Algemeea ITieuws* en Advertentieblad o o r 2eeuwsch*7Uaaderea. 4107. Dinsdag 6 Augustus 1901. 41e Jaargang. Engeland en de Z*A. Republiek. !D3 3 !L 3 3 ID 3a ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bq alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADTiBTENTtU: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijf sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. „1< versehijnt nW»en.dag- en VrIJ«lnKnvondt «H«e»on<lerd op Feestdegen, 1.1J de Flrma V. M. vilf UK UWDK te Tee Weazen. Volgens de //Daily Express", die nog steeds voortgaat sensatiebericbten te verspreiden, zou Chamberlain erustig ongesteld en overwerkt zijn. Nn, 't zou geen wonder wezen. Maar bij de behandeling der begrooting van Kolonien in het Lagerhuis een begrooting, die ten slotte met 141 tegen 54 stemmen is aangenomen heeft Chamberlain nog een vrij lange rede gehouden, geenszins getuigende van ontstemde zenuwen. Integendeel, uit het telegram daarover spreekt een zekerheid, die we hartelijk hopen dat be- schaamd zal worden. De Ieren vielen hem voort- durend in de rede en protesteerden telkens, maar dit hinderde weinig. Chamberlain dan zei, dat de oorlog thans een strijd tegen bandieten en misdadigers geworden was. Deze veranderde toestand bracht wijziging mede in de krijgsverrichtingen en in de houding der Engelschen tegenover de nog te velde staaude Boeren. Het oprichten van blokhuizen en het op die wijze vormen van beschermende districten was zoo doeltreffend gebleken, dat de regeering, met de volkomen instemming van Roberts en Kitchener, het mogelijk achtte, een aanzienlijk getal troepen naar huis te zenden, na afloop van den winter- veldtochl. Kitchener zou niet terugkeeren, voordat hij dat zonder nadeel kon doen. Een zeker aantal vijanden kon nog onverzoenlijk blijven zoolang zij wilden, maar de groote meerderheid der bevolking van de twee staten verlangde slechts naar een goede gelegenheid om naar de werken des vredes terug te keeren. Chamberlain zeide verder//Het is onzin, te spreken van vredesluiten, als de Boeren besloten zijn, geen voorwaarden aan te nemen, die wij hun kunnen aanbieden. De vijand wil vechten tot het uiterste; dat is ook de bedoeling der regeering. De regeering maakt onderscheid tusschen de burgers te velde en de opstandelingen in de Kaapkolonie. De periode van misplaatste zachtmoedigheid is ten einde en de aan de Boeren aangeboden voorwaarden worden teruggeuomen, maar als de oorlog gedaan is, zal de natie de regeering steunen bij het aan bieden van edelmoedige voorwaarden. Op dit oogenblik zou het spreken over vredes- voorwaarden, wtlke ook, verkeerd begrepen en als een teeken van zwakheid opgevat worden. In de Kaapkolonie is het een volstrekte rooversoorlog. Ten aanzien van Kritzinger's dreigement van de kaffers, was aan Kitchener last gegeven, Kritzinger te laten weten, dat dergelijke daden als waarmede FEUILLETON Hij hoorde de branding der baren de klokjes der kudden klonken hem aanhoudend in het oor en voor hem zag hij het park met zijn donkere schaduwen. Doch spoedig werd het beeld duide lijker nog weinige schreden tusschen geurende bloemen en heerlijk groen de deur gaat open en daar komt hem een jonge, schoone vrouw te gemoet, met liefdevollen blik en groetIsolde Veroni Was zij het, die daar in den droom voor hem stond Eenmaal had die naam voor hem de belofte van nameloos geluk beduid. Ook nu zag hij haar weder voor zich met dweepachtige vereering gedacht hij haar doch zijn hart bleef koud. Het was slechts de veree ring, die men gevoeit voor een kunstenares van buitengewone begaafdheid. Neen, Isolde Veroni had geen deel aan wat nu zijn hart beroerde. Ook Lady Grace niet, de bruinlokkige Engel- sche, die hier zou komen om met hem tennis te spelen en over de vrouwenbeweging onzer dagen te redetwisten.Het was Davida, de arme, leelijke Davida, die, verweesd en zonder be- scherming als zij was, zich gelukkig moest achten, wanneer een man als die Wolffinger och hij wilde er niet aan denken toorn, afschuw, verontwaardiging overmeesterden hem gedreigd was, en die gezegd werden, reeds bedreven te zijn, tegen alle gewoonten der beschaafde natien indruischten. Alle personen, van zulke handelingen beschuldigd, zouden voor den krijgsraad gebracht, en, schuldig bevonden, met den dood gestraft worden. (Toejuiching). De militaire toestand was hoopvoller dan hij sedert lang geweest was. ledere maand ver- minderden 's vijands strijdkrachten met gemiddeld 2000 man. Indien het toekomstige bestuur van Transvaal gematigd, redelijk en rechtvaardig was, zouden de gronden, waarop de rassenhaat berustte, weggenomen worden. 't Is weer 't oude liedje nu streng, maar als er maar eerst vrede is dan zullen wij wel lief worden. Maar de Boeren hebben geen ooren voor deze toekomstmuziek en wij vreezen, dat het terug- zenden van troepen na de wintercampagne nog wel een beetje aangehouden zal worden. De Engelsche pers is natuurlijk woedend over de dreigementen van Kritzinger tegen de katlers, wier hulp de Engelsche troepen blijkbaar niet goed kunnen missen. Alleen de //Morning Leader" is eerlijk genoeg in te zien, dat de Engelschen geen recht hebben om zich van kafferverkenners te bedienen, hetgeen in strijd is met de stil- zwijgende overeenkomst tusschen beide partijen, om de naturellen buiten deu strijd te liouden. Door het wapenen van Swazies en Zoeloes, om het vee der Boeren te rooven en het blad had nog veel meer staaltjes kunnen aanhalen hebben de Engelschen het overeengekomene geschonden en de weerwraak der Boeren uitgelokt. Nu komt ook de //Monde economique" het zonderlinge plan, om kaperschepen tegen Engeland uit te rusten, bespreken. Het is echter niet waar, zegt het blad, dat men wie die //men" zou wezen voor- nemens zou zijn, Engelsche koopvaarders aan te vallen zonder waarschuwing. Een bepaling in de overeenkomst, die aangegaan zal worden, zegt, dat de handel der onzijdige mogendheden gewaar- schuwd moet worden voor het gevaar, dat de Engelsche schepen zullen loopen, maar de schepen die in de vaart zijn, op het oogenblik dat die waarschuwing verspreid wordt, zullen niet lastig gevallen worden. Het zou voorts onjuist zijn, dat president Kruger reeds geautwoord had, want pas in de volgende week zou hem het voorslel voorgelegd worden. Uit Cradock wordt aan de weer officieel erkende //Daily Mail" geseind Neen, dat zou zij niet, dat behoefde zij niet! Maar... hoe kon hij het verhinderen Wat mocht hij doen om haar te beschermen Hij, die haar van liefde had gesproken zoolang hij haar niet kon ontbereu, maar die haar achteloos ver- liet, toen zich voor hem een nieuw leven opende Neen, hij had het recht verloren om haar als vriend en raadsman te naderen. Ja vroeger was er een tijd, dat hij. maar nu was alles voorbij. door eigen schuld En toch.nu hij zich niet tegen zijne her- inneriugen verzette.nu moest hij onophoudelijk aan haar denken. Hij hoorde haar zachte stem, alsof zij naast hem stond, en duidelijk klonk hem in het oor//Later.als alle moeilijkheden voorbij zijn als ge genezen zijtals ge zelf kunt zien hoeveel scboons u nog wacht, en dan nog aan de arme, leelijke Davida denkt. O, heriuneringGij gelijkt op het schoone avondrood, als de zon des geluks is ondergegaan maar gij zijt ons slechts welkom, wanneer gij hand in hand gaat met uw lieve zuster, de hoop Komt gij alleen, dan brengt gij slechts misnoegen en berouw Hij had haar nooit vergeten, dat werd hem duidelijk in dit nachtelijk uur. Hij had haar gemist, altijd en overal, en hij had haar gezocht zonder te weten, wat hem eigeulijk ontbrak. Elk woord, dat zij gesproken had, elken druk van haar kleine hand alles herinnerde hij zich nog. Hij wandelde weer met haar in den tuin, die verlicht werd door de vriendelijke rnaanhij hoorde de harptonen en daarbij hare stem, die zoo heerlijk welluidend zong De Boeren houden nog een kloof bezet op eecige mijlen afstaads van het dorp. Van morgen (81 Juli) vuurden zij op een kleine patrouille van kolonel Crabbe's afdeeling. De patrouille trok op Cradock terug en onze houwitser beschoot de Boeren die haar vervolgden. De vijandelijke positien zijn zoo gekozen om Cradock heen, dat men zou denken, dat zij een aanval op het dorp in den zin hadden. De sterkte van kolonel Sawyear's verdedigingswerken maakt het echter zeer onwaarschijnlijk. Kolonel Haig komt vaudaag hier om de krijgs verrichtingen in het district te leiden. Het bureau „Paris-Nouvelles" zegt, dat Zondag 7 Juli de wacht te Kaapstad bevel heeft gekregen, zich tot uitrukken gereed te houden. Men zei, dat de Boeren in den omtrek van Ceres waren, ongeveer 60 mijlen van Kaapstad. De //Rappel" heeft een telegram uit Loren<;o- Marquez, waarin gezegd wordt, dat de desertie der Engelsche soldaten verontrustende verhou- dingen aanneemt. Verscheidene ernstige gevechten zouden bij Zuurvlakte geleverd zijn, waarbij de Engelschen totaal werden verslsgen. Deze berichten verdienen echter nog wel be- vestiging. Uit de Engelsche verlieslijst blijkt nog, dat bij Doornspruit op 29 Juli zwaar gewond is luit. Young. Verder kregen de Engelschen bij Border Siding 29 Juli: 1 gewonde, Klein Jagersfontein 28 Juli: 1 gewonde; Standerton 27 Juli: 2 ge- wonden Dordrecht 29 Juli: 2 gewonden. De jongste opgave van de kosten van den oorlog is in het Lagerhuis gedaan door lord Stanley. Hij deelde mee, dat de kosten van 1 April tot 31 Juli van dit jaar 35,750,000 bedroegen, bij benadering, maar daarin waren begrepen groote uitgaven over April, die eigenlijk ten laste van het vorige jaar kwamen. De wekelqksche uit gaven over Juli beliepen ongeveer een en een kwart millioen pond, dat is 15 millioen gulden. Het sommetje, aan Roberts gegeven, lijkt daarbij een kleinigheid. TER NEUZEN, 5 Augustus 1901. Bij Kon. besluit is een pensioen toegekend aan de wed. P. van Santen, directeur van het postkantoor te Breskens, ten bedrage van f 188. Philippine. Onder de candidaten, die met gunstig gevolg hun eindexamen hoogere burger- school te Maastricht hebben afgelegd komt onder Lente was het, gouden tijd Bloemen om mij, wqd en zijd Bij der vooglen vroolijk kweelen Kwam een voorgevoel wij streelen. Of geluk mij wachtte Zijn gemoedsaaudoening werd zoo sterk, dat hij er door ontwaakte De dag was reeds aangebroken, de dag werd ingeluid door het gegons der vliegen en het ge- kwinkeleer der vogels het morgenzonnetje wierp zijn licht reeds op den droomer. Vlug sprong hij het bed uit, wierp de vensters open, en als een dorstige ademde hij de frissche morgenlucht in. Zonder Jozef te roepen kleedde hij zich in eeu licht morgenkostuum, schreef een paar regels aan Dr. Ebhardt, om hem te melden, dat hij hem niet voor het diner terug behoefde te wachten, en wandelde toen naar buiten, de bergen op. Hij moest alleen zijn, om zijne gedachten tot klaarheid te brengen. In de ongestoorde stilte van den morgenstond moest de verwarring zijner droombeelden een einde nemen. Hoe heerlijk stil en rustig was het om hem heen Geen koeltje verbrak de vreedzame rust. De dauw lag nog op bloem en blad, kevers gonsden in het rond en een heirleger van insecten bewoog zich hier in deze wereld, die in het bijzonder de hunne was. De zon die nog niet hoog boven de kim was gerezen, zond hare stralen door de takken der boomen, waar zij schitterende kleurspelingen te zien gaven. Langzaam aan werd de weg steiler hij liep door een smalle kloof, waarin een beekje murmelend voortstroomde. anderen ook voor de heer Cammaert alhier, student aan de hoogere burgerschool te Rolduc. Philippine. De scheepvaartbewegiug op het havenkanaal alhier was gedurende de maand Juli als volgt Aangekomen 552 visschersvaartuigen met een inhoud van 4367 M3., 29 binnenschepen met een inhoud van 1104 M3., totaal 5471 Ms. Vertrokken 546 visschersvaartuigen met een inhoud van 4646 M3., 24 binnenschepen met een inhoud van 843 M3., totaal 5489 Ms. Met koolzaad vertrokken in Juli 6 schepen, samen metende 359 M3. Koewacht. Het vee smokkelen heeft Zaterdag een slachtoffer geeischt. Een 27jarige jongeling uit de gemeente Moerbeke, zekere J. N. is door de Belgische douaneu doodgeschoten. Het geval heeft zich aldus toegedragen. Zaterdagmorgen omstreeks 3 uur verlieten een zestal smokkelaars begeleidende twee koeien onze gemeente en trokken in alle stilte over de grens. Zij waren reeds meer dan 2 uur van de Neder- landsche grens verwijderd, toen zij onder de ge meente Exaerde verrast werden door de komst van twee ambtenaren van de brigade Moerbeke. Daar de smokkelaars weigerden stil te staan, maar in allerijl met koeien en al door de vaart vluchtten, maakten de douanen van hunne vuurwapenen gebruik. Het tweede schot trof J. N. juist toen hij uit het water kwam. Een kogel was door het achterhoofd gedrongen. De ongelukkige was on- middellijk een lijk. Ook een koe krseg een schot in de ribben. De andere smokkelaars wisten te ontkomen, de beide koeien met zich voerende. De verslagene stond bij zijne kameraden goed aangeschreven door zijn edel karakter. Hij maakte o. a. nooit misbruik van sterken drank. Overdag ging hij werken en 's nachts toog hij wel eens mee op het veesmokkelen om zijne ouders beter te kunnen ondersteunen. De beide oudjes waren radeloos bij het vernemen van zijn dood. Zuiddorpe. Aan het internationaal festival, dat bij gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe vaandel door de fanfarenmaatschappij z/Ons Genoegeu" alhier op 18 Augustus a. s. zal gegeven worden, zullen de volgende rnuziek- vereenigingen uit Nederland deelnemenDe z/Vereenigde Werklieden" en //Geduld overwint" te Ter Neuzen, //St. Cecilia", te Stoppeldijk, z/Opwaarts" te St. Jansteen, //Door Eigen Hulp" te Zandberg (Graauw), //Vlijt en Volharding" te Hulst, //Eikels worden boomen" te Westdorpe, De kloof werd wijder, het beekje werd breeder en breeder, hier en daar werden zijn wateren ge- scheiden door rotsblokken, waarop een paar slanke denneboompjesovermoedig wortelshaddengeschoten. De boomen werden hooger, de schaduwen donkerder en de zon, die niet meer door htt geboomte kon dringen, wierp nu haar stralen op de groene weiden in het dal beneden. Luider bruisten de wateren der snelstroomende woudbeek, de toppen der boomen begonnen te ruischen en het don kere bergwoud ontsloot voor hem zijn trotsche poorten. Manfred stapte aanvankelijk flink door; doch allgens ging hij langzamer, al dieper en dieper de rustige eenzaamheid in. De droombeelden van den cacht wilden echter niet wijken. Davida. en aan niemand anders kon hij denken. Hij kampte tegen zijn eigen gedachten. Hij bekende zich zelven, dat hij door eigen schuld dit paradijs verloren had. en toch trilde zijn hart van vreugde bij een gedachte, die hij telkens terug wees, maar die zich ook telkens weder aan hem opdrong. Daar tusschen door werd hij echter gekweld door de herinneringen aan de woorden van Wolf- finger. Alles wat die man gezwetst had, was zoo weinig in overeenstemming met de voorstelling, die hij van Davida in zijn binnenste omdroeg. Davida's voortreifelijk karakter, haar goedhartigheid, haar echt kinderlijke vroomheid dat alles kon die pralende zwetser niet hebben leeren kenuen. De schatten van haar gemoedsleven, haar goedheid des harten waren alleen aan hem bekeud ge- El C0URA5T.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1