A1 g o m e s a Hieuws* en Admtentieblad voor 2eeuwsch*71aandoren. I WhaSxekSt be.o.f ",„h rr Kerk te Sluiskil. puike Graskalveren, Zuider-Hypotheekbank. No. 4136. Zaterdag 12 October 1901. 4 Jaarlijkschs Yesmarkt Gemengde berichten. VccJ^ik'e? J iSig 21 rffs. T if Men ech,8e""' Fanfarcncorps „St. Cecilia" Heden verschenen bij A.EGGEBEEN,Boekhandelaar,TerNenzen. 6EM11IT1BAA9. Maandag den 28 October, aanstaaude. EereVVien Eere toekomt Lijden is niet leven. Advertentien. Openbare Muziekuitvoering A. s. Zaterdag te koop bij SCHELLEMAN-BOEL te Axel. ng. Binnenland. !e ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVEBTENTIEN; Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. J™6 opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adrertentie wordt de prijs slecbts t? eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat de in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. JOGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. De uitslag van de gisteren in het district Harlingen gehouden stemming voor een lid van de Tweede Kamer is, dat gekozen is mr. J. Schokking (christ. hist.) met 2923 stemmen tegen 1235 op mr. H. Ph. de Kanter (lib.) en 823 op den heer W. P. Zeilmaker (vrijz. dern.). Men meldt aan het Vad. uit Groningen, dat mr. O. Q. van Swinderen thans officieel heeft laten weten niet voor een benoeming tot lid van den Hoogen Raad in aanmerkiug te willen komen. Naar aan Het Vaderland wordt medegedeeld, zou ook mr. Sassen, de tweede op de voordracht der Tweede Kamer voor een lid van den Hoogen Raad, niet geneigd zijn een zetel in dien Raad te aanvaarden. Het Vad. heeft getracht deswege zekerheid te erlangen. Het bleek toen, dat mr. Sassen zich in eigen kring niet heeft uitgelaten. TER NEUZEN, 11 October 1901. In de op Dinsdag a. s., des voormiddags 10 ure, te houden openbare vergadering van den komen de volgende punten installatie gemeente- gemeenteraad alhier, in behandeling Ingekomen stukken secretaris. 'nga"g van 8 November a. s. wordt aan het post- en teleg aafkantoor alhier geplaatst de commies der posterijen 2d« klasse A. W. van Oordt. Met ingang van 15 October is benoemd tot agent van politie alhier M. Kwaak, te Honte- nisse. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg De rechtbauk heeft in hare zitting van 11 Oct! de volgende vonnissen uitgesproken H. T., oud 22 j., arbeider te Selzaete, (Belgie) thaus gedetiueerd te Middelburg is wegens weder- spanmgbeid gepleegd door zes personen met vereemgde kraehten (in den Poelpolder onder 8as van Gent tegen 2 marechaussees) veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met mindering der doorgebrachte hechtenis, het openbaar gevorderd. 8'eChtS 1 ]3ar gevangenisstraf A. v. R oud 70 j., tagrijn te Ter Neuzen, is wegens heling vrijaesproken. J. d. D oud 37 j., bootwerker te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroord. tot 4 maanden gevang. Bij Bergen de winkejruit ingedrukt en het rofluilTtrachten op te Jichten om de daarachter zich bevindende den horlogemaker C. P. Dekkers te op Zoom hebben Donderdagnacht dieven gouden horloges te stelen. Toen zij bezig waren, zijn ze betrapt en door de politie/ingerekend. Le urit dieven 16 a 17 jaar oud, zijn in de gevangentoren opgesloten en zullen naar Breda worden overgebracht. Rodenburgstraat te Arnhem Dinsdagmiddag vier ure. Twee jongens komen met een kwart muds mand vol appels dragende uit de Turfstraat. Gestolen van de markt Een politieagent volgt hen, groote stappen stappeude. Jongens krijgen agent in de gaten. Zetten de mand op trottoir. Jongens aan den haal, een zijstraat in. Agent, niet tevreden met mand appels alleen, wil jongens ook pakken, volgt ze zijstraat in. Jongens willen niet gepakt worden, loopen wat ze kunnen. Agent ook Scholen gaan uit. Schooljongens zien mand staan. Een neemt er een paar uit en smeert'm. Een tweede volgt, een derde, vierde, enz. Stoppen zakken vol, gooien de rotte over straat. In een oogwenk mand leeg Agent komt terug. Geen jongens gepakt. Gaat naar mand is leeg Ook geen appels gepakt. Terwijl verleden week het menschdom nog in zomerpakjes ronddrentelde, heeft men hiei en daar reeds winterjassen en bontboa's voor den dag moeten halen. Want de storm, die met groofe hevigheid is opgeleefd, is vergezeld gegaan van aanzienlijke daling in temperatuur en op sommige plaatsen in Europa van sneeuw. In het zuiden van Luxemburg en van de Belgische provincie Luik is de eerste sneeuw ge vallen, in de omstreken van Vielsalm en Grand Halleux zelfs vrij overvloedig. le Bazel en te Luzern heeft het hard gesneeuwd en groote schade is aangericht aan het veldgewas. De bergpersonen in de Alpen hebben den dienst moeten staken op sommige punten ligt de sneeuw een voet hoog. Het is in Zwitserland zeer koud. Op de hoogste toppen van de Pyreneeen heeft het ook gesneeuwd. De trekvogels hebben de streek verlaten. Rondom het Meer van Constanz schijnt de winter reeds gekomen. Alleslicht onder de sneeuw. Vooral laugs de kusten van het Kanaal heeft de storm huisgehouden. De treinen uit Calais en Dieppe zijn met enorme vertraging te Parijs aangekomen. De stoomschepen, die den dienst met Engeland bezorgen, ondervonden gedurende de vaart groote moeilijkheden. De visscherij langs de geheele Eransche kust is gestaakt. Barnum en Bailey zijn nauwelijks binnen de Belgische grenzen of een lid van den gemeente raad van Schaerbeek bij Brussel sChold zijne medeleden uit voor „een troep Baruums." t Antwoord was dat hij liever zijn ontslag moest nemen en bij Barnum moest blijven. In de electrometallurgische fabriek te Papenburg ontstond eergistermiddag door de onvoorzichtigheid van een werkman brand, die zich spoedig uitbreidde over de geheele fabriek. Van de 14 arbeiders, die werkzaam waren in het lokaal, waar de brand uitbrak, kwam er een in de vlammen om. Zijn lijk werd, geheel verkoold, gevonden. Een tweede stierf aan bekomeu brand- wouden en de andere 12 werklieden zijn zwaar, doch niet levensgevaarlijk verwond. Wij zouden ons niet veroorloven bovenstaanden titel Eere Wien Eere toekomtals aan ons gericbt te beschouwen, ware het niet een 84jarige grijsaard Je heer L. M. Roos, oud orchestmeester der K. schouwburg te 's Gravenhage, thans wonende Poth 21, te Amersfoort. Lijden is niet leven, dusdanig was zijn dagelijk sche uitroephet rheumatiek deed hem op hevige wijze lijden, de eetlust verdween en teugevolge licha.io m.akl omerjchillig »e]ke be.ijaeD van deelneming die zij hisr'.ls zijn oodrngeTsk' ai™- kSm'ofT"'™'"'"'T elde" <ijdeo. de ziekte e„ bij bet Ter Neuzen, 11 October 1901. geval maken zij de zieke zenuwachtig en zijn karakter onaangenaamin het tweede geval martelen zij hem, benemen hem alle beweging en eindigen door de bloedarmoede te veroorzaken De heer Roos na vele geneesmiddelen beproefd te hebben zonder eenig resultaat, gebruikte op zekeren dag de Pink Pillen van Dr. Williams, die bij hem op wondervolle wijze slaagden. Van lieverlede zag hij zijne rheumatische pijnen verdwijnen, zijn eetlust terugkomenhij heeft weder een verkwikkende slaap en zijn door het lijden verlorene kraehten weder terug bekomen, op mijn 84jarige leeftijd, heb ik ihans eengevoel als of ik slechts 50 jaar oud was, men zou zeggen een t weede jeugd en een weder opstanding. Mocht ik weder de minste aauzal krijgen, terstond neem ik mijn toevlucht tot uwe Pink Pillen. Niets is meer waar want de Pink Pillen met het bloed te hermeuwen, geven een buitengewone levenskracht en doen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, zenuwpijn verdwijnen en geven aan de door ernstige ziekten verzwakte personen levens kracht en gezondheid terug. De heer Roos voegt nog toe, maakt het vrijelijk bekend en daar ik in de artistenwereld zeer bekend beD, zal mijne medewerking zekerlijk bijdragen tot de bekendmaking van zoo'n heilzaam en eenig middel. 6 vr P/ij" 1,75 de doos; ^9'— Per 6 Joozen. Verkrijgbaar bij Snadilie, Steiger, 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken. rranco toezeDding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij JOH. DE ROOS, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Door den heer Joh. de Roos is als wederver- kooper der Pink Pillen voor TER NEUZEN en omstreken aangesteld A. TAN OVERBEEKE- LEUNIS, Westkolkstraat. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde echtgeuoot, vader en behuwdvader de heer p J. V I S S E R P.Jz. Hansweert, 10 Oct. 1901. lir6!' ^L'rF'r ^^®BRVan Aeenthals. M. 8. DE SMIDTVisser. J. R. H. DE SMIDT. P. J. VISSER. broeder Onze geliefde zoon, broeder en behuwd- 9 PIETER JOHANNES YISSER, in leven aaunemer te Hansweerd, werd oas heden tot onze aller iunige droefheid, door den dood ontnomen, op den leeftijd van 54 jaar en biina maanden. J Wed P. J. VISSERBeerens, A. VISSER. N. VISSERTholens H. J. VISSER. TT T. VISSER—Franse. i Hontenisse. 10 October 1901. Cadzand. Ter Neuzen. W<ed. J. J. DONZEPlatteeuw. M. S. DONZE. J. DONZE. N.B. De winkelzaak in Kruidenierswaren, Suikerwerken, Comestibles enz. wordt op den- zelfden voet voortgezet. Voor de talrijke bewijzen van deel- neming ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen broeder en behuwd- broeder, de heer J. J. Donze, betuigen wij onzen hartelijken dank. Ter Neuzen, 11 October 1901. Namens wederzijdsche familie, ADR. H. DONZE. R. PLATTEEUW. De ondergeteekende betuigt haren hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling zoo van hier als elders den 6® dezer ondervonden op mijn 90sten geboortefeest. Wed. L. DE REGT. Axel, 6 Oct 1901. De afgekondigde Godsdienstoefening van Ds. HUGENHOLTZ is 8 dagen uiteresteld. DE REGELINGS-COMM1SSIE. te STOPPELDIJK. te Rapenburg, op Zondag den 13™ October a. S., des Damiddags half vijf. EENE PARTIJ Yraag steeds Levertraan merit onder voortdurende controle verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij den heer J. KENSE. Voor engros wende men zich tot de firma A. 1). ROZENDAL te Dockum, bij wien ook brochures en attesten op aanvrage verkrijgbaar zijn. door L. PENNUVG. Ingenaaid 0,75. Geb. 1,10, De Bank verstrekt, voor vaste termijnen, gelden ten leen onder eerste hypothecair verband op huizen en landerijen, tegen matige rente (zonder vooruitbetaling en zonder bijberekening van administratiekosten). Nadere inlichtingen te bekomen bij den Iloofd- Agent H. W. NEERVOORT, Cand.-Notaris te Hulst, bij wien 4 pandbrieven zijn te bekomen A 99 V, en 8% °/0 pandbrieven a 96 TEH M2E1VSCHE COIIRAIT s n a m3 Mm m Vfa jb Pit vernrh.jnf Ma.ad.g-, Woensd»g. en VrU^^^ir^l^zoa.levd op FeesMngeo. De Burgemeester. der gemeente TEK NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag; den 15 October liMIIdes voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 11 October 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. '»ij lie Eiriua f*J. VJS OB IIXOIK tv Ter We. De heer L. M. ROOS, volgens portret,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1