A1 g e a e e a Nieuws- ea Adrerteatieblad Seeuwsch-Ylaaadsraa, No 4142. Zalerdag 26 October 1901. 41® Jaargang. 7 0 0 t G-SMEENTEBAAS. Jaarlijkschs Yssfnarkt Gemengde berichten. Maandag den 28 October, aanstaande. Binnenland. ABONNEMENT Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 25 October 1901. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelhurg. COIIRA Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. DVIBTENTtEN; Van 1 tot 4 regei0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecnts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. jt - m-wj. u.xiua vc. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemecnteraad is belegd tegen Flliii^dag den October lUOl, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 25 October 1901. De L° Burgemeester voornoemd, P. MOES. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat de in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. In de op Dinsdag a. s. des voormiddags 10 ure, te houden openbare vergadering van deD gemeente- raad alhier, komen de volgende punten in behan- deling Ingekomec stukken Gemeentebegrooting dienst 1902. Fleden namiddag is een jongmensch ait Sas van Gent, tusschen die plaats en het station Philippine, toen zijn hoed afwoei, dezen uit. den in voile vaart zijnden trein nagesprongen. De conducteur bemerkte dit, waarschuwde den station- chef van Philippine, die langs de lijn een onderzoek instelde en den waaghals vond, die zich aan een zijner beenen een weinig bezeerd had en er dus goedkoop afkwam. De rechtbank heeft in hare zitting van 25 Oct. de volgende vouuissen uitgesproken P. L. B., oud 22 j., werkman te Clinge, is wegens mishandeling veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf. Th. H. R., oud 35 j., smidsknecht en bierhuis- houder te Biervliet, is wegens poging tot doodslag, waarbij het vooruemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zijn wil onafhaukelijk niet is voltooid, ver oordeeld tot een jaar gevangenisstrafvan wege het openbaar ministerie was slechts 5 maanden gevangenisstraf gevorderd. Het voorstel van het Gedep. college aan de Prov. Staten om af te wijzen het verzoek van E. J. Poissonier en 138 andere ingezetenen van het kanton Oostburg, om verschillende bepalingen vast te stellen voor het verkeer op de ten dienste van het algemeen bestemde wegen met rijwielen en motorrijtuigen en motorrijwielen en gewone rijtuigen en tevens te bepalen, dat gewone rijtuigen nk zonsondergang en voor zonsopkomst van een middellicht of twee zijlichten voorzien moeten zijn, is gegrond op de omstandigheid, dat reeds verschillende bepalingen in het belang van de veiligheid en de vrijheid van het verkeer op de wegen bestaan, welke Gedeputeerdeu voldoende vooikomen; van het tegendeel bleek hun althans nog niet. Een voorschrift, dat gewone rijtuigen, tusscheu zonsondergang en zonsopkomst verlicht moeten zijn, werd door de Staten meermalen (het laatst bij hun besluit van 6 Juli 1894) onnoodig en bezwarend geaeht. Ilet voorstel van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van bet adies van het bestuur van het waterschap ,/de Watering Cadzand" van 17 October jl. strekt, hen te machtigen, om onder het bedrag van het in 1899 verleende en in 1900 verlioogde renteloos voorschot voor den aanleg van een haven nabij de sluis aan de Wie- lingen te begrijpen, de kosten van aankoop van terreinen en van overdracht daarvan, mits het toegestane bedrag van f 13,365 daardoor niet worde overschreden. In de Woensdag gehouden zitting der Kamer van Koophandel te Amsterdam zeide de heer Leh- mans dat er in die stad een agitatie op touw wordt gezet, die noodlottig kan zijn voor die gemeente. Hij geloofde niet aan de totstaudkomiDg der boycot j noch hier, noch in het bnitenland is er kans op slagen. Deze zijns inziens roekelooze agitatie kan zeer treurige gevolgen na zich slepen en het is in het belang van den haudel dat de Kamer zich onorn- wonden verklaart tegen deze beweging. De president deelde rnede, dat zijne meening geheel overeenstemt met die van den heer Lehmans, Hoeveel sympathie hij heeft met de zaak der Boeren in Zuid-Afrika, toch keurt hij deze roeke looze daad van eenige werklieden af. Ook in handels- en scheepvaartkringen te Rot terdam is de strooming zeer ten nadeele van het plan. Mannen van gezag op dat gebied, hoezeer de goede bedoeling waardeerende. noemen het ouuit- voorbaar of onzinnig. De Petit Bleu meldt dat de afgevaardigden van de Amsterdamsche dokwerkers, Barens en Cladder Woensdag te Antwerpen zijn geweest om de Antwerpsche dokwerkers uit te noodigen adhaesie te schenken aan het boycot-plan. Zij hebben daar een vergadering gehouden met afgevaardigden van dokwerkers, de scheepsverwers en metaalwerkers. Er werd ten slotte een motie van orde aan- genomen, sympathie betuigend met de Boeren, en in beginsel adhaesie schekend aan de even- tueele boycot-bewegiug. Genoemde heeren bezochten ook heden Ter Neuzen om in het belang der zaak werkzaam te zijn. Het voornemen bestaat later door het houden eener openbare vergadering, de bootwerkers voor het plaa te winnen. Het //Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie" verneemt, dat de buitengewoon hooge raming der opbrengst van post en telegraaf voor 1902 (ruim 9 ton) in verband staat met het voornemen om den portvrijdom voor alle Rijksambtenareu op te heffen, waarvoor in het begin van dit jaar sta- tieke opnemingen op de postkantoren hebben plaats gehad. iAKBB te Tei Kemen. Een schilder, die Woensdagmiddag bezig was met het schilderen van de brug aan de Arne onder Arnemuiden, bleef, toen een schip door de brug moest, nieitegenstaande een waarschuwing van de brugwachters, door werken. De man raakte hierdoor met het hoofd tusschen de brug bekneld waardoor dit lichaamsdeel als het ware verpletterd was. Het lijk van den man, die te Zutphen woonachtig was, werd naar het gasthuis te Middel hurg overgebracht. De bejaarde A. v. d. M., in Idaarderadeel is in een weide door een koe op den grond gesmeten 't dier dreigde bij elke beweging van den ouden man om op te staan, met zijn horens. Door vier voorbijgangers werd de oude ontzet. Een 14jarige te knaap te Amsterdam, die verhit door het lezen van romans, de ouderlijk woning had verlateu om in Oost-Indie een avon- tuurlijk leven te gaan leiden, is te Tilburg door de politie aangehouden en naar zijn ouders teruggebracht. Een landbouwer, wonende aan den Delftschen weg onder Rijswijk op de hoeve Schravemade, heeft nadat hij gehoord had, dat het lijk van Van der Kamp nabij de Hoornbrug was gevonden, aan de politie het volgende meegedeeld In den a vond van den 8 dezer had hij zich met zijn gezin om 9 uur ter ruste begeven. Zijn slaapkamer ligt op ongeveer 50 schreden afstands van den weg. Naast zijn erf bevindt zich op den weg een donker boschje. Hoe laat 'tnu precies was, weet hij niet maar stellig voor half 3 in den nacht, hoorde hij op den straatweg een ko- lossaal geschreeuw, dat hem uit deu slaap gewekt had. Het schreeuweu duurdc slechte kort, maar was hevig, als van iemand die in nood verkeert. Den volgenden ochtend zag hij het versche spoor van een rijtuig, dat op den weg gekeerd had. Bij de gerechtelijke schouwing van het lijk van v. d. K. kon, wegens den verregaanden staat van ontbinding, niet vastgesteld worden, of geweld de oorzaak van deu dood is geweest. De aan het hoofd waargenomen verwonding zou er wel op wijzen, dat iets bijzonders heeft plaats gehad, maar verder zou de gevolgtrekking van den lijkschouwer niet gaan. Uit den Haag wordt gemeld Zoowel ten huize van de koetsier Haneveld als ten huize van Schildknegt, heeft de politie opnieuw een uauwgezette hdiszoeking bewerkstelligd, waarbij zelfs de privaten zijn opgebroken, naar aanleiding van een getuigenis, dat in deu bewusten nacht een der koetsiers op de kamer van Schildknegt bezig was met het nazien van eene portefeuille en het lezen van een zich daarin bevindenden brief. Ook lagen naist de portefeuille eenige prentbriefkaarten. Men weet dat de portefeuille nog steeds vermist wordt. Aan de politie was reeds vroeger gebleken dat v. d. Kamp in zijne portefeuille een hrief uroeg, bestemd voor zijne aanstaande, en waarin hij haar berichtte, op den bewusten Dinsdagavond 8 October, verhinderd te zijn gevolg te geven aan zijn voornemen om dien avond met haar door te brengen. In de Scala bemerkte hij eerst dat hij vergeten had dien brief te posten, waarover hij nog zijn leedwezen te kennen gaf aan den vnend, die hem vergezelde. Ook bleek, uit een onderzoek te Delft, dat v. d. Kamp zich op of kort voor Dinsdag in een boekwinkel voorzien heeft van geillustreerde briefkaarten. De huiszoeking heeft echter tot geen resultaat geleid. - Te Middelhurg is een timmermansknecht, J. S., werkzaam aan een in aanbouw zijnd huis in de Ververijstraat van een kolossale hoogte naar beneden gevallen waarbij hij betrekkelijk goed afkwam. Hij was werkzaam aan den nok van het dak, viel door een mistred naar omlaag, doch gelukkig van de eene balk op de andere van een hoogere op een lagere, waardoor zijn val eenige malen werd gebroken. Hij kwam eindelijk in den kelder terecht. Op een vijftal plaatsen min of meer zwaar gekneusd werd hij opgenomen en naar liuis gebrachl. Een been is vermoedelijk gebroken, terwijl de man vooral over pijn in de borst klaagt. Over t anti-Engelsche boycotplan heeft de heer A. Plate, voorzitter van de Rotterdamsche kamer van koophandel, tegenover een berichtgever van het //\olksbl." zich aldus uitgelaten dat de uitvoertng, gesteld dat er iets van kwam, zeer slecht zou zijn voor onzen handel. Denken we voor een oogenblik aan de moge- lijkheid, dat de Eugelsche schepen hier niet werden geladen of gelost, dan zouden de gevolgen al dadelijk zijn maatregelen van weerwraak tegenover onze schepen in Engeland, zei hij. Nu verkeeren wij in de eigenaardige omstandig heid, slechts uit te voeren artikelen, zooals boter en kaas. die aan bederf onderhevig zijn. Het ijzer en de steenkolen, die van Engeland hier word'-n aangevoerd, knnnen gemakkelijk zonder schade eenigen tijd ongelost blijven maar onze boter en onze kaas zou, werd de lossing eenigen tijd vertraagd, bederven. Wanneer die boycot werd toegepast, zou het patriotisme het Engelsche volk drijven tot uiterste tegenweerwant evenals alle natien begaan ook de Engelschen onder invloed van het patriotisme minder goed verdedigbare daden. Een van die daden zou zijn, dat Engelsche bootwerkers de Engelsche goedereu op onze kaden kwamen lossen. Bij de laatste ^strike" in deze haven kwamen er reeds Engelschen voor de lossing. Dat was me een zootje, en de hemel beware ons voor zulk een volk. Maar bij het in werking treden van den boycot zouden er bepaaldelijk bootwerkers uit Engeland overkomen. Dan beleefden we het treurig schouwspel, dat onze politie den arbeid van Engel sche bootwerkers in onze havens zou moeten be- sehermen, terwijl onze werklieden zander arbeid rondliepen. De berichten uit Duitschland bedriegeD de on- kundigen. Het heet bij v., dat te Hamburg door reeders en cargadoors de boycot geestdriftig wordt begroet. Dat zal wel waar'zijn Van alle te Hamburg binnenloopende schepen behoort nauw- lijks 15 pOt. tot de Eugelsche haudelsvloot. Een boycot, als door de Amsterdamsche transportar- beiders bedoeld, zou dus onmiddelijk de Duitsche haudelsvloot ten goede komen. Want gebrek aan laadruimte zou men ddarniet voelen de Hamburg- Amerika lijn heeft nog eenige booten opgelegd, wegens gebrekaan vracht, de Bremer Lloyd hetzelfde. Ik herhaal dat, wanneer Duitschland geestdriftig is voor den boycot, het een belangen sympathie is, zei de heer Plate. Bij ons te Rotterdam is de verhouding anders. Daar zijn wellicht van de binnenkomende schepen er slechts 15 pCt. van de andere natien en de overgroote meerderheid van Engeland, zoodat voor Rotterdam die boycot-kwestie van het grootste belang is. De boycot zou slecht ziju voor ons land. Dat is zei de heer Platemijn besliste meening, even zeker als ik denk dat de boyot onuitvoerbaar is. Uit Hoogeveen wordt aan de Veend. Ct. gemeld Op de streek Slood te dezer plaatse woont een bijna tachtigjarige, genaamd J. B. De oude man is in den laatsten tijd wat dommelig geworden. Zijn huisje boo'd altijd voor iedereen vrij entree. De vorige week kwam hij tot de vreeselijke ont- dekking, dat men hem zijn schat, vermoedelijk bestaande uit duizend of meer guldens in bank- papier en specie, die hij steeds in een kistje bewaarde, had outstolen. Daar men het kistje tevens heeft meegenomen en de vroegere bezitter zoo niet geheel, dan toch voor een groot gedeel- te zijn herinneringsvermogen mist, zal het voor de politie niet gemakkelijk zijn den dader of daderes van dezen diefstal op te sporeu. Terwijl de gouverueur van New-Jersy, de heer van Voorhees, uitlandig was, om de teutoon- stelliug te BuiFalo te bezoeken, werd de vice- gouverneur ziek en nu nam mej. Agnes Gill, de ambtelijke stenograaf en correspondent voor de schrijf machine der regeering, het bewind in handen. Zij voerde de briefwisseling, gebruikte het Staats- zegel of 't zoo maar niets was, eischte van een nabuurstaat de uitlevering van een misdadiger, kortom kweet zich allervoortreffellijkst een week lang, tot de heer v. Voorhees terug was. Zij is 22 jaar oud en heet nu in de wandeling nooit enders dan //Gouverneur Gill." Als een staaltje van eigenaardige toestanden in Spanje kan dienen, dat een aantal soldaten van het 9" regiment dragonders van Santiago, die te Gereno in garnizoen lagen, zich hebben aangemeld bij de gendarmeriekazeme te Perpignan, dus over de Pransche grens, klagende over de mishande- lingen, waaraan zij van wege hun superieuren voortdurend bloot stonden. De dieven die op zoo behendige wijze in het postkantoor te Chicago iugebroken zijn, hebben het huitengemeen vernuftig en handig aaugelegd. Nadat zij de tunnel gegraven hadden tot een engte van 300 voet, moesten zij den bodem van de kluis verbreken, iets waar zij ougetwijfeld ver- scheiden dagen over bezig geweest ziju. Die bodem draagt een stalen plaat van anderhalven centimeter dikte, en daarin hebben de dieven 97 gaten gedrild, totdat een oppervlakte, juist groot genoeg om een mensch door te lateu aan de randen zoo verzwakt was dat dit stuk gemakkelijk weggestooten kon worden. Alles moet even stil gedaan zijn, want menschen die in andere deelen van het gebouw werkten hebben er niets van be- speurd, dat vlak bij hen de iubrekers aan den arbeid waren. Men vermoedt dat.de dieven zich vergist hebben, en dat hun doel een andere kluis was, waarin voor een 35,000 aan geld en voor een paar honderd duizend dollars aan postzegels lagen. Toch hebben ze voor een bedrag van 74,610 gekaapt. Het is de grootste postzegeldiefstal die

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1