A 1 g e a e 6 a ftieuws* en Advertentieblad voor 2eeuwscli*?laaade?ea. No. 4232. Zaterdag 31 Mei 1902. England en de Z.-A. Republiek. EENE ARME VEKVOLGDE. Gemengde berichten. 42e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82J. Men abonneerf zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVISTENTIlK: Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elken regsl meer f 0,10, Bij directe opgsaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertenti* wcrdt d« prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien vdor 3 uren op den dag der uitgave. Dlt bind ver.abljnt JHaandss., Woemdig' en VrIJdasa«rond, ■Itgeionderd oj> Feeatdagen, blj de Firms P. 9. V4I UK MIDI la Te. leuea, EERSTB BLAD. De stemming in de berichten der Londensche bladeu wisselt zoo wat met den dag. Thans is ze weer iets minder hoopvol. Men begint weer te twijfelen. Het gerucht gaat, dat in den minister- raad ernstig verschil van meening bestaat tusschen eenige Ministers. Men spreekt zelfs van een dreigende miuistercrisis. De //Daily News" merkt op, dat zich een zekere ourust van de officieele kringen heeft meester ge- maakt, en de DailyMail" heeft het weer eens over een //kleine onverzoenlijke minderheid", die tegen de onderwerpiug is. Het hier bedoelde bericht is van den corres pondent te Pretoria en luidt: De Boeren-afgevaardigden zijn nog hier, wach- tende op het finale antwoord van de Engelsche regeering op de laatste eischen die zij overgelegd hebben. De ontvangst van dit stuk, dat Dinsdagavond verwacht wordt, zal een einde maken aan de on- derhandelingen te Pretoria. De afgevaardigden zoaden dan naar Vereeni- ging vertrekken, waarschijnlijk sedert gisteren of- schoon er kans is, dat zij hedenavond al gaan. Zij zullen dan het geheele ontwerp aan de kommandos voorleggen. Ik verneein, dat, tenzij de leiders, die de En gelsche voorwaarden hebben aangenomen, en zij die hen te Vereeniging steunen, er in slagen, een druk te oefenen op eukele van hun collega's, er weinig kans is op algemeene overgave. De onverzoenlijke minderheid, waarloe ver- scheidene welbekende leiders behooren, is buiten- gewoon rumoerig, zegt de correspondent. En dus? Zal men moeten blijven doen, wat tot dusver gedaan is: geduldig wachten tot we wat zekers hooren. Het Laffan-agentschap weet uit Pretoria te be richten, dat een week geleden Steinacker's ruiterij vier depeche-rijders gevat heeft, die depeches over- brachtcn uit Europa aan de Boerenleiders te velde. Twee der Boereu werden neergeschoten terwijl zij poogden te ontsnappen. Alle vier de depeches zijn bemachtigd. Hieruit blijkt dat een geregelde berichtendienst bestaat tusschen Europa en de Boeren te velde, en de Engelsche regeering dus toch niet heele- FETJILLETQN. Het slotmom pel de hij, terwijl hij een aantal stalen voorwerpen uit zijn zak greep. Dat kan ik opensteken, als het geen dubbel slot is. Als volleerd misdadiger had hij spoedig dit vraagstuk opgelost en binnen eenige oogenbhkken had hij de deur geopend. Doch hij deinsde terug alsof een verterende vlam hem het gelaat had verschroeide. Een dichte, bedwelmende damp ontsnapte uit de kamer, verstikte en verblinde hem, en deed hem bijna het bewustzijn verliezen. Hij wist niet, dat Myrtle Blake, toen zij in hare donkere gevangenis begon bij te komen van hare bezwijming en zoekend rondtastte, een paar flesschen had gebroken, die nog gevuld waren met de vloeistoffen en gassen, waarmede de oude Samuel Townsend proeven nam. Als bij ingeving radende, dat Myrtle Blake in de kamer was, ging hij uu onversaagd naar binnen, en struikelde ten slotte over een op den grond liggende gestalte. Tot zijn onuitsprekelijke vreugde bemerkte hij, dat het een vrouw was, en met veel moeite slaagde hij er in haar op te nemen en uit die gevaarlijke, doodelijke atmosfeer te verwijderen. Williard's hart klopte van onuitsprekelijke blijdschap, toen hij met haar de onderste verdieping en daarna de buitenlucht bereikte. De nacht was nog helder genoeg om haar bleeke en roerlooze trekken te kuunen ouder- scheiden. maal haar doel bereiken kan, als zij aan de Boer n weigert telegrafische g* meer.schap met hun V-.- tegenwoordigers in Europa toe te staan. Pretoria, 29 Mei. De bijeenkomst alhier is gisteren afgeloopen. De Boeren-afgevaardigden keerden 's avonds naar Vereeniging terug. Milner is hedeumorgen naar Johannesburg vertrokkeu. Louden, 29 Mei. Men verneemt, dat de Boeren- afgevaardigden uit Pretoria vertrokken zijn. De uiterlijke teekenen wijzen op een bevredigenden afloop der onderhandelingen. Er is reden om te gelooven, dat er geen bezwaar is gemaakt in de kwestie van de Boeren het recht te verleenen om wapens te behouden voor hun verdediging tegen kaffers en wilde dieren. Brussel, 29 Mei. De Petit Bleu zegt in staat te zijn mede te deelen, dat, indien Kitchener en Milner de Boeren-afgevaardigden te Pretoria al de gelegenheid weigerden om hun vertegenwoordigers in Nederland en Belgie betreffende de vreedzame besprekingen te raadplegen, zij niettemin zekere Boeren-aanvoerders machtigden kabeltelegrammen over private belangen aan zekere Boeren in Europa te richten. Deze telegrammen bevatten geen enkele aanwijzing met betrekking tot de kansen op vrede. Als men middellijk iets zou mogen aileiden uit zekere bewoordingen ervan, dan zoude die afleiding eerder op de waarschijnlijkheid van het tegendeel van succes der onderhandelingen wijzen. De geadresseerden willen echter liever geen gevolgtrekkingen maken. Zij weten niets van wat er gebeurt tusschen de onderhandelende partijen, zoo goed heeft Engeland zijn voorzorgen genomen om alle wisseling van mededeelingen te verhinderen. Londen, 29 Mei. Balfour zeide heden in het Lagerhuis Ik hoop Maandag aan het Huis den uitslag der jongste besprekingen in Zuid-Afrika mede te deelen, maar ik ben niet volkomen zeker, dat ik in staat zal zijn het te doen. Ik acht het echter niet geschikt de begrooting te bespreken voordat er een mededeeling is gedaan. Ik heb Diusdag gezegd, dat ik het niet geschikt oordeelde de begrooting te behandelen terwijl andere dingen hangende waren. Die uitdrukking is zonderlinger- wijze uitgelegd als slaande op de besprekingen en stemmingen over de begrooting in den mi- nisterraad. Dat is niet zoo. Het eenige punt in kwestie is of men van het Huis wel behoorlijk kan verlangen om over de begrooting te beraad- Zij is hetHet is Myrtle Blake riep hij buiten zichzelve van vreugde. Ik heb haar ge- vonden, ik heb haar gered. Had ik nu slechts de kracht, haar van hier te dragen. Had ik maar een rijtuig om haar naar een veilige plaats te vervoeren. Ah, in mijn oogen is zij schooner dan ooit. Zij moet de mijne wordendat aller- eersten dan het groote vermogen, waarin ik zal deelen, als ik medewerk om Blanche's plan- nen tot een goed einde te brengen, of dat men mij zal geven als een belooning voor mijn stil- zwijgen. Nu droeg hij haar de binnenplaats over, legde haar achter den steenen muur op het gras neder, en ging toen, zoo haastig zijn krachten dit veroorloofden, de straat op. Tien minuten later kwatn hij terug met een rijtuig, en droeg haar daarin. Zij reden door een groot aantal strateu, en stonden ten slotte stil voor een alleenstaand gebouw in de nabijheid der rivier. Williard liet den koetsier vertrekken, en droeg Myrtle de trappen op, ontsloot de deur, en legde haar op een rustbed in een armoedig gemeubi- leerde kamer. Hij stak de lamp aan en deed de venstergor- dijnen toe; op de tafel stond een flesch met sterken drank, waarvan hij zich haastig een glas inschonk, dat hij in een teug ledigde. Hier, in dit ne;t, zullen zij mij niet vinden, prevelde hij innig vergenoegd. Liefde en for- tuin zullen de mijne zijn, als ik met overleg te werk ga. Plotseling brak hij zijn alleenspraak af en sloeg een blik op Myrtle. Zij had zich op haar rustbed opgericht en zat hem augstig en doodsbleek aan te staren. slagen voor wij precies weten hoe wij staan met de onderhandelingen, die nu in Zuid-Afrika aan den gang ziji>. Daar er ietwat twijfel bestaat, of ik wel bij machte zal zijn om Maandag een be- slissende mededeeling te doen, stel ik voor, dat de besprekingen over de begrooting Woensdag zullen plaats hebben. Volgens de verlieslijst zijn een officier en 5 man gewond in een gevecht tusschen Aliwal-Noord en Jamesstown op 25 dezer. Dinsdagmiddag bezochten een paar personen het cafe //Groenewoud" te Kapelle, bodeu daar hunne koopwaar, bestaande nit lint en andere snuisterijen, aan en gebruikten eenige verversching. De cafehouder moest tijdens dit bezoek zich even verwijderen van welke gelegenheid de bezoekers gebruikt maakten om een wekkerklokje, dat door den heer Dagevos uit Goes, ter verdere bezorging aldaar was afgegeven, tegelijk bij hunne koopwaren in te pakken en zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Althans na hun vertrek werd door den kastelein het klokje gemist. De politie, onmiddellijk hier- mede in kennis gesteld, is de bezoekers terstond achterna gereisd. Omtrent de familie Scherff, te Batenburg, schrijft men aan het »N. v. d. D." Niet ver van de Maas en van het stadje ligt de bouwhoeve //Bloemhof," in eigendom toebe- hoorend aan den Vorst Von Bentheim, en in pacht bij de weduwe Scherff en hare 8 volwasseu kinderen, 5 zoons en 3 dochters, alien lichamelijk ilinke ontwikkelde menschen, arbeidzaam en die zich met hart en ziel toelegden op den landbouw, zoodat zij tot de welgestelde pachtlieden behooren. In Februari 1900, door den bekenden opzien- barenden moord te Appeltern, welke door een der leden van dit gezin in krankzinnigheid was bedreven, kwam deze familie algemeen ter sprake, vooral omdat zij had deelgenomen aan nachtelijke bijeenkomsten, welke aan den moord waren vooraf- gegaan. De vrouw schijnt eene ijveraarster te zijn voor hare godsdienstige denkbeelden, en ver- keerde soms in //verrukking". In het rapport van den geneeskundige, die de zoons krankzinnig verklaarde, wordt gezegd, dat de moeder de oorzaak is van den ongelukkigen toestand, die ten huize der familie Scherff heerscht. Bryce Williard! snikte zij, terwijl zij huive- rend en vol afschuw dezen zoo gevreesden vijand voor zich zag. XXIY. Nu zij Williard dood waanden en Myrtle in hun macht meenden te hebben, zouden Blanche Yansant en Earle Townsend zich zeker vrij wat geruster gevoeld hebben, zoo niet de brief van Dr. Marcy hen onverwacht met nieuwe gevaren had bedreigd. Ik ga dadelijk naar Dr. Marcy, zeide Town- send. Wie kan onze gevangene herkend hebben Misschien een toevallig bezoeker of een oude bekende, antwoordde Blanche nadenkend. Des te erger voor ons. Dr. Marcy zou niet geschreven hebben, als hij niet wist, dat er gevaar dreigde. Gij gaat dus onmiddellijk Ja. Hij verliet de kamer en was eenige oogenblikken later reeds op straat. Hij ging niet met zijn eigen rijtuig, want de inrichting, waarheen hij zich thans begaf, bezocht hij steeds in het diepste geheim. Hij liet zich dus met een huurrijtuig tot buiten de stad brengen. Toen ging hij nog ongeveer een mijl te voet, waarna hij aan een groot en somber gebouw kwam, dat met een hoogen muur was omringd. De deuren waren met ijzer beslagen en alle vensters voorzien van ijzeren staven. Townsend belde, een ketting werd losgemaakt, een paar zware grendels weggeschoven, en een forsch gebouwd man met zeer ongunstig uiterlijk stond tegenover hem. Ah, zijt gij 't mijnheer Townsend P Yeleden week is een der zoons naar een krank- zinnigengesticht overgebracht en Maandag werd er een tweede heengevoerd. Omdat- deze beide zoons zonderlinge uitlatingen deden o. a. spraken zij van een //offer" brengen, wat veel deed deuken aan de treurige geschiedenis van Appeltern waren de ingezetenen van Batenburg ongerust en liet de burgemeester de politie versterken door eenige marechaussee's om mogelijke rustverstoringen te beletten of op andere wijze hulp te ver leenen. Zaterdag werd de familie Scherff bezocht door den Inspecteur voor het geneeskundig Staats- toezicht, den geneesheer-directeur van het krank- zinnigengesticht te Medemblik en den Officier van Justitie uit Tiel. Nachtelijke bijeenkomsten, zooals die welke den moord te Appeltern voorafgingen, zijn te Baten burg niet gehouden. Het huis der familie Scherff wordt door de bevolking geschuwd, en men waakt er zorgvuldig voor, dat geen kinderen in de nabijheid er van ver- keeren. Waarschijnlijk zullen nog een of meer kinderen krankzinnig worden verklaard. Deze week kwam een van de meest bekende kwartjesvinders aan het politiebureau St. Pietershal te Amsterdam beklag doen dat hij ^verongelijkt" was. Hij had een boertje, dat hij voor erg onnoozel hield, aangesproken, medegetrooud naar een van de speelholen in de. Nes en had hem overgehaald tot spelen. Boertje won aanvankelijk, zooals gewoonlijk. Maar toen hij ongeveer 5 had, staakte hij het spel en vertrok. Dit nu was niet naar den zin van hem die het boertje te pakken wilde nemen. De brutale kwartjesvinder liep hem na, greep op den Yijgendam den provinciaal vast en wilde hem noodzaken terug te keeren en door te spelen. Niet alleen gaf de buitenman hieraan geen gevolg, maar hij diende den kwartjesvinder een zoo flink pak slaag toe, dat deze dra begreep dat hij hier een lesje had gehad. Politie moest echter proces-verbaal opmaken tegen den buitenman, die blijkbaar met voldoening terugzag op hetgeen hij gedaan had. Een arbeider te Langendijk (Fr.) verwonde zijn hand aan prikkeldraad. De hand zwol op de geneesheer constateerde bloedvergiftiging en op reis naar het ziekenhuis te Groningen is de man overleden. Ja, Dr. Marcyik heb uw briefje ontvangen. Kom binnen. Ik maakte mij over dezaak ongerust, en vond het 't best u er van te onder- richten, en de eigenaar van het particulier lcrank- zinnigengesticht ging hem voor naar zijn werkkamer op de tweede verdieping. Gij hebt mij geschreven dat uw patient was gezien en herkend, begon Townsend. Ja, vanmorgen, toen ik afwezig was. Wie was die bezoeker P Dr. Marcy vertelde hem, dat iemand zich toe- gang tot de inrichting had weten te verschaffen, onder voorwendsel dat hij er een van zijn bloed- verwanten wenschte te plaatsen en dat hij toen den patient had gezien en gesproken. Het was Bryce Williard, mompelde Town- send. Hij kende dus werkelijk onze geheimen. Vreezende dat Williard zijn ontdekkiDgaan een of anderen vrieud of medeplichtige kon hebben medegedeeld, zeide hij toen Wat denkt gij nu te doen Ik gel oof dat het 't beste is, den patient ergens anders te brengen. Waarheen? Naar een gesticht, dat verder van de stad is verwijderd. Is hij daar onder goede bewaking Onder bewaking van een vertrouwd vriend. Hij is een te voordeelig patient om hem te ver liezen, antwoordde de dokter, op sluwen toon. Wij zullen hem van nacht overbrengen. Er blonken eenige goudstukken, en Townsend verliet het huis, met de geruststelleude gedachte, dat Williard's ontdekking geen onaaugeuame ge- volgen voor hem zou hebben. (Wordt vervolgd). TBR SEIZESSCHE COlIRASfT. J'JUIUBL—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1902 | | pagina 1