Men schrijft uit Barneveld Dinsdagmiddag zou de brigadier-titulair der rijksveldwacht W. Bos. te Voorthuizen, een polder- jongen, die verdacht werd van diefstal van een horloge, arresteeren. Onverhoeds sloeg de polder- jongen den rijksveldwachter echter z66 hevig met een zwaren waschbak op het hoofd, dat de beambte bewusteloos ineenzakte, waarop de dader dadelijk de vlucht nam. Hoewel direct de geheele politie- macht op de been was om den voortvluchtige te achterhalen, is men hierin nog niet geslaagd. De toestand van den beambte is zeer ernstig. Een fuselier, G., een Belg die te Rotterdam met de ffMerapi" is aangekomen, had uit ge- hechtheid aan zijn hond dit dier naar Enropa meegenomen. Het overbreDgen van het dier 'an f-idie tot hier koste hem f 25, terwijl de verdere reis naar Gent hem nog ongeveer f 5 zal kosteD, zoodat ruim zijn geheele scheeps- soldij die f 20 bedraagt, er mee gemoeid is. In het Friesche dorp Oostermeer werd het dak van een woning te zwak voor het ooievaars- nest, dat langer dan 40 jaren elk voorjaar door een eiberpaar betrokken was. Men ging het ver- wijderen. Maar terwijl men daarmee bezig was, kwam het paar de woning weer opzoeken. Men had reeds. 20 krniwagens vol takken verwijderd, en toch bleef er toen nog genoeg bouwstof over voor de zomerwoning van het pas gearriveerde paar, dat nu natuurlijk niet verstooten werd. In Portugal was men voornemens onder de vele feestelijkheden ter eere van het bezoek van den Koning van Engeland, ook een stierengevecht ten beste te geven. Van Engelsche zijde werd officieel de wenk gegeven dit nummer van het program te schrappen, aangezien Koning Edward als voorzitter van de Vereeniging tot Dierenbescherming, moeilijk zulk eene vertooning kan bijwonen. Evenwel, de Portugeesche Regeering, bewerende dat het stierengevecht een nationale instelling is, heeft in deze niet willen toegeven en wat de Vereeniging tot Dierenbescherming er ook van moge zeggen, de komst van den Engelschen Koning te Portugal zal met een officieele dieren- marteling gevierd worden In Amerika worden tegenwoordig binnen enkele weken op bestelling bosschen geleverd. John Wilkins te Indianapolis is de groote man van deze nieuwe industrie. Laatst heeft hij tegen de som van f 480,000 binnen een maand een bosch van 7 hectare, voornamelijk dennen, maar ook oude eiken, geleverd aan den millionair Blair, die zich in de buurt van Far Hills een paleis had laten buuwen en daar nu ook wat schaduw won hebben. Wilkins moet er voor het vervoer van de boomen een bijzondere methode op nahouden. Een diefstal van drie millioen lire. Uit Milaan werd dezer dagen gemeld, dat uit de bij Pozzo Saut' Evasio gelegen villa Faletta, toe- behoorende aan mevrouw Virginia Quartara-Gavino, de weduwe vau een vier jaar geleden te Genua overleden bankier, een bedrag van bijna drie mil lioen lire aan bankbiljetten en baar geld gestolen was. Mevrouw Gavino ging in de omgeving voor rijk door, maar dat zij in haar villa millioenen opgestapeld had liggen, geloofde geen sterveling, en de boeren uit den omtrek haalden dan ook ongeloovig de schouders op, toen er verteld werd van dien grootscheepsclien diefstal. Maar mevrouw Gavino gaf een opheldering omtrent haar weinig moderne manier van millioenen te beleggen zij stelde geen vertronwen in de baukiers en na de conversie der Italiaansche staatsschuld had zij al haar geld van de Turijnsche Bank afgenomen. De „spiritu8 rector" van haar geldzaken werd toen de vroegere koetsier van haar echtgenoot, een zekere Bellavita, die met zijn familie in de villa woonde en daar heer en meester was. Van welken aard de betrekkingen waren, die er bestonden tnsschen de vrij bejaarde millionaire en haar vroegeren koetsier, is nog niet heelemaal opge- helderd, maar het staat vast, dat Bellavita vrij bij. de brandkasten van de weduwe kon gaan, dat zij hem herhaaldelijk aanzienljjke sommen gelds heeft geschonken (eenmaal bijna 100,000 lire), dat zij hem tot haar eem'gen erfgenaam maken wou, enz. Voor Bellavita kon er dus eigenlijk geen reden bestaan, zich de millioenen van mevrouw Gavino langs oorechtmatigen weg toe te eigenen, en toch houdt de politie juist hem voor den dief aaugenomen dat er werkelijk een diefstal is ge- pleegd. Bellavita is dadelijk in hechtenis genomen, ofschoon zijn meesteres verzekerde, dat hij ou- schuldig was. Maar hij was de eenige, die wist dat mevrouw Gavino zooveel geld in huis had, terwijl twee groote honden, die 's nachts de villa bewaakten, kort na elkaar op geheimzinnige wyze verdwenen zijn. Intusschen blijven veleugelooven, dat het heele verhaal van den diefstal verzonnen is, al begrijpt men ook niet met welk doel dit zon zijn gedaan. Merkwaardig is in elk geral de kalmte van mevrouw Gavino, die nagenoeg haar geheele vermogen heet kwijt te zijn. Zser wijs- geerig heeft zij opgemerkt, dat geld niet gelukkig maakt. De politie is ijverig in de weer om in deze duistere zaak eenig licht te brengen. INGEZONDEN STUKKEN. Kan iemand mij meededeelen of een gemeentebouwmeester recht heeft om eene rooilijn aantegeven Of zoo n ondergeschikt gemeente—ambtenaar iemand mag ge- lasten het gebouwde weg te breken Of hij kan en mag dreigen met, ah niet aan zijn last wordt voldaan, den boel door de politie te zallen laten af breken Ik meen dat het eenvoudig belachelijk ismaar ik kan mij vergiasen. Kan iemand my mededeelen of het gemeentebestuur be- ▼oegd is eene rooilyn vast te stellen voor het bouwen niet aan eene openbare straat? Z. DirectieH. WANNYN. Op Zondag 5 April a. s., des namiddags 2 ure, dagvertooning aan verminderde prijzen, 6'opvoering van ONZE DON-JUANS, kluchtspel met zang in vier bedrijven, naar het Duitsch van Leon Trep- tom, muziek van Frantz Roth en Rudolf Terzon. Trekking van Diusdag 31 Maart 1908. 2e klasae. 2e lijst. No. 166 f 2000. No. 6385 19514 20014 20887 20958 1000 No. 4711 8741 f 200, No. 3616 8041 16263 100. No. 3028 3042 3114 3116 3132 3145 3263 4696 4715 4737 6697 6704 6715 6770 6788 11579 19538 30. Trekking van Woensdag 1 April 1908. 2e klasae. 3e lijst. No. 18811 20000. No. 8615 5000. No. 17601 20150 1500. No, 8525 200. No. 11768 11846 14402 14820 15159 15310 f 100 No. 3063 3064 3265 3266 3277 3281 4695 4706 4721 4739 4808 6681 6683 6690 6734 6755 6793 8843 11573 15009 15050 19503 30. ZEETIJDINGEN. Van 1 tot en met 2 April. 31 VLAQ. NAAM. M». Van en naar Voor Ter Veaient l Zweed. s.s. Eldorado 4265 Greaker Eng. s.s. River Lagan 2272 'Louden Vau Ter Xeuieo l Eng. s.s. Hailing 2199 :Londen Voor SWentj l Deen. s.s. H. C. Andersen 3758 Windau Belg. s.s. Ganda 1341 Arendal Rus. s.s. Kurland 2534 Windau Eng. s.s. Armourer 2047 Plymouth Duits. s.s. Diamond 2656 Kragero idem llerna 1136 Londen Belg. s.s. Elandria 1248 Goole 2 Eng. sch. Faraday 2525 New-Castle idem Sea Hound 3085 Londen idem Windsor 1764 Leith Rus. s.s. Gener. Radetzky 3897 Riga Eng. s.s. Trnro 8366 Hull Eng. sch. G. C. Gradwell 441 Charlestone BO Gent i 1 Eng. s.s. Cornhill 2548 Goole Duits. s.s. Getie 1754 Hamburg Eng. s.s. Sea Serpent 2553 Londen idem Ouxhavea 2141 Goole 2 Deen. s.s. H. C. Andersen 3758 Methil Eng. s.s. Tadorna 3730 Liverpool Duits. s.s. Herna 1136 Cardiff Eng. s.s. Armourer 2J47 idem boat stukg. stukg. vlas papierpap ho ut ledig boat ledig stakg. idem idem idem hout stakg. pijpaarde ledig idem stakg. idem ledig stukg. aardapp. idem Van 1 tot en met 2 April werden langs de Oost8luizen alhier 87 binnenvaartnigen op- en 28 afgeschut; door de Westal. 9 op- en 8 afgeschut.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1903 | | pagina 1