A 1 g e a e 9 a Hieuws- sc. Adverteatieblad voor Zeouwsch'VUaadsraa. No. 4275. Dinsdag 9 September 1902. Onderwijzer 42" Jaargang. FEUILLETON. 0NSCHULDIG VER00RDEELD. Binnenland. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. ZUID-AFRIKA. Duitschers en Engelschen. Keizer Wilhelm te Posen. Martinique. ABONNEMENT: Voor Per drie inaanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,821. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirocteuren en Bneven- bushouders. ADYSITKNTISNi Van 1 tot 4 rebels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertsftii* wordt da priji« slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsroimte berekend. ■lit bind veraahtjnl Wnen.dag trn VriUacavsnd, «ltge«onderd op Feertdaaen, t»»| tie ■Tirana P. J. VAW egftcv.v.mwainwvB. 1)1 ad IDE ta Vmr Ieuei> Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, roepen op sollieitanten uaar de betrekking van bij het Openbaar Lager Onderwijs in die gemeente, op eene aanvangsjaarwedde van 500,met vier vijfjaarlijksche verhoogingen van 50,—. Het bezit der akte voor de Fransche taal is vereischte, waarvoor, behoudens hoogere goed- kenring, 150, per jaar wordt vergoed. Voor het bezit van andere akten, genoemd onder m, n, p, r, en ri>«, van art. 2 der wet op het lager onderwijs wordt, wanneer het geveu van onderwijs in die vakken verplicht is, voor elk f 75 vergoeding gegeven. De tegemoetkoming in de huishnur bedraagt voor de kom 60 en daarbuiten 50. De sollicitatiestukken kuanen tot en met 21 September a. s. bij den Burgemeester worden ingezonden. Ter Neuzen, den 8 September 1902. Burgemeester en Wethouders vooruoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. L. OOSTERHOFF, Secretaris. De Boeren-generaals hebben Vrijdag met Cham berlain, en met Kitchener als toehoorder, een onderhoud gehad. Wat er behandeld of afgesproken is, lekte nog niet uitmaar we zullsn er alles van hooren. Een snelschrijver maakte een woordelijk verslag van't gesprokene voor de Britsche regeering, en binnenkort zal dat verslag in een blauwboek ▼erschijnen. We zijn wel benieuwd. De /Standard" schreef, voordat 't onderhoud had plaats gehad, dat Chamberlain de generaals alleen zou aanhooren, en hen te verstaan zou geven, dat hun opinie niet zal worden geaccepteerd, noch hun raad zal gevolgd worden, daar zij geen officieele positie hebben. Ook de //Daily Tel.^ laat zich in dien geest uit, sn de //Daily Mail zei te hopen, dat Chamberlain de Boeren alleen in bijzaken, doch niet op hoofdpunten zou toegeven. Sir J. Gordon Sprigg heeft in de Kaapsche wetgeveude vergaderiog vier wetsootwerpen iuge- dieud hetreffende leeuingen voor havenverbetering, irrigatiewerken en spoorwegen. Uit Johannesburg wordt gemeld, dat er besloten is, voor de Kaffers stukwerk in te voeren bij het eteenboren. 22) Ga voort, antwoordde zq glimlschend. Eenige minuten later, wachtte ik hevig ontroerd op de uitspraak der jury. Ik voelde mij bedrukt en kon van angstige spanning nauwelijks ademhalen. Gjj kent die uitspraak O, dat was een slag voor mij, een vreeselijke slag, en toen ge in uw verontwaardiging hebt uitgeroepen ,/Mijnheeren, ge hebt een onschuldige veroordeeld," heb ik 'took uitgeschreeuwd met alle krachten, met geheel mijn ziel, op mijn manier altijd. Op uw manier? Ja, door de stem van de pers, door geheel Amerika, door geheel de wereld. Kent ge Engelsch Ja. Welnu, lees dan dit. Het is de oopie van een telegram, gisterenavond ua de rechtazitting naar Amerika verzonden. Zij las het volgende in het Engelsch en ver- taalde het oogenblikkelijk *Jean Berard, beschuldigd den Russiscben prins Lavisine vermoord te hebben, stond heden voor de rechtbank te Parijs terecht. Veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid. Wijs er met nadruk op dat de Fransche ge- rechtigbeid hier op een dwaalweg is. Berard is bepaald onschuldig. William Hanley Gardiner. Keizer Wilhelin iaat geen middei onbeproefd om 't Duitsche volk toch maar weer verzoend, bij 't Engelsche te brengen. Voor de a. s. groote Duitsche legermauoeuvres zijn o. in. ter bijwoning uitgenoodigd (en zij namen de uitnoodigiug aan) de Engelsche Minister van Oorlog Brodick en lord Roberts. Deze beiden gaan o. a. vergezeld van gene- raal-majoorFrencb en generaal-majoor Ian Hamilton. Roberts en Brodick zijn al via Dover en Ostende naar Duitschlaud vertrokken. Voor alles trekt bij Keizer Wilhelins verblijf te Posen de aandacht, dat de Keizer zoo buiten- gemeen vriendelijk zijn Russische gasten bejegent. Om aan de wapenschouwing, op het paradeveld bij Lawica nog meer luister bij te zetteD, had de Keizer de twee Russische generaals, die hij bij zijn bezoek aan Rusland speciaal had leeren kennen, verzocht over te komen. Aan de parade namen deze generaals dee!de Keizer en de Keizerin reden aan 't boofd van den stoet, de laatste in kurassiersuniform Na afloop van de parade werden alle aanwezige Russische efficieren door den gouverneur van Warscbau voorgesteld san de Keizerin, die zeer vriendelijk met ieder van ben sprak. Missshien zou de begroeting anders uitgevallen zijn, indien de Keizer en de Keizerin geweten hadden dat enkelen dier Russische officieren zich den vorigen avond in een Poolscb hotel met de daar aanwezige Polen verbroederd, en Poolsche liederen gezongen hadden Natuurlijk ziet een aantal Duitsche bladen in de persoonlijke nitingeo van welwillendheid te Reval en Posen, een diepen politieken zin. Zoo spreekt het //Berliner Tageblatt" zelfs van een historisch moment 't Heele bezoek aan Posea schijnt er dan ook volstrekt niet op gericht, oi de Polen wat te winnen, en louter en alleen om voor Rusland strijkaadjes te maken. Het ongeluk, president Roosevelt overkomen. In de //Daily Mail" deelt de secretaris van Roosevelt, de beer Cortelyou, bijzonderheden mee over het ongeluk, president Roosevelt Woensdag op een rijteer overkomen. De electrische tram, zegt Cortelyou, die't rijtuig van den president aanreed, schoof tegen het bijdehandsche paard aan, wierp het tegen het rijtuig en hief dit tot een helling van 45 graden op. De schok was vreeselijk. Craig, de dedective En aan wien hebt ge dat telegram verzonden vroeg zij op leveudigen toon. Aan alle groote dagbladen in Amerika, langs mijn telegraafkabel, want ik heb een kabel, welke steeds geheel ten mijnen dienste is. Uit mijn eigen kantoar kan ik mij doen verbinden met de kantoren in de Vereeuigde StateB. Dat is uiterst gemakkelijk omdat ik daardoor voortdureud verband hondt met mijn hoofdredactenrs. Honderdduizend Parijzenaars lezen in dit oogenblik in hun bladen dat nw vader schuldig is, maar een millioen Amerikanen vernemen in hetzelfde oogenblik dat hij onschuldig is. Dat is toch eeHe kleine genoegdoening, nietwaar. O, dank u, dank u stamelde zij. Bedank mij uiet. Het was een genoeg doening, welke ik mijzelf versohafie. Ik was gisteravoud woedend, maar de mogelijkheid dat ik het telegram naar Amerika kon verzenden, heeft mij een weinig kalmer gestemd. - Welnu, ik bedank u dan niet, zeide zij omdat ge 't niet wilt, maar ik reik u de hand als die eener vriendin. - Een vriendin Ge hebt gezegd een vriendin Ik neem het aan, dat is afgesproken. Hartelijk schudde hij de beide handen, welke zij hem toegestoken bad. Daarop nam hij wetler plaats en ging voort Laat ons thans echter over u spreken. Ik heb u gezegd, dat ik hier kwam om a aan te bieden hem te redden. Laat ons het beste middei zoeken om het doel te bereiken. Mijn tijd, mijn iuvloed en mijn fortuir, staau geheel ten uvren dienste. O, dat is te veel zeide zij, een weinig in verwarring gebracht, door zooveel vrijgevigheid. den president, die opgesprongen was, en de koetsier, werden van den bok geworpen de agent kwam onder de wielen van het tramrijtuig en werd verpletterd hij was op slag dood. Gouver neur Crane en ik omvatten den president. Hij werd niet uit het rijtuig geworpen, maar zjjn gelaat kwam met znlk een slag tegen het portier aan, dat het hevig opzwol. Ik zelf werd aan mijn neus gekwetst. Crane en Smith, die aan den anderen kant zaten, bleven geheel ongedeerd. De reizigers in de tram en de menschen, die in de andere rijtuigen zaten, snelden toe. Er verliep een uur voordat wij naar Stockbridge konden doorrijden. De president hield zich be- wonderenswaardig kalm, ofschoon de dood van den beer Craig, op wien hij zeer gesteld was, hem diep tref. Eerst beatond het plan, niet op te houden voor Bridgeport, maar na overleg besloten wij, op de vastgestelde halten uit to stappen. Zoo hielden wij reeds in Great Barington stil. Maar de president had vooruit laten seinen, dat hij verzocht, niet te jnichen, en het volk hield sich daaraan. De president vroeg den verschrikten tram- bestnurder, waarom bij tegen het rijtuig aan- gereden was. Denkt u missshien, dat ik het opzsttelijk deed was de wedervraag. Ik had toch in elk geval het recht om over te steken U had het recht om nit te kijken, antwoordde de motor-man. De bestuurder en de eonducteur van de tram werden in hechtenis genomen en weggebracht, want de omstanders begonnen een dreigende hooding tegen hen aan te nemen. De koetsier van het rijtuig is reeds een paar uren nadat hij in het hespitaal epgenomen werd, overleden. De correspondent van de ^Times" te New-York merkt nog, naar aanleiding van 't voorgevallene op, dat de president zijn tegenwoordigbeid van geest zoo goed behield, dat hij onmiddellijk na het ongeluk een koerier zoo snel mogelijk naar Pitts field liet rijden om juiste berichten er over te seinen. Roosevelt rerdient, zegt de corres pondent, de dankbaarheid van het publiek, want een gerucht, dat de president dood of zwaar gewond was, zou waarschijnlijk noodlottige ge- volgen gehad hebben. De Fransche Minister van Kolonien heeft, zoodra hij van de nieuwe ramp ep Slartinique Krabt ge achteruit. Zijt ge nu reeds bang voor een vriend. Daarin hebt ge ongelijk. Ik ben een door en door eerlijk man, mejuffrouw, evenals gij een braaf meisje zijt. Geloof in mij Gij kent mij feeds een weinig, en gisteren heb ik in n geloofd, terwijl ik n toch in het geheel niet kende. Ik ben zeer genegen em u te gelooven, zeide zij maar ik zou zoo gaarne weten, van waar die dienstvaardigheid kornt. Maar waarom Ik stel mij geheel te awen dienste. De reden, welke mij hiertoe noopt, kan ik u niet zeggen, omdat ik het zslf niet weet. Als ge 't goed vindt, laat ons dan aannemen, dat ik een stommerik, een dwaas, een gek ben. Wat kan 't u scheelen, als mijn domheid of mijn dwaas- heid, u uw vader teruggeeft. Dat is waar, zeide zij glimlachend. Laat ons te zamen een middei zoeken, hoe wij hem kunnen redden. 2ij gmgen vlak tegenover elkander zitten, en keken elkander openhartig in het gelaat, zonder eenige bijgedachte, als twee menschen, die reeds langen tijd bevriend zijn. Een soort van ingeving, een piotseling opgekomen gevoel van overeenstemming zeide aan Jeanne Berard, dat zij volkomen ver- trouwen kon stel lea in dien vreemdeling die kaar zijn diensten kwam aanbieden. En wat den Amerikaan betreft, deze gevoelde, dat hij na in haar geloofd te hebben, zonder haar te kennen thans geheel onderworpen was aan dezen helderen geest, dit liefhebbende, moedige hart, die vorste- lijke schoonheid. Laat ons eens zien, begon bij met al te erustig, want tot de zonderl-ingheden van zijn vernomen had, 250,000 gulden ter beschikking gesteld van dea gouverneur van het eiland. Wegens het gevaar van een vloedgolf, die de hoofdstad zelve in gevaar zou kunnen brengen, heeft de Minister aan den gouverneur epgedragen, alle maatregelea te nemen om zoo neodig de stad onmiddellijk te doen ontruimen en de bevolking over te brengen naar de heuvels, waar levens- middelen reeds nu bijeengebracht moeten worden. En dan moeten observatieposten uitgezet worden, om ep de hoogte te blijven van elke heroering, die het eiland met een aieuwe uitbarsting bedreigt. De uegers op 't eiland weigeren, laager te werken. H. M. de Koningin heeft bepaald, dat de tegenwoordige zitting van de Staten-Generaal zal wordeD gesloten op Zaterdag 13 September 1902, des namiddags te drie uren, en heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken gemachtigd zich op het vermelde tijdstip te begeven naar de vergaderiog der Staten-Generaal, ten eiude in eene vereenigdo vergadering der beide Kamers, de zitting in Haren naam te sluiten. Yoor rekening van de Parijsche //Teosps" uitgevraagd omtrent de geruchten over een buiten- landsch bondgenootschap van Nederland, heeft de heer A. F. de Savorain Lohman verklaard, die praatjes voor volkomen ongegrond te houden o. a. omdat de Kamer er dan tech wel iets van zou dienca te weten. Daarua zei hij Ik ben tegen elk staatknndig verbond van mija land met een of meer andere mogendhedea, omdat het onvermijdelijk zou uitloopen op de vernietiging van ons volksbestaanKleine landen als Nederland moeten maar een lijdelijke rol blijven spelen, om zoo te zeggen fatalistisch zijn. Dat is wel uiet aangenaam om te erksnnoa, maar het is de waarheid. Er is geen volk ter wereld zei hij verder waar wij Hollanders meer opreehte vriendachap, meer achting, meer bewondering voor gevoeldea dan Eugeland. Maar al die gevaelens zijn ver- dwenen, en er is bijna haat voor in de plaats gekomen. De EBgelschen hebben, om die ver- wijdering te verklareB, van naijver gesprokoa. Volstrekt nietWat ons in den Boerenoorlog getroffen heeft, is het onrechtvaardige van die* •erlog, lang vooruit beraamd, voorbereid, uitgelokt, tegen mannen van onzen eigen stam, van onz# taal en onze godsdienst. Ziedaar, waarom onze sympathie voor Engeland geheel vor- dwenen is. Zoozeer nitgeroeid, dat, toen na het slniten van denvrede het Engelsche EvtBgelische Verbond, dat nooit tegen den oorlog geprotesteerd had, de betrekkingen in ons land weer wilde karakter behoordi dat hij op bijna vroolijken toon sprak over de treurigste zaken. Laat ons eens zien. Uw vader is dus veroordeeld, dat is goed, neen ik vergis me, dat is allerberoerdst. Maar er bastaat bij u te lande geloof ik een spreekwoord dat luidter is geen put zoo diep of hij kan gedempt worden. Welnu wij zullen den put thans dempen, door in casatie te gaan. Hebt ge daar reeds aangedaoht Ja, of liever, mijn advocaat heeft er aan gedacht. Maar toen ik er op aandroug, om de voile waarheid te vernemen, heeft bij moeten erkennen dat hij vreesde, dat deze kans voor ons niet bestond. Naar het schijnt, zag hij geen enkele ernstige reden om een herziening van het vonnis aan te vragen. Dan zal ik wel een reden zoeken en er wel een vinden ook. Ik heb uw wetboek van straf- vordering bestudeerd, op mijn stoomjacht terwijl ik de reis maakte van Amerika naar Frankrijk. Ik zal u dat jacht bij gelegenheid eens laten zien. Het is een prachtstuk, grooter dan een gewoon oorlogschip. Ik ben er reeds twee-en- zestig maal den Atlantischen Oceaan mede over- gestoken. Dat is een heel aardig, klein reisje. We zullen dat tochtje eens maken met uw vader als hij weder op vrije voeteu is. (Wordt vervolgd),

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1902 | | pagina 1