If t&tioblad voor 2eeuwsch*Vlaandsren, No. 4143. Dinsdag 29 October 1901. 41e Jaargang. BIJVOEGSEL Te? Neuzensche Dourant. Binnenland. 25 October* 1901. De loting voor de Nationale Militie, heden alhier gehouden, heeft voor de gemeente Ter Neuzen den volgenden uitslag gehad ranco per post: Voor -ika f 1,82^. lirecteuren en Brieven- ADVERT N T I E N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel mee - 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prffs slechts tf eemsal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. incf van adve^tsntien vdor 3 uren op den dacf der uitcfav©. »ni] wu je aaarmee aiieen in grooie venegenneia brengen." //Zoo schijnt hetHij meldt tevens, zooals je ziet, dat hij onzen ouden eersten-boekhouder, die met zijn tegenwoordigen toestand ontevredeu was, heeft ontslagen. Welk eeningrijpen in mijne rechteu Hij dreigt ook, de geheele fabriek in hare leiding, zooals die tot nu toe geweest is, te storen. Hij is niet slechts een bekwaain koopman, maar ook een voortreffelijk scheikundigehij aiieen kent mijne vakgeheimen. Ik weet niet, wat het worden moet, wanneer hij De geld-zucht beheerschte hem al vroeg; hij kent geen medelijden, zelfs niet voor zijne bloedverwantenmaar ik mag niet Aoegeven, zelfs al dreigt hij van ons fabrieksgeheim ■misbruik te zullen rnaken. Ik wil hem nogmaals tot rede brengen," De oude heer bewoog zijne zenuwachlig trillende hand onrustig over de tafel. hadden. Dat is een voorwaarde, die :et met eere kon aanvaarden. En toen weer te dreigen. Hij geloofde, dat de ibreken, dat men nog krachtiger maat- moeten nemen om de guerilla-benden n te bestrijden. Als dat oogenblik ouden wij precedenten vinden, zei hij, wat wij doen, bij de volken, die bv. irschheid en wreedheid veroordeelen, ;ouden nooit naderen tot wat zij in den Kaukasus, in Tonkin, in Bosnie, g van 1870 gedaan hebben. Vermoede- nageplozen of vroeger niet de een of laarschheid gepleegd is, die men zou olgen. De regeering, zoo eindigde :t aarzelen, het land nieuwe offers te daaraan behoefte kwam. oegin van zijn rede viel Chamberlain el aan. De Iersche parlementsleden openlijk tot vijanden van het rijk ring zou voorstellen, de reglementen is te wijzigenj teneinde den gang der vergemakkelijken en beterde mannen te roleeren, die de Moeder der Parlementen ;en tot hun eigen peil. (Een dergelijk nt werkelijk ingediend te zijn.) Cham- vervolgens van de schandelijke wanver- lchen het grooie getal Iersche afgevaar- bevolking. De regeering zou het land de algemeene verkiezingen naderen, of nverhouding wil bestendigen, die zoo ig is tegenover Engeland en Schotland. zullen, na deze ontboezemirigen ge- ebben, wel niet vriendelijker worden sering. ,ende kwestie heeft Chamberlain niet nl. die van Buller. Toch zal de >k hiermee rekening moeten houden, weging wordt hoe langer hoe sterker. g Leader" opent een inschrijving, om ;erezwaard aan te bieden, en sommige m nemen moties van sympathie aan. lensche tingeltangels is het vodr en een Bullermarsch wordt gespeeld, zijn .oegejuicht, kortom, hij is populairder nberlain weer eens in 't publiek is hangt misschien samen met de ge- er weer verdeeldheid in het kabinet itstaan. Sommige ministers zouden 'en willen onderhandelen en Rosebery eunen. Verdeeldheid in het kabinet la, hebt sedert jaren met een deel van en aandeel in onze fabriekik moet ;eggen. wel naar rede luisteren, John Hij i opvliegend. Blijft echter zoo kalm \t is tot je eigen bestwil p ik Ook heb ik mij voorgenomen, grootste verschooning te behandelen, r te houden, hoezeer hij zich aelf schade enen. Is hij onbuigzaam, dan blijft \nders over, dan met hulp van mijn .enswaardigen boekhouder de zaken drijven." rt zal je niet meer kunnen dragen, let moeten doen Daarop steunt hij juisi. ueucft hij gehuwd is.... Hij zei mij toen reeds, dat hij op een gezin moest rekenen." z/Zei Fransje mij niet, dat zijue vrouw eene geboren Wandel is Polda keek hem daarbij gespannen en onrustig vragend aan. ,/Ja," antwoordde hij, bijna fluisterend, met bevende stem. Het begon in de kamer reeds donker te worden. Beiden vermeden elkaar aan te zien, en zoo verliepen er eenige seconden. Polda waagde het niet te sprekenzij zag, hoe zwaar het hart van den grijsaard bewogen was. Hij zelf zocht woorden voor het geen hem nog beklemde. z/Wat ik u reeds zeggen wou," begon hij, nadat hij zijne droge lippen bevochtigd, met een smartelijken lach //je weet, op mijn leeftijd kan mij elken dag iets overkomen gebeurt dat, dan zul je onder mijne papieren een aan jou geadres- en verzet er tegen daarbuiten zouden het ministerie wel eens in gevaar kunnen brengen. /let nieuws uit Zuid-Afrika is gauw verteld. II aar Botha zit, is niet met zekerheid bekend volgens de //Daily News" tusschen Amsterdam en Carolina. De //Standard" zegt, dat slechts 2 konvooien van Botha ontkwamen door Swazieland en Ermelode andere boerenwagens zijn of ver- brand, bf verborgen in de kloven van het Ngome- gebergte. Reuter seint uit Middelburg, dat Benson's kolonne den 22 October bij Klippoortje, ten zuidwesten van Middelburg, 37 Boeren gevangen genomen heeft. Twee Kapenaars, Steinberg en Davel, zijn te Graaf Reinet gevonnist. De eerste werd wegens hoogverraad en rnoord (hij had deelgenomen aan den aanval op Richmond) veroordeeld tot levens- lange verbanningDavel tot een zware geldboete en gevangenisstraf, omdat hij zijn hooi en klaver niet binnengehaald had en er een geweer in zijn huis gevonden was; de gevangenisstraf is hem echter kwijtgescholden. Een kleine afdeeling van het 9de en het 12d* lansiers heeft den 18 Oct. met de Boeren onder Lategan en Malan gevochten. Deze verloreu een gesneuvelde en vier gevangenen. De Boeren ver- spreidden zich in noord-oostelijke richting. In het militaire kamp op Groenpunt, bij Kaap- stad, is een geval van pest voorgekomen. Aan de //Daily Tel." wordt nu gemeld, dat er in Zuid-Rusland reeds 16,000 paarden zijn ge- kocht. Echter niet door de Boeren, maar door Eugelschs agenten. Blijkens het afdeelingsverslag der Tweede Kamer over de Justitiebegrooting achtten vele leden, met de Regeering, krachtige beteugeling op openbaar terrein van de speel- en drankzucht zeer noodig. Zij hadden daarbij onder meer het oog op de eigenlijke speelzucht, waarvan men dezen zomer te Scheveniugen getuige heeft kunnen zijn. Deze leden drongen er op aan, dat inmiddels aan de op dit stuk bestaande oepalingen, al mogen zij dan onvoldoende zijn, streng de hand zal worden gehouden. Zij meenden te mogen betwij- felen, of dit tot dusver wel geschiedde, en vroegen of er geen aanleiding bestond om op grond der bepalingen van art. 156 Wetboek van Strafrecht in een geval als dat te Scheveniugen een strafvervolging in te stellen. seerd, vergezeld boek vinden. Dat moet je bij je houden en slechts openen, wanneer de beide kinderen meerderjarig zijn, dus oud genoeg Hij werd gestoord. Klaus liet vragen, of hij kon binnenkomen, een oplettendheid, die hem anders vreemd was. VIII. De handelsraad schrikte, het woord stokte hem in de keel terwijl hij naar de deur keek. Daar verscheen Klaus reeds, in een winterjas, nog met sneeuwvlokken op de schouders. Verstoord keek hij naar zijne tante, maar groette haar toch afgemeten. z/Stoor ik u, papa Ik kom vroeger dan ik van plan was; maar ik moet voor bezigheden binneu een half uur in de stad zijn." Zwijgend stond Polda op. ,/Ik wil u niet storen," zeide zij en verliet het vertrek. Klaus knikte goedkeurend. Dat er wat gewichtigs te behandelen viel bemerkte zij aan zijn vastberaden gelaat. //Slechts enkele minuten; papa wenschte mij te spreken," Er kwam een bittere, sarcastische trek op zijn gelaat, terwijl hij haar met een gebaardankte, toen zij voor zijne vochtige jas wilde zorgen. //Met een vreesachtigen blik keek zij zijwaarts naar den grijsaard, toen zij wegging. Klaus opende nog eens de deur, om zich te overtuigen dat zij niet luisterde toen wendde hij zich tot zijn vader, die daar als een offerlam nederzat. z/U wenschte mij te spreken, papa I" begon hij, zich tegenover zijn vader aan tafel zettend en zijn slappen hoed naast zich leggende. //Ik hoop, dat u hebt nagedacht en het met mij eens ge- Vooral ook in de materie der loterijen, die in allerlei vormen toenemen, achtte men een spoedig en krachtdadig ingrijpen van den wetgever noodig. Enkele leden wilden loterijen, zoo zij niet te voorkomen zijn, bezwaren door ten bate der schatkist een belasting te heffen. Dit denkbeeld werd door anderen bestreden. Een ontwerp tot wettelijke verzekering tegen de geldelijke gevolgen ^an ziekte, bevalling en overlijden (begrafeniskosten) is, Daar de #N. R. Ct." meldt, aan het departement van Binnenlandsche Zaken in voorbereiding. In zake het plan, dat van Amsterdam is uitgegaan om de Engelsche schepen te boycotten zijn te Rotterdam twee vergaderingen gehouden. De eerste ging Vrijdagavond uit van den Bestuur- dersbond, welke een socialistische kleur heeft en de tweede Zaterdagavond van den R.-Kath. Volks- bond. In de eerste bijeenkomst welke door weinig bootwerkers is bijgewoond, is besloten het plan in overweging te nemen door een commissie uit de vakvereenigingen, meerendeels staande buiten de transportwerkers. De tweede bijeenkomst bepaald zich beslist tegen het voorstel en was van meening dat een petitie aan den keizer van Rusland, voorzien van het hoogst aantal onderteekeningen uit alle rijken van Europa, meer zou uitwerken dan het geheele dwaze en onuitvoerbare boycotplan. In de gemeecten Hemmen, Schiebroek, Kat- woude, Overslag, Snelrewaard, Ittervoort en Mesel bestaan geen inrichtingen, waar, krachtens vergunning, sterke drank in het klein wordt verkocht. TER NEUZEN, 28 October 1901. De bode van de buitenbestelling, in de richting van Spui, J. J. Polderman, is met ingang van 1 Nov. a. s. benoemd tot brievenbesteller te Vlissingen. Zaterdag ging hier algemeen het gerucht dat een van de lotelingen dezer gemeente, te Sluiskil wonende, verdronken was. Bij informatie bleek ons, dat het gerucht gelukkig onwaar was. De bewuste loteling was wel eenigen tijd zoek geweest, maar gevonden op het privaat, in de armen van Morpheus, misschien droomende van de heerlijkheden van het soldatenleven, waaraan hij geen deel zal moeten nemen. Bij Kon. Besl. zijn tot voorzitter en burger- lijke leden van den militieraad en tot hunne plaatsvervangers, voor de lichtiug der nationale militie van 1902 benoemdvoor de provincie Zeeland tot voorzitter J. H. C. Heyse, lid der Provinciale Staten tot zijn plaatsvervanger M. de Jonge Jzn., lid der Provinciale Staten; tot lid worden zijt. Sedert ik gehuwd ben, verlang ik volstrekt onafhankelijk te zijn." De oude man keek op. Het viel hem moeilijk, zijn antwoord voor den dag te brengen. Klaus keek in afwachtende houding naar het vermagerde, lijdende gezicht van den grijsaarddoch dat maakte op hem geen indruk. Hij trommelde on- geduldig met de vingers op het tafelkleed. z/Je weet," begon Briukman met matte, bewogen stem, //dat ik mijn testament na lang en rijp na- denken en in overeenstemming met onzen uotaris gemaakt heb, en je weet ook, hoe hoog ik je werkzaamheden schat. Je aandeel werd daarom reeds eenmaal verhoogd. De kinderen uit mijn tweede huwelijk zijn echter nog onverzorgd. z/Om hunnentwil werd de zoon uit het eerste huwelijk tot asschepoester gemaakt; ja, dat weet ik viel Klaus hem in de rede. Je bent onrechtvaardig ik bemiu mijne kinderen alien met hetzelfde vaderhart." z/Daarvan heb ik weinig bespeurd Klaus' gezicht strookte met zijne woordenhij had de eene hand reeds aan zijn hoed. //Zelfs mijne vrouw bestaat voor u niet. Meenigeen spreekt over zijn hart, maar heeft er nooit een bezeten." z/Klaus riep ziju vader met bevende stem. z/Je bent ondankbaar (Wordt vervolgd). VAN DE OJ r^4 OJ N A M E N Opgegeven 03 3 CD DER LOTELINGEN. reclames. 1 Scheele Jozias Cornelis 2 Bliek Jozias Joris. 3 Spietael Cornelis Alph 4 Dieleman Pieter. 5 Dieleman Cornelis Pieter 6 Fermont Arthur Amandus 7 de Feijter Aarnout. 8 van Driel Leendert Jan 9 Faber Johan Cornelis. Eigen dienst. 10 Stasse Joannes. 11 Hamerlinck Franciscus E 12 de Rubber Mels. Lichaamsgebr. 13 de Visser Levinus. 14 de Yries Willem Jacobus Eigen dienst. 15 Lensen Jan Willem. 16 van der Est Cornelis. 17 Zegers Joost. 18 van Pienbroek Hendrik. 19 Koster Korstiaan Corn8. 20 van Es Adriaan. 21 Scheele Adriaan. 22 van der Vliet Pieter. 23 Brakman Jacobus. Eenige zoon. 24 Hamelink Renoldus. 25 Rosseel Eduardus. 26 Meeusen Hendrik Adr8. 27 de Kraker Pieter. 28 Bedet Joos. 29 Faas Anthonie Cornelis. Broederdienst. 30 de Mul Simon. 31 Loof Jan. 32 van Wijck Hendrik. 33 Dubbeldam Jacob. 34 Huineman Arn8. Corn8. J. 35 de Rijk Petrus. Broederdienst. 36 de Cooker Henri Leon. Broederdienst. 37 Donze Jacob. Eenige zoon. 38 Buurman Jan. Eenige zoon. 39 Stoffels Jacobus Anthonij. 40 Schirris Frederik D. A. 41 Stoffels Frangois Jan. 42 Hamerlinck Theodorus A. 43 't Gilde Cornelis. Broederdienst. 44 Jonkman Jan Pieter. 45 Nijssen Jacob Servaas. 46 Lansen Lambertus Joh8. 47 van Waes Jacobus Bern8. 48 van de Yelde Hendr. Joh8. Broederdienst. 49 Hamelink Krijn Frangois. Lichaamsgebr. 50 Leunis Jacobus Cornelis. 51 Guequierre Abraham Adr. 52 van Gelderen Johannes. 53 Scheele Hendrik. Lichaamsgebr. 54 Harte Jacobus. Broederdienst. 55 Ollebek Christiaan. 56 Risseeuw Jan Pieter Adr. 57 Dieleman Jacob. Broederdienst. 58 van Drongeleu Jacobus. Eenige zoon. 59 Dees Pieter. 60 van Alten Jan Pieter. 61 Haak Frangois Jozias. 62 Hamelink Marinus Lev8. Broederdienst. 63 de Meijer Frangois B. G. 64 Wilhelm Anthonie Pieter. Broederdienst. 65 Geensen Anthonie. Broederdienst. 1 „p „ij He Kir inP. J. Vil B« HMH1 tr Tc.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 7