tit van Li: Nieuwe Zoutemh, Rieten Gordijnen. dlanSesteding. aanbesteden ZOUTEVISCH, dlttentie. Geld, neen Kennis is Macht. Monarch Rijwiel Kasten, Tafels, Stoeien, Spiegels, enz. dltieniie!! jOuster dfasjes. HOOGAARTS een nette Dienstbode. NUTRICIA. Naaimachines,! I Gebr. Kaan te Hoek. m AUAU! M. J. VAN DIXHOORN. - Ter Neuzen. (Bijzonder geschikt voor koolzaad). Ter Neuzen, J. de Smidt-Pothom aanbesteden: nieuwe gesouten Schelvisch, Sinaasappelen, Citroenen enz. Higuw MGubslmagazijn* Ter Neuzen. J. de Smidt-Pothoven. BRU3SELSCHE LOTEN Uitsluitend puik soliede 300 Machines geregeld in voorraad. h Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Houtwol, Zeegras, Vlokken, Beddelijken, enz. Ter Neuzen. J- JI HHIJ IIQEBK ONTVAJSGEN Rotterdam. e v e ii v o o r (1 e e 1 i g a 1 s s m a k e 1 ij k. Opnieuw Onlvangen A. W0LFERT, C. L. 00STDAM, Een ijverig en solied Depothouder Firma J. M. v. HEUSDEN, 5 VEEREN enz., per */s Kg. gelijk. VLISSINGEN. De nieuwe cursus voor Suvnumerair en Klerk der Post- en Telegrafie vangt den 20 Augustus aan. Prospectussen bij den DIRECTEUR. prima kwaliteit. Ter Neuzen. G. DE ZEEUW, Nieuwediepstraat F 44. Het Bestuur van den KOUDEPOLDER zal op Vrijdag, 12 Juli 1901, des namiddags 51/s uur, en niet om 21/.. uur zooals eerst was geannonceerd, in het logement n'% Lands Welvaren" bij J. Drabbe te Hoek, in het openbaar het maken van werken tot zeewering enz. met het onderhoud daarvan tot en met 31 December 1901, aan de waterkeering van ge- noemden polder. Aanwijs Donderdag, 11 Juli 1901, des voor- middags van 10 tot 11 uur, bijeen te komen aan de woning van den dijkbaas. Inschrijvingsbiljetten, op zegel geschreven, kunnen worden ingeleverd tot des voormiddags elf uur van den dag der besteding ten huize van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen en tot op het uur der besteding in bovengenoemd logement, op vrelke plaatsen tevens, evenals in het //Hotel Centraal" te Ter Neuzen bestek en voorwaarden ter inzage liggen. Hoek, 3 Juli 1901. *Het Bestuur voornoemd, J. VAN WIJCK, Dijkgraaf. W. S. J. DIELEMAN, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van het Waterschap w LOVEN EN WILLEMSKERKE zal o'p' Maandag 15 Jttli 1901, des namiddags 5 ure, in /s Lands Welvaren" bij Drabbe te Hoek Het maken van werken tot zee wering, aanleg van steenglooiing en onderhoud der beide uit- wateringssluizen, een en ander tot 30 April 1902. Het bestek ligt ter inzage bij Drabbe te Hoek en bij Keersemaker te Ter Neuzen en is tegen betaling van 0,60 bij den Ontvanger-Griffier verkrijgbaar. Inschrijvingsbiljetten kunnen tot vier uur na- middag van den dag der besteding bij den Ontvanger-Griffier wordeu bszorgd. Aanwijzing zal plaats he'obeu op Vrijdag 12 Juli a. s., des namiddags van 3 tot 41/2 ure, aan den zeedijk bij dijkpaal 7 buitendien geschiedt geene aanwijzing. Hoek, 3 Juli 1901. Het Bestuur voornoemd, A. FRANSE, Dijkgraaf. J. M. DREGMANS, Secretaris. Te bekomen bij de firma's Wed. A. H. DONZE en J. J. DE JAGER te Ter Neuzen, D. J. OGGEL te Axel en G. FAS8AERT te Kloosterzande. Nienwe Hollandsclie I. GERREMAN, Ter Neuzen. Dijkstraat 6. Door aanhoudend onderzoek en vasthouden aan bovenstaand solied beginsel ben ik tot de kennis gekomen dat het alle concurrentie kan doorstaan en met overtuiging kan worden aanbevolen boven elke andere machine. Het MONARCH RIJWIEL is en blijlt de koning der fietsen. Het beste, goedkoopste adres voor dit koninklijk rijwiel is speciaal HijwieTliandel te JToeit. 1V.I3. Daar de prijzen ongelooflijk scherp concurreeren genieten wederverkoopers slechts een klein rabat. Ruime keuze prachtige Aan concurreerende prijzen. F. VAN DER WELLE, Hoek. Wielrijders, beproeft een F. N. Rijwiel en ge znlt verrukt zijn over den lichten, geruisch- loozen loop. Van vermoeidheid in de beenen is geen sprake, zelfs niet bij tegenwind. Er zijn geen rijwielen, die zoo licht loopen als F. N. llijwielen (door bizondere constructie der trapas). Schoone modellen, door en door degelijke, sterke afwerking. Zij overtreffen alles wat tot hiertoe ter markt is gebracht. Bewijs 3 hoogste onderscheidingen. Prijzen zeer billijk. Onovertroffen kwaliteit. In voorraad (ook de beroemde IP. INXvet- tingfloozen) bij Grenulaan, Ter Neuzen. F. N. RIJWIELEN worden slechts A contant verkocht. De Gri-ootste Trekking VAN heeft a. s. Maaudag 15 Juli plaats. Geheele Aandeelen f 2, Halve n 1,—, recht gevende op alle bovenstaande Kapitale Prijzeu welke onmiddellijk door ons worden uitbetaald. Toezending van posiwissel of postzegels aan COSTERS Co., in Effecten Amsterdam. Officieele Trekkingslijst franco en gratis. TE KOOP, goed onderhouden, groot 18 ton, met volledigen inventaris. Te bevragen bij THEODOOR DE BRUIJN, schipper te Ossenisse. Mevrouw VAN PIENBROEK, Westkolkstraat,vraagt tegen 1 Augustus Wordt gezoclit: voor Ter Neuzen en omstreken tot de verkoop der Zuivelartikelen van 99 99 Fabrieken te Windesheim, Brussel en Zoetermeer. De Zuivelartikelen zijn Gesteriliseerde Melk, Koffie en Slagroom. Room-, Kruid-, Dessert- en Komijnekaas. Fosco Melk, Roomboter, enz. Kindermelk, systeem Prof. Dr. Backhaus. Bij voldoenden ijver en geschiktheid levert 't depot een Sink bestaan op. Nadere inlichtingen geeft 't Hoofddepot voor Zeeland Lange Delft I 17, Middelburg. uit de grootste fabrieken der wereld, voorzien van de nieuwste verbeteringen, zoo- wel voor familie- als indus- trieel gebruik, worden tegen zeer billijke prijzen, desver- langd op afbetaling, geleverd, met deugdelijke garantie en kosteloos onderricht. Door het gebruik van de JOPHA verdween de pijn onmiddelijk. Ik ben razend van de pijn. JOPHA stilt onmiddellijk de hevigste kiespijn, onverschillig uit welke oorzaak deze ontstaan is. Prijs per flacon 35 cent. JOPHA TANDPOEDER geeft parelwitte tanden, werkt antiseptisch, tast het glazuur der landen niet aan en wordt door verschillende geneeskundigen als reinigings- en tandversterkend middel aan bevolen. Prijs per doos 10 en 20 cent. Generaal-Agent L. I. AKKER, Van Alkemadeslraat 11 en 44 te Rotterdam. Verkrijgbaar bij de wederverkoopers: Ter Neuzen VAN OVERBEEKELEUNIS, te Axel Wed. L. ROLFFVAN 't HOFF, te Hoek P. DE FOUW, te Zaamslag M. RIEMEN8 Dz., te Othene P. DE RUITER, te Sas van Gent CH. VERHAAK, te Lamswaarde J. VAN DOS- SELAAR, te Zuiddorpe D. VAN DE VELDE, te Hulst FLOR. DE MOOR. M0N0P0L THEE, HoofdprijsFrancs 100,000 1 Prijs van3«00 1 lOOO 2 Prijzen van ..Oil 20 l&O Aantal Prijzen van 110 Onlvangen eene groote party GOEDKOOPE ZAKEEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 4