A1 g m e a Kieuws- en Ad?ertentiebhd 7 o o r 2eenwscb*7Uanderen. ~GELPLEEN ING. No 4109. Zaterdag 10 Augustus 1901. 41e Jaar gang. OimiligMi Vaasmter. S) !3 3 !L 3 33 !D 3 a Gemengde berichten. Geldleening van 5000, Telegrafische berichten ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen /I,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjje slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NELZEN vragen aanbiedingen voor eene ten behoeve aier gemeente te sluiten in obligation van f 200,luidende aan toonder, die kosteloos zullen worden uitgereikt. De storting moet gesehieden voor 1 October 1901, terwijl de aflossing plaats vindt bij uitloting van een of meer obligation 'sjaars. Gezegelde inschrijvingsbiljetten, naar behooren onderteekend, vermeldende behalve den naam, het beroep en de woonplaats van den inschrijver, het getal obligation waarvoor wordt ingeschreven, benevens tegen welken koers en welke rente, kunnen vdor 1 September 1901 aan den Burge meester worden gezonden. Ter Neuzen, 8 Augustus 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, f8 Secretaris. TER NEUZEN, 9 Augustus 1901. Walsoorden, 8 Aug. Daar 25 dezer de lichtwachter P. Bogaert en echtgenoote alhier hunne gouden bruiloft hopen te vieren, zullen eenige iDgezetenen dezer dagen eene bijeenkomst houden om dezen dag niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Mogen zij slagen om dit feest netjes te kunnen vieren. Middelburg, 9 Augustus. Aan het gebouw van het prov. bestuur alhier werd heden aanbesteed 1°. Het maken van twee sluishoofden en andere kunstwerken en het uitvoeren van grond- F EUILLETON 30) ,/Waardoor werd ge van elkander gescheiden Door hindernissen buiten de liefde Door je gebrek aan vermogen of iets anders Isolde herinnerde zich nu, hoe zij geschrikt was bij't wederzien van haar zuster, toen zij dat ver- waarloosd uiterlijk, die ruwe roode handen had opgemerkt. Een oogenblik streed Davida in haar binnenste. Het lag haar op de lippen om met de grootste bitterheid te zeggen//Toen hij ongelukkig en blind was, bemiude hij mij maar toen hij ge- nezen werd en zien kon, heeft hij mij vergeten." Doch die opwelliDg duurde slechts een enkele mi- nuut. 1 Wij werden door niets gescheiden, want wij waren nooit vereenigd," zeide zij zacht, maar op vasten toon. //Doch spaar mij de rest, Isa Het is smartelijk voor mijroer dat punt dus niet aan Op Davida's gelaat was zoo duidelijk haar smart te lezen dat Isolde ontroerd uitriep //Arm kind, gevoel je de smart nog zoo leven- dig Dan is mijn vermoeden natuurlijk geheel mis. Slechts een uitverkorene kan zulk een diep wortelende liefde opwekken, en die kleine professor gisteren Nu vloog er een lachje over Davida's bleek gelaat. z/Dacht je Meende je? O, dat is kostelijk Die goede docterals hij dat eeus en andere werken, beoosten Sas van Gent. (Raming 990,000.) Laagste inschrijvers waren de heeren A. Medaets en H. Clercq te Schaerbeek en Uccel voor /'968,989. 2°. Het maken en inhangen van een paar ijzeren vloeddeuren voor de Westschutsluis te Ter Neuzen. (Raming f 8000.) Laagste inschrijver de heer G. J. Balkensteijn te Ter Neuzen voor f 7780. 3°. Het maken en inhangen van twee nieuwe binnenvloeddeuren en het uitnemen, herstellen en opbergen van de bestaande binnenvloeddeuren vau de kleine schutsluis van het kanaal door Walcheren te Vlissingen. (RamiDg 7500.) Laagste inschrijver de heer W. Dekker te Vlissingen voor 7195. Een protest-vergfatlering-- Donderdagavond werd in het Schuttershof te Middelburg een openbare protest-vergadering tegen den Zuid-Afrikaanschen oorlog gehouden. De zaal was te 8 ure eivol met een belang- stellend publiek, welks geduld op een zeer zware proef kwam te staan, want eerst ruim half 9 verscheen het gezelschap anti-oorlogsgezinde En- gelschen, waarvan enkelen zouden optreden. De oorzaak werd opgehelderd door den tolk, den heer J. K. van der Veer. Het gezelschap, in't geheel sterk 30 personen, dames zoowel als heeren, dat hedenmorgen na een 14daags reisje, door ons land, waar zij op een 6lal plaatsen spraken, per dagboot naar Engeland dacht terug te keer6n, had le Middelburg logies gezocht maar grooten- deels niet gevonden. Slechts voor enkelen was logies te bekomen. 't Besloot daarom in Vlissingen naar het begeerde te zoeken. Dit nu had ook gedeeltelijk den tijd van de meeting in beslag genomen. Na deze opheldering en een inleidend woord van den voorzitter traden achtereenvolgens een 5tal leden van het gezelschap op. Elke spreker werd door de tolk opgevolgd. De namen der sprekers bleven geheim. Hunne pro-Boer-gezind- heid had hun in Engeland reeds genoeg gekost. Men ontzag zich toch niet de glasruiten van hun huis te verbrijzelen, hen met rotte appelen en andere vuile projectielen te werpen, ja, zelfs enkele hunner waren met den dood bedreigd. Voorzichtigheid was dus bij het namen noemen geboden, te meer nu een dagblad-correspondent te Amsterdam in dieust van //the Daily Express" verslag van hun rondreis bleek te leveren in dit blad, hen 30 landverraders noemende, bezig zijnde wistO neen, docter Ebhardt is niets anders dan een goede bekende, een vriend misschien, maar. z/Nu, ik zei immers dadelijk dat't geen kwaad- heid was Hij is wel een hoofd kleiner dan jij en minslens vijftig jaar oud Maar zijn verheugd lachen en dan je zuchten en schreien dezen nacht ik heb het wel gehoord dat alles bracht mij op het vermoedeD, dat die kleine heer in verband stond met je verdriet." Nadat Isolde een oogenblik gezwegen had, kwam er plotseling een gedachte bij haar op en ver- volgde zij ,/Zeg eens, Davida, hoe ben je toch met dien docter Ebhardt in kennis gekomen Toen hij te Weenen vertoefde, moet ik hem toch ook ge- zien hebben. »Dat was te Berlijn, Isa! Ik heb je dat reeds vroeger verteld, maar je bent het vergeten." Ik herinner mij daar heel zwak iets van," zeide Isolde peinzend//maar vertel het me nog eenS, wil je Ik heb zijn uaam wel meermalen gehoord, ook van anderen, dat weet ik wel maar het wil me niet in het geheugen komen. z/Het was in den laatsten zomer voor papa's dood," begon Davida aarzelend. //De verplegiug van papa kostte veel geld, voor de bloemkweekerij had ik veel uitgaven, onze woning en de planten- kassen, alles was vervallen. Men raadde mij aan, de helft van het huis te verhuren, in Berlijn bewoont niemand een geheel huis alleen. Toen meldde zich dr. Ebhardt aan, die als begeleider van een blinde een rustig verblijf noodig had, een graaf, die moest blijveu, tot hij van de staar geopereerd zou zijn." Om de bevolking van Nederland tegen Engeland op te hitsen. Achtereenvolgens s^mden de verschillende sprekers stil bij den stand van den oorlog, welke den NederlandschSpaansche in duur wel eens zou kunnen evenaren, bij het vrede-werk van Engelsche zijde reeds verricht, van een mis Hobhouse, die tot de hoogste standen behoorende, haren rijkdom verliet, zelf naar Afrika trok, daar de ellende in oogenschouw nam en met hare rijke ervaringen werkzaam was in het belang der Boeren, wat de Ieren, die 83/600 van het Lagerhuis uit- maken voor de Boeren doen, hoe gepoogd wordt van alle zijden om den stem der Ieren te smoren, hoe de eenmaal zoo krachtige liberale partij in Engeland als met lamheid geslagen is, hoe werkzaam het stop the-war-comite te Britstowu (een stad van 300,000 inwoners) is, dat de openbare meening in Engeland zich met den dag wijzigt, hoe ook de jingo-pers kentert, eerst the Daily News, daarna the Echo en eindelijk dat meer en meer hoopvol de toestand begint te worden. De laatste spreker was een predikant. Met gloed sprak hijherhaardelijk werd zijn rede door //hears" en applaus onderbroken. Hij eindigde met den wensch //God save the Republics". De heeren Wibaut en Bimmel, de eerste in het Engelsch, brachten het gezelschap een woord van dank, afscbeid en waardeering. Met het geest- driftig zingen van het Transvaalsche volkslied eindigde de meeting welke goed geslaagd heeten mag. 's Graveuliage, 9 Aug. Blijkens een officieel regeeringstelegram uit Atjeh van heden, heeft de echtgenoote van Toeankoe Mahmoet zich met hare kinderen, waaronder de echtgenoote van den pretendent-Sultan, zich bij het Nederl. bestunr op Atjeh aangemeld. De verblijfplaats van den pretendent-Sultan is ontdekt. Deze is verwond in een gevecht en gevlucht. De 29jarige, te Goes geboren en wonende schoenmaker P. G. de W. is wegens valschheid in geschrift gevangen genomen en overgebracht naar het huis van bewaring te Middelburg. Een Rotterdamsche huisbaas had onlangs zijn tweede verdieping in de Euikstraat verhuurd aan een juffrouw, die veel overlast deed aan de buren, Isolde Veroni richtte zich plotseling op en ver- verbleekte. z/Een graaf Een blinde graaf P" vroeg zij. z/Ja, de blinde was een graaf," antwoordde Davida op gedwongen toon. Zij hield het hoofd in de kussens en bemerkte alzoo niets van de ontroering harer zuster. //Graaf Reichenau vroeg Isolde verder. /-Manfred Reichenau //Manfred Reichenau," herhaalde Isolde toonloos en zij zonk in de kussens terug. //En die graaf Reichenau was die hetdie je over liefde sprak Davida antwoordde niet. z/En heb je hem afgewezen Spreek toch, Davida, ik bezweer je Davida hief het beschreide gelaat naar haar zuster op en vroeg zacht op smartelijken toon z/Waarom kwel je me zoo, Isa?" z/Omdat ik zie, hoe zwaar je lijdten omdat ik niet gelooven kan datManfred Reichenau het hart van een vrouw zoo diep wonden kan z/Heb ik hem dan beschuldigd viel Davida heftig in, terwijl zij bij de smart, die dit gesprek haar veroorzaakte, niet opmerkte hoe Isolde de partij voor de graaf opnam. //Hij kruiste mijn stillen levensweg als een heerlijke meteoor," ver- volgde zij als in een hoorbare alleenspraak, //een oogenblik van schitterend licht, en dan weer diepe duisternis. Een droom, een zoete herinnering, waarop ik mijn leven lang teeren moet Het doukere hoofd verborg zich diep in den schoot van haar zuster. z/Nu weet je alles, Isa! Nu zul je ook niet daar zij niet minder dan 300 duiven op den solder te logeeren had. De huisbaas werd met klachten overstelpt en gelastte de juffrouw te vertrekken als zij niet af- stand deed van haar liefhebberij. Daar zij tot het laatste niet kon besluiten, koelde zij haar woede door de woning danig te beschadigen. De eigenaar maakte er een rechtzaak van en bij ver- stek werd tegen de juffrouw gevorderd een boete van f 30, subs. 20 dagen hechtenis. Elisabeth Roza, echtgenoote van Koek, te Sleeuwijk, die als verdacht van haar man te hebben vergiftigd door arsenik, dat ze op zijn brood had gesmeerd, thans in voorloopige hechtenis zit, heeft bekend, reeds 7 jaar geleden het plan te hebben opgevat om zich van haar echtgenoot te ontdoen. In een wachtkamer vau het Hollandsche station te 's Hage zaten Woensdagavond twee knapen van 13 a 14 jaar genoeglijk te smnllen van broodjes, melk, bier, koffie enz. Zij deden zich zoodanig te goed, dat 't aandacht trok van een pollitiebeambte, die er eindelijk de bekentenis uit kreeg, dat de eene jongen 's morgens van zijn vader te Rotterdam f 60 had gestolen en in gezelschap van zijn vrindje met dat geld naar Scheveningen was gegaan. Den heelen dag hadden zij er goed van geleefd en heel wat geld verteerd. De jongens werden voorloopig naar het com- missariaat gebracht, en zijn gisteren naar hun ouders teruggeleid. Griezelige vondstNabij Farnsum is een laars aangespoeld, waarin een menschenvoet, onge- twijfeld afkomstig van een arbeider, werkzaam geweest bij de baggerwerken in het Oostfriesche gaatje op de Eems. Ongeveer twee weken geleden werd iemand door een tros, waarop stoomkracht werd uitgeoefend, de voet afgeknependit lichaams- deel viei met de laars over boord en zonk. In de laatste twee maanden waren er in het Wilhelminapark te Zeist op 17 verschillende tijdstippen en plaatsen goederen, als tafelkleeden, vloermatten, bloempotten, stoelen, tafels ontvreemd. Na een langdurig onderzoek mocht het de politie eindelijk gelukken eenig spoor te ontdekken. Toen nu Woensdagmorgen door de politie in tegenwoordigheid van den burgemeester bij een bewoner van den Odijkersteeg zekere Van der W. huiszoeking werd gedaan, werd het grootste deel der ontvreemde goederen daar aangetroffen. De politie nam W. in arrest, en een voile wagen- vracht werd naar het politiebureau vervoerd. De weer bij me aandringen om het aanzoek van dezen of genen man aan te nemen. Juist deoogenblik- ken waarin ik onwillens het aantrekkingspunt voor andere mannen ben, zijn voor mij de smarte- lijkste." z/Arme Davida sprak Isolde innig, terwijl zij haar zuster over het glanzende haar streek. //Ik had zoo vurig gehoopt je eenmaa 1 gelukkig te zien. Je bent zoo ouschuldig, zoo rein, en zoo geschikt om, als vrouw van een edelman, geluk en zegen rondom je te verspreidenMaar schrei zoo niet, lieve Davida. Iedere vrouw heeft wel eenmaal gedroomd van een zaligheid en een geluk dat door woorden niet is uit te drukken maar het is ons lot te ontberen en te vergeten. Je zult dat ook wel geduldig leeren dragen z/Ik ben getroost in mijn lot, Isa," zeide Davida terwijl zij haar zuster door haar tranen heen glimlachend aankeek. //Alleen vaudaag was ik zoo treurig gestemd die onverwachtte ontmoe- ting met dr. Ebhardt, de gedachte dat ik den graaf zoo geheel onvoorbereid kon ontmoeten z/Willen wij vertrekken, Davida Vandaag nog Op staanden voet Je behoeft slechts een woord te spreken, en het gebeurt De wereld is groot genoegom mijnentwille zul je niet lijden." ffNeen, neen sprak Davida haastig. ,/De wereld is groot, en het is niet hier, dan moet ik toch op eike andere plaats er op voorbereid zijn hem eenmaal te ontmoeten. Laat ons hier blijven. Bekommer je niet om mij maar ik bid je spreek er niet meer over. En als je nog iets wildet doen voor me, laat me dan nu heengaan. In de vrije natuur met God TUB mKEKSCHE (OI RiVT. ■Sit blad versehtjnt IfnanilKg-, llneiimlng- en Vrijrtagnvontt. nltgezomierit op VeesitdaKen, bij de Firma I". 1. VII MS IIMDB te Ter Keaien. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van zeevarenden dat op 14 of 15 Augustus a. s., en zoo noodig op volgende dagen schietoefeningen zullen worden gehonden van het fort op de Harssens. Vcrdere inlichtingen omtrent bedoelde schietoefeningen kunnen door belanghebbenden worden verkregen ter Secretarie der gemeente op de uren waarop deze is geopend. Ter Nenzen, den 8 Augustus 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1