A1 g e m e e n Hieuws* en Advertentieblad Zeeuwsch*7Uanderen, 7 0 o r No. 4102. Donderdag 25 Juli 1901. 41e Jaargang. PP3LICATIE. Stoomtramweg HontenlsseSelzaete. Engeland en de Z.-A. Republiek. 03 0 0 3 3 0 3a Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTAfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjje slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsmimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. nit bind veraehljnt TIkhihIWoemdas- en Vrijdagavond, altaezonderd op Feeatdagen, bij de Flrma P. M. VII DR I1SDR te Ter Weazen. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG maken bekend, dat de verschillende stukken in zake de aanvraag om vergunuing tot het leggen van spoorstaven in verschillende wegen ten dienste van den aanleg van een stoomtramweg Honte- nisse—Selzaete, te rekenen van 24 dezer, gedurende yeertien dagen ter inzage van helang- hebbenden zijn gelegd ter gemeente-secretarie. Zaamslag, 23 Juli 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (get.) WORTMAN, Burgemeester. K. DE KRAKER, Wethouder. De meeste Engelsche bladen wijden een woord aan de nagedachtenis vau mevrouw Kruger en betuigen hun deelneming met den bejaarden pre sident, al vreezen ze, dat ook dit verlies hem niet buigzamer zal maken. Alleen de Daily Tel." en de //Morning Post" kunnen zelfs de gewone beleefdheidsplichtplegingen niet over hun hart verkrijgen. Volgens de //Standard" heeft de dood van haar geliefde dochter, mevrouw Smit, in de vorige week, haar uiteiude verhaast. Twee Duitsche doktoren en een Belgisch geneesluer hebben me vrouw Kruger behandeld. Eloff en vele familie- leden waren bij het sterven tegenwoordig. De correspondentie tusschen Reitz en Steyn heeft het denkbeeld, dat de oorlog ten einde loopt, zeer versterkt. De Engelsche regeering heeft zelfs besloten om nog in deze zitting, die ver- moedelijk 17 Augustus gesloten zal worden, voorstellen te doen om een nationale belooning toe te kennen aan lord Roberts. Ook zou een krediet aangevraagd worden voor het burgelijk bestuur en voor andere doeleinden, Transvaal betreffende. Precies dus, alsof de oorlog nog maar een paar weken zal duren. Hierin nu konden de Engelschen zich wel eens ter dege vergissen en de militaire medewerker van de //Daily News" waarschuwt tegen al te rooskleurige opvattingen. Hij gelooft, dat de brief van staatssecretaris Reitz onvolledig weer- gegeven isdat de verliezen der Boeren opge- wogen worden door de werving in de Kaapkolonie, FifiUILLETQjN 28) ,/Ah ja, je bent nog altijd bij dien graaf. Zeg eens, Ebhardt, begiut dien heerendienst je niet zwaar te vallen op den duurJe bebt toch niet noodig altijd in zoo'n afbankelijke positie te blijven, denk ik. Ik ken graaf Reichenau niet persoonlijk, altbans ik herinner me het nietmaar als ik goed ingelicht ben, dan moet het geen ge- makkelijke taak zijn hem ten dienste te staau. Men beschouwt hem als een zonderling, die weinig apreekteen vrek, die zijn medemenschen schuwt." ,/Dan zijn uwe inlichtingen geheel en al be- xijden de waarheid, mijn waarde heer Huber,'' autwoordde doctor Ebhardt met warmte. //Manfred is zoo edel, zoo rein van gemoed, zoo vol toe- wijdiug, dat men moeilijk zijn evenbeeld zal vindeu. Dat hij weinig overeenkomst vertoout met onze salonhelden, strekt hem slechts tot lof. Een zwaarmoedige ernst is hem bijgebleven, dat is zoomaar ge weet toch, dat hij jarenlang blind is geweest Professor Huber knikte toestemmend. z/Toen hij het gebruik der oogen teruggekregen had, werd hij als jongman van vier en twintig jaar beheerscht door gevoelens, die men anders bij een jongmensch van zeventien a achttien jaar aantrefthij was een dweper, een droomer vol idialen hij had zich van de wereld een voorstelling gevormd, die weinig overeenstemde met de vrerke- heid. Natuurlijk bleef de ontnuchtering niet achterwege. Naar zijn zuster, barones Lota mij en het verlies aan ammunitie, over 't geheel ge- i.uioen, opgc .vogen wordt door hetgeeu de Boeroa op de Engelschen buitmaken. En hij voorspelt ten slotte, dat in October het publiek bemerken zal, hoe ougegrond de voorspellingen waren, die bijna overal in Engeland, naar aanleiding van die papieren, zijn uitgesproken. In elk geval heeft 't op 't oogenblik al heel weinig van een onderworpen laud. Natal bijvoor- beeld wordt voortdurend verontrust door Vrij- staatsche Boeren en daarom is last gegeven, alle hoeven in de streek tusschen de Toegela en de Zondagsrivier te ontruimen. Uit den Vrijstaat wordt weer een tegenslag van de Boeren vermeld, weer veroorzaakt door gebrek aan waakzaamheid. Vermoedelijk zijn de kerels te afgemat, wanneer zij een rustplaats hebben gevonden, om nog iets anders te doen dan te slapen, maar daarvan zijn ze weer het slachtoffer ge worden. Majoor Pine Coffin heeft den 19", naar uit Kroonstad gemeld wordt, op 35 KM., ten noordeu van die plaats, met twee regimenten bereden infanterie, de yeomen uit Essex en een afdeeling van de Oxford-shires, in den vroegen ochtend het kommando van Celliers verrast. De Boeren bevonden zich tusschen Malan's kop en Doornkop. Er zijn 14 Boeren krijgsgevangen gemaakt; onder hen is een zoon van generaal Prinsloo. De Engelschen maakteu een aantal paarden en veel geweren en munitie buit. Uit de verlieslijst van het Britsche departement van Oorlog blijkt, dat een detachement Zuid- Afrikaansche politie den 16" Juli te Klaagte bij Petrusburg, 2 dooden, 1 gewonde en 17 ver- misten heeft gekregen. De //Cape Argus" heeft een telegram, meldende, dat Kritzinger eenige dagen geleden, verscheiden belangrijke punten in de Kaapkolonie heeft bezet en zich daar van levensmiddelen en munitie heeft voorzien. Londen, 23 Juli. Kitchener seint uit Pretoria, dat een trein van Kaapstad met 113 manschappen van verschillende regimenten en voorraden in den morgen van 21 dezer ongeveer 12 K. M. be- noorden Beaufort-West door scheepers'commando is aangehouden. De trein werd vermeesterd en verbrand. De Engelsche verliezen bedragen drie gesneuvelden en 18 gewonden. Een volledig onderzoek wordt ingesteld. French bericht, dat Crabbe met 300 man in de bergen bij Cradock bij het aanbreken van den dag op 21 Juli werd aangevallen door Kritzinger. mededeelde, kwam daar nog een dweepachtige genegenheid bij voor een schoone dame, die zijn liefde echter niet beantwoordde. Zijn naaste verwanten plaagden hem met huwelijksplannen. genoeg.al die oorzaken werkten mede om hem op de gedachte te brengen een verre reis te ondernemen.tot zijn bestwil, moet ik zeggen. Hij is teruggekeerd als een geheel ander mensch. Ge kunt niet gelooven, Huber, welk een invloed het reizen op den mensch heeft. De vele indrukken, de tallooze toevalligheden, de verschillende soorten van menschen, met hun onderscheiden gewoonten, meeningen en bezigheden, oefenen een onbeschrijflijken invloed op ons uit. En dan moet men zulk een ontvankelijk gemoed hebben als Manfred! Wanneer ik u aan den graaf heb voorgesteld, zult ge tot de overtuiging kornen, dat ik niet in heerendienst aau hem verbonden ben, maar dat ik gaarne bij hem wil blijven om het genoegen, dat de omgang met zulk een be- minnelijk en verstandig man, een edelman in den volsten zin des woords, mij verschaft." z/Ja,mijn waarde Ebhardt," zei professor Huber peinzend, //het is, helaas een gewoonte, dat men op de praatjes van anderen afgaat. Ik verlang er naar, den graaf te leeren kennen, die in u zoo'n welsprekend verdediger gevonden heeft. Maar wat ik vragen wou waar zijt ge dan geweest Toch niet al dien tijd tusschen de Tigris en den Eufraat i/O neen, nauwelijks een jaar. Doch het spreek- woord zegtAl etende, krijgt men eetlust," en zoo ging het met Manfred. Wij waren pas weer thuis, of hij kreeg lust om een tweede reis te ondernemen, dwars door Azie naar Achter-Indie, en daar zijn wij door geologische studien bijzonder De paarden van Crabbe werden schichtig en .a.-sten door elkaar. Na den geheelen dag ge- vochten te hebben viel hij terug op Mortimer. De Engelsche verliezen zijn gering. In de omgeving van president Kruger heeft de doodstijdig van 's presidents echtgenoote natuur lijk diepen indruk gemaakt. Geheel onverwacht komt- de tijding echter niet, omdat men wist, dat mevrouw Kruger zich vooral den dood van haar dochter, de echtgenoote van Peter Smit, sterk had aangetrokden. Smit was gesneuveldde Engelschen verbraudden de hoeve bij Waterval en brachten mevrouw Smit naar een kamp bij Krugersdorp, waar zij ziek werd en stierf. Sedert is mevrouw Kruger zeer onder den indruk van dit verlies gebleven en dit heeft haar gezondheid benadeeld. Voigens berichten uit Hilversum ontving president Kruger de droeve tijding uit Pretoria met gelatenheid. In het telegram van Eloff aan den president werd meegedeeld, dat de laatste woorden van mevrouw Kruger waren //Zeg uw vader, dat hij zijn vertrouwen moet stellen op deu Heer." De gezondheidstoestand van den president is gelukkig uitstekend, zijn gestel is ouverzwakt, zijn geest blijft veerkrachtig, zijn vertrouwen blijft vast. In Oud-Beierland, dat vanaf Rotterdam per st-mtntram in een uur is te bereiken en per boot in 1^ uur, hebben deze week groote landbouw- feesten plaats, bij gelegenheid van de jaarvergadering der Hollandsche Maalschappij van Landbouw. Het dorp is fraai versierd en er staan zelfs twee eerepoorten, terwijl er een kleine kermis is geor- ganiseerd. Heden werd geopend een tentoonstelling van paarden, vee, pluimgedierte, landbouwwerk- tuigen enz. vanwege de afd. De Hoeksehe Waard en Vrijdag heeft er een groote harddraverij plaats. Van heinde en verre waren gisteren reeds belaug- stellenden naar deze bloeiende landelijke gemeeute gestroomd. TER NEUZEN, 24 Juli 1901. Met ingang van 1 Aug. a. s. is aangesteld tot agent van politie alhier I. Nortier te Elle- woutsdiik. lang opgehouden. Daarna hebben wij op een Engelsch jacht den Stillen Oceaan doorkruist ten behoeve van diepzeeonderzoekiDgen en z/Dat is prachtig Ik benijd u om uw vrijheid van beweging. Maar wat voert u hierheen z/Och, in de eerste plaats zijn wij hier om weer wat aan het klimaat gewoou te worden bij ons in Pommeren is het zeer ruw. En ten tweede heeft de graaf een halve afspraak gemaakt met een Engelsche familie om elkaar hier te ontmoe- ten. Wij denken hier slechts drie weken te blijven dan gaau wij over Weenen, Praag en Dresden naar Leipzig en Berlijn, om met eenige uitgevers te onderbandelen. Manfred heeft met rusteloozen ijver de uitkomst van onze onderzoekingen en nasporingen bijeen gezameld, en nu is hij van plau ze in een boek opeubaar te maken. Het overige deel van den zomer brengen wij dan aan de Pom- mersche kust door, waar wij Manfreds zuster met haar kindereu zullen ontmoeten. Na een kort verblijf te Weenen ondernemen wij daarna een reis naar Spanje." Onder het praten waren de heeren intusschen beneden aangekomen op deu breeden straatweg naar het bronplein, de gewone wandelplaats der badgasten. Professsor Huber, die nog geen logement had besproken, nam nu afscheid oor een uurtje", en doctor Ebhardt wandelde alleen den breeden weg af naar het terras vau het Kurhaus, waar hij den gra.f dacht te vinden. Een wijsje uit een operette neuriend, slenterde hij op zijn gemak over het stille Bronplein. Het namiddagconcert was voorbij en de badgasten waren nog thuis bezig aan hun avondtoilet Daar over- kwam hem iets, zoo onverwachts, zoo verrassend, Voor de vacante betrekking van gemeente- secretaris alhier hebben zich 14 sollicitanten aangemeld. Zaamslag, 28 Juli. De gezondheidstoestand onder de kippen, laat zich in de laatste tijd slecht aanzien. Hier zijn houders van kippen bij wien ruim 90 a, 95 percent dezer dieren zijn ge- storven. De ziekte heeft zoo'n snel veiloop, dat alien dadelijk dood zijn, terwijl enkelen daarbij een tuimeling over den kop maken en dood blijven liggen. Indien deze ziekte zich algemeen moet verspreiden, zullen er van de 8 9000 kippen in deze gemeente een luttel beetje over- blijven. Axel, 23 Juli.. Hedenmorgen nog frisch en gezond overleed plotseling in den voormiddag alhier de oudste iugezetene dezer gemeente Audries Stouthamer. Geboren te Hoek 3 Januari 1811. Philippine, 23 Juli. Gisterenavond omstreeks zeven uren werd onze gemeente in opschudding gebracht door eene vechtpartij tusschen werklieden van het naburige Boekboute en eenige schippers van Philippine, die, ware zij niet tijdig door de tusschenkomst der politie gestuit ernstige gevolgen zoude gehad hebben. Voor den werkploeg van Boekhoute was het zaaddorschen afgeloopen en volgens gewoonte werd deze nu door den werk- gever onthaald. Onder dien ploeg waren een paar vechtersbazen, die nog iets te goed schenen te hebben van eenige schippersknechts, die nu van de gelegenheid gebruik maakten om ook hun slag te slaan. Naar men verneemt moeten ook die rnannen het vuurtje nog hebben opgestookt door de schippers te tergen en dit maakte de zaak niet beter. Reeds jaren bestaat er vijandschap tusschen de jongelingschap van Boekhoute en Philippine. Geen kermis gaat er voorbij of er wordt ge- vochten, waartoe die van Boekhoute, wanneer de drank begint te werken, vaak aanleiding geven. Dat die vijandschap zich gelukkig nog niet verder uitstrekt is wel het bewijs, dat bakkers, slagers, schoenmakers, kleermakers, hoedenmaaksters en naaisters van Boekhoute hier in onze gemeente vele goede kalanten tellen. Koewaclit. Dit jaar is hier veel vlas gezaaid, meer dan op andere jaren. Dit komt, wijl ge durende dezen winter er nog al veel vraag naar gezwingeld vlas geweest is en het aan goede prijzen vau de hand kon gedaan worden. Het vlas is over het algemeen niet tegen ge- «BgR«aa!9Ba!!saaaa9Baai zoo wonderbaar, dat het alle wonderen van het Oosten voor het oogenblik in de schadow stelde. Uit een der groote ouderwetsche logementen die aan eene zijde het Bronplein begrensden, traden twee dames naar buitenbeiden droegen lichte zomerkleeding, beiden waren groot en slauk en zij hadden een voorname houding. Terwijl de eene nog een oogenblik op bet hordes bleef staan en haar handschoenen vastknoopte, ging de andere, die iets kleiner was, langzaam de trap vau het bordres af en kwam recht op doctor Ebhardt toe, die haar met een tamelijk verbluft gezicht stond aan te kijken. Met een blik vol verwondering keek de jonge dame een oogenblik den kleinen man aan toen flikkerde het in haar oog, een glimlach kwam op het gelaat en haar kleurlooze wangen werdeu hoogrood, hetzij van vreugde of van verlegenheid. z/Vergis ik mij niet? Is u doctor Ebhardt De kleine dokter nam beleefd den hoed af! toen glimlachte hij en riep verheugd uit: z/Mejuffrouw Imhoff Is u het werktlijk? Waak ik of droom ik. Och Hemel, zeg mij toch, is het waar Het is waar dokter, antwoordde Davida. //Ik herkende u dadelijk. Ge zijt volstrekt niet ver- anderd alleen schijnt ge wat jongerte zijn geworden. Even frisch en vroolijk als vroeger z/Maar u, juffrouw!" riep de dokter, en daarbij gleed zijn blik in grenzelooze verbazing van den fraai gegarneerden rand van haar japon tot aan het met frissche rozen getooide hoedje, dat bevallig rustte op het smaakvol gekapte haar. (Wordt vervolgd). TEU SEIIZESSCHE (MRAST. H—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1