Hieuws* ea. Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderea. No. 4163. Zalerdag 14 December 1901- A 1 g e m 8 8 a V 0 0 f Engeland en de Z.-A. Republiek! Gemengde berichten. 41e Jaargang. Binnenland. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BERSTB BLJ^JD. RECHTSZAKEN. Arromlissements-rechtbank te Middelburg. KTfTrvsfy mBSFars. JfECZEASCHE COURAJfT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich b^j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT c£N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directs opgaaf Tan driemaal plaatsing derzelfde advertentie word* <J* prr slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Uit blafl veraebtjnt 3Raamlag-, Woensdaa- en Vrijilasavond, aitvezoniler<t op Feeatdaaen, bij de Firma t*. J. VI* DR llmr t« Tew Een Weensch blad weet nog eeuige bijzonder- heden mee te deelen over de zitting van den 20 November, waarbij de Raad van beheer van het Hof van Arbitrage alhier zich onbevoegd verklaarde om in den Engelsch-Atrikaauschen oorlog tusschen- beide te komen. Nadat dit hesluit gnomen was, besprak men de vraag, of het officieel aan de Boerenvertegen- woordigers moest worden meegedeeld. De ge- delegeerden der Vereenigde Statin en die van Portugal waren er tegen, bewerende dat die ver- tegenwoordigers geeu welomschreven internationale positie bekleedden. Maar Duitscbland stelde voor, de beslissing for- meel te doen toekomen aan dr. Lejds, als officieel vertegenwoordiger vau de Zuid-Afrikaansche Re- publiek in Europa. Dit voorstel verwekte eeuig opzien, want daarin lag opgesloten de erkenning van Transvaal als onafhankelijke staat. Het werd echter toch aangenomen ondauks het verzet van den Engelschen gedelegeerde. Daarna las de Russische vertegenwoordiger, nit naam van zijn regeering, een verklaring voor, waarin de spijt werd uitgedrukt, dat Engeland, door de arbitrage te weigeren, het onmogelijk gemaakt had om de door de Boeren gevraagde tusschenkomst te verleenen en de Fransche gede legeerde legde een soortgelijke verklaring af. Indien werkelijk het Weener blad niet gehe^J en al fantaseert, dan is deze vergadering voor den Britschen gedelegeerde alles behalve aangenaam geweest. Of men er in Engeland zich veel van heeft aangetrokken kan gerust betwijfeld worden, waar we zien, hoe weinig Engeland zich stoort aan de publieke meening van Europa. Het is mogelijk, dat er meer geluisterd wordt naar haar eigen woordvoerders, wanneer deze tegen den oorlog opkomen, maar veel merkt men er toch niet vau. Campbell-Banuerman bv. heeft op de regeeringspersonen en hun aauhang in 't geheel geen invloed en zijn eigeu lauwe volge- lingen weet hij met zijn water en melk beginselen ook niet tot krachtige uitingen te brengen. Hij heeft nu weer gesproken over den oorlog en de toepassing van de Krijgswet veroordeeld. Hij vond, dat langer vechten het hoe lauger hoe moeilijker zou maken om vrede te sluiten. Hij moest toegeven, dat onmogelijk aan de Boeren de volledige onafhankelijkheid kon worden verleend, maar hij geloofde stellig, dat zij met veel minder genoegen zouden nemen, als zij maar hun eigen nationale gebruiken en rechten konden behouden. Er heerscht een geest van tevredenheid onder de Engelsche autoriteiten, die wellicht biunenkort door Botha of de Wet wreedelijk verstoord zal worden. Nu heeft Brodick zich weer uitgelaten in bemoedigenden zin, door er op te wijzen, dat de oorlogsuitgaven in de afgeloopeu twee maanden aanmerkelijk lager waren gewoiden. Aan den Rand begon de nijverheid weer te herleven, wekelijks keerden er nu een 400 uitgewekenen terug, terwijl er vroeger maar 200 om de veertien dagen gingen. Waar zooveel goeds valt op te merken is het te begrijpen, dat Bannerman's pessimistische be- schouwingen weinig in den smaak valleu. En als zij dan besproken worden door den heer Austin Chamberlain, die waardiglijk, d. w. z. der familie Chamberlain waardig, de voetstappen zijns vaders Joe tracht te drukken, dan is het te verstaan, dat er wel eens een hard woord valt. Ja, werkelijk, de zoon van den Minister van Kolonien heeft het Engelsche publiek nog tot eenige verbazing weten te brengen door zijn harde aanvallen op de liberalen leider, dien hij verweet „partij te trekken voor de vijanden van zijn vaderland." Hij, Austin Chamberlain, zou de plaats niet willen bekleeden in de historie, die gegeven zou worden aan den man, op wieu alle vijanden van het land zich tegenover het leger be- roepen. Vermoedelijk zal de historieschrijver beide heeren voorbijgaan zonder veel notitie van hen ie nemen, maar anders zouden we toch niet durven voorspelleu, dat zelfs een Engelsche boeksiaver later aan de familie Chamberlain een erg eervolle bladzijde zal wijden. De Boeren zullen wellicht binnenkort voor al die kibbelarijen weer eens nieuwen grond geven er zijn tenminste verschijnselen die op nieuwe bedrijvigheid wijzen. Botha is nu in het noord- westen van het Trausvaalsche district Vrijheid; De Wet, en vermoedelijk president Steyn ook, zijn in den omtjek van Kroonstad en Heilbron, waar bijna Wilson's kolonne door hem gevangen werd. Kritzinger houdt zich op in den Zuid- Vrijstaat, in de buurt van RouxvilleWessels scheidde zich te Helvetia van hen af en ging daarna ten noorden van Springfontein den spoor- weg over. Hij staat nu met ongeveer 200 man in de buurt van Philippolis en wil misschien de Kaapkolonie binnendringen om de kommandos in het noorden te helpen. Kommandant Scheepers, die zooals men weet, gewond gevangen werd, is hersteld en zal Woensdag te Graaf-Reinet terecht staan. Uit Pretoria wordt van den 9 dezer gemeld, dat kolonel Mackenzie Zaterdag bij Carolina een lager heeft verrast, en 13 Boeren gevangen ge maakt, benevens paarden en beesten. En in den Vrijstaat, ten zuiden van Reddersburg, zou kapitein Holland Zaterdag een afdeeliag van Brand's en Coetzee's kommando hebben verrast en zes man gevangen gemaakt. Bij de gisteren gehouden herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het district Tilburg (5592 kiezers) zijn uitgebracht 4875 geldige stem men. Gekozen werd de heer A. H. A. Arts (r.-k.) met 2476 stemmen. De heer A. L. J. van Waesberghe (r.-k.) had 2399 stemmen. Bij de eerste stemming op Diusdag 8 December werden uitgebracht 4368 geldige stemmen, Daar- verkregen de heeren A. L. J. van Waesberghe (r.-k.) 2098, A. H. A. Arts (r.-k.) 1865, mr. A. L. N. baron Sloet tot Everlo (r.-k.) 298 en J. A. Bergmeijer (soc.- dem.) 107 stemmen. In de Woensdagavond voortgezette vergadering der Tweede Kamer, antwoordde de Minister van Binnenlandsche zaken den heer Fokker, die aandrong op traktementsverhooging der ambtenaren ter pro vincial griffie van Zeeland, waar zooveel kleine ge- meenten zijn, dat het werk in Zuid-Holland, waar veel groote gemeenten zijn, veel zwaarder isden heer Mutsaers, dat hij persoonlijk den toestand der meubileering van het Gouvernementshuis te's Her- togenbosch wil onaerzoekenden heer Schaper, die het gesticht Hooghullen liefst tot een Rijks- inrichting wilde maken om meer gelegenheid tot verpleging van on- en minvermogende drank- zuchtigen te scheppen, verklaarde de Minister, dat hier te lande nog te weinig ervaring omtrent dit punt bestaat om nu reeds te zeggen het particulier iuitiatief is onvoldoende tegen geleidelijke ver- hooging van het subsidie bestaat geen bezwaar. De heer Lohman verklaarde zich tegen Rijks- inrichtingen, tot herstel van drankzuchtigen de heer Goeman Borgesius sloot zich hierbij aan, daar in particuliere gestichten de energie en 't weerstandsvermogen der verpleegden beter ont- wikkeld kuneu worden. Den heer Ter Laan werd geleidelijke verhooging toegezegd van 't subsidie tot drankbestrijding. Voorts verklaarde de minister nog in ant- woord op betoogingen der heeren Helsdingen, Van Kol, De Waal Malefijt, Roessingh, De Ras, Van Karnebeek en Lohman dat de vaccinatiedwang dient afgeschaft, de gezinsverpleging bij krank- zinnigen voorzichtig uitgebreidde kwakzalvers niet meer benadeeld dan noodig. Bij de Donderdag voortgezette behandeling van de begrooting van Binnenlandsche zaken verklaarde de heer Bos zich voorstander van vrij making voor het onderwijs. Spreker drong verder aan op in- grijpende verbetering in de opleiding van den onderwijzersstand, wenschte een kleine permanente Staaiscommissie om een reorganisatie van het onderwijs te overwegen, waardoor een eiude aan de bestaande stelselloosheid op dit gebied zou worden gemaakt, en beter handelsonderwijs en opleiding van de kleine burgerij voor nering en klein bedrijf, waartoe reeds thans vacantie- en normaalcursussen kunnen georganiseerd worden. De heer Den Hertog, voorstander van een oplossing van het schoolvraagstuk los van politiek, wilde verheffing van het onderwijs, ook van het bijzonder onderwijs door meerdere subsidie, doch gebonden aan meer en strenger voorwaarden ten aanzien van organisatie, toezicht en rekenplichtig- heidhierom achtte hij den term »vrijmaking van 't onderwijs" minder juist; eer dan intellec- tueele hypertrophic aohtte spreker in de volks- school intellectueele atrophie aanwezigonderwijs in den handenarbeid is nuttig doch verdringe het gewone onderwijs niet op de volksschool. De heer Brummelkamp verstond onder ,,vrij- making" der school het bevrijden der school van kerk en revolutie, juichte toe het opkomen tegen het volproppen der jeugd voor examens en meende dat deze minister op den goeden weg was. Spreker kwam op tegen het streven der sociaal- democraten naar een verplichte Staatsschool, neutraal in godsdienstig en politiek opzicht en bracht den Minister warm hulde voor hetgeen hij in den schoolstrijd heeft verricht, ook door 't oprichten der Vrije Universiteit. De heer De Savornin Lohman meende dat de volksschool gebonden is en zal blij?en aan den Staat, daar men anders slecht onderwijs zal krijgen de heer De Waal Malefijt sloot zich hierbij in hoofdzaak aan, behoudens dat hij een speciale schoolbslasling door den heer Lohman bepleit, onnoodig achtte. De Minister van Binnenlandsche Zaken con- stateerde dat geen spreker meer het oud-liberale schoolsysteem verdedigd hadideeel moge de school geheel los van den staat mogelijk zijn, op het oogenblik dient nog de Overheid zich met het onderwijs te bemoeien. Verder deelde de Minister mede dat het wetsontwerp, betreffende den vaccinedwang met memorie van toelichting gereed is om in den Ministerraad te worden be- handeld. Krachtig bepleitte de Minister de ont- wikkeling van ons technisch onderwijs (niet los van, maar in verband met het intellectueel onder wijs) om de weer oplevende volksenergie te ver- sterken, alsmede de opleiding van onderwijzers in die richting. Opleidingsscholen voor onderwijzers tusschen ons middelbaar en hooger onderwijs in den geest der Oostenrijksche scholen acht de Minister gewenscht. Het algemeen onderwijsdebat werd hiema gesloten. De heer Van Kempen bestreed de overbrenging van het Ethnografisch Museum van Leiden naar Amsterdam, waarop de Minister antwoordde, dat Amsterdam een bod had gedaan en Leiden niet. De Minister antwoordde op aandrang van den heer Van Kempen op verschaffiug leermiddelen aan den professor in de psychiatrie voor de zenuwlijders-inrichting te Endegeest, daartoe onver- plicht te zijn. Wellicht is uit goedigheid icts te doen. Zaterdag behandeling van spoedeischeude ont- werpen. Na Binnenlandsche Zaken volgt behande ling Nationale Schuld en Oorlog. De rechtbank heeft in hare zitting van 13 Dec. de volgeude vonnissen uitgesproken E. d. C., ond 82 j., arbeider te Westdorpe, is wegens mishandeling veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. J. O., oud 20 j., bootwerker te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid veroord. tot 1 maand gevang. Over bemesting. III. In mijn vorig opstelletje werd gewezen op het voordeel, dat men vau de aanwending vau Chili- sal peter in 't najaar kan hebben. Maar vooral dit najaar mag nog meer dan anders het gebruik van wat Chili aaubevolen worden. Wat toch is het geval De droge zomer heeft menigeen parteu gespeeld. Eenige werkzjamheden moesten tengevolge er van uitgesteld worden. Het rooien der aardappeleu en ook 't oogsten van andere gewasseu werd met opzet wat later gedaan. En op 't land, dat wat vroeg bloot kwam, werd hier en daar meer dan anders gewerkt op't verkrijgen van goede navruchten. Bij meer dan een boer werd zelfs land, dat voor wintertarwe bestemd was, nog voor 't bezaaien daarmee, gebruikt voor iets anders. Het ligt voot de hand, dat deze handelwijze de jonge wintertarwe niet ten goede komt. tfMaar met wat meer stalmest wordt het verlies iminers wel vergoed," boor ik zeggen. Ja en neen, is mijn antwoord. Ja, want de plantenvoedende bestand- deelen worden ook in de mest aaugetroffen. Neen, want direct opneembare stikstof, die vooral voor jonge planten zoo ontzettend noodig is, bevat de stalmest zoo goed als niet. Om die in den bodem te brengen moet men zijn toevlucht nemen tot Chilisalpeter. Dat is het eenige geneesmiddel in dezen. Grouden, die overigens in goeden doen verkeereu, die overigens een fiinken voorraad plantenvoedende stoffen bevatten, zullen voor een salpeterbemestiDg ongemeen, dankbaar zijn. De salpeter wordt dan eerst gebruikt en gedurende den tijd, die er verloopt tusschen het begin van den groei en enkele weken daarna, zal zich uit de andere stikstof in den grond ook wel salpeter gevormd hebben, die dan weer kan worden opgenomen. Er kan niet genoeg op gewezen worden, hoe het voor de planten onmogelijk is de stikstof en deze is onmisbaar in anderen vorm op te nemen, dan als zoogenaamden nitrisclien stikstof, of wel als salpeter. Wie hiervan overtuigd is, geve, vooral op akkers met pas ontkiemde planten, wat chili. Hij zal zich waarlijk niet beklagen. Nog steeds zijn er enkelen, die zwavelzure ammoniak verkiezen boven chilisalpeter. Is dit verstandig Neen! Immers ammoniikaie stikstof is niet direct opneembaar. wMaar 't is toch veel goedkooper Ons antwoord op die vraag luidt al weer neen In een volgend stukje hopen we het bewijs voor deze uitspraak te leveren. Uit Vlaardingen meldt men Hier heeft een hevig onweer gewoed. De blik- sem sloeg tweemaal in den molen van S. Terlaak. Na den eersten keer verliet de vrouw met haar kinderen den molen. Bij den tweeden keer vielen de molenaar en drie zijner knechts bewusteloos neder. Zij zijn echter weer bijgekomen. Dinsdagmiddag vier uur is nabij de spoor- brug te Oosterbeek in den Rijn een kistje gevonden, waarin een pasgeboren kind. Het kind was met ean mes beneden het hart en aan een been een wonde toegebracht. Aan het kistje was een byl bevestigd ten einde het te doen zinken. Te Bakel is Dinsdagmiddag het Sjaiig zoontje van den arbeider P. Nielsen, dat zonder toezicht was gelaten, voorover in het vuur ge- vallen. Woensdagochtend is het kind aan de gevolgen overleden. Uit Zwolle meldt men In den nachl van Zondag op Maandag is de landbouwer L. B., toen hij van een partijtje kwam in de buurtschap Dieze, onder Zwolle, in twist geraakt met W. S., landbouwersknecht bij B. v.D. Hij is daarby met een mes hevig aan het voor- hoofd en aangezicht verwond, zoodat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. B. is bovendien op verschillende plaatsen door zijn kleeren gesneden en kreeg nog een steek in de zijde. W. S., die zelf aan zijn hand verwond was, werd spoedig na den twist in zijn huis door de politic gearresteerd. Dat het niet altjjd aan te raden is, bij werk te gekscheren, bleek dezer dagen bij B., te Tilburg. Bij het uitladen van een kist met pe- perkoek was een jongen telkens bezig met het uitnemen der afgevallen klontjes. Toen de kist ledig was en de jongen in de kist kroop, werd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1