HEROPENING- der Machinale Breierij, Groote sorteering wollen Mutsen enz. enz, a. j. SZeeppoeder It i e t e ii Suifeerbee te n m an d en Homoeopathische Apotheek Rulir-Knclielkolen, DAMESHANDWERKEN. Eerste liiiiSTaimii SSI" liegaimrde Dames- en Himlerhoeilen. Broom 1)120 ii BODffHOEDEH. DE TIJD NADERT KACHELBALLEN. ieo Me :i M. J. van Dixhoorn. Zwarte en Blauwe Mans- en Jongensbonkers. 1 8 T EEN, 2 ffOOIIIEll list Erf Op Zaterdag 26 October a. s., VSRLINDS-DOHZE. aan concurreerende prijs, bij F. DE BREE, A IN L OSSING: Ontvangen; A. GSOSM Az., ftreufilijders. Verkrijgbaar: Zolder-Kypotheekbank. J. de Smidt-Pothoven, Veeren- en ICapokbedden, Gebr. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, Nijmegen. a t) Ontvangen een nieuwe collectie Goedkoopst adres to or KACHELBALLEN b> Ovsrjasjss voor Kindsrgn. Nieuwste modellen HOEDEN en PETTEN. Ter Neuzen. Pharmaceutist Bureau, Mans-, Jongens- en Kinderoverjassen, Mans- en Jongensbonkers W A I EII L A A li E M in alle lengtes en grootten. A, MOGGRfi, Leder Sehoenbandel, Noordstraat C109, Ter Neuzen. Noordstraat 70, voorheen J. Sehepens—De Smidt. In mime keuze voorhanden Mandenmaker, Vlooswijkstraat, te Ter Neuzen _a.i voor rekening ran F. TAN DE REE, Ter Neuzen. ONTVANGEN: Prijscourant en Brochures gratis Eene prachtige sorteering Ter Neuzen. J. DE SMIDT-POTHOVEN. Grootste Zeeuwsche Parapluiehandel. Uit de hand te hoop s en J. DE SMIDT-POTHOYEN. ONTVANGEN Mans- en Jongensbonkers Tevens TE KOOP, twee goede, gebruikte Trapnaaimachlnes P. VAN H0EVE. Sluiskil. Lange Noordstraat C 73, Ter Neuzen. L. DEI J, Kleermaker, Axel. ALLE SOO R TEN\ VIeesch-, Spek-, Boter-, Melk-; Plant-, Stamp- en Maatkuipen voor de Zaai. Uit de hand te koop\ Uiterst concurreerende prijzen. Levering franco. Kousen, Borstrokken, Onderbroekeu, Truien, Lijfjes, wollen Doeken. Sajettcn, Wol, Engelschleeren Broeken, Boezeroenen, Sporthemden, Bames- handwerken, Garen en Band. Aanbevelend, met liet AJSTKEB. Het gebruik van dit artikel maakt het bleeken van waschgoed geheel overbodig, het reinigt alles in den kortst mogelijken tijd en wat van de meeste Zeeppoeders niet gezegd kan worden, bet is volkomen onschadelijk. VAN jZBIE3ST SOMMBB, Duitsch gedlplomeerd Apotlieker. SIN GEL hoek HEILIGENWEG. uitmuutend middel bij Kiespijn. Hamamelus- AMSTERHAM, Blanwe Kamille, jX rac en /.ill, uitstekend tegen Jicht en Rheumatiek (vraag uitvoerige brochure). Hensels Tonicnm, brengt frischheid van geest teweeg en wekt Hoesttabletten, bijzonder aan te bevelen bij drogen hoest. de krachten op bij zwaktetoestanden. „1J£1„uUCI aa Facns-Tinctuur, bewerkt afname van vet, zonder nadeelige gevolgen Wlnterhandenzalf, Arnicahaarolie, Homoeopathische tandpoeder eu mondwater etc. voorbenoed- en geneesmiddel bij niond- en klanwzeer Groote en kleine kapitalen zijn be hikbaar als Hypotlieek op Land met, __l»ouwen, ten kanlore van A. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotheekbank. een sciiip met een lading puike Wie daarover BOEKEN verlangt te lezen, kan ze gratis en franco ter leen ontvangen, en richtte bet verzoek tot de Dames mej. J. Sibmacher Zijnen te Bussum, mej. Th. A. van Eck, Pomona," Oegstgeest, mej. Alr. Meijer, Keizersgracht 749, Amsterdam, mej. A. Snellen te Harderwijk of tot de heeren A. Carlier te Spankeren (na 3 Nov. te Vierlingsbeek) en J. F. Knipscheer te Knollendam. Yraag steeds hevertraan nierk onder voortdurende controle verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij den heer J. KENSE. Voor engros wende men zich tot de firma A. D. ROZENDAL te Dockum, bij wien ook brochures en attesten op aanvrage verkrijgbaar zijn. Alle soorten BREI- en HAAKKATOEN. Bizonder sterke ZWARTE SAJET h 10 cent per knot. A. E. v. d. HEIJDEN, Ter Neuzen, Markt. de nieuwste modellen Huisapotheken met 25 middelen en handleiding3 so. gevestigd te DORDRECHT. Dcze Maatschappij verstrekt geld tegen matige rente onder eerste verband van schepen en geeft 4i pandbrieven uit in stukken van f 000, /"500 en /BOO, tegen den koers van 101 Nadere inlichtingen zijn te bekoraen bij den heer Ll" VATV WAESBERGHE-JANSSENS, te Hulst. en de groote buitengewone opruiming zal in TER NEUZEN en omstreken een aanvang nemen Bijna over geheel Zeeland en daarbuiten zijn mijn parapluies bekend als de beste en goed- koopste in gebruik. Toch bhjft het mijn vaste stelregel nooit de artikelen van mijn concurrenten verdacht te maken of in miscrediet te brengen, en tegelijk mijn artikelen op te hemelen doch het eemge vat ik vraag van het publiek is een goede proef met mijn parapluies te nemen tegen elk ander soort welke men nu gebruikt tene.nde men langs dezen weg zelf de ondervinding opdoet wat het beste en voordeehgst is. Alle parapluies die door mij, of bedienden, of lenrders worden aangeboden, moeten van binnen met mijn naam in Gouden letters voorzien zijn. Repareeren en overtrekken spoedig en netjas, terwijl alle oude parapluies in r u i 1 worden aangenomen. Beleefde aanbeveling bij A. EGGEBEEN, Grenulaan, Ter Neuzen. geschikt voor elke nering. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner J. TH. DE RIJCKE te IJ z e n d ij k e. Een mooie collectie Winterstalen. een Ring en Schuitjesspoel. Geneest L door de meermalen bekroonde en gepatenteerde BREUKBANDEN zonder VEER en BREUKZALF van Pastoor M. BECK. Gebruiksaanwijzing gratis en franco door het Valkeuberg bij Maastricht n°. 118. Aan de steenbakkerij van EMILE I AN WAES te Westdorpe, in den Oud-Papeschor-polder, aan het kanaal, te bekomen verschilleude soorten als: KLINaERS, HARDGRAUW, BOEREN- GRAL'W enz. Ailes in Waalvorm, aan zeer concurreerende prijzen. Monsters op aanvrage. a en alle soorten Kinderpakjes. bij de Erven STOFFELS, Ter Neuzen. Te- bevragen aan het Bureau van dit blad. Uitgesneden en per stukROOKVLEESCH. SAUCISSE DE BOULOGNE, ZULTWORST DROOGE VVORS f, enz. enz. Alles prima qualiteit. Aanbevelend, P. VAN DER BENT. De Bank verstrekt, voor vaste termij'nen, gelden ten leen onder eerste hypotbecair verband op huizen en landerijen, tegen matige rente (zonder vooruitbetaling en zonder bijberekening van ad m i nistratiekosten). Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd- Agent H. W, NEERVOORT, Cand.-Notaris te Hulst, bij wien 4 pandbrieven zijn te bekomen a 99 V, en pandbrieven a 96 TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrasseri. Voorhanden een groote voorraad met zorg bewerkte maakt poeteeD r# i« i w* °4J Avicopiju. 11 (till it III fl US" GEOEPUNEERD - FABRIEKSMERK. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 3