A 1 g e m e e n Nieuws* ea Advertentieblad Zseuwsch-Tlaanderea, No. 4188. 7 0 0 t Engeland en de Z.-A. Repnbliek. EF.NE ARME VERV0LGDE. Donderdag; 13 Februari 1902. 42e Jaargang. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave FEUILLETON. i) In een der fabrieksgebouwen, achter in een slille zijstraat gelegen, was alles uog aan deu arbeid. De afgematte gelaatstrekken der werk- sters, de verkleumde handen en ledematen waren sprekende getuigenissen van overmatigen arbeid, onvoldoend vordsel en schamele kleeding. TER NEUZEN, 10 Februari 1002. Miju moeder, zeide zij ontroerdis zij erger P TER \KI /.E\S4 HE <01 RUT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. aDV EBTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Vooi elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf ran driemaa] plaatsing derzelfde advertentis ws>Ht de pnj- slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Dlt bind verackljnt Itnnnilhk-, Woenadna- en 1 rij<1 von ilnltvezonderd op FeealdaseB, I»IJ de Flrma F. MTil III HMD* lr Ter Weairs. Burgemeester en Wethouder# van HOEK maken bekend, dat de meisjes die verlangen deel te nemen aan het HER- HALINGSONDERWIJS, hetwelk zal aanvangen op 3 M,aart a. s., zich daartoe voor 28 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Hoek, 12 Febmari 1902. A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Er komen al meer berichten over de groote omsingeliug, die de verzamelde Engalsche strijd- macht even ten noorden van de blokhuizenlinie KroonstadLindley heeft beproefd met zoo extra-gering succes. Be operatie was al begonnen n? Kerstmis na de nederlaag bij Twerfontein. Zaterdag eindigde zij met de ontsnapping van De Wet. Woensdaguacht hadden de Engelsche bewege- lijke kolounes een keten van ruiters gevormd, die ongeveer 40 mijlen lang was en zich westwaarts bewoog. Ben volgenden dag werd de keten nog verlengd. Zaterdag, bij het aanbreken van den dag, werd het kordon samengetrokken en alle moeite aangewend om de Boeren naar de blok huizenlinie van den spoorweg d. i. steeds westwaarts op te dringen. De Wet was uu in een driehoek ingesloten, waarvan Wolvehoek het toppuut was, en de blokhuizenlinie LindleyKroonstad de basis. De Wet brak toen de basis door en is thans ge- koinen op een operatie-terrein, vrij wat ru'mer dan 't vorige. Deze streek wordt in het zuiden begrensd door de blokhuizenlinie, die van Bloemfoutein naar de Basoeto-grens loopt, en in het noorden door de Harrismilh-Kroonstad-linie, in het oosten door de grenzen van Natal en Basoetoland en in het west en door den versterkten spoorweg. Eindelijk mag hierbij nog worden opgemerkt, dat, als 't werkelijk in De Wet's bedoeliug lag gelijk voor drie, vier weken werd verteld om naar de Kaapkolonie door te breken, hij thans aardig op weg is om dat plan te ver- wezelijken. Een mooi Boeren-voordeeltje moest de Engelsche opperbevelhebber wijders melden. Een konvooi van 60 wagens van generaal French, dat van Beaufort West naar Frastsburg trok, en door 160 man werd begeleid, werd op 30 mijlen van Het is Zaterdagavond. De oudcrgaande zon werpt nog slechts een flauw licht op 6eu der somberste tooneelen van Chicago, 6en der fabrieks- wijken dier nijvere wereldstad van het Weslen. Ondanks storm en sneeuwjacht, beweegt zich laugs de straten nog een groote meuigte voet- gangers, waarvan de meesten zich huiswaarts spoedden. Het was de menschelijke tredmolen van Grasp en Throttle, een groote fabriek van potlooden en andere schrijfbehoeften, welker slecht betaalde ardeidsters, meest jonge meisjes, zwoegden en slaafden, en gedurende den strengen winter bijna van honger omkwamen, bij het karige loon, dat haar werd toebedeeld. Bij de invallende duisternis, nog verergerd door de vallende sneeuw in de straten, zat in een klein, douker kelderkamertje een meisje geheel alleen en verlaten, in lompen gekleed, en naar het uiterlijk aan volslagen armoede ten prooi. Zij was het toonbeeld van volmaakte elleDde met de kleine, welgevormde handeu zocht zij stukjes houlskool uit een grooten hoop, die naaat de plaats van bestemming door de Boeren buit- gemaakt. De Boeren namen 12 wagens mee en ver- brandden de rest. Kolonel Crabbe, die te hulp kwam, dreef de Boeren terug, na een hevig ge- vecht. De veriiezen der Engelschen bedragen 2 officieren en 11 man gedood, 1 officier en 47 man gewonl. De veriiezen der Boeren zijn 24 gedood en 47 gewond. Maar wie gelooft zoo'n verhouding. Zelfs niet als ze in legengestelde orde was. En komisch ook dat optimistische hij dreef ze terug." 't Is denkelijker, dat de Boeren uit eigen beweging met hun buit er van door gingeu. En dan nog dit voordeeltje. Een afdeeling van de kolonne van Doran, die bij Calvinia opereerde, is bij uacht op haar terugtocht aan- gevallen en verloor 3 officieren en 7 man aan dooden en 17 gewonden. De kolonne van Von Donop, door Methuen den 7 naar Wolmaransstad gezonden, verrastte deu 8 bij het aanbreken van den dag twee lagers van de Boeren. 2 Boeren zijn gedood, 3 gewond en 83 gevangen genomeu, 300 beesten en 25 wagens zijn buitgemaakt. Maar de kommandant Potgieter, ontsnapte Vijfduizend liefhebbers moeten zich reeds opgegeven hebben voor het uegeude Nieuw-Zee- landsche contingent, dat binneukort naar Zaid- Afrika vertrekt. Vergunningen om naar den Rand terug te keeren worden nu, volgens Reuter's correspondent te Johannesburg, bij 1000 in de maand afgegeven, en men verwacht, dat dit aantal weldra verdubbeld zal worden. De eerste bezending kaffers uit Portugeescb gebied, sedert den oorlog gezonden, is te Johannes burg aangekomeu, om in de mijnen te werken. De heer J. J. G. van Wicheren, inspecteur der directe belastingen te Bergen op Zoom, vrocger als zoodauig te Ter Neuzen, is in gelijke be- trekking benoemd te Harlingen. Aan het gebouw van het Prov. Bestuur te Middelburg werd hrden aaubesteed 1. Het afgraven van de noordelijke punt van het z. g. n. Eiland te Vlissingen. (Raming 5000). Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer D. Bijl te Vlissingen voor f 4890. 2. Het voortzetten van de herstelling der haar lag, en nadat zij die tot de groote van een teekenstift had afgesneden, stapelde zij ze werk- tuigelijk op. Haar bleek en vermagerd gelaat wag zwart en bestoven, tranen vloeiden haar uit de oogen, die niets meer schenen te zien dan de beangstigende schrikbeelden, die geheel hare ziel vervulden. Dit beklagenswaardige meisje, dat zich op dezen somberen Zaterdagavond nog ongelukkiger en beklagenswaardiger gevoelde dan ooit, had men een bijnaam gegeven, waarbij alien haar kenden, en waaraan zij zelve reeds volkomen was gewoon gersakt. _Wanneer hare teedere vingers vuil en zwart waren geworden van de stukken houtskool, hadden de meisjes haar soms schertsend, dikwijls ook met medelijdenden ernst, Asscliepoetster (Cinderella) genoemd. Die bijuaam was Myrtle Blake eigen geworden, evenals het fijne stof van de werkkamer. Eerst had zij er op geantwoord met een glimlach, toen met een zucht, en ten slotte met de troostelooze ge- dachte dat slechts de ellende en verlatenheid van de Asschepoetster uit het sprookje, haar lot zou zijn in den harden strijd om brood voor haar en hare zieke moeder. Zij liet de doos vallen, die zij bezig was met houtskoolstifteu te vullen, sprong op als uit een benauwden droom, en keek naar de kleine, donkere trap, die afdaalde naar het kamertje, waarin zij zat. Drella Zij hoorde haar naam noemrn, een meisje stood voor haar. Gij moet thuiskomen, zeide het meisje, eeuigszius gejaagd. Dadelijk. Een uwer buur- jongens is het hier juist komen zeggen 1 boordvoorziening van bet kanaal door Walcheren. (Raming f 9000). Het minst hiervoor werd ingeschreven door den heer J. Roskam Cz. te Sliedrecht voor f 8990. B. J. A. Tz., adminislrateur der vennootschap de Middelburgsche Courant te Middelburg is beden wegens gepleegde verduisteringen aangehouden en overgebracht naar het hui» van bewaring aldaar. Door de heeren Ph. J. van Dixhoorn, Sal. de Feijter en F. vau Hoeve te Axel, Jac. Dekker te Boschkapelle en J. Yogelvanger te Hulst, is een adres gezonden aan den Minister van Justitie, waarin gewszen wordt op de besoeken die vaak van uit Belgie door dieven en stroopers aan deze streek gebracht worden. De daders kunnen in deu regel niet gesnapt worden, terwijl van bet gestolen vee evenmin eeuig spoor is te viuden. Eene sterke uitbreiding der rijkspolitie acbten adressauten noodig om een einde aan die roof- en strooptochten te maken, opdat alsdan een geregelde grensbewaking zoude kunnen worden ingevoerd. Van dit adres zijn afdrukken gezonden aan eenige autoriteiten en aan de gemeentebesturen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen met verzoek om adhaesie. Er is geeu twjjfel aan of dit adres zal van alle zijden steun ondervinden en de gemeente- radeu zulleu zeker wel deze gelegeuheid aangrijpen en den betrokken Minister mededeelen, dat bet verzoek fan adressauten ten voile verdient te worden iugewilligd. Zaterdag vergaderde te Rosendaal bet eomite van het bisdom Breda, dat in vereeniging met de comite's van andere bisdommen de bulde van het Katholieke Nederland aan Z. B. den Paus, ter gelegenheid van zijn jubelfeest, zal gaan be- tuigen. Het comite koos lot zijn eere-voorzitter den heer E. E. M. C. Laane, eere-kamerheer van Z. H., te Bergen op Zoom en tot zijn secretaris den heer J. B. M. Merkelbach van Enkhuizen te Breda. Uit onae provincie hebben daariu zitting de heeren H. L. J. Maertens, industrieel te Hulst en E. A. Pateer, particulier te Hoofdplaat. Door den officier van justitie te Middelburg wordt opsporing verzocht van deu 31jarigen poelier, J. de Sij te Staakje, gem. Assenede (Belgie), die bij vonnis der arrond. rechtbank te Middelburg, d.d. 20 December j.l. bij verstek veroordeeld werd tot 6 weken gevaugenisstraf wegens mishandeling en van den 69jarigen 1. Bernardus te Meerdonck (Belgie), die bij vonnis dier rechtbank van 22 Nov. j. 1. bij verstek veroordeeld werd tot 2 Onthutst stond Myrtle Blake op. Zelfs onder het stof werd haar gezicht ziehtbaar bleekor. Het meisje schudde ontkennend het hoofd. Neen, dat is bet niet geloof ik, de jongen sprak van de huishuur. Hier zwecg zij, eenigszins verlegen. Vol medelijden zag zij Cinderella aan, toen deze haar in de rede viel. De huishuur, zeide Myrtle op bitteren toon. Juist wat ik zoo vreesde. De slag is dus eindelijk gevallen. Ik dank u, Kitty, ver- volgde zij, bijna onhoorbaar, terwijl het meisje haar vol deernis aanzag. Ik moet onmiddellijk naar huis. Met deze woorden verliet zij haastig het kamertje. Slechts een oogenblik hield zij zich in de wacht- kamer op om zich de sporen van haar werk van het gelaat te wisschen, de lange gouden haar- lokken van de stofmuts te ontdoen en haar vail werkpakje af te leggeD, waarna zij zich naar het kantoor der fabriek begaf. Hoe schoon was zij thans, met die oprechte ouscbuldige blauwe oogen, het gelaat omlijit door een rijkdom van krullende gonden hareu. Toch keurde de ongevoelige, inhalige kassier haar slechts een koelen en onvriendelijken blik waardig toen Cinderella aan het raampje van zijn lesse- naar verscheen. Nu wat verlangt ge vroeg hij norsch. Mijn geld, mijnheer. De kassier van Grasp en Throttle zag haar koel en met voorgewende verbazing aan. Uw geld, en uw werk ii niet af. Ge wilt toch niet zeggen, dat ge ons in den steek zult maanden gevangenisstraf en ean geldboete van f 10, snbs. 10 dagen hechtenis, wegens verhoden binnen- landsch vervoer van accijnsgoederen en weigeriug van visitatie. Zaamslag, 10 Febr. Hedennamiddag ten 2 ure, werd door het bestuar van den Zaa-mslag- polder aanbesteed, de levering van 700 M'. Pruisische grind van 16 c. M., vrij op den wal voor het Scbuttershof aan het kanaal te Ter Neuzen. Hiervoor werd ingeschreven door A. H. de Vos te Ter Neuzen voor 1,94D. de Doelder te Ter Neuzen voor f 1,87 Grintmaatschappij te Utrecht voor /1,82; P. Meeuwsen te Dordrecht voor /\,70; P. de Leeuw van Meenen te Kralingsche Veer voor 1,70 Joh. F. Boerboom te Amsterdam voor 1,69 A. de Jong Dz. te Dordrecht voor f 1,67 en J. H. Adriaansen te Sliedrecht voor f 1,66, alles per Ms. Gegund aan den laagsten inschrijver. Zaanislag, 11 Febr. Dezer dagen heeft een paard bij den landbmwer P. de Patter alhier, drie doode veulens vroegtijdig ter wereld gebracht. Axel. De heer A. W. Kruijsse alhier, is met ingaug van 1 April e. k. benoemd tot ouderwijzer aan de bijz. school te Hoek op eene jaarwedde van f 450. Kijkuit, 11 Febr. Bij de heden alhier door de Idaatschappij wVoorwaart»" gehouden aanbe- steding van de levering van 125,400 kg. kunstmeet werd ingeschreven door de heeren P. Verbeek te Clinge voor f 6,74 en A. T. Rottier te St. Jansteen voor 6,70. Voor 49,100 kg. superphosphaat werd inge schreven door de heeren De Meurichy te Clinge voor 2,42 en P. A. Adriaansens te Walsoorden voor 2,89. Voor 23,400 kg. chilisalpeter werd ingeschreven door de heeren C. van Gassen te St. Jansteen voor f 12,24, E. Staal te St. Jansteen voor 11,97$ en De Meurichy te Clinge voor f 11,98, alles per 100 kg. Gegund aan de laagste inschrijvers. Koewacht. Het vastenavondfeest, datopzoovele plaatsen vau de zuidelijke provincien van ons vaderland met min of meer luister gevierd wo'dt, gaat hier ook niet onopgemerkt voorbij. Alle werkzaamheden liggen stil, terwijl op het Belgisch en Nederlandsch gedeelte nog al eenige ge- maskeerden loopen, wier eenig genoegen bestaat in het trekken van herberg naar herberg en het drinken van de noodige pintjes bier. Meer genot smaakte de jeugd, vgor wie eenige ingezetenen vau den Ouden Molen volksspelen laten met al die onafgewerkte houtskoolatiften. Ik moet, mijnheer. Er behoeft trouwens nog slechts 6en nur aan gewerkt te worden en ik moet zoo spoedig mogelijk naar huis. Bedenk, mijnheer, dat mijn moeder ziek is, misschien ster- vende en de huishuur Zij barste in een onbedwingbaar snikken uit, terwijl de tranen langs haar wangen biggelden. Het was haar alsof alle menschen een masker van onverschilligheid en harteloosheid voor het gelaat droegen. Betaal haar. Graps, het oudste lid der firma, die aan zijn lessenaar zat, gaf op wreveligen toon dit bevel zonder zelfs naar haar op te zien. Met weerzin telde de kassier haar met zijn magere lange vingers het geld voor. Er is een halve dollar te kort, zeide Cin derella beschroomd. Nu gij op deze wijze van nw werk weg- loopt, kan ik u niet meer betalen. Myrtle Blake trachtte haar leedwezen en ver- ontwaardiging te onderdrukken. Met een wan- hopigen zucht stak zij het armzalige loon bij zich en spoede zich weg. Drie en een halve dollar, snikte zij 't is zelfs nog n'et genoeg om te betalen, wat wij schuldig zijn. Zal Bryce Williard zijn bedreiging ten uitvoer brengen en ons op straat zetten, ten prooi van sneeuwjacht en koude O barmhar- tige Vader, wijs mij een middel aan, waarmede ik mijn lieve, stervende moeder, voor dat wreede lot kan bewaren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1902 | | pagina 1