EenZit-enSlaapkamer Mr. P. Dieleman I Liberale Kiesvereeniging „De Vrijheid." Joor Merlai en Koning" VELDVRUCHTEN ill. VAN DEN HOEK en II. I. E. VAN IJSSELSTEIJN. Verkoop Straatkeien. Mechelen-Ter Neuzen. AANHESTEBING. OPRUIMING Kerk te Sluiskil. Eene partij Huishoudelijke Goederen, als Opsnbarg Ysrfcooping, 975 Straatkeien nabij de Roskam, 6000 id. nabij de Wittebrng, Yervoer GRIND. 300 Ml GRIND, Ter N euzen. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Te huur aangeboden Vereeniging tot Bevordering der belangen van Z.-Vlaanderen. Scherpschutters-Vereeniging Aan de Kiezers voor den Gemeenteraad te Ter Neuzen. M. van den Hoek en H. C. E. van IJsselsteijn, Openbare Verkooping Openbare Verkooping. 4'/2Gemet GERST, 6 Gemeten HAVER, Spoorwegmaatschappij aanbesteden: aan besteed: van de nog voorhanden zijnde opgemaakte J. de Smidt-Pothoven. ZEET1JDINGEN. Van 8 tot en met 9 Juli. a Van 8 tot en met 9 Juli werden langs de Oostsluizen alhier 28 binnenvaartuigen op- en 20 afgeschutdoor de Westsl. 7 op- en 8 afgeschut D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 11 Juli 9.5 9.43 Vrijdag 12 r 10.20 10.57 Zaterdag 13 11.31 Zondag 14 0.2 12.31 Maandag 15 0.58 1.23 Dinsdag 16 1.47 2.10 Woensdag 17 2.32 2.53 Op Zaterdag 13 Juli hopen door Gods goed- heid, onze geliefde ouders CORNELIS DE RUBBER SUZANNA DEIJ, hunne 25jarige echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang mogen gespaard blijven is de wenech van HUNNE DANKBARE KINDEREN. Ter Neuzen (Kerkhoflaan), 10 Juli 1901. Voor de vele blijken van belang- stelling bij het overlijden van mijn echtgenoot ondervonden betuig ik mijnen dank. Wed. JAC. DE ZEEUW—Barker. Ter Neuzen, 10 Juli 1901. Ter Neuzen, 10 Juli 1901. P. DE MEIJER en Echtgenoote. De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijkea dank voor de vele be wijzen van belangstelling bij zijne herbenoeming tot lid van den Gemeenteraad. Ter Neuzen, 8 Juli 1901. P. A. VAN DE VELDE. Ifartelijk dank aan alien die blijken van belangstelling gaven bij mijne lierlciezin™- tot lid van den Gemeen teraad. Hoek, 10 Juli 1901. F. KAAN. Ondergeteekende betuigt zijn wel- geineenden dank voor de vele blijken van belangstelling bij zijne herbenoeming tot lid van den Gemeenteraad. Zaamslag, 10 Juli 1901. JAC. VAN DE REE. Mijn hartelijken dank aan alien die hebben medegewerkt tot mijne benoeming als lid van den gemeenteraad, alsmede voor de vele bewijzen van belangstelling daarbij ondervonden. W. DIELEMAN Pz. Axel, 8 Juli 1901. In plaats van Ds. STELLER zal D. V. a. s. Zondag den heer G. A. VAN DER HOOFT nit ler Neuzen voor de Gemeente optreden des n. m. om 2 uur. DE REGELINGS-COMM1SSIE. met Pension. Adres aan het bureau van dit blad. zal Zaterdag a. s- te Axel te spreken zijn. Algemeene "Vergraclering- op Woensdag 17 Jnli a. s., des avonds te 8 ure, in het Hotel des Pajs-Bas" te Ter Neuzen, ter behandeling van de volgende punten 1°. Rekening en verantwoording penning- meester. 2°. Verkiezing commissaris wegens het over lijden van den heer Walraven en wegens periodieke aftreding. 3°. Rekening en verantwoording ziekenfonds. 4°. Benoeming secretaris-penningmeester van dat fonds wegens overlijden van den heer Walraven. 5°. Voorziening in de vacatures van twee Bestuursleden wegens periodieke af treding. 6°. Algemeene besprekingen. Namens het Bestuur, H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. A. H. DONZE, wnd Secr.-Penningm. TER NEUZEN. Het Bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend, dat vanaf Zondag 14 Juli en voortaan elken Zondag van 111 uur zullen plaats hebben op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce" van den heer J. Michielsen. Aan deze oefeningen kan ook worden deelge- nomen door de leden van de afdeeling Ter Neuzen van den Bond voor Volksweerbaarheid op vertoon van hun diploma. HET BESTUUR VOORNOEMD. Zeer gevoelig voor het blijk van vertrouwen mij door een groot aantal kiezers bij de eerste stemming voor den Gemeenteraad betoond, betuig ik daarvoor bij dezen mijnen welgPUieenden dauk, ook aan alien die hebben medegewerkt om het welslagen mijner candidatuur te bevorderen. Daar thans evenwel mijne candidatuur den zetel van een der aftredende liberale leden in gevaar zou brengen, en het nimmer mijne be- doeling was een hunner te bestrijden, meen ik gevolg te moeten geven aan mijn reeds voor de stemming uitgedrukt voornemen, om mij nu bij de herstemming terug te trekken. Ik verzoek de kiezers dringend, bij de a. s. herstemming op mij geen stemmen nit te brengen daar dit slechts zou leiden tot het vergrooten van de kansen der anti-revolu- tionaire partij om hun candidaat gekozen te zien, doch eenparig te stemmen op de heeren aftredende leden. De wijze waarop deze heeren tot hiertoe hun mandaat vervnlden, is ons een voldoende waarborg dat de behartiging van de belangen onzer gemeente met voile gerustheid aan hen kan worden toe- vertrouwd. Ter Neuzen. P. J. VERSLUIJS. t e HOEK. Door de Notarissen Van der Moer en Dreg- mans, zullen op Donderdag 25 Juli 1901, des namiddags te 1 uur, voor de familie WOL- FERT, in het openbaar worden verkocht, de volgende vruchten te velde, wassende op gronden behoorende tot de bofstede „de Kuol", in den Goesschenpolder 27s hectare ERWTEN, 47s TARWE, 27s HAVER, 7s HAVER en WIKKEN, 2 BEESTENPEEN, 17s PAARDEBOONEN, 1 AARDAPPELEN. Een partijtje R I E Te vergaderen aan den dijk tusschen den Sluis- en den Goesschenpolder. Bij de herstemming voor twee leden van den Raad, op Dinsdag a. s., worden met den meesten aandrang aanbevolen de aftredende leden, de heeren Dringend worden de kiezers uitgenoodigd te voldoen aan het verzoek van den heer P. J. VERSLUIJS, om all eon op deze candidaten te stemmen, daar iedere stem in anderen zin uitgebracht den tegencandidaat ten goede komt. Maakt <dus het bovenste en het onderste hokje op uw stembiljet zwart. Het Bestuur, JAN DE FEIJTER Jacz Voorzitter. N. J. HARTE, Secretaris. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten vereoeke van de Erven van PIETER DEN HAMER en J ANNA SCHEELE te Hoek, op Dinsdag den 16 Juli 1901, des middags 12 ure, verkoopen 4 Heetaren GERST, 17s ROGGE, 27, TARWE, 17s HAVER, 4 ERWTEN, 17s KLAVER (2ie snede) en 1 AARDAPPELEN, alles wassende op de landen bij hen nog in gebruik in den Lovenpolder, gemeente Hoek Daarna op voormelde hofstede Kabinet, Tafels, Kastjes, Stoelen, Kachels, Spiegels, Ledikanten, Pluimen Bedden, Hang- lampen, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch- en Keuken- gerief, enz. enz. De Notaris A. M. van Rijsoort vau Meurs, te Hnlst, zal ten verzoeke van den HoogWel Geboren heer K. J. A. G. Baron COLLOT D'ESCURY te Hontenisse, op VRIJDAG 12 Juli 1901, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen Ongeveer 2 hectaren of ongeveer verdeeld in 4 koopen en Ongeveer 2s/4 hectaren of ruim verdeeld in 4 koopen, wassende in den Vau Lijndenpolder, gemeente Boschkapelle. Te vergaderen bij Vael aan'1 Ruisschende Gat. Nalatige en onbekende Koopers worden niet aangenomen. Belgische Koopers moeten zich voorzien van bewijzen van gegoedheid. Aan den weg van HULST naar KAPELLEBRUG liggen de laatste in lioopen van 1000. Deze Keien, zeer geschikt voor achter- en uitwegen, zijn bij insclirijving uit de hand te koop. Hiertoe worden gesloten inschrijvingsbiljetten voor gedeelten of voor de geheele massa, ingewacht bij het Gemeentebestuur te HULST, voor of op 23 Juli 1901, des voormiddags 11 uur, als wanner de biljetten in het openbaar geopend zullen worden. Op den omslag der biljetten te vermelden i/ Inschrijvittg Straatkeien Inlichtingen worden verschaft ter Gemeente- Secretarie te H u 1 s t. Tec gelegenheid der landbouwtentoonstelliilg te NAMEN, zullen op Zondag 14 Juli a. s. de volgende EXTRA-TREINEN worden inge- richt met doorgaande rijtuigen. Ook is dit eene der schoonste gelegenheden om D i n a u t te bezoeken, welks omstreken de prach- tigste gezichten van Belgie te zien geven. Vertrek HULST 's morgens 5,10 Aankomst NAMEN 8,30 Vertrek NAMEN 's avonds 7,40 Aankomst HULST 11,21 Prijzen der plaatsen heen en terug 2de klas 3,66, 3d* klas 2,27. Plaatskaarten zullen worden afgegeven tot niterlijk Donderdagavond den 11 dezer. Wordt prijsopgaaf gevraagd voor het vervoer van over de grindwegen in den Koudepolder, waarvan ongeveer -35 Ml of zooveel meer of minder als noodig zal blijken te zijn voor het begin der bietencampagnc en het overige djrect na genoemde campagne en met meer dan een kar. Bij slecht weder zal geen vervoer mogen plaats hebben wanneer dit door het Bestuur van ge- noemden polder verboden wordt. Biljetten kunnen worden ingeleverd op Vrijdag, 12 Juli 1901, tot des namiddags 51/, uur, en niet tot 21/3 uur zooals eerst was geannonceerd, in het logement ,/s Lands Welvaren" bij J. Drabbe te Hoek. Het Bestuur van het waterschap LOVEN EN WILLEMSKERKE zal op Maandag 15 Juli 1901, des namiddags 51/. ure, >ij J. Drabbe te Hoek het vervoeren van de op het kanaal en aan „Het Paradijs" liggende GRINT naar verschillende aan te wijzen plaatsen in den polder. Op Zaterdag 13 Juli a. s., des nam. 6 uur, zal in het //Hotel de Commerce", bij den heer «l Mjchielsen, door den bouwkundige L. de Jruijne, namens zijn lastgever, worden Het verbouwen van een Woon- en Winkelhuis aan de Noordstraat gemerkt C no. 70 te Ter Neuzen. Bestek en teekening liggen ter inzage in het bestedingslokaal en zijn tegen betaliDg van 75 cent verkrijgbaar bij den bouwkundige voornoemd, door wien tevens inlichtingen worden verstrekt. Plaatselijke aanwijzing op Vrijdag 12 Juli, des nam. 6 uur. 8-1 B VLAG. NAAM. ML Van en naar Lading. Eng. s. s. idem Eng. 8.8. Noor. s.s. Eng. s.s. Zweed. s.s. Rns. s.s. Eng. s.s. Zweed. bark 1570 Goole 3378 Liverpool Eng. s.s. idem idem Vnnr Ter I'enien Eastham Ibis Van Ter Seaien Eastham 1 1570 Goole Vonr Gent 1 Eros 3174 Frederiksham hout Derwent 2349 Goole Ferro 3591 Fineiden Gen. Todleben 3210 Riga Avocet 3984 Manchester Amazon 1057 jHorneiors Van Gent t Dawdon Deerheund BroomhiU kolen stukg. ledig stukg. kopererts hout stukg. hout ledig phosph. I 3708 Sunderland 1189 Dublin 1590 Warkworth ledig 0 0 0 V 0 EJf Ondergeteekenden betuigen hunnen welgemeenden dank voor de vele bewijzen van belangstelling die zij mochten onder- vinden bij de viering van hun 50jarig huwelijk. Inzonderheid brengen zij hunnen dank aan het bestuur en de werkende leden van het muziek- gezelschap HApollo" voor de betoonde attentie. Oames- en Kinderhoeden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 3