Gemengde berichten. Handelsberichteri. BURGERLIJKE STAND. den heer Baron Van Hardenbroek uitgereikt de onderscbeidingen, door H. M. de Koningin verleend aan de leden van de ambulances in Zuid-Afrika. Tot ridders in de orde van den Nederl. Leeuw zijn benoemd doctoren Lingbeek en Bierens de Haan, tot officier in de Oranje-Nassau-orde Dr. Van Leersum en tot ridders in die ordtf de officier van gezondbeid Jansen, de arts Pameijer en mej. Beynen. Eeremedailles werden uitgereikt aan Jhr. Bowier, korporaal bij de hospitaalsoldaten, benevens vele ziekenverplegers en verpleegsters. Te Vlissingen kreeg jl. Donderdag op de wer: z/De Schelde" de 18jarige J. Klemkerk uit Middel- burg een zwaar stuk ijzer zoodanig op het lichaam, dat hem de borst bijna werd ingedrukt. Na een vreeselijk lijden in het gasthuis, waar- heen hij vervoerd was, is hij gistermorgen be zweken. Het request uit de gemeente Bruinisse, dat aan H. M. de Koningin gezonden is, waarin gratie verzocht wordt voor den arts De K., die door het gerechtshof te 's Gravenhage tot 9 maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens het door schuld veroorzaken van den dood zijner echtgenoote, is door ongeveer 1000 personen geteekend. Als men nu weet dat die gemeente slechts een kleine 3000 zielen telt, blijkt hieruit, dat wel van algemeene instemming met het verzoek mag ge sproken word en. Te Rozendaal is Maandagnamiddag de 19jarige P. de R., bij het zwemmen verdronken Zijn lijk is eenige uren later opgehaald. In den nacht van Zaterdag op Zondag is van een woning aan de Willemstraat een beneden- raam opengeschoven, blijkbaar met geen goede bedoelingen. Toen de bewoner, die in de kamer sliep wakker werd, ontdekte hij drie manspersonen, die toen ijlings de vlucht namen. Te Haaren (N.-Br.) is Maandagavond de groentehandelaar J. v. d. 13. treurig om het leven gekomen. Het paard voor zijn wagen sloeg op hoi. B. viel van de wagen, geraakte er onder, waarbij de wielen over hem heen gingen. Hij bleef op de plaats dood. Men schrijft uit Haarlem In den nacht van Donderdag op Vrijdagiseen brutale inbraak gepleegd op de grens dezer ge^ meente bij den landbouwer Verbrugge. Toen Zaterdag de kinderen van den heer Victor die op het buitenverblijf Zuider Hout vlak bij Verbrugge woont, in het buiten aan het spelen waren, vonden zij een bos sleutels en een stukje gomelastiek. Zij gaven dit aan hun moeder, en deze, aan diefstal denkende, vertelde het aan Verbrugge, die het stukje gomelastiek herkende als van hem afkomstig. Er werd nu verder in het buiten gezocht en werkelijk werd het gestolene gevonden onder een tentje. De hiermede in kennis gestelde politie van Heemstede begon nu de wacht te houden, alleen bij nacht, en zoowaar kwam Zaterdagavond te kwart over elven een schuitje van bet Spaarne, waarin twee personen gezeten waren. De politie liet ze gewoon landen en wilde ze pakken toen zij bij het tentje waren, doch dat gelukte niet, want de dieven, zich ondekt zienden, sprongeu te water. De veldwachters Schotvanger en Bauman gingen ze in het bootje na, doch kouden er slechts 66a krijgen en wel een zekeren J., een berucht perso nage. De andere zwom gekleed en wel over het daar zeer diepe en breede Spaarne en verdween in dc richting van Schalkwijk. Op den aangehoudene werden revolverpatronen gevonden. De revolver had hij te water gegooid. Opmerkelijk is dat de dieven gebruik hadden gemaakt van het bootje van Verbrugge, dat toe- vallig aan de overzijde lag, om over te varen. Riemen waren er niet in en daarom hadden zij een plank al zoodanig gebruikt. J. is naar Haarlem overgebracht. De naam van den anderen is bekend. Een zesjarig jongetje van H., te Uitgeest, had Zondagmiddag de ouvoorzichtigheid achter op een der veeren van een in beweging zijnd rijtuig te klimmen. Het kind geraakte met zijn hoofdje tusschen de spaken, en was bijna onmiddellijk dood. Te Ruinerwold is aangehouden en ter be- schikking van de justitie gesteld een ongehuwde dienstmeid, wonende bij den landbouwer St. te Weerwille, in die gemeente, die bekend heeft het kind, waarvan zij in Februari is bevallen, te hebben begraven, biunenshuis, op de deel bij de banderdeur. Eerst nu werd het door toevallige omstandigheden ontdekt. Te Utrecht zijn bij het delven van een put achter de Twijnstraat, door het verschuiven der aardlaag, vijf werklieden onder den grond begraven geraakt. Vier van hen kwamen met geringe kwetsuren vrijdoch de vijfde, de 33jarige grond- werker Van D., is aan de gevolgen van inwendige kneuzingen in het Diaconessenhuis aldaar over- leden. Twee jongens, 9 en 11 jaar, van den veld- wachter K. uit Leusden, waren Zondag, hoewel het hun verboden was, gaan visschen in de Woudenbergsche beek. Zij zijn beiden in het water geraakt en verdronken. Maandagmorgen is de 15jarige schippers- knechl H. H., op de hoogte van de Kandelaar, onder de gemeente Kethel, van de schuit gevallen in de Schie en voor men eenige pogingen kon aanwenden voor zijn redding was de ongelukkige reeds verdronken. De dokter dier gemeente kon slechts den dood constateeren. Donderdagavond ontdekten eenige personen> die een kolk onder Winterswijk passeerden, aan den weg een velocipede en een volledig stel boven- en onderkleedereu. Aan een ongeluk denkende, waarschuwden zij de politie en werd na eenigen tijd het lijk opgehaald van een stal- houder aldaar, die bij het badeu in de vrij diepe kolk verdronken was. Hier en daar in den omtrek van Eerbeek wendt men dit jaar ter bescherming der vruchten serpentines aan, welk middel aan velen voldoet. Zijn de boomen niet te hoog, zoodat men de ge- kleurde linten er in alle richtingen over heen kan werpen dan worden de vogels er, naar het schijnt, door afgeschrikt. Bij het waterscheppen viel Zaterdagmiddag te Delft een 14jarig meisje in 't water. De werkmau R. sprong gekleed te water en bracht 't meisje behouden aan den wal. Twee lSjarige knapen te Delft kregen gister in de Graswinkelstraat verschil van meening, begonnen te schelden en te vechten. Een van hen vond 't niet ongewenscht zich daarbij van zijn knipmes te bedienen, waarmee hij den ander zoo aan het been verwondde, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Te Hoorn ondervonden drie Engelsche touristen, die met een plezierjacht daar aankwamen, zulk een onhartelijke bejegening van de bevolking, dat ze verplicht waren te vertrekken. Ook te Urk was men hen zoo vijandig gezind dat zij er slechts zeer kort vertoefden. Op aanmoediging van omstanders, met wien hij over hard loopen had staan praten, het- geen hij zeide zeer goed te kennen, in ieder geval beter dan een hunner, liep Dinsdagmiddag te Rotterdam een min of nieer voor onnoozel ge- houden 25jarig veedrijver uit de Schoorsteen- vegersgang in den Ojipert, tot drie malen toe de Veemarkt in het rond. Bij het einde van de derde ronde viel hij plotseling dood neder volgens verklaring van een ter hulp geroepen geneesheer tengevolge van hartverlamming. Zondagmorgen vond men te Nieuwenhoorn een paard van den vrachtrijder W. Stolk met een gebroken voorpoot in de weide liggen. Het been was boven de knie afgebroken. De oorzaak hiervan is onbekend, doch daar het dier geheel alleen in de weide liep, sluit dit de veronder- stelling uit, dat het paard dit ongeluk is toe- gebracht. door een klap van een ander paard. De plaats waar en de wijze waarop de poot ge broken is, kan ook moeilijk doen gelooven, dat het ongeluk een gevolg is van struikelen. Veel- eer wordt er het vermoeden door gewettigd, dat men hier aan kwaadwilligheid heeft te denken. Het paard is direct naar de paardenslachteiij te Schiedam vervoerd. Te Sappemeer was een 15jarig knechtje bezig bij de schaafmachine toen door het niet in acht nemen van de voorgeschreven maatregelen, met kracht een zwaar stuk hout terugschoot, den jougen tegen de borst. De knaap is aan de gevolgen overleden. Op de chirurgische afdeeling van professor Hochrenegg te Weenen is de boekhouder van een bierbrouwerij en moutfabriek vier maanden onder behandeling geweest voor de zeldzame en zeer gevreesde ziekte van een soort van schimmel- plant (aktinomykose.) De patient was door het doorbijten van een gerstkorrel in levensgevaar ge komen. Hij werd door een geneeskundigen her- haadelijk gewaarschuwd, geen graankorrels, aren enz. in den mond te nemen, daar aan droge granen vaak de aktinomices-zwam kleeft, die in de slijmhuid in den mond of door holle tanden in het lichaam komt en vergiftiging veroorzaakt. De patient moest 20 maal geopereerd worden en daarbij waren 5 groote operaties onder narkose noodig. Eerst na een zware ziekte van 7 maanden was de patient hersteld. Het doorbijten van gerstkorrels deed hij niet voor zijn plezier, maar voor zijn beroep, om het jehalte aan meel te constateeren. Volgens den arts zou de vergiftiging ontstaan zijn door een holle kies of door een zweertje in den mond. Sinds vele jaren was zoo'n geval niet voorgekomen. In het Fransche gehucht Chamby, bij Privas. leeft een 27jarige vrouw in een vlaag van krank- zinnigheid haar 3 kiuderen, waarvan het oudste 3 jaar was, met bijlslagen gedood. Daarna bracht zij zichzelf drie slagen met een hamer op het ioofd en een messteek in den hals toe. Haar toestand is zorgelijk. De vrouw van een visscher te Maisons Alfort, dicht bij Parijs, stuurde dezer dagen haar negenjarig dochtertje naar een restaurant in de labijheid om visch te brengen. Het meisje deed haar boodschap en keerde naar luis terug. Toen zij lang uitbleef, ging men laar zoeken en vond haar lijk in een boschje langs den weg. Zij was met een zijden halsdoek geworgd en alles bewees, dat zij, na hevigen tegenstand geboden te hebben, op ergelijke wijze beleedigd was. Toen de politie verscheen, was de halsdoek verdwenen j de dader kon dus niet ver zijn. Een man is gearresteerd, verdacht den afgrijselijken moord te hebben gepleegd. Een Fransch krijgsgevangene op Sint-Helena, welks gouverneur onlangs zulk een rooskleurig officieel rapport inzond, heeft aan /Petit Journal" een brief geschreven, waarin hij klaagt over de ellende, welke de krijgsgevangenen op dat eiland hebben te verduren, waar zij aan alles gebrek hebben. Een ander Fransch gevangene doet een beroep op de hulpvaardigheid zijner landgenooten, om hem en zijn medegevangenen linnengoed en andere onmisbare zaken te bezorgen. Eenige Fransche officieren, die met het schip z/Mytho" uit China zijn teruggekeerd, hebben onderweg Ceylon aangedaan en daar het kamp der knjgsgevangen Boeren bezocht, en wat zij daarvan verhalen stemt ook volstrekt niet overeeu met de Britsche berichten omtrent de goede verzorging en de tevredenheid dier krijgsgevangenen. De tenten zijn er vrij goed, maar het voedsel is er ellendig. Voor den afvoer van water is niet gezorgd en de gevangenen moeten er leven in een poel van vuile klei. Zij begroetten de Franschen zeer hartelijk en verzochten hun, algemeen bekend te maken, hoe slecht zij 't hadden en te vragen of Frankrijk niets voor hen kon doen. Zaterdagochtend is te Namen een op de Place Leopold staand circus geheel door 't vuur vernield. De brand ontstond in de stallen, waar hij voedsel vond in hooi en stroo, zoodat de met zeildoek overspannen tent weldra een vuurzee leek. Spoedig deelden de vlammen zich ook mede aan een draaimolen, in de nabijheid. Ook het gasthuis voor ooglijders, een vijftig meter van den brand gelegen, werd aangestast, doch bekwam niet veel schade. De hitte was zoo geweldig, dat de boomen op het plein in brand geraakten. Van de 36 paarden konden er 33 gered worden, de overige kwamen in de vlammen om. De Circus en de draaimolen zijn geheel afgebrand. Niets was verzekerd de artisten, die nauwelijks den tijd hadden zich in nachtgewaad te redden, hebben al hun costuums verloreu. Een gymnastentroep alleen verloor voor 30,000 francs aan costuums enz. Uit Engelberg (Zwitserland) wordt gemeld, dat de onverschrokken gemsjager Wilh. Amrhein in de vorige week het nest van een steeuarend heeft uitgehaald. Het nest bevond zich aan een 210 meters hoogen rotswand, die bovendien nog 5 a 6 meters voorover helt, zoodat de man heeL wat te schommelen had, om het nest te bereiken. Maar zenuwacbtig is Amrhein niet, want toen hij de twee arendsjongen, die in het nest waren, in zijn knapzak had, liet hij een helderen jodler weerklinken. Er zijn van het duizelingwekkende waagstuk zeer goed geslaagde kiekjes gemaakt. Een moorddrama, door een echten moorde- naar geschreven, zal eerstdaags te Sofia worden opgevoerd. Het drama //Athanas" is in de gevangenis ge schreven door kapitein Boitscheff, die opgehangen werd wegens moord op Anna Simon en die in dit stuk uitvoerig moet hebben aangetoond, hoe hij tot de misdaad is gekomen. Een bende moordenaars, die hun bedrijf opvatten als een soort sport, maakt in den laatsten tijd het Parijsche Bois de Vincennes onveilig. Het zesde slachtoffer, dat zij in een week maakten ligt thans in een der hospitalen op sterven. Deze man 26 jaar oud, die Zaterdagavond van zijn werk naar huis wandelde, werd door een tenger persoon aangesproken en eerst om een lucifer en toen om geld gevraagd. Toen de man noch het een noch het ander geven wilde, riep de vreemde z/dan zal ik je een paar steken in het hart geven." En op hetzelfde oogenblik kwam een andere man uit de struiken te voorschijn, en greep de armen van het slachoffer beet. Daarop stiet de eerste ellendeling den hulpelooze tot tweemaal toe een lang mes in de borst. Toen hij weer bij kwam, kon de ongelukkige zich nog naar een apotheker in de buurt voortslepen, waar men hem bijstand verleende. Hij vermiste nietsblijkbaar dooden deze misdadigers, waarvan de politie geen spoor kan vinden, voor hun genoegen. Eene vrouwelijke concierge te Parijs zag de vorige week twee jonge mannen van verdacht uiterlijk naar boven sluipen. Zij ging hen stil achterna en zag hen met valsche sleutels een kamer openen. Daar de mannelijke bewoners alien werklieden uit waren, sloot zij de huis- deur en riep in allerijl de vrouwen bijeen, die nu met tangen, pooken en bezems gewapend, de kerels opwachten, en op dezen, toen zij beladen met gestolen pakken naar beneden kwamen, aan- vielen. Intuschen was de politie gehaald en konden de roovers worden ingerekend. Een nieuw luchtschip. Zekere heer Roze heeft thans een luchtschip laten vervaardigen, dat naar zijn meening aan de eischen voor be- stuurbaarheid voldoet. Met dit vaartuig wil hij mededingen naar den prijs 50,000) door de Parijsche Aeroclub uitgeloofd. Hij moet daarvoor te Suresnes bij Parijs opstijgen, rond den Eifeltoren gaan en binnen het half uur op de plaats van opstijging weer neerdalen. De machine is van zeer groote afmeting. Aan een raam van alminimum zijn twee lange sigaarvormige, zijden ballons bevestigd, waar tus schen in een kogel hangt. Verder is een petrolenm- motor van 20 paardenkracht aan het raam ver- bonden, die twee groote schroeven in beweging brengt, die om loodrechte assen draaien. Roze hoopt nu door de drijfkracht'van deze schroeven de bestuurbaarheid van het vaartuig te verwezenlijken en deukt een snelheid tc kunnen bereiken van 50 K.M. in het uur. Rechter Lynch, die, naar het scheen, voor goed uit Californie verbannen was, heeft onver- wachts opnieuw zijn opwachting gemaakt zoo schrijft de heer Van Outeren van daar in de z/Arnh. Ct. ditmaal in een eenzaam gehucht, in het graafschap Modoc, Lookout geheeten, waar vijf personen zonder eenigen vorm van proces aan de leuning eener over de Pittrivier gespanuen brug opgeknoopt zijn. Sedert geruimen tijd werden in de buurt van Lookout diefstallen gepleegd van tuigen, land- bouwgereedschappen enz., hier ,/petty thievery"" geheeten. Teneinde daaraan een eind te zien gemaakt, werden zekere Galvin Hall, diens drie zoons, benevens een ander individu, Dan Yantis geheeten, gearresteerd en in afwachting van de rechtsvervolging, die tegen hen ingesteld zou worden, onder de hoede gesteld van den vrederechter, tevens eigenaar van het voornaamste hotel in die plaats, den constabeleen een derdengerechtsdienaar. Tegen 1 uur in den ochtend van den 30n Mei werd de voordeur van het hotel onverwachts ingetrapt en stormden een 40tal gewapende lieden, waarvan het gezicht met zakkengoed bedekt was, binnen, met bevel de dieven verder aan hun zorg over te leveren. Het drietal gerechtsdienaars ver- mocht niets tegen deze bende en in minder tijd. dan men zich kan voorstellen waren de gevangenen weggovoerd naar de hiervoren vermeldde brug, waar het vijftal aan nieuwe touwen opgeknoopt werd. Calvin Hall was 74 jaar oud en de jongste zijner drie zonen, alien door een Indiaansche vrouw het leven geschonken, had nog slechts den leeftijd van 16 jaar bereikt. De gouverneur van Californie loofde oogen- blikkelijk een belooning van 12,000 uit voor de vervolging en veroordeeliug der hoofdschuldigen aan dat lynchgericht, die door de redactie der ^Examiner" nog met f 2500 verhoogd is; maar niettegenstaaude het ter plaatse waar de lynching geschiedde een publiek geheim is, wie de aan- voerders zijn, zal de arm van het gerecht ze nimmer bereiken, daar niemand den moed beeft, ze aan te geven, vermits dan ook het leven des aanbrengers zonder twijfel gevaar loopt. En toch is men algemeen in de buurt in de hoogste mate verontwaardigd over deze onnoodige, bloedige daad, daar de aard van het misdrijf de doodstraf niet rechtvaardigde. Beter ware het geweest, de dieven, zooals men elders in dergelijke gevallen meestal doet, van hun kleeren te ontdoen, ze zooals men het hier noemt te //Strippen", ze daarna van top tot teen met een dikke laag teer te besmeren en ze ten- slotte in kippenveeren of dons te rollen. Heeft de geheele kunstbewerking plaats gehad, dan wordt den betrokken persoon aangezegd, nooit meer in die street te verschijnen, en teD slotte jaagt de bevolking, al joelende en schreeuwende, den aldus toegetakelde de gemeente uit, waarna hij in zijn zonderlinge plunje maar zien awset waar hij een geschikte plaats vindt om zich van zijn pluimage te ontdoen. Hulst, 8 Juli. IIOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,70 a 47,72* Engelsch per 12,— 12,10 Middenprjjs per 100 kilo; Tarwe 8,— Rogge 6 75 Wintergerat Zomergerst Haver /7,25 Erwten f Paardenboonen f 7,75 Duivenboonen f Witteboonen f Bruineboonen Boekweit f Lijnzaad fAardappels f Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo /I 10- Eieren per 26 stnks /0,80. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld 42 stuks hoorn- vee, 57 varkens. Verkocht: 23 stuks hoornvee, 31 varkens. Hnek. Huwelijks-aangiften. 20 Juni. Marinus Servaas van Hoeve, oud 22 j., jm. en Janna Cornelia de Jonge, oud 22 j., jd. 21 Juni. Willem Jacobus van lloorn, oud 26 j., jm. en Maria Catharina de Fouw, oud 24 j., jd. 27 Juni. Jan Rinkhond, ond 23 j., jm. en Maria Jansen, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Juni. Salomon de Putter, oud 22 j., jm. en Tanneke Ester Rouw, oud 24 j., jd. Jacobus Jacob Buijze, oud 25 j., jm. en Adriana van Wiick oud 26 j., jd. Geboorten, 5 Juni. Jan, z. van Jan Dirk Klaassen en van Maria de Meester. 6 Juni. Anna, d. van Willem Koole en van Adriana den Hamer 15 Juni. Maria Elizabeth, d. van Jan Robijn en van Gazina Anna van Doeselaar. 17 Juni. Adriaan Jan, z. van Guljaam Dees en van Janna Geertruijda de Kraker. 21 Juni. Leuntje, d. van Cornelia Sol en van Maatje Klaassen. Cornelis, z. van Comelis Vermeulen en van Geertruij de Bree. Adriana Cornelia, d. van Jacobus Bedet en van Adriana Bnijze. 26 Juni. Johannes Cornelis, z. van Abraham de Ridder en van Maria de Zeeuw. 30 Jnni. Dina, d. van Jan Tollenaar en van Cornelia de Koeijer. Overlijden. 17 Jnni. Reinier Rouw, oud 65 j., weduwn. van Jacoba Maria Martha Lagra.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 2