A1 g e a e e a Hieuws* ea Adrerteatieblad v o o r Zeeuwsch-VUanderea, No 4152 Dinsdag 19 November 1901 Engeland en de Z.-A. Republiek. 4 ie •1aai\y7*ri2< LAURA'S HUWELIJK. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Tei Neuzen f 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave aDVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10 Bij directe opgaaf van driemtal plaatsing derzelfde advertenti* wordt de prjjs slechts tveemul berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De »Ulk", het aardige bijblad van het »Ber]. Tagebl." schenkt deze week, onder invloed van Chamberlain's uitlating over den oorlog van 1870 bijzonder veel aandacht aan Zuid-Afrikaansche en Engelsche aangelegenbeden. Hij begint met een plaat over de Vredespolitie in den Haag. Oom Paul heeft den gewapenden John Bull bij den kraag en zegt//die kerel hier maakt zich voort- durend schuldig aan landvredebreuk, verkrachting, doodslag en moord Maar de vredesengel is zeer voorzichtig en politiek en antwoordt//wij willen bij gelegenheid overwegen of het aanbe- veling verdient, daarvan proces-verbaal op te maken. Tot zoolang moet die mijnheer in vrijheid gesteld worden." Dan volgt een hatelijke afbeelding van den ,/omvangrijken" Eduard VII" of //den bidder die steeds de oogen ten hemel heeft gericht omdat hij op aarde niemand in 't gezicht durft te zien. Maar de meest booze aanval is wel de plaat, waarop Chamberlain is opgehangen aan een Duitsche overwinningszuil met het bijschrift/•Chamberlain, die zijn Boerenmoorden vergelijkt met de Duitsche wapenfeiten van 1870, zou een mooie versiering voor onze overwinningszuilen zijn. Het voorbeeld van Joe is wel geschikt om verdere redenaars over den oorlog tot voorzichtig- heid aan te sporen. Brodrick heeft zich daaraan weinig laten gelegen liggen en heeft precies ver- teld, wat hij wereldkundig wilde hebben. Na hem is gekomen lord Selbourne van de admirali- teit, die te Leeds een rede heeft gehouden, waar- van het slot was, dat de marine op alle moge- lijke gebeurtenissen was voorbereid. Verder wees de spreker er op, dat deze oorlog nu wel langer duurde dan men verwacht had, maar onze voor- ouders hadden wel oorlogen van 6 en 7 jaren gevoerd. Zoo nu en dau deelde het lot een natie, die haar plicht wilde doen, zulk een beproeving mede. Het ging hier om de opperheerschappij van de Hollanders of van de Britten in Zuid- Afrika en Engeland kan nu niet verslappen, want dan zouden de vruchten, van hetgeen reeds ge- daan is, verloren gaan. Nu, van verslappen is geen sprake. 'tis of de oorlog pas begint, zooveel nieuwe troepen worden aangekondigd. Zoo gaat er nu weer een nieuwe brigade infanterie naar de Kaap, die bijeeDgebracht wordt uit de troepen van het 3ds legerkorps, in Ierland eu uit West-indie. In Zuid-Afrika zullen de bataljons infanterie F H1UILLBTON Vrij bewerkt door Amo. jSpreek maar niet over haar zei haar broeder. wDie deelneming is ook zoo erg niet. Zij zit des avonds in den schouwburg en was gisteren zeer vroolijk bij een sledetocht, waarbij haar luitenant natuurlijk niet ontbrak. Let maar op, het ]oopt nog eens slecht af met die twee Hij gespte zijne sabel om. //Schimmelpfennig had ook al wel iets van zich kunnen laten hooren mompelde hij met een blik naar zijne zuater, terwijl hij heenging. Nog denzelfden morgen liet zich de voogd aandienenhij verzocht om een onderhoud met taute Polda. De oude dame ontving hem, toen zij juist alleen was. De voogd, een zeer werkzaam raads- hter bij de rechtbank en vriend van den overledene leidde het gesprek in met de opmerking, dat hij helaas geen aangename dingen had te bespreken, en begon met te zeggen, dat Klaus Brinkman aandrong op een gerechtelijk onderzoek naar het roerend vermogen in de nalatenschap. Polda keek hem ontsteld aan. Hij vertelde, dat Klaus hem had gesproken van een diefstal, gepleegd op den avond toen zijn vader gestorven washij wilde niemand direct beschuldigen, maar hij verlangde een gerechtelijk verhoor van de per- sonen welke dien avond in huis waren tegenwoordig geweeat. gehouden worden op een slerkte van 1111 man en de compagnieen bereden infanterie op 140 man. Gedurende de volgende drie maanden zal er voortdurend ,/nieuw bloed" gezonden worden aan de regimenten in de Kaap, ongeveer 6000 man per maand, behalve de voltallige die in gereedheid worden gebracht. Ook deukt men er over, de helft van de militiebataljons te vervangen door nieuwe lichtingen die zich onder bijzondere voorwaarden voor een aar verbinden. Nieuwe troepen uit Engeland zijn vooral daarom noodig, omdat de koloniale troepen niet erg ver- trouwbaar zijn door het indienstnemeu van vele twijfelachtige Hollanders. Die troepen geven zich over zoodra zij er maar eenigszins kans toe zien en vaak lijkt het, of't afgesprokan werk is tusschen hen en de Boeren. Zoo viel een afdeeling van 200 man van Smuts' Boeren den 13 October 50 man van de bereden troepen uit Somerset-Oost aandeze werden in een sterke stelling versterkt met 130 man maar de geheele koloniale troep *af zich over na een zeer zwak verzet. Hier was blijkbaar verraad in't spel. Kitchener seinde Vrijdag uit Pretoria In de afgeloopen week heeft de kolonne van generaal Elliot uit Harrismith tochten gemaakt door het noord-oosten van de Oranjerivier-Kolonie, samen met andere kolonnes. De vijand werd in kleine benden aangetroffen. Eenige gevangenen werden gemaakt en veel vee genomen. De achter- hoede van kolonel Byng's kolonne is, onder het optrekken naar Heilbron, gister door den vijand, ter sterkte van ongeveer 400 man en, naar be- weerd wordt, staande onder de Wet aangevallen. Na een strijd van 2 uren is de aanval op alle zijden afgeslagen. De vijand trok terug, en liet 8 dooden achter. Aan onze zijde sneuvelden 1 officier eu 1 mindere, en werden 3 officieren en 9 minderen gekwetst. De lwilonnes, uitgezonden tegen hetsamentrekken van den vijand in het oosten van Transvaal, werken onder generaal Bruce Hamilton. Een dezer ko lonnes is gister met ongeveer 500 Boeren in aanraking geweest, die naar het oosten trokken. Methuen en kolonel Kekewich, die den 5" de een van Zeerust, de ander van Olifantsnek uittrokken, zijn bij Tafelkop aan het werk geweest, doch hebben geen tegenstand gevonden. Zij trekken nu naar het zuiden, vanwaar kolonel Hickie, wiens kolonne den aanleg van de lijn naar Schoonspruit en den bouw van blokhuizen dekt, een samen- trekken van den vijand in het westen rapporteert. Tante Polda voelde het hart in de keel kloppen. Maar zij was vrij van schuld, wanneer er iets aan het roerend vermogen ontbrak zij had slechts genomen, wat uitdrukkelijk door den overledene voor haar bestemd was. Haar verstand zeide haar echter, daarvan niet te spreken, om niet zelf smadelijk verdacht te worden. De papiereu welke de overledene aan haar had geadresseerd, konden slechts betrekking hebben op familiezaken, waarvan zij den kinderen mededeeling zou doen zoodra deze meerderjarig zouden zijn. Yoorts zei de raadsheer, dat hij Klaus er op gewezen had, dat vermoedelijk hij alleen als ge- volmachtigde het geheim van de sluiting der brandkast had gekend hij nad dit toegegeven, eu eveneens, dat de bedienden des huizes onmogelijk daarmee bekend konden zijn maar hij had daaren- tegen een vermoeden uitgesproken, dat zeer zwaar woog. Hij achtte het waarschijnlijk, dat de overledene tijdens zijn sukkelen zijn jongsten zoon met dit geheim had bekend gemaakt, en hij wist, dat Robert, toen hij op den avond van het sterfgeval met zijn kameraad Schimmelpfennig laat het huis had verlaten, nog eens alleen in huis teruggekeerd was, zooals de huisknecht kon getuigen. ffRobert?" Polda bracht de hand aan het voorhoofd, alsof zij zich dit zocht te herinneren, maar schudde het hoofd. //Ik herinuer het mij niet!" //Natuurlijk," ging de justitieraad voort, ,/heb ik mijn pupil in beschermiug genomen en hem gezegd, dat de jonge man wel zeer luchthartig, wellicht ook tot zekeren liclitzinnig, maar tot zulk een daad niet in staat was. Hij gaf dit zoo half Hij zond den 13" een sterke patrouille van Brug- uit om verkeuningeu te doen. De patrouille werd op zes mijlen afstands van het kamp door 300 Boeren omringd. Wij hadden daarbij zes gesneuvelden en zestien gekWfetstenook werden eenigen van ons gevangen gemaakt, die later weer zijn losgelaten. Hickie trok nu zelf op en dreef den vijand weg. De berichten over de Boeren te velde luiden niet ongunstig. Zij kunnen nog wel weer 6 maanden onder de wapenen blijven, zegt een correspondent, daar allerlei soort van levensmiddelen in overvloed voorhanden zijn en het veld in prachtigen toestand verkeert. In den ouderdom van 48 jaar is overleden de heer J. Varekamp, algemeen secretaris der schippers- vereeniging Schuttevaer. In het antwoord van het ministerie op de algemeene beschouwingen der afdeelingen van de Tweede Kamer inzake de Staatsbegrooting lezen wij Ontkend wordt, dat minister Kuyper als Kamer- lid kritiek oefende op de politiek van neutraliteit van bet vorig ministerie inzake Z.-Afrika noch als Kamerlid noch als journalist heeft hij het optreden tegen Engeland willen prikkelen. Wat hij kritiseerde gold de quaestie der Vredesconfe- rentie en die zaak is afgedaan. De Regeering blijft vooralsnog volharden bij de politiek van neutraliteit, die zij tegenover de drie oorlogvoerende mogendheden door de nood- zakelijkheid der dingen onverbiddelijk voorge- schreven acht en is gehouden stiptelijk de volken- rechtelijke verplichtingen na te komen van neulrale mogendheid. Toch zal ze geen gelegenheid laten voorbijgaan die haar in staat mocht stellen tot hooghouding van het volkenrecht en tot het herstel van den vrede, binnen het perk van haar vermogen medewerken. De Rotterdamsche gemeenteraad heeft in drie zittingen de verordening op de regeling der jaarwedden van onderwijzers aan lagere scholen volgens de nieuwe wet vastgesteld. In het outwerp van burg, en weth. zijn weinig veranderingen gekomen. De 60 mille meerdere rijks-subsidie zal worden aangewend voor betere bezoldiging van het onderwijzend personeel naar gelang van den diensttijd. Verworpen werden de voorstellen om het aan- vangssalaris van 500 te brengen op f 600 en en half toe, maar zei, dat hi] vernomen had, dat Robert duizenden markt schuld had gemaakt, waarvan niemand wist, wie deze voor hem had betaald. Hij had ook gehoord dat in den nacht, toen mijnheer Von Schimmelpfennig zijn benoeming tot luitenant vierde, Robert onder den invloed van den wijn had gespeeld en groote verliezen had ge- leden." ,/Dat zou treurig zijn z/Ik heb den jongen man zelf nog niet gevraagd, mogelijk is het men weet wel hoe het onder jonge officieren toegaat. Dat hij zich echter op deze manier zou gered hebben, kan ik mij niet voorstellen. Klaus bleef evenwel bij zijn bewering. Ik zei hem daarop tweeerlei, eerstens ik moet het woord noemen een diefstal tusschen broers en zusters zou moeilijk gestraft kunnen worden, en tweedens zou hij zijn beschuldigiug eerst dan kunnen bewijzen, wanneer hij instaat was, nauw- keurig aan te geven en te bezweren, hoeveel de erfeuis aan baargeld en aan effecten heeft bedragen. Intusscheu is het treurig, wanneer de oudere broer den jongeren, die op het punt staat om tot officier benoemd te worden, van zulk een han deling beschuldigt, maar ik zag, dat hij uiterst verbitterd was." Polda voelde zich lichter om het hart, ofschoon zei diep bedroefd was over hetgeen zij zooeven gehoord had. »Mijn beide pupillen hebben helaas met een verbitterden tegenstander te doen," ging de justitie raad voort. //Hiervan geeft het tweede, dat ik nog heb mee te deelen, bewijs. Hij heeft namelijk bedenkingen tegen de aanstaande verlooving van zijn zuster en den heer Von Schimmelpfennig, om aan hoofden van scholen voor gemis van dienstwoniug f 400 in plaats van 300 te geven. Een gewoon onderwijzer zonder acte kan thans na verloop van jaren het brengen tot f 1000 salaris. Het stoffelijk hulsel van den heer Louis Dobbelman, den bekenden tabaksfabrikant en vriend der werkliedeu, zal waarschijnlijk Donderdag te Rotterdam op de Alg. begraafplaats ter aarde worden besteld. TER NEUZEN, 18 November 1901. De heer M. Eijke heeft aan H. M. de Koningin een eervol ontslag gevraagd als 1" luitenant- kommandant van het korps gevormd uit de ver- eeniging tot vrijwillige oefening in den wapen- handel //Voor Vaderland en Koning" alhier. Vrijdagavond omstreeke elf uur bespeurden, naar we vernamen, enkele personen die alhier in verband met de scheepvaart wacht hielden, aan op de Schelde gegeven signalen, dat er iets gaande was. Na eenigen tijd ankerde hier voor den wal de Engelsche stoomboot Ben Lomont, komende van Huelva en oestemd voor Antwerpen. De loods liet zich hier aan wal zetten en zoo vernam men dat de Ben Lomont in het Pas van Ter Neuzen in aanvaring was geweest met de Eng. stoomboot Aline, komen van Antwerpen en bestemd naar Bristol. De Aline was kort na de aanvaring gezonken, waardoor de op die boot zijnde loods geen gevolg kon geven aan zijn voornemen om de boot op het droge te zetten. De bemanning moest zijn toevlucbt zoeken in de masten. Door de Ben Lomont werd terstond een aoot uitgezet, die de schipbreukelingen iunamen twee lieden der Aline dreven op een ladder en daar de sloep reeds zwaar geladen was werden dezen op sleeptouw genomen. Aan boord van de Ben Lomont werden alien van droge kleeren voorzien. Treurig was het dat men drie personen, een matroos en twee stokers, van de Aline vermist. Deze zijn jammerlijk verdronken. Bij laag water komen de masten der Aline boven water. Door het loodwezen te Vlissingen werd er in den loop van den dag een vaartuig heen gezonden om de noodige seinen te doen. Verschillende goederen zijn hier langs het strand aangespoeld, doch wegens de geringe waarde wordt daarvan weinig geborgen en bij den strand- vonder aangebracht. aangezien die jonkman sedert zijn meerderjarigheid een groote boerderij, naast het familliegoed gelegen, reeds met hypotheken overladen heeft, zoodat de bloedverwanten zich reeds voorbefeiden om hunne rechten op het familiegoed in bescherming te nemen. Hierin moet ik hem helaas gelijk geven, hoe bedroevend dat voor het jonge meisje ook is; mijn plicht als voogd en als vriend van den overledene gebiedt mij dit." Polda liet het hoofd in de hand rusten. „Arm Fransjezuchtte zij. //Wellicht echter is het overdreven, wat Klaus gezegd heeftHij denkt overal het ergste van." z/Ik wil het hopen Ik ben reeds met mijne nasporingen begonnen. U moet intusschen geen gebruik maken van mjjne mededeelingen. Mijnheer Von Schimmelpfennig zal ter wille van zijn liefde verstandig worden laten wij het arme meisje dus voorloopig niet bedroeven Wellicht komt alles nog in orde Hij ging heen en liet Polda met kommer in het hart achter. De oude dame beefde van angst. Een diefstalHaar hand was rein Nooit zou zij aan Klaus geven, wat de overledene haar toever- trouwd had, het mocht zijn wat het wilde; nooit zou zij ook zondigen tegen zijn wensch wat betreft de opening daarvan het bevatte familie-gedenk- schriften. Zooals hij haar gezegd had, waren het zaken die den kinderen eerst bekend moesten worden, wanneer zij er rijp voor waren. Zijn eerste huwelijk was ongelukkig en. En nu Schim melpfennig Dat te moeten beleven van hem, een jongen aristocraat, die zooveel vertrouwen inboezemde Het zal een doodsteek voor haar zijn, wanneer COIIRAST. »I4 blad Terichijnt Hasadaf., Woemdait- en VrlJdagaTond, ■Itgexooilerd op Feestdnyen, MJ de Kinna I*. J. tiM BF Tet JIM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1