A1 g e a e e n ITieuws- en Advertentieblad voor 2eeuwsch*VUanderen, No. 4127. Gemengde berichten. Dit is te lang lijden. Telegrafische berichten. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. A D V ERTENTItN: Van 1 tot 4 regels 0,40, Voor elken regel meer /'0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordi de prigs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Dit klad venchljat jHaandas-, Woenadag- en Wrijdawnvomt. nltgezonderd op Feenfilagen, bij de firma 1*. M. l>«t HMBK te Ter leiifB. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 20 September 1901. Op tal van kermissen, zoo ook hier, vindt men personen, welke met een tafel of kist staan waarop een uitstalling van galanterien enz., arti- kelen voor het meerendeel van zeer weinig waarde. Deze luidjes staan daar niet zoozeer om hunne artikelen door verkoop aan den man te brengen, doch leggen zich meer toe op het houden van loterijen. Deze loterijen oefenen vooral op de jeugd nogal aantrekkingskracht uit, die er dan ook druk gebruik van maakt, uitgelokt door de mooie prijzen die voor weinig geld kunnen gewonnen worden. De inrichting dezer loterijen is echter zoodanig, dat de goede kansen voor de deelnemers uiterst gering zijn en het voordeel dan ook steeds aan de zijde der kooplni blijft. Woensdag werd alhier door de marechaussee tegen zoo'n houder van een loterij proces-verbaal opgemaakt en zijn dobbelsteeneu en papier met nummers, dat de prijzen moest aanwijzen enz., in beslag genomen. Gisteren werden door de gemeentepolitie ver- schillende dergelijke loterijen verboden, daar deze zonder toestemming van den burgemeester plaats hadden, welke krachtens de gemeente-verordening op de loterijen noodig is. Gister werd bij de gemeente-politie aangifte gedaan dat uit den stal van een hotel alhier een paar schoenen ontvreemd waren. Een onderzoek werd ingesteld, met het resultaat dat verdenking viel op een knecht van een op de kermis staande inrichting, in wiens koffer de schoenen ook ge- vondcn werden. Hij werd daarop in arrest ge nomen. Zaamslag, 19 Sept. Onlangs werd op den weg van Zaamslag naar Axel, door een vrouw ge- vonden een boekje, dat zij opraapte en ongeopend in haar zak stak. Eenige oogenblikken later, komt haar een persoon te gemoet, die haar vroeg of zij ook iets had gevonden, waarop de vrouw onder vertoon van dat boekje anlwoordde met ja. Toen dat heerschap dat boekje, dat hij voor het zijne herkende, opende, was hij niet weinig in zijn schik, daarin zijn bankbiljetten, ten bedrage van ongeveer 2000, terug te vinden. De eer- lijkheid van deze vrouw werd daarna, naar zij zelf beweert, beloond met een,/dank u vriendelijk". St. Jansteen, 19 Sept. Is de vorige week bij Breijaert in den Heikant op zeer brntale wijze veertig gulden geroofd gisterennacht is bij Van Gelderen en De Windt, beiden bewoners van het Noordeinde dezer gemeente, de natte wasch uit het waschhok gestolen. Men zij dus op zijne hoede. St. jansteen, 17 Sept. Heden vierden D. Christiaansen en zijne echtgenoot in alien eenvoud (de echtgenoote van den jubilaris is zwaar ziek) hunne gouden brniloft. Met het oog op de benarde om9tandiglieden, waarin de echtelieden verkeeren en den ellendigen toestand der vrouw is er geen feest gevierd, zooals dat hier auders gebruikelijk is. De ZeerEerw. heer pastoor droeg om acht uur in het belang der oudjes eene heilige mis aan God op, die door den feestvierenden man, de familie der jubilarissen en vele belangstellenden werd bijgewoond. In de eeuvoudige arbeiderswouing waarin de brave lui, vooral in den laatsten tijd, vele kommer- volle dagen hebben doorgebracht, heerschte dezen dag geen gebrek. De feestcommissie had aan contanten en levensbehoeften een bedrag van tweehonderd gulden bijeenge'oracht en daar er geene uitgaven waren gedaan, de geheele opbrengst aan Christiaansen ter hand gesteld, althans hem daar de vrije beschikking aver gegeven. Er kon dus een goed familiefeest gevierd worden, zonder dat men met bezorgdheid den dag van morgen behoefde te gemoed te gaan. De ingezetenen gaven door het uitsteken der vlaggen van hunne inginomenheid blijk, 's avonds bracht het muziekgezelschap aan de woning het gouden eclitpaar eene serenade en uwe berichtgever is zeker de tolk van zijne dorpsgenooten als hij hun op deze wijze hartelijk geluk wenscht. Middelburg, 20 Sept. Tot lid van het proyin- ciaal college van toezicht en beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in Zeelaud, vacature wijlen den heer A. de Roo te Groede, is gekozen den heer P. van Houte, burgemeester van Scboondijke. 's Graveuhage, 20 Sept. Tweede Kamer. De heer Ter Laan heeft kennis gegeven, dat hij voorloopig alleen Woensdagmiddag tegen woordig kan zijn. Aan de Regeering is verzocht aan het Aineri- kaansche gouvernement het leedwezen der Kamer te vertolken met den moord op president Me Kinley. De heer Mackay heeft het voorzitterscbap der Kamer aanvaard, na door den tijdelijken voorzitter, den heer Conrad, te zijn geluk gewenscit. Hij bracht hulde aan de tactvolle en onpartijdige leiding der zittingen, door zijn voorganger, den heer Gleichman, die de traditie hielp handhaven van het Nederlandsche parlement, waar wanorde- lijkheden zijn uitgesloten. Hij hoopte dat door deze Kamer, onder Gods zegen, ists, zoo mogelijk veel, zal worden tot stand gebracht. Deze rede werd gevolgd door luide toejuichingen. Besloten is tot hervatting van de behandeling der niet ingetrokken wetsoutwerpen. Het adres van antwoord op de Troonrede, wordt in de sectien onderzocht. Door den Minister van Financien is inge- diend de staatsbegrooting voor 1902. De raming der inkomsten beloopt 1 54, die der uitgaven 167 millioen guldenhet te kort bedraagt 13,230,985. De uitgaven zijn 11,800,000 hooger geraamd dan voor het jaar 1901, waaronder f 160,000 wegens uitvoering der leerplichtwet, 1 millioen voor uitvoering der militiewet, 9 millioen voor het departement van Waterstaat, wegens subsidien aan tramwegeu en het leggen van spoorwegen, werken aan den Maasmond enz., en f 400,000 wegens de wetgeving op de gemeentcmiddelen. De raming van de opbrengst der middelen is 4$ millioen hooger. Op de gewone dienst is er een tekort van 1 millioen, ofschoon de uitgaven zooveel mogelijk beperkt zijn, wat volgende jaren niet streng zal kunnen worden voortgezet. Er worden maat- regelen voorbereid tot dekkiug van het tekort en tot het verkrijgen van middelen tot bekostiging van de uitgaven voor de wetgevende hervormingen. RECHTSZAKEN. Arromlissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 20 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken J. D., oud 18 j., arbeider te Axel, is wegens mishandeling veroordeeld tot een maand gevange- nisstraf. J. A. de K., oud 30 j., huisvrouw van L. de P., arbeidster te Axel, is wegens huis- vredebreuk en eenvoudige beleediging veroordeeld tot 8 boete of 3 dagen hechtenis. Toen Woensdagmiddag de sneltrein welke te 4,42 unr te Leeuwarden aankomt, op de hoogte van Wolvega gekomen was, ging een tweede-klas reiziger in de retirade naast de coupe waarin hij gezeten was. Toen de trein te Leeuwarden aan- kwam en de reiziger nog steeds niet weer voor den dag was gekomen, gaven zijn medereizigers hiervan kennis aan den stationschef. De deur van de retirade werd geopend en toen bleek, dat de vreemdeling gestorven was, wat onmiddellijk daarop door den ontboden geneesheer werd gecon- stateerd. Later bleek dat de zoo plotseling overledene was de heer J. T., mede-directeur van de levens- verzekering-maatschappij ^/Helpt elkander", vroeger woonachtig te Franeker, thans te Rotterdam. Ook een der twee korporaals van het 6e reg. inf., die voor eenigen tijd uit Geertruidenberg deserteerden in gezelschap van sergeant le Rutte, om dienst te nemen bij het Boereuleger, is nu tr 's Hertogenbosch teruggekeerd en ter beschikking gesteld van den auditeur militair aldaar. Naar men weet hadden, toen het drietal geen gelegenheid vond om naar Afrika te komen, de korporaals Baijen en Simons zich voor het Fransche Vreemdeiilegioen aangemeld, terwijl sergeant le Ratte terugkeerde. Zij zijn werkelijk bij dat korps ingedeeld geweest, rnaar uit Algiers ge- deserteerd. Baijen is nu te Parijs achter gebleven. Het tafereel, door Simons omtrent het verblijf te Algiers en den toestand in het Vreemdenlegioen opgehangen, geeft daarvan een allertreurigst beeld. Woensdagnacht om kwart over een werd te Inverness (Schotlaud) een hevige aardschok waar- genomen. De bewoners, hierdoor uit hun slaap gewekt, liepen naar buiten en waren bang weer in huis te gaan. De schok was heviger, dan die in November 1890 Inverness in rep en roer bracht, en duurde drie seconden. De beambten van de spoorwegen, posterijen en politie waren zeer verontrust, en begrepen eerst niet, dat hier sprake was van een aardbeving. In vele woningen werden de meubelen tegen den grond geslingerd en verscheiden schoorsteenen storten naar omlaag, doch in het algemeen is weinig schade aangericht. Om vier uur in den morgen volgde nog een tweede, lichtere schok. Het schijnt, dat op het oogenblik, dat presi dent Mc. Kinley zijn redevoering op de tentoon- stelling te Buffalo hield, een uur voordat de aanslag plaats had, een photograaf juist met een cinematograaf opnamen deed. De justitie heeft nu die opnamen opgevraagd, zij hoopt onder de personen, luisterende naar de redevoering van Mc. Kinley, gezichten van anar- chisten, medeplichtigen van Czolgosz, den president bespiedende, te outdekken. De anarchisten moeten dus voortaan maar verre van een photographietoestel blijven. Maar zal de politie dan niet iedereen, die buiten het bereik van een photographietoestel tracht te blijven, voor een anarchist aanzien Woensdag maakten eenige beschonken per sonen in den tram, komende van's Hertogenbosch, te Schijndel zulk een spektakel, dat de conducteur hen tot kalmte moest aanmanen, daar zij auders uit den tram zouden verwijderd worden. Hieraan geen gevolg gevende, gaf de conducteur het sein tot halt houden, toen een der levenmakers toeschoot en den conducteur een levensgevaarlijke steek in den onderbuik toebracht. Men vreest voor zijn leven. De belhamels zijn in arrest gesteld. In Rusland gaat men met de censuur wel ver Drie censors znllen deRussische journalisten op hun reis door Frankrijk vergezellen, opdat alles wat zij omtrent den Czaar in de republiek willen seinen of schrijven eerst hun critische blikken pas- seere. Twee hunner zijn vertegenwoordigers van het ministerie van het hof, de derde van het ministerie van buitenlandsche zaken. Een censor van het ministerie van binnenlandsche zaken heeft ten slotte het toezicht op de cencuur, zoodat de drie reizende collega's hem alleen maar het werk vergemakkelijken. Men hoopt dat op deze wijze de bladen en het het publiek niet te lang op nieuws zullen behoeven te wachten. Een ongehoord brutale berooving is weer eens door Mafiosen bij Mazora op Sicilie uitge- voerd. De ridder Burgio, een der rijkste grond- bezitters uit die streek, deed een inspectiereis naar een landgoed bij Paterno. Nauwelijks had hij echter den voorhof betreden of hij zag zich plotse ling door acht gemaskerde roovers omsingeld, die hem bonden en hem in een kamer van het huis opsloten. Met den koetsier had hetzelfde plaatsalleen werd deze in een schuur gelegd waar hij twee geboeide lotgenooten aantrof, die reeds v66r de aankomst van den padrone in de boeien geklonken waren. Daarna keerden de roovers naar Burgio terug, wien zij de revolver voor het hoofd hielden en van wien zij koelbloedig 100,000 lire losgeld eischten. De onderhandelingen duurden 3 uren. Eindelijk namen de Mafiosen het aanbod van Burgio aan, om hun 10000 lire uit te betalen wanneer zij een hnnner naar zijn huis wilden zenden om het geid te halen. Burgio schreef daarop aan zijn vrouw aan den brenger van den brief 10,000 lire ter hand te stellen, waarbij hij de woorden moest voegen, dat wanneer het geld na zonsondergang zou aankomen, hij vrouw en kinderen nooit meer terug zou zien. Een der roovers zelf nam op zich, aan Senora Burgio den brandbrief te gaan brengen. Toen Burgio's vrouw echter slechts 5000 Lire vond en bereid was de rest der som te doen bezorgen, ver- klaarde zich de wantrouwende bandiet ook met 5000 Lire tevreden en ging zijns weegs. Burgio werd daarop in vrijheid gesteld, waarna de voovers in de Campagna verdwenen. Men ziet, dat dus ook Mafiosen met zich laten onderhandelen. Een hevige ontplofhng had Dinsdag te Berlijn plaats in de fabriek van electrische toe- stellen der ,/Deutsche Union." In de kelders geraakte houtwol in brand, en toen de vlammen in aanraking kwamen met een ontplofbare stof, volgde een ontploffing. Onmiddellijk waren een aantal brandspuiten ter plaatseer moest vooral gepoogd worden een grooten ijzeren ballon met benzine, die door de vlammen reeds sterk verhit was, uit de kelders te halen. Met groote moeite gelukte dit, en toen de ballon op straat was, werd er een massa water over been uitgestort. Om de snellere ontlading van het benzinegas te bevorderen, werd toen de ballon geopendmet een armdikken straal spoot de benzine meters hoog. Plotseling begon die geheele benzinefontein te branden. Bliksemsnelle vlammen sloegen 20 Meter hoog langs de gevels, en over de geheele lengte stoud de straat plotseling in brand, wat een ware paniek veroorzaakte zoowel onder de brandweermannen als onder het pnbliek. De paarden der brandweer konden slechts met moeite uit de gevaarlijke nabijheid der brandende benzine worden gebracht. Zoo groot was de hitte, dat de vlammen van de straat uit, in een winkel de gordijnen deden ontbranden. Eindelijk gelukte het der brandweer de vuurzee te blusscheneenige braudweerlieden moesten echter deerlijk gebrand naar het ongevallen station vervoerd worden. Te Sauwe, bij Kortrijk, kregen in een herberg vier jonge mannen ruzie over het meisje van een hunner. De minnaar viel een der anderen met een mes aan en verwordde hem in den arm, waarop de gewonde de vlucht nam. De woesteling keerde zich hierop tegeu een der anderen en werd daarin geholpen door den vierden jongeling, zijn neef. Het slachtoffer der woede van de beide opge- wonden jongelieden werd als overdekt met tal van messteken over het geheele lichaam. In een andere kroeg gingen daarop de beide aanvallers zich het bloed van handen en kleederen wasschen. Zij werden beiden gearresteerd. Het slachtoffer hunner bloeddorstigheid overleed weldra tengevolge zijner verwondiugen. Zulks was de klacht die de heer G. J. ten Harkel, Mr. kleermaker te Goor, onophoudelijk herhaalde en werkelijk ze was gegrond. In zijn plaats had ik honderd maal het bestaan vervloekt, dat mij zoo had doen lijden en mij zoo lang dit wondervolle geneesmiddel onbekend gelaten had, dat mij geheel en al genezen heeft, Ik was zoo zeide hij, gedurende lange jaren door eene maagaandoening aangetast, die mij gedurende dieu tijd eene ware marteling deed oudergaan. Het was mij onmogelijk het minste voedsel te gebruiken zonder hevige pijnen of benauwdheden te hebben, die het bewijs waren eener moeilijke spijsvertering. Ik was natuurlijk door dezen toestand zeer verzwakt en kon geene verbetering vinden, ondanks al de geneesmiddelen die ik gebruikte, al de behandelingen die ik volgde. Eindelijk kwam ik er toe om met de Pink Pillen te beginnen en zulks had een volkomen succes, want ik heb mijne pijnen zien verdwijnen, mijn eetlust zien terugkomen en de spijsvertering had op regelmatige wijze plaats. Ik ben lhans geheel genezen. TUR AECZESSCHE (MRAST.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1