NIEUW MEUBELMAGAZIJN DEN HANDEL J. HE BRUIJNE, Ter Neuzsn, Noordstraat over het Stadhuis. Ter $euzen. Eon prachtige sorteering DAMESROKKEN. J. JURRIJ-HOEBE. - Terlleuzen7 Dames- en Heerenparaplnie's. drooginlandschSpek. S. Laurens, Ter Neuzen, RlJTUIGrMAKERIJ. RIJTUIGMAKERIJ. SSaaifilseden. Orgels. - Piano's. Gentsche Rijtuigmakerij, i Ratation-Dreifer (Rondschuilje). Gebr. Kaan te Hoek. ill, J. van Dixlioorn. - Ter Neuzen. Y L evenspillen Zwarte WoIUa Soeken, Pluche ea AToadioeba, Ch&Ies, Cheaille Doekjes, Baadscbenea. Een groote sorteering BARETS enz. Een enorme sorteering Stemmea v&a Piaaiao's, Oamogcliike eeacurrealie I van Witts Kruis Lotcn J. de Smidt-PothoYen, Ter Neuzen. K. EE PAUW vadsr, Bijtuigen ©a laraasgea. Sooperalieve <3tootnBotQrfa6riQfi Gegarandeerd zuivere Eoomboter, gg m m Deze en vele anderesoorten Naaimachines in ruime keuze U (circa 300 stuks) "voorhanden in het Magazijn van mmm Witte en groene Wollen Dekens. Fantasies Sitssn- gn Moltondsksns. BABDBAAI is alle prijsea tot 2 el brsedte. P. van der Bent, Gediplomeerd Coupeur, De IVIaesschalck-Thierens Hofstraat, 104, recht oyer de Casinostraat Hendrik de Maesschalck-Vergalle Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. M. J. van Dixlioorn, Ter Neuzen. Trekking zonder NietenYrijdagl Novembera.s. le klasse Instrumenten, Dagelijks te koopen: LOUIS FASSAERT, te Hulsl TJE HI03SrT'S33>rXSSEi. Winkeliers genieten FLINK RABAT. 3* l\. DAMS IE, Directeur. 8 M Nieuwste op het gebied van Naaimachines. Gemakkelijke betalingsconditien. Inruiling van oude Machines. Soliedste garantie. Doode, blauwe, bruine en grijze Baai, Jaegerbaai, wit en Jaegerflanel. Zwarte Wollen Doeken, Pluche- en Avonddoeken, Cbales, Chinille Doekjes, Kapers, Handschoenen, enz. van Dr. HUENTA, Centraal-Depot L. I. A K K E R, 99 geschiedt door gediplomeerd stemmer, per keer of bij abonnemeut tot billijke prijzen. A. S. J. DEKKER, Goes. Prima qualiteit Nieuwstraat, Ter Neuzen. beveelt zich beleefd aan voor het vervaardigen van alle voorkomende heeren kleedingstukken. Tevens levering van STOFEEN. Gesticht in 1853. A. de Maesschalck—De Waele, opvolger. St. IVicolaas VVoas). Heeft de eer het geacht publiek bekend te maken, dat er bij hem te bekomeu zijn alle soorten van RIJTUIGEN, sterk en naar de laatste smaak afgewerkt. Schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. Ik beveel mij ook bijzonder aan voor het maken der DOGCARS en TILBURYHARREN, waarvan het huis sinds jaren als specialiteit bekend staat. Bekroond met, zilveren en gouden medailles met diploma's op tentoonstellingen te Parijs, Antwerpen en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RIJTUIGEN met vouwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het magazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURY'S, DOGCARS, BUGGY'S, COUPE'S, LANDAUERS, VICTO RIA'S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingen en schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtuigen te HULST, vnj van onkosten en recbten. Grroote Trekking- HOOFDPRIJS Gulden 10,00(1. ZONDER NIETEN. 9(^~ Minste prijs is 14 Gulden. Geheele Aandeelen f 1,50. Halve Aandeelen 75 cent, recht gevende op alle bovensiaande Toezending van Postwissel aan COSTERS Co., in Effecten, Amsterdam. Trekkingslijst franco en gratis. worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Tevens deze week gelegenheid tot repareeren van Orgels, Piano's en Kerk-Orgels. I3illijke prijzen, Keizer Karelstraat 39, GENT. Maakt en verruilt alle soorten van TILBURY-KARREN, TILBURY'S, LANDAU ERS, COUPE'S, VICTORIA'S, BAROUCHET TEN, OMNIBUS en DOGCARS. Zoowel nieuwe als gebruikte. Alsook HARNASSEN voor 1, 2 en 4 paarden, per occasie. Alle inlichtingen daaroratrent worden gratia verstrekt door den HOOFIl- AGENT uitsluitend prima kwaliteit, verpakt in perkament, waarop naam der fabriek vermeld. Prijs tot nader bericht f 1,50 per kilo. Ie TER NEUZEN franco bezorgd door R. S C H E E L E H z n. H geven gezondheid, levenskracht, geestkracht, sterke zenuwen en vasten slaap. Genezen zenuwpijn, vrouwelijke zwakheid, impotentie, ziekten van maag, lever, nieren en iugewanden. Genezen bloedbeilerf, hetzij door erfelijkheid ontstaan of uit slechte gewoonten voortgesproten, zijn een bloedversterkend middel en versterken op ongeloofelijke wijze den mensch zeer spoedig. De wonderdadige geneeskracht der Levenspillen faalt uooit. Prijs per doos 1,50, per 6 doozen 7,50, per 12 doozen 14,50. V. Alkemadestraat II, ROTTERDAM. Verkrijgbaar bij M. RIEMENS Dz., Zaamslag, A. BEGHEIJN, Sluiskil, P. DE RUIJTER, Othene, P. DE FOUW, Hoek, B. VAN HIJFTE, Philippine, CHR. VERHAAK, Sas van Gent, CONST. DANCKAERT, Hulst, H. YSEBAERT, Koewacht, P. WULLEMS, Hontenisse, J. VAN DORSSELAAR, Lamswaarde, D. KRIEKAERT, Rapenburg, J. POVER, Roode Sluis gem. Overslag, D. v. d. VELDE, Zuiddorpe, J. LEFEBER te Breskens en A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS, Ter Neuzen, E. PRAET, Nieuw Namen. -■■■. V '-ri m. 1 Irijs van Gulileu SIM!. 5 prijzen elk 50 Gulden -SI! 43 n 20 450 15 G.IOO UAI'ITjILE rnUXES, welke onmiddellijk door ons worden uitbetaald. Minerva Motor-Rijwielen. SIR ,--T 5 >#j<3 i SKgfcgjSSg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 4