A1 g e m e e a Hieuws- en Advertentieblad voor Zoouwsob-Vlaaaderea. IATI0HA1R MILITIS. 4121. Zaterriag 7 September 1^01 41e Ja£ifa ang. Binneriland. LAURA'S HUWELIJK. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie inaanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Poatdirecteuren en Brieven- bushouders. A D inHNI (EN: Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word t ac prfp slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Bij deze couraut behoort een bijvoegsel. Oproeping lotelingen ingedeeld bij bereden korpaen. Met intrekking van de beschikking van 11 Maart 1899, lit. N., afd. Haudel en Nijverheid, 2" onderafd.J is bepaald, dat op alle spoorweg- stations in Nederland rundvee slechts ten vervoer mag worden aangenomen, onder voorwaarde, dat het niet bestemd is naar spoorwegstations in Belgie of naarde navolgendeNederlandschestations: Sas van Gent, Hulst, Vlake, Bergen op Zoom, Rosendaal, Baarle-Nassau, Valkenswaard, Budel, Roermond, Maasbracht, Echt, Susteren, Sittard, Geleen, Beek-Elsloo, Bunde, Maastricht, Gronsveld en Eysden, tenzij voldaan is en wordt aan de navolgende voorschriften Het vee mag eerst ten vervoer worden aange nomen, nadat voor elk stuk aan den betrokken beambte of bediende van den spoorwegdienst zijn ter hand gesteld twee door een gecxamineerden veearts ingevnlde en onderteekende gelijkluidende certificaten van het bij deze beschikking gevoegde model, welke, blijkens het daarop vermelde tijdstip van afgifte, niet langer dan 12 uren v6or het tijdstip der aanbieding ten vervoer zijn afgegeven. Van deze certificaten zal het eeue exemplaar op het station van verzenaing bewaard moeten blijven, terwijl het andere met de overige papieren, welke de zending rundvee begeleiden, tot het laatste Nederlandsche spoorwegstation zal moeten worden tnedegezonden, ten einde aldaar bewaard FKHTILLETON, Vrij bewerkt door A mo. I. Buiten de stad stond de villa, welke door de familie Brinkman werd bewoond. Op het balkon van die villa zaten twee jeugdige gestalten met vroolijke gezichten, een bloemruiker in de hand, somwijlen achterwaarts een blik door het venster naast de balkondeur werpeud in de huiskamer, waar een groote tafel, feestelijk metbloemen versierd en met groote taarten prijkend, de gewone gasten bij het ontbijt wachtte. Beneden hen lagde zorgvuldig onderhouden tuin, waaruit de tuinman, die zijne Zondagsche kleeren aanhad, somstijds een vragende blik naar hen om- hoog wierp. Tegenover hen stond de chemiscbe fabriek van Brinkman wier hooge schoorsteenen hunne bruine door den wind voortbewogen rook- wolken tot hoog in de lucht zonden, seherp af- stekende tegeu het blauw van den onbewolkten hemel. z/Wat blijft hij vandaag lang weg riep Fransje, een friscb, bloeiend meisje van nauwelijks zeventien jaar met van levenslust tintelende bruine oogen en kastanjekleurig golvend haar, gekleed in een witte japon van ueteldoek met rood afgezet. De ruiker werd haar reeds zwaar in de hand zij keek on- geduldig naar haar broeder, die aan de andere zijde der balkondeur, in ulanenuniform gekleed, recbtop zat, zooals een militair betaamt. te blijven en desverlangd aan den districts-veearts ter inzage te worden gegeveu. Donderdag 19 dezer wordt te Zierikzee, in de societeit. //Landbouw en Handel", weder eene tentoonstelling gehouden van zaaigranen euz., uitgaande van de centrale tentoonstellingsvereeni- ging /Landbouwbelang". Prijzen worden uitgeloofd voor ruwarige Essex- tarwe, de beste andere varieteit tarwe, rogge en wintergerst. De noodige inlichtigen geeft de secretaris, de heer M. C. Mulock Houwer te Zierikzee. TER NEUZEN, (J September 1901. Heden bemerkten we op verschillende plaatsen in onze veste de nadering der kermis, door de aangeplakte biljetten//de hyppodrome komt." Ouder gewoonte willen we, daartoe weder wel- willend in staat gesteld, aan oud en jong meedeelen wat, voor zoover bekend, onze kermis ditmaal zal bezoeken. Zeker tot genoegen der jeugd zal op de Markt verrijzen de carroussel van F. Janvier, terwijl voor de groote menschen gelegenheid zal zijn om te draaien in de fraaie stoomcarroussel van L. van Bergen, en paard te rijden in het hyppodrome van j. Peeters. Verder zal op de Markt een plaats vinden het panopticum van S. G. van Buuren en verschillende koek-, galanterie- en oliebollen kraampjes. Aan de Axelsche brug, waar het vorig jaar de tent van Albert Basch stond, zal thans komen te staan het //Theatre national" van B. Princelli Schentke, naar men ons zegt een flinke bezoek- waardige iurichting. Op hetgeen de verschillende cafe's zullen pre- senteeren, en waaromtrent we reeds een en ander vernamen, komen we de volgeude week terug. Naar wij vernemen is het dezer dagen aanbe- stede werk het maken van twee sluishoofden en andere kunstwerkeu en het uitvoeren van grond- en andere werken, beoosten Sas van Gent (raming 990,000) door den Minister van Waterstaat aan de minste inschrijvers, de heeren A. Medaets en H. de Clercq te Schaarbeek en Ucle, voor de som van f 968,989 gegund. Bij Kon. Besl. is toestemming verleend aan den heer J. A. Neeteson, burgemeester der gemeente IJzendijke, om tot 1 November 1901 te Schoon- dijke te wonen. z/Je weet wel, dat papa op zijn verjaardag zich reeds vroeg in gala kleedtRobert had het zich gemakkelijk gemaakt met den ruiker, door hem tusscheu zijne kniee te steken. //De depu- tatie der werklieden komt reeds in den voormiddag en daarna komen de handelsvrienden. Ik kau nu niet lang meer blijven, ik moet weer naar de kazernevoor dezen middag heb ik slechts verlof gekregen. Die voorjaarsdienst is verschrikkelijk." Robert Brinkman adspirant-luitenant in een ula- rien-regiment, zat werkelijk als op heete kolen. Zijn paard stond op een kleinen afstand in den tuin vastgebonden hij hoorde, hoe het eveneens onge- duldig op het plaveisel stampte en nu en dau hinnikte. z/Mijn ros weet niet, dat het feliciteeren tot de diensten behoort die het familieleven van ons vordert Papa kon toch wel komen Jc hebt heden dames uitgenoodigd, die de taarten zullen opeten zorg rnaar, dat er voor mij ookwatover- blijft. Ik kom niet voor vier uur terug Hij wierp vol verlangeu een zijwaartschen blik op de ontbijttafel. z/Wanneer je komt, wee de arme taarten Maar er zijn heden een half dozijn gekomen Fransje trapte in haar ongeduld met de voeten op den grond en bracht den ruiker aan het mooie neusje. vPapa heeft wellicht weer een slechten nacht ge- had. Hij is tegenwoordig dikwijls lijdendejij ziet dat zoo niet I" zeide zij ernstig. z/lk moet hem vandaag ook nog geld vragen Ook Roberts gezicht werd erustiger. Het was heden eerst den vijfde der maand en zijn porte- monnaie reeds leeg. Hier moest raad geschaft worden. De gemeenteraad yau Oostburg heefl be- e .Gteo aan H. M. de Koningin vrijstelling te vragen van de bepaling, dat voor de meisjes ge legenheid moet bestaau buiten de avonduren 96 uren herhalingsonderwijs te genieten. Dit ver- zoek is gegrond op het feit, dat de schoollokalen door de leerlingen der rijksnormaallessen worden gebruikt, waardoor het moeielijk is een regeling voor het herhalingsonderwijs te treffen. Koewachl. De haveroogst is geeindigd en daarmee het rijden met hooggeladen wagens van Belgische landbouwers, die in deze en omliggende gemeenten ontzaggelijke hoeveelheden haver hadden opgekocht. Dagelijks zag men hier lange rijen wagens, de bijna de geheele breedte van de straat besloegen naar het Belgisch grenskantoor rijden. Daar werd de haver gewogen terwijl teeens nauw- keurig onderzocht werd of er onder het stroo geen smokkelwaar verborgen was. Dit gaf aan het grenskantoor alhier een heele drukte. Er waren toch dagen, dat er 40 tot 50 wagens onderzocht moesten worden. Gemiddeld ging er dagelijks 65000 kilogram over de grens. Als men nu weet, dat het vervoer een kleine maand geduurd heeft, dan kan men een voorstelling maken van de hoeveelheid haver, die alleen langs het grenskantoor Moerbeke-Koewacht Belgie is binnengebracht. Waarom de Belgen in Zeeuwsch-Vlaanderen zooveel haver opkoopen Belgie heft een invoer- recht van 3 fr. per honderd kilo haverdoch ongedorschen haver mag vrij binnen komen. De Belgen hebben dit jaar goede prijzen besteed. Er werd van 95 tot f 120 per gemet betaald, alle werkzaamheden en vervoer ten koste van den kooper. Het laat zich aanzien, dat het volgende jaar nog meer haver zal gezaaid worden. In de vergadering van den raad dezer gemeente werden de herkozen leden, de heeren J. J. v. d. Vijver en Jac. Pieters, beeedigd. De heer J. J. v. d. Vijver werd met algemeene stemmen herbenoemd tot wethouder en am'otenaar van den burgerlijken stand. De gemeenterekening over 1900 werd voor- loopig vastgesteld op een inkomen van f 14158,13s en uitgaven van f 13759,07, zoodat er vermoedelijk een batig saldo zal zijn van ruim f 399. De gemeentebegrooting voor 1902 werdinont- vangsten en uitgaven voorloopig vastgesteld op 13366,85. Zeeuwsch-Clinge. Bij de Woensdag gehouden stemming werd tot lid van den Raad dezer ge- z/Waarom moest je ook juist bij de cavalerie dienen Je gebruikt vreeselijk veel geld, zegt Klaus." //Die bemoeialHij is reseve-officier en weet toch wel, hoe het bij ons gast. Maar hij is ouder dan ik, en natuurlijk is hij daarom de ver- standigste Robert was een fliuk jonkman, slank van ge- stalte, met kort bruin haar en opkomenden knel hij was in zijn een-en-twintigste jaar. Om zijn eind-examen voor het gymnasium te doen, had hij geen geduld gehad hij had zich vergenoegd met een getuigschriffc van voldoende bekwaamheid om in den krijgsdienst te komen, waarmee hij dweepte. Klaus, zijn oudere broeder uit zijns vaders eerste huwelijk, leidde de fabriek, hij kon dus soldaat worden. Had deze zich ook tegen zijn dienstneming bij de cavalerie verzet als te kostbaar, hij had het toch bij vader doorgezet, en Fransje, die van haar broeder zeer veel hield, had hem daarbij geholpen. //Ten laatste word ik toch bezorgd over papa Het meisje stond op zij wilde den knecht zoeken en ondervragen, maar zij draalde, want zij wilde niet gaarne het plechtige oogenblik verzuimen als zij met Robert gemeenschappelijk hare geluk- wenschen zou aanbieden. z/Ha, daar is hij Zij snelde naar de kamer, om de eerste te zijn, en legde den vrijgebleven arm om de schouders van den binnenkouieude, die op een stok leunde. Het was een man met grijs haar, wiens trekken van lijden getuigden, maaar die een vroolijke plooi kwamen, (oen hij door zijne beide kinderen bestormd werd. z/Ilet is niet ergzeide bij lachend na de meente gekozen de heer P. van Geijt met 91 stemmen. Op de heeren S. en J. van D»rsselaer werden respectievelijk 21 en 20 stemmen uit- gebracht. Deze verkiezing is het gevolg van het overlijden van den heer H. J. Vlaeminck, in leven wethouder. Znidzande. Aan de diaconie der Ned. Herv. gemeente alhier is door wijlen Mej. S. Verhage de som van f 1200 gelegateerd. Groede. Bij de Herv. gemeente alhier is be- roepen Ds. J. Yisser, te Egmond aan Zee. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelhurg. De rechtbank heeft in hare zitting van 6 Sep tember de volgende vonnissen uitgesproken J. C. v. W., oud 28 j., varensgezel te Ter Neuzen, is wegens het door schuld veroorzakeu van lichamelijk letsel veroordeeld tot 14 dagen hechtenis. 1°. V. D. R., oud 28 j., huisvrouw van A. van E. 2°. R. V., oud 37 j., huisvrouw van S. W., zonder beroep, beiden te Zuiddorpe, zijn wegens diefstal ieder veroordeeld tot 3 dagen gevangeuis- straf. Te Zeist is gearresteerd een Amsterdammer, die in een pension in eerstgenoemde gemeente verblijf hield. Terwijl hij afwezig was, werd brand in zijn-kamers ontdekt en toen men, na de deuren geopend te hebben, het begin van de brand had gebluscht, ontdekte men sterke petroleumlucht. Bij onderzoek bleek dat de gordijnen, stoelen en kussens sterk met petroleum gedrenkt waren welke voorwerpen dan ook in beslag werden genomen. Bovendien werd nog van den vloer een hoeveel heid bluschwater opgenomen, eveneens met petroleum doormengd. Niettegenstaande op den bewoner, die even voor den brand vertrok, zware verdenking rust, en hij direct na zijn terugkeer werd gearresteerd, blijft hij alle schuld ontkennen. Hij vermoedt dat er een vijandig mensch is geweest, die hem deze schade heeft willen berokkenen. Dat kwaadaardigheid in 't spel is, blijkt boven dien daaruit, dat de brand op drie verschillende plaatsen, die geheel van elkander waren gescheiden, heeft gewoed. Te Wezep is Dinsdagmiddag een 74jarige weduwe verdronken. Bij het scheppen van een emmertje water uit de wetering is ze hoogst- waarschijnlijk getroffen door een lichte aanval van beroerte, waaraan ze meer leed, en zoo voorover in de sloot gevallen. Ze was alleen thuis, en werd later door een paar voorbijgangers opgemerkt. Zekere B. v. T. dronk in een cafe te Breda een glas bier hij had echter Diet bemerkt dat daarin een wesp rondzwom. Bij het drinken stak dit diertje hem in de lip, die onrustbarend opzwol. v. T. raadpleegde een dokter, die bloedvergiftiging constateerde. De patient is reeds buiten gevaar. omhelzing, toen zijne dochter hem bezorgd in het gelaat keek. //Slechts wat zwak in den rug. De ouderdom brengt zijne kwalen mee Ik dank u hartelijk, kinderen 1 Jullie ziet er zoo frisch en welgemoed uitMen herleeft wat, wanneer men de jeugd om zich ziet.Hebjelui Klaus al gezien z/Ik zag hem zooeven uit de fabriek komen. Daar is hij Fransje wees naar de deur. Een krachtig gebouwd man met gebruind ge laat, slechts weiuig op zijn broer gelijkeud, met baard en haar van donkerblonde kleur, een ernstigen blik in de grijze oogen, een slappen hoed in de hand houdend en in bruine kleeding. trad binnen. Zijn gelaat helderde slechts weinig op, toen hij de groep zag. Hij feliciteerde zijn vader en kuste hem de hand met koelen eerbied. z/Ik vraag u vergeving, want ik had nog wat in de fabriek te doen," zeide hij met een ernstigen lach. //Ik heb helaas niet eens een ruikerde tuinbaas heeft voor hun beiden alles moeten af- plukken." (Wordt vervolgd). \El/iE\S('HK I M R I IT. Oit blad veraehljnt flaanda;-, Woeaailai;. en Vrljdagnvond. nUgeaeomlerd FeeddaKra, bij de Firma P. J. Vii HWPB te Ter Keaien. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op eene aanschrijving van den hear Commissaris der Koningin in Zeeland, van den 31 Augustus 1901, A no. 2269 3" Afdeeling N. M. Gelast KKilXM BOONE, verlofganger der Nationale Militie dezer gemeente van de lichting 1901, behoorende tot liet 3« regiment veldartillerie, zich op den 26= September 1901 rechtstreeks naar zijn korps te BREDA te begeven en aldaar, voor 4 nur 's namiddags tegenwoordig to zijn, voorzien van zijn voor gezien geteekende verlofpas, teneinde in werkelijken dienst te worden gesteld. En vestigt er zijne aandacht op dat hij, die in gebreke blijft op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, bij zijne latere opkomst, zooveel langer in dienst zal worden gchouden en dat hij, niet aan de oproeping voldoende, als desertenr zal worden behandeld. Ter Neuzen, 6 September 1901. De Burgemeester voomoemd, J. A. P. GEILL. mutt b r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1