A1 g e m e e n ITieuws- ea AdmtentioMad voor Seeuwscli-Vlaaaderea. in km Landbouwers, Itanium d Bailey *ffiorld MUTSENSTRIKKEN J. de Smidt-Pothoven, Veered-, en Kapekbedden, No. 4125. Dinsdag 17 September 1901. 41® Jaargang. Engeland en de Z.-A. Republiek. Gemengde berichten. Advertentien. alsmede Rouwstrikken. Ter Neuzen. J. JURRIJ-HOEBK CATRIELJE. 9 I DANKBETUIGING. prima kwaliteit gerookte Paling. te VLISSIIMCEN. 2. Nieuive dessins Verkr ijg baar bij I. R. DE F0UW te Hoek, BEDDEBWIA.&AZI.JB. Uiterst concurreerende prjjzen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VElIENTIlNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prij* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Mad vernefaljnt Maandag-, WoeBidag- en Vrljdttgavond, ■ityeromlerd op Feestdagen, bij tie WrmaPT^.YAlV Bl IAMBI tr Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Volgens de //Morning Post" zou Kruger van Schalk Burger een bericht hebben gekregen waaruit bleek, dat in 't geheel nog geen 500 Boeren door de proclamatie van Kitchener waren verleid zich over te geven. Waarschijnlijk zijn dit nog niet alien kombattanten, zoo min als de Boeren, die telkens //gevaugen" worden genomen. Zoo wordt nu uit Bloemfontein gemeld, dat daar 30 gevangen Boeren zijn aangekomen. De kolonne van Damant had 14 dagen ten oosten van Jagersfontein gewerkt en in dien tijd 41 Boeren gevangen geuoinen. Of nu dat eerste dertigtal daaronder begrepen is, blijkt niet uit liet bericbt, maar in elk geval zullen het wel niet alien strijders zijn. De kolonne van Spens bracht te Kroonstad 20 Boeren, vermoedelijk ook van de hoeven op- gelicht, 2000 stuks hoorvee en 70 wagens. Een 120tal van die gevangen Boeren zijn van Elands- fontein naar Bermuda gezonden. Luitenaut-kolonel Scobell, van het 5e lansiers, is naar aanleiding van de gevangenneming van Lotter's kommando tot kolonel bevorderd. De Britsche verlieslijst geeft op, behalve de namen van 41 dooden en gewonden, bij Methuen's kolonne tusschen 2 en 9 September gekregen, de volgende verliezen Klerksdorp 7 Sept. 2 gewonden bij Bhenoster 9 Sept. 1 gewonde, Ladysmith (K. K.)"l luitenant en 4 minderen gesneuveld, 1 luitenant en 2 man gewond (zonder dagteekening), Bosmanskop 8 Sept. 1 gewond, Sauna's Post 9 Sept. 1 gewond. Over het gevecht bij Driefontein, in het zuid- oosten der Kaapkolonie, waarbij de 18jarige Van der Merwe sneuvelde, worden de volgende bijzon- derheden bekend. De Eugelschen kregen, vermoedelijk door ver- raad, Maandagavond laat bericht over het verblijf van Van der Merwe's troep, en om twee uur 's nachts ging een expeditie op weg. Marshall's ruiterij, ongeveer 120 man, ouder majoor Corbett, marcheerde langs een riviertje, terwijl kolonel Crabbe, met Prince Albert Guards en vier eska- drons yeomanry, rechts zwenkte, en den vijand in den rug aanviel. De Boeren werden naar Corbett's afdeeling gedreven, die alle uitgangen van de kloof bezet hield (wat een groot deel der Boeren niet belette, te outsnappen). De Boeren vochten vrij zwakjes. Twee stukken geschut werden nog door de Engelschen in werking ge- bracht, toen het licht genoeg was. Kolonel Crabbe zette den vluchtenden vijand na. De gewonde Boeren zijn te Laingsburg aange komen den Boer was onderweg bezweken. Onder de gevangen genomen Boeren bevonden zich 10 opstandelingen. Er zijn te Pretoria nog 10 personen in hechlenis genomen, in verband met het onderhouden van gemeenschap met de Boeren op kommando en het uitzeuden van mannen daarheen. De zaak van Broecksma, te Johannesburg, wordt Donderdag in behandeling genomen. De /Limpopo" is weer vrijgelaten, nadat de Portugeesche ambtenaren haar onderzocht hadden. Uit New-Orleans zijn weer twee stoomschepen naar Kaapstad vertrokken, met 1050 paarden en 1000 muilen voor het Britsche leger. J e^ Maastricht is in het gesticht //Calvarien- berg" overleden een onbekende vrouw, die met de stoomboot van Luik was aangebracht. Zij was in laatstgemelde stad overhaast op de bootgestapt en heeft sedert taal noch teeken meer van zich gegeven. Men vermoedt, dat zij, om de boot te bereiken, te hard heeft geloopen. le Laren (Gooi) boden een paar Huizer jongens, kinderen van nog geen 12 jaar, bij een slager een koe te koop aan, onder voorwendsel, dat zij maar weg moest, omdat zij toch haast geen melk meer gaf. De slager wilde er echter niets vau weten en de jongens gingen verder. Het geval kwam de politie ter oorede knapen werden nagezet en opgespoord, doch de koe was losgerukt en op den loop gegaan. Zij hadden haar anders naar de Meent, van waar zij het beest gestolen hadden, willen terugbrengen, zeiden zij. Te Winschoten is Vrijdagmiddag Hendrik A van Martenshoek, in een twist door zekeren L. zoo hevig met een stok op het hoofd geslagen, dat men voor zijn leven vreest. Beiden hadden voor de rechtbank terecht gestaan. Na door Dr. E. J. Buniug te zijn verbonden, is de getroffene met den trein van 3 uur naar Groningen vertrokken, om in het academisch ziekenhuis te worden opgenomen. De politie arresteerde den dader. In eene gemeente nabij Nijvel (Belgie) is een onnoozele jongen in waarlijk barbaarsche om- standigheden doodgemarteld. Zie hier hoe dit feit verhaald wordt Het slachtoffer, Tintin Dominique, die niet goed bij zijn verstand was, won zijn brood met van hoeve tot hoeve te gaan, hier om landbouwwerk te doen, daar om matrassen te kloppen. Op de kermis te Bornival werd hij door eenige kerels dronken gemaakt. 'a Avonds viel de sukke- laar in handen van eenige oumenschen, die hem naar de verlaten binnenwegen medenamen. Daar kleedden zij hem uit en sleepten hem eerst in de netels, en toen in doorneu. De marteling duurde lang. Men boorde gehuil en uitbu»dig gelach, doch men dacht dat het kerels waren die kermis vierden. Tegen den morgen hield het gehuil en gelach op. Voorbijgangers vonden later den ongelukkigen Tintin, het lichaam met wonden overdekt, in het veld liggen. Hij werd naar eene schuur gebracht en op een bundel stroo gelegd. Tintin kwam tot het bewustzijn terug en toen men hem ondervroeg antwoordde hij met zwakke stem //Ik mag niets zeggen, zij zouden mij dooden." Een geneesheer werd ontboden en bevond dat de ruggegraat van Tintin gebroken was. Hij beval dat men het slachtoffer naar het gasthuis van Nijvel zou overbrengen. Men heeft dat niet gedaan. Tintin is op zijn stroo, alleen en verlaten ge- storven, na een priester gevraagd te hebben, dien niemand wilde halen. Het parket heeft een streng onderzoek geopend. Het schijnt dat de beulen van den armen Tintin twaalf in getal waren. Te Peregaux, Oran, is een dubbele moord gepleegcL Een echtpaar zat voor zijn woning plotseling weerklonken twee geweerschoten en man en vrouw vielen beiden dood ter aarde. De moor- denaars is men nog niet op het spoor, doch het is reeds waarschijnlijk gebleken, dat de drijfveer tot de misdaad in diefstal moet worden gezocht. Een middel tegen rheumatiek, dat afdoende moet zijn, is zich door bijen laten steken. Een geneesheer te Marburg heeft het op weten- schapelijke wijze bij 100 zieken toegepast en is tot de volgende ontdekking gekomen Men kau het bijengif bij alle rheumatische zieken toepassen. In de lichtere gevallen zal hetspoediger en met weinige steken helpenin zware en vooral chronische gevallen zou de bijenkuur eerst dan zijn aan te bevelen, wanneer de geneeskundige middelen zonder gevolg bleven. Hoe ingewikkelder zich het rheumatisch lijden voordoet en des te langer het duurt, hoe meer de bijenkuur nut kan hebben. Zij brengt ook nog daar hulp, waar zich reeds een rheumatische wegkwijning ontwikkelt en andere middelen in het geheel niet of slechts voorbijgaand helpen. In het bijzonder oefent de bijenkuur op rheumatisch lijden van het hart een gunstigen invloed uit. Maar men moet in zware gevallen het geduld niet verliezen de kuur moet voortgezet worden zoolang de pijn aauhoudt. Ondanks de pijn bij het steken begint men meest vddr het geheel verdwijnen der rheumatiek al een beter wtlzijn te bemerken. Misschien helpen inspuitingen van bijengif ook wel. Op aanstaanden Viijdag den 20 September hopen door Gods goedheid onze geliefde ouders PIETER DE VISSER MARIA RIEMENS, te Houtenisse, hunne 40jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ileden viert met veel geestdrift onze geachte vriend WILLEM VERLINDE Jacz., zijn 20sten geboortedag. Ter Neuzen. ZIJNE VRIENDEN. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van 32 jaren, 11 maanden en 7 dagen mijn innig geliefden echt- genoot 1EENDERT JAN BERWALD, mij nalatende vier kinderen te jong om hun ver- lies te beseffen. Wed. P. H. BERWALD—De Regt. Ter Neuzen, 14 September 1901. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, onze innig geliefden zoon, broeder en behuwdbroeder LEENDERT JAN BERWALD, in den ouderdom van 32 jaren, 11 maanden en 7 dagen. De Heere sterke ons in dit voor ons zoo smartelijk verlies. C. J. BERWALD. J. BERWALDDe Jonge. M. RIBBENSBerwald. P. A. RIBBENS. J. E. BERWALD. F. ROMIJNSEBerwald. J. ROMIJNSE. A. F. BERWALD. W. C. BERWALD. C. BERWALD. L. BERWALD. J. C. BERWALD. Ter Neuzen, 14 September 1901. Hiermede betuigen wij onzen welgemeeudeu dank aan de heeren G. van der Hooft en J. J. Kense, die gedurende het ziekbed van onzen innig geliefden zoon C. JBerwald hem lafenis brachten voor zijne onsterflijke ziel. Namens alien, C. J. BERWALD. Ter Neuzen, 14 September 1901. Vrouwen en dochters van landbouwers, mits deze laatsten den leeftijd van 16 jaren hebben bereikt, die genegen zijn zoodanigen cursus te volgen, worden uitgenoodigd zich vddr 21 Sep tember 1901, sclii*iltelijl£ aan te melden bij den heer FRANCOIS VAN WAESBERGHE te H u 1 s t. Zoodanige cursus bestaat uit 8 h 10 theoretische lessen, die ongeveer 2 uren duren en ddnmaal per week worden gegeven en een paar practische lessen in melkonderzoek en boterbe- reiding. die SUPERPHOSPHAAT 14 wenschen aan te koopen aan concurreerenden prijs, gelieven opgave te doen bij P. J. VERSLUIJS. Levering voor 1 October. poseert Fotograaf VAN OVERBEEKE iedere dag van s morgens 8 tot 's namiddags 5 ure, Donze-Visserstraat 24 te Ter Neuzen. IMS"* De ondergeteekende bericht het ge- achte publiek van TER NEUZEN en omstreken, dat hij, evenals voorgaande jaren, wederom op de Kermis is gearriveerd met zijn van ouds bekend PALINGKRAAM, staande tegenover de Vlooswijkstraat. Belovende eene nette en prompte bediening en Onder aanbeveling, H. WARNER, van Kampen. EXTRA REIS met de Provinciale Stoomboot //ZEELANDIA" op DINSDAG 1 OCTOBER a. s. Afvaart van Hoedekenskerke n.m. 1,30 uur Ter Neuzen 2,30 h h Borssele 3, Eerste Kajuit 1,50. Tweede Kajuit 1,— been en terug. Steigergelden inbegrepen. KAARTEN verkrijgbaar tot Yr ijdag 27September bij N. GELOK te Hoedekenskerke, n L. J. SCHOUTEN te Ter Neuzen. h N. DE KUNDER te Borssele. Afvaart van Vlissingen een half uur na afloop der Voorstelling. Alle Woensdagen bij GALLE te Ter Neuzen en Zaterdags bij KOOLE te Axel uit de hand te koop K. BROEKHOVEN Co. ONTV ANGEN, ALLE SOORTEN TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok-, Hotwol- en Stroomatrassen. 5SS) 9 I I EUSCHE COIR i EN VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1