BIJVOEGSEL Te:Neuiensche Courant Zaterdag 26 October 1901. No. 4142. Engeland en de Z.-A. Repnbliek. Gemengde berichten. ZAAMSLAG. TER NEUZEN, 25 October 1901. De loting voor de Nationale Militie, heden alhier gehouden, heeft voor de gemeeDte Ter Neuzen den volgenden uitslag gehad ■m a a 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 33 84 35 86 87 88 89 40 41 42 48 44 45 46 47 48 49 60 51 52 58 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 N A M E N LOTELINGEN. Scheele Jozias Cornelia. Bliek Jozias Joris. Spietael Cornelia Alph. Dieleman Pieter. Dieleman Cornelia Pieter. Fermont Arthur Amandus. de Feijter Aarnout. van Driel Leendert Jan. Faber Johan Cornelia. Stasse Joannes. Hamerlinck Franciscua E. de Rubber Mela, de Visser Levinus. de Yries Willein Jacobus. Lensen Jan Willem. van der Est Cornelis Zegers Joost. van Pienbroek Hendrik. Roster Rorstiaan Corn1, van Es Adriaan. Scheele Adriaan. van der Yliet Pieter. Brakinan Jacobus. Hamelink Renoldus. fiosseel Eduardus. Meeusen Hendrik Adr". de Rraker Pieter. Bedet Joos. Faas Anthonie Cornelis. de Mul Simon. Loof Jan. van Wijck Hendrik. Dubbeldam Jacob. Huineman Am1. Corn". J. de Rijk Petrus. de Cooker Henri Leon. Donze Jacob. Buurman Jan. Stoffela Jacobus Anthonij. Schirris Frederik D. A. Stoffels Francois Jan. Hamerlinck Theodorus A. 't Gilde Cornelis. Jonkman Jan Pieter. Nijssen Jacob Servaas. Lansen Lambertus Joh". van Waes Jacobus Bern", van de Velde Hendr. Joh". Hamelink Rrijn Frantjois. Leunis Jacobus Cornelis. Guequierre Abraham Adr. van Gelderen Jnhaunes. Scheele Hendrik. Harte Jacobus. Ollebek Christiaan, Risseeuw Jan Pieter Adr. Dieleman Jacob, van Drongelen Jacobus. Dees Pieter. van Alten Jan Pieter. Haak Francois Jozias. Hamelink Marinus Lev", de Meijer Frantjois B. G. Wilhelm Anthonie Pieter. Geensen Anthonie. H 0 E K. Jurrij Daniel Jacobus, de Pooter Gilles. de Blaeij Leendert. Pladdet- Marinus Cornelis van Hoorn David. Lantsheer Bernard us P. Cortvriendt Camille F. M. de Jonge Jacobus. Roster Jozias. de Groote Pieter. Raan Daniel, de Bruijne Meeuwes. van Tatenhove Hendrik. Micbielsen Jacob. Wolfert Hendrik. van Tatenhove Cornelis. Rlaassen Dirk Jacobus, de Regt Meeuwis. de Feijter Willem Jac. de Zwarte Abraham, de Blaeij Pieter M. J. de Bruijue Adriaan. Deij Levinus. Dieleman Adriaan. Riemens Abraham Daniel, de Groote Levinus. Opgegeven reclames. Eigen dienst. Lichaamsgebr. Eigen dienst. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Lichaamsgebr. Lichaamsgebr. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Broederdienst. Gebreken. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Broederdienst. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 de Jonge Jan. Florussen Pieter. Snap Jacobus. Dieleman Louis. Verstraten Pieter. Lensen Abraham Jan. de Pooter Michiel Fr. Eijke Martinus. de Bokx Gilles Adriaan. Missu Cornelis. Bareman Rrijn. Dieleman Jacobus And. Penne Willem. de Putter Pieter Marinus van Fraeijenhove I. C. Buijze Jacobus. Leunis Pieter. van Rerkvoort Maarten. van der Peijl Pieter M. D. Florussen Willem. van Doeselaar Pieter. de Visser Adriaan. Houg Gijsbregt Jacobus Roose Jan. Bolleman Cornelis. Dekker Marinus. Leunis Martinus. de Putter Pieter. Herrebout Leendert. Gebreken. Broederdienst. Broederdienst. Eenige zoon. Eenige zoon. Gebreken. Gebreken. Eenige zoon. Broederdienst. Broederdienst. Gebreken. Eenige zoon. Eenige zoon. PHILIPPINE. Everaert Franciscus. Rammeloo Johannis Bern Roete Josephus. Rammeloo Gustaaf Cesar, de Mul Franciscus. de Vries Franciscus Jac. de Mul Eduardus. de Rousemaeker Edm. Wijne Theophiel Ch. M. de Ruijsscher Isaac. Dhoudt Petrus. van Hulle Alexander Fr. Brouwer Jacobus Johannis Barbf: Ciryllis Aloijsius Ploegaert Petrus. Voerman Willem Fred. Gebreken. Broederdienst. Broederdienst. In dienst. Broederdienst. De terzijdestelling van Buller heeft een buiten- gewone beweging in de pers veroorzaakt en zelfs de ministerieele pers kan bet maar half goed praten. 't Is waar, hij was onmogelijk geworden na zijn toost van den 10°, maar de grondfout was toch zijn benoeming tot opperbevelhebber van een kommando. En die fout had Brodrick begaan om haar goed te maken moest Buller vallen. De niet-ministerieele bladen zijn natuurlijk zeer boos, omdat zij den Toegela-man beschouwen als slachtoffer van anderer feilen. Buller was zeer populair bij een deel van het leger en dat hij zoo flink de diugen eens openlijk zeide, viel bij velen in den smaak. Maar zijn vijanden hebben er gebruik van gemaakt om hem ten val te brengen. Van al die booze organen is de //Daily News" wel het feist tegen de regeering. Zij betoogt, dat een legerhervorming in Engeland onmogelijk is, zoolang Brodrick aanblijft. Intusschen, de Eugelsche generaals kunnen het zich voor gezegd houden het departement van Oorlog heeft zeer duidelijk getoond, dat de regeering alleen de verantwoordelijkheid op zich neemt en dat de generaals zich niet behoeven, ja, niet mogen verdedigen tegen allerlei aanvallen. Want in het officieele besluit tot op non-activi- teitsstelling wordt zeer duidelijk gezegd, dat zij geschiedt ^wegens de redevoering den 10" October uitgesproken". French is benoemd tot opvolger van Buller aan het hoofd van het eerste legerkorps, maar die benoeming gaat eerst in »op het tijdstip, dat de diensten van sir John Erench niet langer noodig zullen zijn in Zuid-Afrika". Sir H. Hil- dyard is tijdelijk belast met het bevel over de troepen te Aldershot. De tijd, dat French niet meer noodig zal zijn om de Raapkolonie te zuiveren, ligt nog in het verschiet. 't Is waar, dat de Boeren er in den laatsten tijd niet zoo heel veel succes hebben behaald, maar voor de Engelschen is toch ook niet de geringste verbetering waar te nemen. Van Vlakplaats uit is een Boerenaf deeling onder Pijper en Bouwer het district Oudtshoorn binnen- gedrongen. De Britsche verkenners hielden voeling met die der Boeren en hadden er den vorigen Zaterdag 1 gedood. Een bericht uit Middelburg, van den 20", maakt melding van kleine troepjes Boeren, die bij den Barkleypas gezien zijn. Een van de troepjes bestond uit opstandelingen uit het district. Den 26 September zijn tien opstandelingen gevangen genomen te Spitskop, bij Zastron (waar 1 kapitein en 1 sergeant sneuvelden en 8 man gewond werden). Zij zijn te Aliwal-Noord voor een krijgsraad gebrachc, beschuldigd van hoog- verraad, moord en medeplichtigheid aan moord. Rimington's troepen hebben Zaterdag in de buurt van Standerton, na een lange jacht, een afdeeling Boeren overrompeld, waarvan zij er 8 gevangen namen. Zij vermeesterden voorts een hoe veel heid proviand en meer dan duizend stuksvee. Uit de verlieslijst blijkt, dat de Engelschen te Springfontein op 19 October I gewonde, bij Watershoek idem, en bij Hopefield op 19 Octo ber 1 gewonde verkregen. Aangaande de Wet is niets naders met zeker- heid vernomen. In de officieele berichten, einde Augustus door de gedelegeerden der Boeren ontvangen, werd echter melding gemaakt van het veldtochtsplan voor de zomermaanden, en gezegd, dat de Wet Botha zou ondersteunen bij diens inval in Natal, of wel de Raapsche opstandelingen helpen. Aangezien van de Wet's verschijnen op de grens van Natal niets bekend is, denkt men in Boerenkringen, dat het tweede plan gevolgd is geworden, en men voegt er bij, dat de Wet's tegenwoordigheid bij de Oranjerivier ook meer nut zou hebben, niet alleen uit een militair oogpunt, maar ook omdat bij de laatste samenkomst van de Wet, Steyn en Botha in Juli besloten is den opstand in de Raapkolonie behoorlijk te organiseeren, met een kommandant-generaal en een burgerlijken dienst, om aldus de Raapsche rebellen op gelijken voet te behandelen met de Transvalers en Vrijstaters, cpdat zij zich voortaan zouden kunnen beschouwen als vechtende voor hun eigen land. Aan de Wet werd toen opgedragen, met de aanvoerders der kommandos in de Raapkolonie te sprekeu en men is nu geneigd te gelooven in verband met het feit, dat er in de laatste dagen niets gehoord wordt van Rritzinger, dat deze naar den Vrijstaat is overgestoken om met de Wet te beraadslagen. De groote moeilijkheid in de Raapkolonie bestaat niet in geringe medewerking van de bevolking, noch in overmacht van de Britsche troepen, maar hierin, dat men wel veel Lee-Metford ammunitie heeft, maar weinig Lee-Metford ge- weren, en er genoeg mausers begraven zijn, maar geen ammunitie daarvoor. Zaterdag zijn uit Southampton 200 man van de Zuid-Afrikaansche politie naar Transvaal ver- trokken. In November zal een nieuw, even sterk korps worden afgezonden, waarvoor nu vrijwilligers worden opgeroepen. Dezer dagen weigerde de waterleiding in een deel van Leeuwarden haar dienst. De weg werd opgebroken om de buizen te onderzoeken, Spoedig vond men de oorzaak der veistopping, het was.een ledige wijnflesch. Men veronderstelt, dat bij het leggen der buizen door arbeiders je- never uit deze flesch werd gebruikt, doch, daar dit was verboden, deze bij de onverwachte komst van den opzichter, in de buis werd geborgen en daarin nu vele jaren is gebleven. De schoolraad van Londen heeft eenigen tijd geleden een commissie benoemd, die moest onderzoeken, of het waar is, dat een aanzienlijk aantal kinderen naar de lagere school gezonden worden, zonder te hebben ontbeten en met het vrij zekere vooruitzicht, ook geen middagmaal te zullen krijgen. De commissie verklaart thans in haar rapport, dat ongeveer 30,000 Londensche kinderen in die omstandigheden verkeeren. Nu zijn schoolcantines ingesteld, waar kosteloos maal- tijden te verkrijgen zijn. Dezer dagen verscheen bij de Duitsche Rijksbank te Berlijn een koopman uit Landsberg, die de verscheurde overblijfselen van bankbiljetten tot een totaal bedrag van 10,000 mark overlegde en er nieuwe biljetten voor vroeg. Aan dat ver- zoek kon voldaan worden, omdat de nummers en merken der biljetten ongeschonden waren. Een hondje van den koopman was, naar de man vertelde, per ongeluk in de ijzeren brandkast opgesloten, die, daar de koopman 8 dagen op reis ging, gedurende dien tijd niet werd geopend. Bij zijn terugkomst vond de koopman den hond dood in de kast. Het dier had, door honger gepijnigd, de bankbiljetten voor het grootste ge- deelte opgegeten. Gemeenteraad van Ter Neuzen. VAN DE VAN ■M V 3 a V O DEB Vergadering van Donderdag 24 October 1901. Voorzitter de heer J. A. P. Qeill, burgemeester. Aanwezig alle leden, met uitzondering van den heer Van IJsselsteijn. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der vergaderingen van 10 en 15 October, welke worden goed- gekeurd. Hiema wordt de openbare zitting geschorst en gaat dan over in eene met gesloten denren. Nadat de zitting weder openbaar is geworden, is ook de heer Van IJsselsteijn tegenwoordig. De Voorzitter steit aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Een verzoek van J. Dieleman, winkelier, welke mee- deelt in de Dr. Buijzestraat een strook grond te hebben gekocht, waarop indertijd door de gemeente eene pomp is geplaatst, welke daar al jaren nutteloos staat, waarom hij verzoekt deze pomp te willen opruimen, daar hij dien grond in gebruik zou wilen nemen. De Voorzitter deelt mede dat de bedoelde pomp gesloten is, omdat het water dat zij gaf voor drinkwater ongeschikt bleek. Het Dag. Best, stelt voor het verzoek toe te staan en de pomp op te ruimen. Z. h. s. wordt dit voorstel aangenomen. b. De Voorzitter deelt mede dat door het Dag. Best, aan de Commitsie van Fabricage verzocht is eene begrooting van kosten te maken voor bekei'ing met nieuwe steenen van het nog niet vernieuwde gedeelte der Noordstraat, daar het college meende dat er nog gelegenheid zou zijn dat werk te laten uitvoeren. De Commissie van Fabricage heeft aan die opdracht voldaan, maar zou tevens tegelijkertijd de Bakkerij- en Havenstraten opnieuw willen bekeien. De ver- nieuwing van het bekeien der genoemdt straten en het verwerken der uitkomende keien op andere plaatsen, wordt door de Commissie geraamd op f 1980. Burg, en Weth. zijn het met dat plan eens en zonden deze uitgaaf willen dekken, door het in de begrooting voor 1901 opnemen van een prelevement van het vermoedelijk goed slot der rekening over 1900. De heer WielandIs dat overschot zoo groot De heer Van den HoekEr is een 2300 beschikbaar, De Voorziiter: Er was een overschot van 2628.161. Een concept besluit om over het daarvan noodige bedrag te beschikken is ter tafel aanwezig, doch zal in behandeling worden gebracht, als eerst nog over eene andere zaak beslist is. In de Kazerneetraat eischt een riool noodzakelijk herstelling. By eene regenbui kunnen de bewoners hnnne woningen niet zonder baggerlaarzen verlaten, daar het water blijft staan. De Commissie vau Fabricage heeft den toestand plaatselyk opgenomen en volgeus hare meening is daarin op afdoende wijie voorziening aan te brengen, door vervanging van de bestaande rioleering met eene van Engelsche aardenbuizen, wyd 20 c.M., waarvan de kosten zijn geraamd op 129. De heer Van den HoekDe bestaande rioleering is geheel onvoldoende, die bestaat uit een steen op z'n knot met steenen of plavuizen afgedekt. Naar aanleiding van een vraag van den heer Wieland, of dan de zaak in orde is, antwoordt de heer Van den Hoek toestemmend, en geeft' verdere inlichtingen omtrent den plaatselijken toestand. De Voorzitter: Daar het maken van die rioleering dringend noodig is, is het gewenscht dat het werk spoedig wordt uitgevoerd. Met algemeene stemmen wordt het maken vaD de besproken rioleering goedgekenrd. c. Een adres van A. W. Berdenis van Berlekom, af- deelingsconsul van den Algemeenen Nederlandschen Wiel- rijdersbond, in de provincie Zeeland, wonende te Middelburg, waarin deze verzocht, ter bevordering van het vreemdelingen- verkeer, dat hier nog al druk is, en toch ook voordeelen voor de plaats oplevert, voor rekening der gemeente twee wegwijzers te willen plaatsen, n.l. een bij de Axelsche brug en een tusschen het wachthuis van het Belgisch loodswezen en het wachthuis der Nederlandsche belasting ambtenaren. Thans is het voorgekomen dat enkelen wegens onbekendheid met de richting der wegen en straten een grooten omweg maakten om op den straatweg naar Axel te komen, terwijl anderen de correspondence met de provinciale stoomboot misten De Voorzitter: Meermalen is door andere personen ge- sproken over de moeilijkheden om den weg van boot naar spoor, of omgekeerd, te vinden, en over de wenschelijkheid van het plaatsen van wegwijzers, het bleef evenwel bij die besprekingen, er werd nooit verder op doorgegaan. Thans is evenwel het adres van den heer Berdenis van Berlekom gekomen en bij Burg, en Weth. gesproken. Het college ziet de noodzakelijkheid van wegwijzers niet in, althans de meerderheid van het college maar ik wfel. Ik meen ook dat er wel iets mag gedaan worden om het vreemdelingen verkeer te vergemakkelijken, waarom ik in overweging geef te voldoen aan het verzoek. De kosten zullen zoo hoog niet zijn. Men kan volstaan met eenige nette bordjes waarop eenige letters in de Hollandsche en Fransche taal. Het is nu wel niet zdd'n groote moeilijkheid om in onze plaats den weg te vinden, maar onbekendheid met den weg kan leiden tot het niet bereiken van boot of spoor, als er weinig tijd is. De heer Visser: Zijn de in het adres genoemde plaatsen goed. De Voorzitter: Ja, aan de brug zou er een kunnen staan wijzende naar het station en naar den Axelschen weg, waarop station" en Axel". Men zou aan den ingenieur van's Kijks waterstaat kunnen verzoeken om die bordjes aan een der aldaar staande lantaarupalen van den waterstaat te mogen bevestigen. De heer Van den HoekDie bordjes zouden ook aan een paal van de electrische verlichting kunnen bevestigd worden. Maar als men 't doet, zou er op drie plaatsen een wegwijzer moeten worden gezet, n.l. ook over de brug, bij Schepens, De heer Visser heeft, meermalen opgemerkt dat vreemde lingen, wanneer ze de brug over en aan het begin der Noordstraat zijn, wijfelen, niet wetende of ze door moeten loopen, dan wel of ze de Vlooswijkstraat moeten nemen. De heer Van den Hoek Met het oog daarop werd er ook door mij op gewezen dat er aldaar ook een wegwijzer behoort te staan. De VoorzitterHet kan niet veel kosten, misschien alle* en alles een gulden of tien. De heer De Koeijer: Maar zou de wielrijdersbond die wegwijzer niet zelf kunnen plaatsen, op andere plaatsen doet zij dit ook. De Voorzitter: Dat zal zij hier niet doen, want in de kom eener plaats worden door haar geene wegwijzers geplaatst. De heer De Koeijer: Maar in Zaamslag staat er vanwege die vereeniging dan toch een midden in 't dorp. De Voorzitter: Ja, maar daar is het juist een kruispunt van ver chillende wegen. Dat is hier niet het gevalde bond zal het hier niet doen, want het betreft hier meer het verkeer door de plaats en het is dan ook niet alleen in het belang der wielrijders alleen. De heer De JongeIk acht het plaatsen van wegwijzers ook wenschelijker zijn hier veel straten, de vreemdelingen weten soms niet welken weg ze moeten inslaan en het komt meermalen voor dat de minuten door late aankomst van spoor of boot zeer beperkt zijn. De heer MoesEr zijn menschen die altijd te laat en er zijn er ook die altijd op tijd komen. De Voorzitter: Ja, maar hiertegen moet ik opmerken, dat het meermalen door te laat komen van boot of spoor komt, dat het juist op 't nippertje is, en dan kunnen de menschen er toch niets aan doen. De heer MoesOch, maar ze zijn toch nooit alleen. De heer Van IJsselsteijn acht ook het plaatsen van weg wijzers gewenscht, en dan de opschriften in de Nederlandsche en Fransche taal. Er passeeren hier veel Fransch sprekende vreemdelingen, en er zijn wel veel ingezetenen die Engelsch spreken, maar weinig is dit met het Fransch het geval, zoodat die vreemdelingen, als ze naar den weg vragen, dikwerfniet verstaan worden. De heer Wieland Ik zie ook het belang van het plaatsen n wegwijzers in. Van uit mijne woning heb ik zicht op de brug en nu vooral tegenwoordig, om 2 uur 's namiddags, nu de trein door het drukke vervoer meermalen laat aan- komt gaat het op het uiterste, en moeten de menschen zich zeer haasten, daar er dan geen latere boot meer vaart. Meermalen ben ik er getuige van dat de menschen zeer igd naar den weg vragen, als ze de brug over zijn, en daarom zou er bij Schepens ook een moeten staan. De heer Van IJsselsteijn: Men zou aan het Dag. Best kunnen overlaten het aantal der wegwijzers en de plaats waar die behooren aangebracht te worden te bepalen. De VoorzitterZoodat dus de leden toestemmen in het plaatsen van wegwijzers en aan het Dag. Best, overlaten waar en hoeveel er zullen geplaatst worden Z. h. s. aldus besloten. «t. De Voorzitter geeft lezing van een schrijven van D. van den Berge, secretaris der brandweer, welke eervol ontslag verzoekt, daar het hem wegens hardhoorendheid niet mogelijk is het verhandelde der vergaderingen te volgen en hij dus geen behoorlijke notulen kan opmaken. Hij wijst er op dat hij 25 jaren de brandweer heeft gediend, en verzoekt hem thans ontslag te verleenen, opdat hij in het belang van den dienst zoo spoedig mogelijk door een ander kan worden vervangen. De Voorzitter stelt voor aan Van den Berge eervol ontslag te verleenen en aan hit bestuur der Brandweer te verzoeken eene aanbeveling voor de benoeming van een secretaris te willen inzenden. Met algemeene stemmen aldus besloten. e. De Voorzitter doet mededeeling van een verzoekschrift van mej. de wed. Acke, om ontheffing van ten onrechte betaald vergunningsrecht. Daar dit eene kwestie is welke dient onderzocht te worden, stelt hy voor dit adres te renvoyeeren naar Burg, en Weth. ter fine van onderzoek. Z. h. s. aldus besloten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 5