Van 23 tot eu met 24 Oct werden angs de Oostsluizeii alhier 32 binnenvaartuigen op- en 32 afgeschutdoor de Westsl. 5 op en 5 afgeschut. f. Da Voorzitter stalt namens het Dag. Best, voor, inge- volge de zooeven genoruen besluiten tot verbeterug der rioleering van da Kazernestraat en het vcrnieuwen van de bestrating van een deel der Noordstraat, de Bakkerijstraat en de Havenstrkat en het verwerken der daar uitkomende onde keien op andere plaatsen, de beg ooting voor het loopende jaar te wijzigen, door onder de ontvangsten op te nemen een prelevement op het vermoedelijk goed slot der rekening over het jaar 1900, en onder de uitgaven den post voor riolen enz. met f 200 en dien voor straten, pleinen en markten met 2000 te verhoogen. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Terordening tot regeling der onderwijzers-jaarwedden, Alvorens met de behandeling der verordening, regelende de jaarwedden van de hoofden en het verder onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, waarvan een concept aan de laden is toegezonden, aan te vangen, wenscht de Voorzitter medeaeeling te doen van een daarop van betrekking zijnd adres, dat nog niet door Burg, en Weth. is besproken, als zjjnde na de vergadering ingekomen. Het adres is onderteekend door J. van der Peyl, L. J. de Vries, F. van den Broeke en N. J. Irnandt, namena de vergadering van openbare uiulerwijzers te Ter Neuzen, byeen gekomen zijnde tot bespreking van de vast te stellen regeling der jaarwedden, welke den Raad beleefd verzoeken 1*. de minima in de wet bepaald hooger te stellen, 2o. de verhoogingen spoediger bereikbaar te stellen, 3°. de tegemoetkoming in de woninghnur te bepalen op ten minste 75 gulden, Het adres is vergezeld van de volgende toelichtingen Waar vroeger voor den onderwijzer een geschikt kosthuis voor f 30 per maand te krijgen was, is het thans bijna ondoenhjk voor minder dan f 35 zich een verblijf te verschaffen, dat^ aan de matig gestelde eischen voldoet. Een onderwijzer alhier, tegen dit tarief een kosthuis gevonden hebbende, moet bovendien zich nog uitgaven getroosten voor wasschen en strijken. Van f 500 salaris zal iemand na aftrek van kostgeld, wasch- en strijkgeld en korting voor pensioen nanwelijks f 50 overhonden voor kleeding, boeken en een aantal noodzakelijke uitgaven. Eene verhooglng van het aanvangsalaris is dus gewenacht. Hierbij sluit zich aan eene verhooging van de andere in de wet genoemde minima, terwijl het wenschelijk is, dat de termijnen bij de wet vastgesteld, worden verkort, opdat na niet te iangen tijd de onderwijzer een salaris geniet, dat aan zeer beschsiden eischen voldoet. Bij de bekende hboge bnurprijzen te dezer stede voor een gewoone burgerwoning 120 tot 130 gld. bedragende is het verzoek om eene tegemoetkoming van 75 gld. allezins billijk te achten. Do Voorzitter: Ofschoon nergens nit blijkt dat die heeren gemachtigd zijn om namens de openbare onderwijzers te schrijven wilde ik het adres toch in behandeling nemen en de verschillende pnnten bij de behandeling van de artikels der verordening, waarop zij betrekking hebben bespreken. Daar niemand algemeene beschouwingen wenscht te houden, wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling der ver ordening. Art. 1. De jaarwedden van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen bedragen 1*. voor de hoofden van scholen met drie onderwijzers van b\jstand en minder. met minder dan vijf dienstjaren f 900. 4. met vijf en meer, doch minder dan tien dienstjaren 950. t. met tien en meer, doch minder dan vijftien dienstjaren 1000. d. met vijftien en meer, doch minder dan twintig dienst jaren 1050. e. met twintig en meer dienstjaren f 110O, Voor de hoofden van scholen met meer dan drie, tot en met zes onderwijzers van bystand, voor iederen onderwijzer meer 50. De heer WielandAan die laatst bedoelde schoolhoofden wordt dns, als ik goed begrijp, niets voor de eerste drie onderwijzers uitgekeerd, maar alleen voor de volgende drie en kunnen deze dus /150 meer ontvangen. lle Voorzitter antwoord bevestigend, er staat dan ook dui- delijk voor iederen onderwijzer meer (dan drie). 1*. van dit artikel wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. 2*. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der school bystaan a. met minder dan vijf dienstjaren f 500. i. met vyf en meer, doch minder dan tien dienstjaren f 550. c. met tien en meer, doch minder dan vyftien dienst jaren 600. d. met vijftien en meer, doch minder dan twintig dienst jaren 650. e. met twintig en meer dienstjaren f 700. Da VoorzitterHierop is een der pnnten in het adres van toepassing. Ze verzoeken n. 1. om de minima te verhoogen. De heer Visser: Ik zou er voor zijn om het aanvangsalaris te verhoogen. Ik kan gelooven dat er voor minder dan 35 per maand moeilijk een kosthuis te vinden is, waarbij dan nog waschgeld en andere onkosten komen, zoodat men op f 40 per maand kan rekenen. Dat is f 480 per jaar en schiet er dns nog f 20 over voor kleeding, enz. Zo-doende is het moeilijk om met f 500 rond te komen en stel ik voor het aanvangsalaris te verhoogen met 50. De heer Moes kan zich daarmee niet vereenigen, hij is overtuigd dat een onderwijzer wel voor minder dan f 35 een kosthuis kan krijgen. Maar bniteodien hoe moet alles betaald komen Als men eens ziet hoeveel reclames tegen den hoof- delyken omslag er inkomen, hoe velen zich aan betaling daarvan trachten te onttrekken, wat moet er dan van worden. 't Hangt er ook veel van af, welke eischen men stelt. Ik hel) alle respect voor de onderwijzers, maar zij zijn toch meest alien nit de mindere klassen voortgekomen en ik geloof dat ze voor 25 4 80 wel een kosthuis kunnen krygen. De heer Visser: lk geloof dat u het mis heeft. Het leven is hier duurd- r dan op de plaatsen in den omtrek. Op een dorp zal men daarvoor wel terecht kunnen komen, maar hier, waar de huishuren zoo hoog zijn, waarmee de menschen die kamers verhuren ook rekening moeten houden, kan men dat niet. Ik geloof dan ook dat het billijk is dat in Ter Neuzen iets meer gegeven wordt dan op een dorp. De VoorzitterZe vragen ook verkorting van de termijnen van verhooging, opdat zij het maximum-salaris na een kleiner aantal jaren zouden bereiken. De heer Van den Hoek Zooals ik reeds in de vergadering van het Dag. Best, heb gezegd, zou ik er voor zijn om de verhoogingen om de 4 jaren te geven, zoodat na 16 jaar het maximum bereikt wordt. De heer Visser lk kan mij goed vereenigen met het denkbeeld van den heer Van den Hoek. De heer Moes: Ik kan m\j ook daarmee niet vereenigen en houdt mij aan het in het concept voorgestelde. De heer Wieland: Dat is ook het beste. Het voorgestelde gaat den middenweg op, voor huishnnr wordt iets meer, f 60 gegeven, de regeling wordt matig voorgesteld, het beste is dus, daaraan te honden. De heer Van den Hoek spreekt tegen dat de concept den middenweg opgaatalleen voor huishunr wordt f 10 meer voorgesteld, doch overigens het minst door de wet toegelaten bedrag. De VoorzitterOnder de tegenwoordige regeling werd na twee jaren 550 gegeven en na vijf jaren 600, zoodat de onderwijzers in dht opzicht met nieuwe regeling iets achteruitgaan. De heer Van den HoekDie er nu zijn en ingevolge die regeling f 600 ontvangen, moeten onder de nieuwe regeling wachten op verhooging; zij staan de volgende 5 jaren stil. Daarom zou ik willen voorstellen de termijnen van verhooging op 4 jaar te stellen. De heer MoesDat zij moeten wachten is wel zoo, maar het maakt toch verschil. Onder de oude verordening kregen zij na 5 jaren 600, maar daar bleef het bij, terwijl zij nu het vooruitzicht hebben op f 700 te komen. D« heer Wieland: Met de vergoeding voor huishuur is dat 160 meer. De heer VisserIk stel voor om het aanvangsalaris te bepalen op 550 en kan mij vereenigen met het voorstel van den heer Van den Hoek, en de verhoogingstermijnen op 4 jaar te stellen. De Voorzitter: Nu komen ze na 5 jaren op 600 en dan na 8 jaren, dat maakt een verschil van 3 jaar. De heer an den HoekEn volgens de voorgestelde verordening maakt het een verschil van 5 jaar. De heer Moes Dat geeft niets, want ze hebben nu 600 en de nieuwe verordening bezit toch geen terugwerkende kracht De heer Van den Hoek Ja, we mogen hun salaris niet korten, maar ze moeten dan toch langer op verhooging wachten. De heer WielandHun toestand wordt nu toch beter. Als men hun de vraag stelde of zij maar niet liever de oude regeling zouden houden, in plaats van de nu voorgestelde nieuwe, betwijfelt hij of zij daarop bevestigend zonden ant woorden. De heer Dees Ik wil even verklaren waarom ik tegen de voorstellen tot verhooging van de voorgestelde salarissen en verkorting van de verhoogingstermijnen zal stemmen. Deze nieuwe regeling geldt, voor het begin, alleen hen, die in de toekomst zullen worden benoemd. Waar is het dat de tegenwoordige onderwijzers wat lang op verhooging zullen moeten wachten, doch zij krijgen dan toch ook op 28jarigen leeftijd de f 60 vergoeding voor huishuur; De Voorzitter: Ja, als ze getrouwd of weduwnaar zijn. De heer DeesEen duidelijk bewijs dat ook de wetgever van meening is geweest de vrijgezellen het goedkooper kun nen doen en ik twijfel er dan ook niet aan, dat zich bij eventueele behoefte voor dat salaris een voldoend aantal sollicitanten zal opdoen. De heer Van den Hoek: Men moet toch van de onder wijzers geen koopwaar gaan maken, die aan marktprijs onder- hevig is. De Voorzitter haalt als voorbeeld aan dat de onderwijzer De Kraker welke 6 dienstjaren heeft, f 600 salaris geniet, maar nu moet wachten tot hij 15 dienstjaren telt, om weer verhooging te krijgen. De heer MoesDaartegenover staat, dat hij er van heeft geprofiteerd dat hij zijn verhooging zoo vroeg te pakken had. De VoorzitterJa, maar dat geld is nh op. De heer Van den Hoek: Er zou niet veel van kunnen overschieten ook De heer Moes Ik herhaalde gemeente moet alles be- talen, en waar moet het vaudaan komen. De heer VisserMaar deze nieuwe regeling zal aan de gemeente zelf toch niets kosten. De heer Van den Hoek: Vijf gulden 1 De heer VisserDat noem ik natuurlijk niets en daarom meen ik dat er geen bezwaar zou zijn om eenige verhooging te geven. De heer Dees Ik heb met genoegen de nieuwe verordening ontvangen waarmeS ik volkomen instem. Zij wordt geheel in overeenstemming met de wet voorgesteld, en gaat niet beneden de daarin voorgeschreven bepalingen. De heer Van IJsselsteijnDat zou ook niet mogen! De heer WielandIk kan mij ook goed met het voor gestelde vereenigen, uit de voorgestelde vergoeding voor huishuur blijkt, dat er in de verordening rekening gehouden wordt met hen die het 't meest noodig hebben. De Voorzitter brengt in stemming het voorstel-Van den Hoek om de verhoogingen in plaats van om de 5 jaren om de 4 jaren toe te kennen. De heer MoesDan zouden ze op het 16" jaar reeds vol salaris hebben, in plaats van op het 20' dat zou ook nog al een groot verschil worden. Het voorstel wordt verworpen met 7 tegen 6 stemmen tegen stemmen de heeren De Jonge, Moes, De Feijter, Wieland, Van der Hooft, De Koeijer en Dees vodr stemmen de heeren Van den Hoek, Harte, Visser, Van IJsselsteijn, Grenu en Van de Velde. De Voorzitter vraagt den heer Visser wat zijn voorstel is omtrent het aanvangsalaris en of dan in verband daarmed ook de andere salarissen moeten verhoogd worden. De heer Visser stelt voor de salarissen f 50 hooger te stellen. Dit voorstel wordt verworpen met 8 tegen 5 stemmen tegen stemmen de heeren De Jonge, Moes, Van den Hoek, De Feijter, Wieland, Van der Hooft, De Koeijer en Dees voor stemmen de heeren Harte, Visser, Van IJsselsteijn, Grenu en Van de Velde. De door Burg, en Weth. voorgestelde regeling wordt hierna z. h. s. aangenomen. 3°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der school bijstaan en den rang van hoofdonderwijzer bezitten, 100 meer, en wanneer zij den leefdtijd van drie en twintig jaren volbracht hebben en volgens art. 24 der wet tot regeling van het lager onderwijs moeten aanwezig zijn in scholen met meer dan vier onderwijzers f 200 meer dan onder 2o, sub a tet en met e bepaald De heer Van den HoekDat is het by de wet bepaalde minimum. Aangenomen z. h. s. 4®. voor elk der hoofden van scholen en der onderwijzers, die in het bezit zijn van den of meer akten van bekwaam heid voor huis- en schooionderwys in edn of meer der vakken vermeld in art. 2, onder I, m, n en p der wet tot regeling van het lager onderwijs, voor den akte f 100 en voor elke verdere akte f 75 meer dan onder 1°. en 2°. sub a tot en met e. en eventueel onder 3°. bepaald, mits deze akte of akten voor het geven van het onderwys vereischt wordt of worden. De Voorzitter: De letters I m n en p zijn Fransch, Duitsch, Engelsch en Wiskunde, en nu zou ook voor het bezit der akten j k em, vrije-en ordeoefeningen, vrouwelijke handwerken en gymnastiek, afzonderlyk kunnen worden betaald, doch aangezien het onderwijs in laatstgemelde vakken, wanneer het geschiedt, onder de gewone lesuron plaats heeft, meenden B. en W. daarop niet te moeten ingaan. De heer Van IJsselsteijn Zou het geen aanbeveling verdienen om voor het bezit der akte land- en tuinbouw ver hooging van salaris in uitzicht te stellen In omliggende gemeenten worden daarin cursussen opgericht maar hier niet, door het ontbreken van een onderwijzer die daarin lea geven kan. Was dit het geval geweest, ;dan zou er bepaald een opgericht zijn. De heer Van den Hoek meent dat dit niet in deze verordening thuis hoort, maar by particuliere verordening moet geregeld worden. De VoorzitterDan zouden we volgens het denkbeeld van den heer Van IJsselsteijn in het artikel nog moeten opnemen de letters r en rki'. Als het voorgeschreven is zullen er misschien wel onderwijzers zijn die zich op het behalen der akte toeleggen. De heer Van IJsselsteijn Het zal den lust opwekken, en als er eenmaal gelegenheid is om een zoodanigen cursus op te richten, kan de wijze waarop dit geschieden moet, worden geregeld. Als we nu toch een verordening maken is het maar 't best alles ineens te regelen en dan weten de onder wijzers dat er uitzicht bestaat om voor 't bezit dier akte ver goeding te krijgen. De heer Moes Ik moet erkennen zoover nog niet te hebben gedacht, maar ik moet dit denkbeeld steunen, om dat ook in de verordening op te nemen, vooral in de tuinbouw gaat er hier nog al veel om. De heer De KoeijerMaar er moet dan toch om er toe over te gaan, een voldoend aantal leerlingen zijn De heer Van IJsselsteijnDat kan naderhand worden geregeld die cursussen worden ook door het rijk gesubsi- dieerd. Het voorstel van den heer Van IJsselsteijn, om voor het bezit der akten r (landbouw) en rbis (tuinbouw) eveneens f 100 meer te geven, mits deze voor het geven van onderwijs vereischt worden, wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Van den HoekIk stel voor om voor de ver dere akten evenveel te geven als voor de eerste, en het voor alle op f 100 te stellen. Ik zie niet in waarom daarin verschil moet zijn. Het behalen der verdere akten vereischt evenveel moeite als dat der eerste integendeel. De meesten studeeren eerst voor 't Fransch, en dat is gemakkelijker dan Engelsch of Duitsch, er wordt van 't laatste wel gezegd dat die akte tegenwoordig bijna niet te halen is. De heer Moes: Ik wil niet als deskundige poseeren, maar meen dat iemand die reeds een taal machtig is, gemakkelijker voor een andere taal zal studeeren, ik heb er zelf ook wel eens wat aan gedaandoch, zooals gezegd wil ik mij niet opwerpen. Ik ben het evei eens met den heer Van den Hoek en hor voorstel. Nog eens de vraag stellendeH betaald komen De heer WielandIk geloof dat het in geregeld is. De heer Van IJsselsteijn Het geldt niet vt en zou daarom zoo geen verschil geven. De heer Wieland Het zou in de eerste ph gelden en die hebben toch al veel salaris en de toekomst ook rekenen. De heer Van den Hoek: Alleen het hoof' zou boven het wettelijk minimum komen. De Voorzitter brengt in stemming het v heer Van den Hoek om de vergoeding voor f 100 te stellen. Dit voorstel word verworpen met 7 teg tegen stemmen de heeren De Jonge, Mo' Wieland Van der Hooft, De Koeijer en Dees de heeren Van den Hoek, Harte, Visser, Grenu en Van de Velde. De bepaling zooals die door Burg en We wordt hierna z. h. s. goedgekeurd. en daarna 1, zooals dat na de wijzigingeu luidt, in zijn z. h. s. aangenomen. Art. 2. Als diensttijd komt in aanmerking d 1 Januari 1902 doorgebracht in dienst zoowr als aan bijzondere lagere scholen, waar het der school, als zoodanig, en waar het geldt t tot bijstand van het hootd der school, in dj en als hoofd eener school. De heer Visser Zou hierin geene veram te worden gebracht met het oog op mej. Va eerst sedert kort benoemd is, op de oude voc De VoorzitterDaarin voorziot art. 10 e. bepaling. Volgens art. 10 vervallen met 1 alle vroegere verordeningen en volgens de overg worden de onderwijzers die eene hoogere jaat niet gekort. Daar evenwel mej. Van de S f 500 geniet, en zij benoemd is op de bestat maken verordeningen, zal zij vallen onder de nieuwe verordenidg en eerst na 5 jaren r> verhooging. De heeren Visser, Van den Hoek, Wieland en deelen die meening niet, en zijn van gevoeler de Sande, benoemd op de huidige verorden op verhooging van f 50 na twee jaren, en va na 5 jaar. De Voorzitter houdt zijn meening staandi geen recht geeft Genoot mej. Van de San salaris, zoo zou men haar niet kunnen vermii staat nu nog maar op het aanvangsalaris. Is van meening dat haar na 2 en 5 jaar verhq overeenkomstig de bestaande verordeniug, bepaling daaromtrent in de verordening i opgenomen. De heer Visser merkt op dat volgens de den Voorzitter de positie dier onderwijzeres is a en oppert de meening, dat, was dit vooruit tt zij die thans naar de betrekking stonden, mis: gesolliciteerd zouden hebben. De Voorzitter gelooflt niet dat de wijzigil ordening op die sollicitatie's van invloed zou<5 want 't was er die dames om te doen omjuis' benoemd te worden. En overigens geldt het hi- geval; 'tis jammer voor juffrouw Van de juist die verandering treft, maar daaraan is ni Art. 2 wordt hierna z. h. s. aangenomen. Art. 3. De verhooging met f 100, bedoeld in 3°., gaat voor onderwijzers, die bij hunne 1 in het bezit zijn der akte van bekwaamheid t wijzer, in met den eersten dag der maand, vc waarin zij die akte verkrijgen. De verhoogingen, bedoelt in art. 1. onder 4 den dag, waarop de onderwijzers met hot onderwijs, waarvoor de akte vereischt is, belas Aangekomen z. h. s. Art. 4. Het hoofd der school geniet, beh wedde. vrije woning, zoo mogelijk met eenen Ingeval hem geene vrije woning kan ver ontvangt hij eene vergoeding voor huishuur ti f 250 als de school in de kom der gemeente als de school buiten de kom der gemeente st' Aangenomen z. h. s. Art 5. Elk der mannelijke onderwijzers, der school bijstaan, geniet, indien hij gehnwd eu den leeftijd van acht en twintig jaren bere tegemoetkoming in de huishuur ten bedrage v De VoorzitterBij nadere overweging hei Weth. gemeend daarin ook verschil te moetf de tegemoetkoming te bepalen op 60 voor I wier school binnen de kom der gemeente sta voor onderwijzers wier school buiten de kom der De heer Van den HoekIk stel voor de I op f 75 en f 60. r- De heer VisserIk kan mij daarmee verc is voor een plaats als Ter Neuzen lang niet, huishuren zeer hoog staan, en in de eerste 10 wel geen vermindering te wachten. In de kleii wordt 50 gegeven, dan mag het hier toch zijn. De heer MoesDaarom hebben wij het voorgesteld. De heer VisserMaar wat kan die verho de gemeente uitmaken Een goede honderi beteekent voor de gemeente niets, maar voor t veel. De Voorzitter brengt in stemming het voo Hoek om de vergoeding voor huishuur te be; voor binnen en 60 voor buiten de kom. Dit voorstel wordt verworpen met 7 teg< tegen stemmen de heeren De Jonge, Moe Wieland, Van der Hooft, De Koeijer en I de heeren Van den Hoek, Harte, Visser, Va Grenu en Van de Velde. De heeren Dees en De Koeijer zijn van mee de tegemoetkoming geen verschil moet bestaan. De heeren De Jonge, Moes, Van IJsselsteij Hoek integendeel wel, op grond dat buiten de 1 huur niet zoo duur is als binnen. De heer DeesMaar die genieten dan o: binnen te wonen. Ik stel voor 't voor alien op De heer Van den Hoek Dan had er voor ue nooraen geen onderscheid gemaakt moeten worden. De Voorzitter brengt in stemming het voorstel—Dees om de tegemoetkoming voor huishuur voor alien te bepalen op f 60, welk voorstel met 9 tegen 4 stemmen wordt verworpen. Tegen stemmen de heeren: De Jonge, Moes, Van den Hoek, Harte, Wieland, Van IJsselsteijn, Van der Hooft, Grenu en Van de Velde; voor stemmen de heeren De Feijter, Visser, De Koeijer en Dees. De Voorzitter brengt hierna in stemming artikel 5, zooals dit door Burg, en Weth. is voorgesteld, dat wordt aangenomen met 8 tegen 3 stemmen, die van de heeren Visser, De Koeijer en Dees. Art. 6. Aan elken onderwijzer, belast met het geven van herhalingsonderwijs, genoemd in art. 17 der wet tot regeling van het lager onderwijs, wordt, boven en behalve zijne vaste jaarwedde, eene belooning van f 0,60 per lesuur toegekend. Aan het hoofd van het herhalingsonderwijs wordt, boven de in het vorige lid bedoelde belooning, een bedrag van 25 gulden toegekend. Aangenomen met algemeene stemmen. Art. 7. De jaarwedden van onderwijzers, uitsluitend belast met het onderwijs in een of meer vakken, genoemd in artikel 2, onder ht, der wet tot regeling van het lager onderwys, en hunue belooningen voor het geven van herhalingsonderwijs worden zoo noodig bij afzonderlijk raadsbesluit geregeld. De oorzitter mcrkt op dat zich dit geval voordoet met de onderwijzeres in de handwerken op school C, die bij afzonderlijk randsbesleit eereneld is. Van Ter Hemen 23 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. Vuor Gent t 23 Eng. s.s. Soa Gull 2762 Londen stukg. 24 Rus s.s. Gen. Totleben 3210 Riga hout Duits. 8.8. Horta 4878 Hernosand idem Eng. s. s. Truro 3366 Hull stukg. idem Sea Belle 2152 Londen stukg. Fra. sch. Univers 277 Aiqnillon graan Eng. s.s. Wark worth 1862 New-Castle stukg. 4 a>i Wein i 23 Eng. s.s. Sea Serpent 2553 Londen stukg. idem Ouse 2158 Goole idem idem Hero 2194 Hull idem Noor. s.s. Sunpulp 1435 {Rotterdam ledig 24 Eng. s.s. Windsor 1764 Calais idem Rus. s.s. Mary 2714 (Grangemouth idem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 8