A1 g e m e s a Nieuws- en Advertentieblad voor 2eeuwsch-?laanderen. 4144 Aankondiging". Donderdag 31 October 1901 HIN DBRWIT. BEDRUFSBELASTIHC. England en de Z.-A. Republiek. 41e tlaar^ang*. LAURA'S HUWELIJK. Telegrafische baricht9n. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Aroerika 1,82£. Men abonneert zich bq alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADV ERTENTIlNj Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regei meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. In.zend.ing van advertentien v6or 3 uren op den dag der nitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, te beginnen op Dinsdag 5 November a. s., vanwege de gemeente eene algemeene opneming za] worden gehouden van de voetpaden met de kunst- werken. Zaamslag, 29 October 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd WORTMAN, Voorzitter. K. DE KRAKER, Wethouder. Het Britsche departement van Oorlog zoekt vrijwilligers. Officieel is bekend gemaakt, dat een groot aantal soldaten, die deel hebben uitgemaakt van de koloniale troepen uit Zuid-Afrika, gaarne weder zouden ingelijfd worden bij de imperiale yeomen. Daarom is de regeering wel zoo vriendelijk, die inlijving van den 29®n af weder open te stellen. Vrij bewerkt door A mo. 23) - «,Ba, waarom zou ik dankbaar zijn Ik behoef u slechts aan mijn kiudsheid te herinneren. Toen ik in raijne eerste jaren begon te denken, vroeg ik naar mijne moeder. Zij was dood, was het antwoord, gestorven op een plaats, die u verlaten had, om lder uw fabriek te vestigen. Moet ik u er aan herinoeren, dat ge u van haar hebt laten scheiden en er u waarschijnlijk nooit om bekommerd hebt, wat er van haar geworden is Gelooft u, dat haar zoon dus veel reden heeft gehad, zijn vader dankbaar te zijn U dwingt mij, heden voor de eerste maal, rekenschap te vragen, op het oogenblik dat ik onherroepelijk besloten ben mijn eigen meester te worden en uiet het lastdier van mijn broer en zuster te blijven, die mij mijn erf- deel afhandig maken. Rechtvaardig u, zoo gekunt De oude man keek hem met groote oogen aan. Zijn gelaat was lijkkleurig, zijne lippen stouden open. f Klaus, verlang het niet J" riep hij eiudelijk. n L was ook tegen mijn huwelijk. Vroeger drong u mij tot een huwelijk, natuurlijk zulk een dat geld in de fabriek zou brengen, dat wij toen wel hadden kufinen gebruiken nu de zaak bloeit en wel door mijnfruslelooze werkzaamheid, nu geloofde ik, de stem, van mijn hart te mogen volgen. L ontv/ng Laura met gehuicht'lde hartelijkheid later echter wist u niet, hoe u haar zou bejegenen, u en uwe kinderen uit het tweede huwelijk; waarom, vraag ik/u Was u haar niet I Men moet zich verbinden of voor een jaar of voor den oorlog zoolang als hij duurtmueiii de oorlog binnen het jaar geeindigd zijn, dan zouden de nieuwe lichtingen dadelijk vrijgesteld worden. Van den dag der inscheping af krijgt een sergeant- majoor 5,60, een sergeant 4,35, een korporaal /3,75 en een gewoon soldaat /3,15 per dag. Zoodra hij in Zuid-Afrika zijn bestemmingsplaats bereikt heeft, ontvangt de krijgsman 30 dagen soldij vooruit. Een aardige betaling voor liefhebbers in het oorlogsvak. De tommies, de beroepsvechters krijgen maar 95 centen ongeveer en die zullen dus wel een beetje jaloersch zijn. De aanwerving van nieuwe troepen zal nog een heelen tijd noodig blijken, want telkens komen vrij groote bezendingen zieken, afgekeurden op uitgedienden in Engeland terug. Bovendien moeten de verliezen, die de Engelschen voort- durend lijden, worden aangevuld. Die verliezen zijn wel niet zwaar, maar 't loopt toch op. Den 21 Oct. is er blijkens de verlieslijst een ongeluk gebeurd met een kanon te Goedgelegen bij Harri- smith (O. V. S.) Gedood zijn een sergeant en een korporaal, terwijl een ander sergeant zwaar gewond is. Te Hardeville, eveneens in de buurt van Harrismith, zijn den 22 Oct. een luitenant en een manschap van de 285t® comp. yeomanry gesneuveld. Bij Kafferstad O. V. S., is luite nant W ilmer van de Bedfordsche bereden infante- rie aan zijn wonden bezweken een manschap van het 5® Zuid-Australische Woudioopers is er gewond. Van het West Kent-regiment is een korporaal den 21®" bij Hartebeestspruit gewond en worden twee manschappen vermist. Evenzoo een van de Dublin fusiliers. Een manschap van Morleys verkenners is bij Heidelberg (Transvaal) zwaar gewond. Lui tenant Merriman van het Manchester regiment is bij Badfontein (Transvaal) zwaar gewond, evenzoo een manschap en een manschap licht. Voorts bevat deze verlieslijst de namen der 16 Oct. bij Vierentwintigstroomen (Piquetberg-weg gesneu- velden en gewonden. Een aantal manschappen van de Zuid-Afrikaan- sche politiemacht, die den 6, 12 en 16 Juli te Petrusburg, O. V. S„ vermist werden, zijn, ten getale ran 23, weder opgedoken. Blijkens de telegram men van Kitchener gaat bet met de Boeren niet bijster gunstig. 't Is te hopen, dat er veel verzwegen wordt, want als het zoo doorgaat zouden de Boeren na eenige maanden zeer aanmerkelijk verzwakt zijn. Het dezelfde liefde schuldig, die zij u betoonde Was dat niet uw heilige plicht tegenover mij, uw zoon, hoewel nit het eerste huwelijk Udwong mij, eiudelijk te spreken rechtvaardig H* thans, opdat ik, gelieel van u gescheiden, u mijn achting niet behoef te onthouden." De grijsaard was gedurendedeze heftige woorden die van eei hatelijken blik vergezeld gingen, in elkaar gezonkenhij zat daar als wezenloos, en toch was ieder woord als een knotsslag op bem gevallen. Er verliep een poos, waarin de zoon den triomf van zijn jarenlangcn wrok genoot. Ten laatste kwam er een spotlach op zijne harde trekken. En dreil spotlach zag de grijsaard, toen hij eindelijk, als om verschooning biddend, opkeek. Een stuipachtige trekking voer hem door de leden. Zich vermannende, richtte hij zich, op het tafel- blad steunende, op. //Welnu dan," zuchtte hij, //het komt allgs op jouw h'oofd neer, wat ik door je ongehoor- zaamheid niet heb kunnen verhinderen." Hij-tleed eenige wankelende schreden naar de brandkast, maar bleef toen stilstaan. Klaus bleef aan tafel zitten, haalde een vel papier voor den dag en outrouwde het met de linkerhand, t^wijl de rechter or.der de schaduw daarvan zich haastig over het tafelblad bewoog. De oude heer miste echter den moed, zijn zoon de verlangde rechtvaardiging te geven. Even wankelend keerde hij terug. De stem liet hem in de steek. Dorstig greep hij naar het glas op tafel, dronk een paar teugjes en zette het toen' weer neer. Klaus reikte Jjptn het blad papier over. •w' z/Hier is eene opgave van hetgeen ik met recht telegram van Kitchener uit Pretoria wordt nog aangevuld door hetgeen de correspondent van de //Daily News" uit Plumer's kamp in den Slangapiesberg seinde. In het kreupelhout en op de kopjes daar in de buurt zijn bij het zoeken door de Engelschen 10 Boeren gesneuveld, 30 gewond en zijn eenige honderden vrouwen en kinderen meegevoerd, met 3000 stuks veeverder zijn ontzaglijke voorraden vernield. De kolonne van kolonel Campbell vond aan den oostelijken kant van den Slangapiesberg de twee kanonnen van majoor Gough, die in den steek waren gelaten. Een van beide was zoo weinig beschadigd, dat het nog te gebruiken zal zijn. De Boeren zaten in kloven verscholen met veel proviand en hulp middelen en gewoonlijk ging er alleen een voetpad naar zoo n hoi. Wonderlijk, dat de woudioopers van Plumer bij die onderzoekingen geen verliezen leden, W at was toch makkelijker voor den in zijn hoi zittenden Boer dan zoo'n gast neer te schieten. Maar neen, de Boeren gaven zich over met alles wat zij bij zich hadden. In een hoi vond men b.v. 180 zakken mielies. Generaal Botha trekt terug in noordwestelijke ricbting, vervold door kolonnes onder RimiDgton en Rawlinson. Rimington moet bij Amsterdam eenige gevangenen hebben gemaakt. Men gelooft, dat Botha's reserve- troepen bij Schimmelfontein staan. Lit Kaapkolonie is niet veel nieuws. Scheepers is in verzekerde bewaring te Beaufort-West. Hij is hersteld van zijn ziekte. In het westen van de Kaapkolonie, bebben weer vele jonge rebellen zich bij de Boeren aan- gesloten. Te Yrijburg, in de Kaapkolonie, zijn twee broers tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij geen kennis hadden gegeven van de aanwezig- heid van Boeren op hun hoeve in Augustus jl. A1 het geld, dat door Boeren was gedeponeerd bij Vrijstaatsche banken, is in beslag genomen om de kosten der coucentratiekampen te bestrijden. TEIl NEUZEN, 30 October 1901. Voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek is te Venlo o. a. geslaagd de heer P. de Bruijne te Ter Neuzen. De heer Chr. Verhaak, te Sas van Gent, is bij kon. besluit van 25 Oct. jl. benoemd tot burgemeester der gemeente Beek en Donk. mag vorderen," zei bij gebiedeud, met bleek gelaat. z/Teeken, of ik verlaat vandaag nog de fabriek Zijne oogen waren begeerig op zijn vader gericht. Deze nam het papier op en las met bijna ver- blinde oogen, terwijl Klaus naar de schrijftafel liep, terugkeerde en hem de ingedoopte pen aan- reikte. z/Mijn laatste woord, dat ik met u te spreken heb riep deze opgewonden. //Onderteeken dit Hij greep ziju vader heftig aan den arm, doch opeeus werd hij angstig. De grijsaard wilde iets zeggen, toen er plolseling een krampaditig trekken door zijn lichaam ging; zijne kin zonk op de borst, het papier ontviel aan zijne hand, hij zakte in elkaar. Klaus sloeg juist nog bijtijds den arm om hem. Te laatHij hield een lijk in den armeen beroerte had den grijsaard gedood. Een oogenblik sidderde hij toch doch daarna liet hij onbewogen van hart, den doode uit zijn arm glijdeu. Met de tanden knarsend, stond hij daar onbeweeglijk geen trek op zijn gelaat ver- ried eenige aandoening. Eerst toen hij, om zich werkelijk te overtuigen, de wijd geopeude, verglaasde oogen niet kon ver- mijden, boog hij zich vast besloten en legde zijn sterken arm om den jjoode. Met den voet de tafel terugduwend, tilde hij het lijk in den stoel en wendde zich met afgnj^'en vervuld af toen het Sort afgesneden haar zijn voorhoofd raakte. Bleek eg de hand aan diet voor- hoofd brengend, staarde hij roud. z/Wat wilde hij nog?" mompelde Klaus halfluid. Hij zag niets,-wat Reffi inliobting geven. De werktafel zijns vaders was ^eeg, er^tond niets op het ■groenq.doek dan een iuktstel. Met ingang van 1 December a. s. zijn ver- plaatst de hoofdcomniiezeij der 2e categorie bij s rijks beiastingen J. L. Hufkens van Hulst naar Eijsden, en J. J. Eijke van Tegelen naar Hulst. Op den 29 October te Hengstdijk een Rijkstelephoonkantoor, in verbindiDg met Hulst, voor het algemeen verkeer opengesteld. De diensttijd is geregeld als volgtop werk- dagen van 7,30 u. v. tot I en van 4 tot 6,30 u. nam.op Zon- en feestdagen van 7,30 tot 8,30 u. v. en van 12,30 tot 1,30 u. nam. (Greenwichtijd). Zeeuwsch-Clinge. De kleermaker C. van Helsland per velo van St. Nicolaas komende werd Zondagavond door vier onbekende personen aan- gevallen en zwaar mishandeld. Ook zijn rijwiel werd stuk geslagen. St. Jansteeu. De cooperatieve boterfabriek zal binnenkort gesloten worden en verkocht, wijl de zaak niet rendeert. 'S Graveuliage, 30 Oct. In de heden gehouden vergadering van de vereeniging ,/het Roode Kruis", werd verslag uitgebracht. Alle pogingen om de krijgsgevangen doctoren op Ceylon vrij te krijgen, zijn mislukt, ook die, om medische hulp naar de Boerenlinies te zenden. Het telegram door mevrouw Botha aan Kitchener gezonden, om daartoe te geraken, bleef ook onbeantwoord. Uit het rapport van Dr. Koster, over zijne gevangenneming, blijkt, dat de ambulance alleen particuliere brieven van familieleden voor de Boerenleiders bij zich had. Bij het verslag was gevoegd een rapport van den heer Bierens de Haan, over de schending der Conventie van Geneve, n. 1. het neerhalen van de Nederlandsche vlag door een Britsch officier, op last van Kitchener. Ter vergadering werd bevestigd dat ook de regeering niets kan doen tegenover Engelands onwil en werd een telegram gezonden aan de gevangenen op Ceylon. De heer Van Hardenbroek, voorzitter van het Roode Kruis, is bij Kon. besluit benoemd tot ridder met het grootkruis in de Oranje- Nassau-orde. Op de tafel zag hij het papier liggen. H)j nam het op en stak het bij zich. Ziju oog viel op het ledige glas. Hij wendde zich af. Met somber gelaat en vasten tred ging hij naar de dear, kreeg jas en hoed en ging heen. //Vader is dood riep hij door de gang. Daar klonk een gilFransje stormde de trap af en wierp zich op het lijk. z/Ik zal het Laura zeggen Hij liep de gang door. //Mijne laatste schrede in dit huis, waarin ik al lang. niet meer behoordeNu echter zijn die twee in mijne hand zij zullen het voelen Daarmee sloot hij de huisdeur achter zich en snelde door de pas gevallen sneeuw naar zijne woning, waarvoor zijn gesloten landauer stond te wachten. ffZij wil naar het concertzij moet fatsoens- halve nu wel thuis blijven." Intusschen stond Fransje, de handen wringend, lij het lijk en stortte heete tranen. De huishoudste'r had reeds een telegram ver- zonden om Robert naar huis te roepen. „Nu zijn.^ wij onzen sleun kwijtjammerde let meisje troosteloos, het gelaat in de handen verbergend. „Hij heeft hem gedood, hij alleen, die slechtaard En de arme Robert Wat moet er van ons worden, zonder vader Hare tante was op een stoel neergezonken en fluisterde onverstaanbare woorden. z/Dat geheiin betreffende Laura mompelde zij. z/Ik heb het hem niet kunnen ontlokkenhij heeft het in het graf meegenomen." Zij stond op en sloeg den arm om Fransjes hals z/Bedaar, arm kind Ik blijf bij jullie (Wordt vervolgd). SECZESSCHE COURAJfT Pit veraeh.Jnl M»an..a,-. Woe„,rtas- e„ Vrijd I, ,»gezo«„1 er .1 o,>eert.Ua,e„ R. M. US Di Te, Me..ea iWiii 'I IIai"II■inuT—t wiiimi—mm n i Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat door hen, bij besluit van 28 October 1901, vergunning is verleend aan A. MEDAETS en H. DE CLERCQ te Ter Neuzen en hunne rechtverkrijgenden, tot het oprichten van eene werkplaats, dienende tot smederij en timmermanswinkei, in het perceel wijk P no. J 5a kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie C no. 540. Ter Neuzen, 28 October 1901. Burgemeester en Wethouders voornocmd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. L. OOSTERHOFF, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN' brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Beiastingen enz. te Middelburg, den 28 October 1901 invorderbaar verklaard kohier der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer gemeente, over het jaar 1901/1902 No. 4, op heden aan den Ontvanger der Directe Beiastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Gedaan te Ter Neuzen, den 30 October 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. vOSi 'J" l"J .-T«a—ob—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1