graskalverenT Vaarskalveren en Fokstieren. BRKUKM G J. VAN LEEOIflS, Arts Canadaboomen, Fotograaf YAN OYERBEEKE Canadaboomen, Kanadaboomen, BOUWLANDEN KUNSTTANPEN. A. MASGIUELIER, Danscursus. Waarborg tegen fiutirverlies. EEN WOONHUIS VERKOOPING Yereeniging„Yereenigde Handwerkslieden" YereenigingJereenigde Handwerkslieden" ai ©uwe Stoomwascherij, Uitstoomerij en Yerwerij. Zonder krachten. Advertentien. Den eersten W oensdag" is Dr. H1RSCHEL, Ruime keu ze in: BonkersOverjassen, e Kinderpakjes en Rinderjasjes. Ter Neuzen. J. DE SMIDT-POTHOYEN. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. EENE PARTIJ H0UT Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 100 Zware Openbare Verkooping. Het Huishoudelijk Gerief coit in Amerika vooTgekomen is. Yolgens de wet is de postdirecteur F. E. Coyne, aansprakelijk voor het bedrag, maar het Congres kan hem van het betalen der sehadeloosstelling ontheffen. INGEZONDEN STUKKEN. Zwavelwaterstofges. Hoe verliest men zij tie krachten en wat is het zekerste middel ze te herstellen Het geval komt zoo veelvuldig voor, zoo talrijk zijn zij die verzwakt zijn, dat het van belang is de zaak te onderzoeken. Verschillende oorzaken kunnen tot de algemeene verzwakkiug bijdragen. Zulks doet zich voor, 't zij tengevolge eener ernstige ziekte, 't zij door een geleidelijke verarming van het bloed veroorzaakt door de gebrekkige condities waarin men zich bevindt. lndien gij bij voorbeeld leeft in een atmosphere waar de lucht slecht is, verliest het bloed zijn roode lichaampjes omdat het ontroofd is van de voor zijne kracht benoodigde elemeuten en kan dus het organismus niet meer voeden. De bloedarmoede doet zich voor en met haar tallooze verwikkelingen. Eensklaps gevoelt men zulke hevige pijnen in 't hoofd dat men meent dat men met een hamer geslagen wordt. Men heeft pijnen in de zijde die de ademhaling be- lemmeren en die een gevoel veroorzaken alsof een scherp instrument in het lichaam werd gestoken. Men heeft geen lust meer in eenig voedsel en als de spijsverteering moet plaats hebben, heeft men een gewaarwording van zwaaite op de maag of wel krampen. Het bloed is verzwakt en dit is de ware oorzaak der ziekte waaraan men lijdt. Gebruikt zonder aarzelen de beste hernieuwer van het bloed, versterker der zenuwen n. 1. de Pink Pillen van Dr. Williams en weest verzekerd, dat uwe gezondheidstoestand zich zal wijzigen, ver- betereu en uistekend zal worden, want het is door de herstelling van het bloed dat de Pink Pillen vele ziekten zullen genezen veroorzaakt door de armte van het bloed zooals de bloedarmoede, die de algemeene zwakte veroorzaakt, de bleekzucht bij de jonge meisjes, de neurasthenie en het rheu- matiek. Het is tengevolge van hun gebruik dat de heer M. van den Brink te Honswijk Tul'tWaal, provincie Utrecht, ons 't volgende schrijfttot mijn grootste Aan onze verslaggever verhaalde juffrouw van den Brink bij zijn bezoek, dat zij jaren en jaren lang een zwakke borst had gehad, bij de minste koude vatte zij kou, steken in den maag, kort- ademig, veel hoofdpijn, oorsuizingen en steeds veel last aan koude handen en voeten. Wat ik al aan gewend beb is niet op te noemen niets mocht baten en ik begon waarlijk aan den toe- komst te wauhopen. Maar dank uwe Pink Pillen ben ik hiervan bevrijd en zal uw heilmiddel een ieder aanbevelen. Haar man schrijft ons nog, zoowel mondelings als schriftelijk ben ,ik bereid de gewenschte in- lichtingen te geven. Prijs 1,75 de doos; 9,per 6 doozen. Yerkrijgbaar bij Snabilie, Steiger, 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij JOH. DE ROOS, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Door den heer Joh. de Roos is als wederver kooper der Pink Pillen voor TER NEUZEN en omstreken aangesteld A. YAN OVERBEEKE— LEUNIS, Westkolkstraat. Onzen hartelijken (lank aan alien voor de vele bewijzen van vriendschap en deelneming, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden vader, behuwd- en grootvader. Namens de familiebetrekkingen, JAN YAN VESSEM C.Jz. Zaamslag, 25 Oct. 1901. te TER NEUZEN. OPENING van het Vereenigingsgebonw op Woensdag 30 Oct. 1901, tevens uitvoeriner der Zangafdeeling „GEDULD OVERWINT", waar o. m. wordt opgevoerd K1NDEROPERETTE, getiteld, „De IJsjonkvrouw" en TOONEEL- STUKJE „Flik en Flok in de klem", afge- wisseld door zang. Zie verder program ma. N. B. Op 29 en 30 O.ct. worden geene Donateurs aangeuomen. HET BESTUUR. gebouw Donze-Yisserstraat, Ter Neuzen. Door het Bestuur van bovengenoemde Yereeni ging wordt aan leden en donateurs bekend ge- maakt, dat het even als vorige jaren een CURSUS wenscht te houden voor leden, donateurs en hunne kinderen, bestaande in Rekenen, Hand- en Bouwkundig teekenen. Genoemde cursus zal op Maandag 4 Nov. a. s. geopend worden, terwijl de aangifte tot deelneming moet plaats hebben voor 1 Nov. a. 8. bij den Secretaris M. Dees, Dijkstraat F 27. Het onder- zoek tot toelating voor beide cursussen zal gehouden worden op Zaterdag 2 Nov. a. 8. van 6 tot 8 uur. Het Bestuur, J. YAN ES Jz., Voorzitter. M. DEES, Secretaris. De ondergeteekende zal a. 8. Maandag 28 October, op de jaarmarkt te AXEL, te koop 8tellen een partij extra monsters A. VAN DER LINDE, van Rotterdam. van iederen maand Chirurgijn en Tandmeester, Moretuslei 27, Antwerpen, te spreken bij Mejuffr. Wed. YAN LEEUW- AARDEN te Ter Neuzen, van 1 tot 6 uur 's nam., speciaal voor het inzetten van Kunst- tanden en Gebitten, volgens het laatste systeem en aan billijke prijzen. Mondstukken door anderen vervaardigd, worden door mij tegen een kleine vergoeding opnieuw gearrangeerd en gegarandiseerd. Dr. HIRSCHEL komt op aanvraag ten huize der kalanten zonder verhooging van prijs. Genezing zonder operatie door den nienwen band van Breukmeester Is den eersten Woensdag van iedere maand te spreken bij Mej. de Wed. VAN LEEUWARDEN, Noordstraat (Schotschen hoek), Ter Neuzen, van des voormiddags 10 tot 's na- middags 1 ure. Ook is hij aan huis te ontbieden. Specialiteit in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. is vanaf 1 November uitsluitend te consulteeren voor Heelkunde, (Chirurgie). MIDDELBURG, Stationstraat 44. Spreekuur O—lO en 1—3. A. s. W oensdag zal op de bovenzaal van het *Hfltel Centraal" een DANSCURSUS geopend warden onder leiding van den heer J. van Keulen. Van 4blj3 uur voor kinderen en van 910 uur voor volwassenen. Zich aan te melden en inlichtingen te bekomen bij den heer KEERSEMAKER. J. VAN KEULEN. Yereeniging ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 28 October a. s., 's avonds om 8 uur, ten huize van den heer M. Adriaansen ,/s Lands Welvaren" alhier. HET BESTUUR. N.B. Ter vergadering zal gelegenheid bestaan tot inschrijving van nieuwe leden. Men ontvangt de GOEDEREN elke week zoo goed als nieuw thuis. M LEUMS, Smidswal, Ter Neuzen. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het bestuur van den polder wMOERSPUI" op Dinsdag den 29 October 1901, des voormiddags 11 ure, verkoopen geschikt voor werkhout en leverancie, staande op den dijk van voornoemden polder. Te vergaderen bij Aloijsius Gijsel in het Waterhuis. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van het Bestuur van den KLEIN EN ST. ALBERTPOLDER, onder de gemeente Sas van Gent, op Zaterdag 16 November 1901. des namiddags 1 J/g uur, iu het openbaar verkoopen 183 ZWARE staande op den dijk van af den Eugenia- polder, tot den spoorweg Gent-Ter Neuzen aan het station Philippine, gunstig gelegen voor het vervoer,. nabij den steenweg van Philippine naar het kanaal Gent-Ter Neuzen. Te vergaderen bij den heer Ferd. de Vlbesch- AUWer, aan het station Philippine. Conditien als vorig jaar. Deurwaarder Adriaanse te Hulst, zal op Donderdag 7 November 1901, des voormiddags elf uur ten verzoeke en op het erf van AL. DE GUCHTENAEItE te Koewacht publiek verkoopen BEESTIAAL 2 baatgevende KOEIEN, 2 kalfdragende KOEIEN, 4 bekalfde VAARZEN, 6 2jarige RUNDEREN, 2 STIEREN, 8 HOKKELINGEN, 2 KALVEREN, 4 vette VARKENS en 20 BIGGEN. Onmiddellijk daarna ten verzoeke en op het erf van AL. DE DAUW te Koewacht, 100 grenen Planken (geschaafd en geploegd), 100 Kanadaplanken, 50 grenen Schalen, 50 Eiken- en Olmenschalen, 20 Dorschdeelen, 20 bos Panlatten, 25 eiken Bochtstijlen, Eiken- en Olmenplaten, eene partij Zware grenen Balken, 4 nieuwe Kruiwageus, 1 nieuwe Ladder, 20 mijten droog Brandhout en eene partij Sparren voor bouwgerief. poseert van af heden tot en met Zaterdag 2 Novem ber a. 8. iederen dag van's morgens 9 tot namiddags 4 uur, Donze-Yisserstraat 24, Ter Neuzen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder NIEUW BEOOSTEN BLIJ BEZUIDEN, op Dinsdag den 5 November 1901, des voormiddags 11 ure, verkoopen 140 stuks geschikt voor alle werk, staande als volgt A. Aan den dijk van voormelden polder nabij Dom8 van Gremberghe. IY. Nabij den steenweg van Koewacht naar Zuiddorpe en C. Omtrent de hofstede bewoond door Modest van dte ■Vjjver, alles gemeente Koewacht. Te beginnen met de boomen sub A gemeld. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal Dinsdag 29 October 1901, des namiddags 2 uur, ten verzoeke van het Bestuur van het Waterschap ABSDALE, RIET- en W ULF8DIJK, in het openbaar verkoopen staande aan den Hoogen weg te Absdale, gemeente St. Jansteen. Te vergaderen bij den heer Frans Audenaerd, herbergier aan 't Eiland. Nalatige en onbekende hoopers worden niet aangenomen. Verkoopsvoorwaardm als vorig jaar. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van de Erven van wijlen de weduwe S. LENS te Koewacht, op Donderdag den 31 October 1901, des voormiddags om 10 uur, ten herberge van den heer H. D. IJsebaert, secretaris te Koewacht, in het openbaar presenteeren te verkoopen met SCHUUR en ERF, groot 8 aren 90 centiaren, staande en gelegen te Koewacht, kadastraal sectie D no. 950. Onmiddellijk daarna en eenig GEREEDSCHAP, benevens 1500 K.g. Aardappelen, 400 schoven ongedorschen -^°88e en wat meer zal worden aangeboden, alles zich bevindende ten sterfhuize. te Koewacht en Zuiddorpe. Door den Notaris Deschlins, te Wachtebeke, zal op Donderdag 14 November 1901, des namiddags om een uur, ter herberg van Joseph Hellebuck te Moerbeke, dorp, worden verkocht KOEWACHT Hisuws Kernemelkpolder. 1. BOUWLAND, F N«. 368, groot 62 aren 20 centiaren. 2. Id. F N°. 369, groot 65 a. 70 c. 8. Id. en YERCIJNSDE GROND, F N°». 1131, 1132 en 206, groot 1 h. 70 a. 10 c. 4. BOl Y\ LANDEN, F N08 889 en 890, groot 1 h. 29 a. 20 c. 5- Id. F N°. 888, groot 2 h. 20 a. 40 c. 6. Id. F N°8. 222 en 223, groot 68 a. 60 c. 7- Id. F N°. 853, groot 1 h. 74 a. 40 c. 8. Id. F N°. 217, groot 63 a. 1 1 9- Id- F N°8. 874 en 875, groot 75 a. 30. ZUIDDORPE Moerspuipolder. 10. BOUW- en WEILAND, D N08. 42 en 79, groot 1 h. 20 a. 40 c. Zuiavel is een nuttig medicament En van vuurwerk een onmisbaar ingredient. Water is als drank, sclieepsbaan en bluschmiddel bekend. Stof bevat elk ding, 'tzij luchtvormig, vloeibaar of vast. Gas is heel nuttig als bron van het lioht, Of 't ontrukt per ballon den mensch aan 't gezicht, 'tVerwekt soms de lachlust, of veroorzaakt vcel last. Zwavelwater of wilt ge zwavelig znur Dient by schurftige schapen voor wa3schingskuur, Werkt nuttig in zeer verschillende bedrijven, Zoodat zijn nut niet gauw is te beschrijven. Waterstof aleemeen door hare lichtheid vermaard Is bij luchtscheepvaart en lichtgas veel waard, Als men bij 't laatste aan 't gebruik de voorzichtigheid paart. Men gevoele vrij sympathie voor elk deel van bovenstaand woord, Maar wie ademt gaarne 't stinkend geheel in dit oord Neen lezers geen uwer blieft daarvan gediend, Versche lucht, dat's 't ware, daarmee is elk bevriend. 0 President van Zeelands geneeskundigen Raad Ontwerpers van wetten, Autoriteiten, O Raad Is cr niet den, die een onhoudbaren toestand als hier Kan dorn verdwijnen, want wij Sluiskillenaars sterven schier. Zoo kan, noch mag 'thier langer blijven. Een wet of verordening moet men voorschrijven, Anders stikken de burgers, de werklni, de boeren En wie moeten dan de peeen controleeren, aan- en afvoeren Een medalje verdien' hij, die deze pestlueht doet verdwijnen, Een stank, die bedwelt, d'ademhalingswerktuigen drukt, En de kleur aan kozijnen en deuren ontrukt, Ja zelfs een geval van diphterites deed verschijnen. van een vijand van stank. Si.uiskil, Stankperiode 1901. Juffr. van den BRINK, volgens portret. genoegen kan ik u mede deelen als dat mijne vrouw veel beter is dan voor 4 maanden terug. Toen klaagde zij altijd over pijn in den rug, duizeligheid, vermoeidheid, 't welk gepaard ging.met vreeselijke hoestbuien, geen eetlust, was ongeregeld. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 2