Algemeon Hieuws* ea Advertentiebhd V 0 o r Zoeuwsch-Vlaanderen. 4096. Donderdag 11 Juli 1901. England en de Z.-A. RepubM. 021 3 IL 2 33 3) 3a 41e Jaargang. Telegrafische berichten. A.BONNEMENT: p„ drie m-nden binn.n Te, Neu.en 1,-. Fr.no. per po.t: Too, v a i ml f 1 10 Voor Belgie f 1,40. Voor Amenka f 1,82^. Men" abonneertzicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADV EBTENTllN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf yan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs alechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Er zal wel nooit een geschiedenis van den oorlog geschreven worden, die en de jingos en de pro-Boers voldoet, maar misschien dat ver- schillen van opvatting als nu weer de „Daih Mail" vermeldt eens in 't reine gebracht zullen worden. Ondanks de tegenspraak van Kitchener zelf, houdt de correspondent van het aangehaalde blad te Krugersdorp vol, dat de Boeren in den slag bij Vlakfontein twee Engelsche kanonmers hebben doodgeschoten omdat dezen niet op bun landgenooten wilden schieten en voorts, dat de Boeren gewonden hebben afgemaakt. Wij voor ons kunneu niet gelooven, dat de Boeren zich aan zulk een barbaarschheid hebben schuldig gemaakt. Maar de schrijver beweert het te hebben van een officier, die echter met genoemd wordt. Voor de /Daily Mail" is het geval een heer- liike aanleiding om deu verflauwden oorlogsgeest weer eens aan te wakkeren en op harde maat- regelen aan te dringen. De regeenng doet nog veel te humaan, volgens dat blad, en wanneer werkelijk het doel van den oorlog is, geheele uit- roeiing van het Afrikaansche ras, dan zal zeker de regeering tot nog krasser maatregelen haar toevlucht moeten nemen. Intusschen kan het ijselijke verhaal ook dienst doen om de aandacht af te leiden van een verhaal van De la Rey. Deze had in Juni een lOOOtal Engelschen om- singeld en zond twee parlementairen. Deze werden echter doodgeschoten omdat de Engelsche aan- voerder hen voor opstandelingen aanzag. De la Rey beklaagde zich hierover bij Kitchener, die den schuldigen officier voor den krijgsraad daagde. De uitslag van het geding is onbekend. De streek tusscben Graskop en de Randbergen is door generaal Bullock's kolonne geheel afge- loopen. Er werd nagenoeg geen tegenstaud ge- boden. Mijlen ver ten oosten en ten westen van den Elaudsberg is geen grasspnetje meer 1e zien. Het kommando van Van Reenen in de Zmur- bergen is Zaterdag door de Engelschen aange- valleu en naar het noordwesten gedreven. Het door de Engelschen ingestelde gemeente- bestuur te Johannesburg in nu in voile werking. Het bestaat uit een iaad, door de peering benoemd en voorgezeten door majoor O Meara van de Roval Engeneers. De raad houdt zich nu bezig met den wateraanvoer, waarvoor reeds F EUILIjETON 17) Irene had een poosje te voren terloops gezegd, dat zij zou komen, Elsa. Isolde, en al zijn gedachten waren nu gericht op het oogenbhk van haar verschijnen. Het eene rijtuig achter het andere kwam in de breede straat aanrijden nu en dan kwamen er ook nog een enkel de inrijpoort van het paleis Lota binnen, welke poort verlicht werd door twee gaslan- taarns,'elk vastgehouden door een bronzen leeuw. De jonge dame9 hielden op met haar spel. Zonder den graaf te bemerken, zweefden zij fluiste- rend de zaal uit. De tijd verliep, de eene minuut na de andere verstreek reeds begon graaf Manfred tebedeuken dat hij niet langer uit het gezelschap verwijderd kon blijven daar begon plotseling zijn hart op vreemde manier te kloppen een fijne, heerlijke geur kwam hem tegemoeteen geruisch van japonnen daar hoorde hij Irene's heldere stem „Ge ziet, dat ik gelijk had: hier is de vluchte- ling verscholen. Ik stel u hier mijn eenigen broeder voor, genaamd Manfred de Droomer" sedert gisteren uw vurige vereerder. Hij heeft ons gestraft door ons den geheelen avond te verwaar- loozen. Ik geef hem over in uw schoone handen. Misschien gelukt het u den droomer een beetje tot de werkelijkheid terug te brengen." Manfreds oogen schitterden. Met onbeschrijfelijke teederheid rustte zijn blik op het gelaat der verscheidene concurreerende concessies zijn aange- "voor den Rand is dit eerT belangrijke kwestie en men hoopt die eens voor al op te lossen. Voorts worden plannen gemaakt voor een gemeen- telijke centrale van electriciteit voor de tram. De zittingen van den raad zijn openbaar. De exploitatie van de mijnen, zooals die nu plaats heeft, is nog maar voorloopig. Op dividenten behoeft men nog niet te rekenen. De //Investors Review" heeft uitgerekend, welke verliezen Engeland heeft geleden sinds het uitbreken van den oorlog door de daling in waarde van de publieke fondsen en de handelsaandeelen. Die verliezen worden gerekend op 1 '2 milliard en het blad voorspelt op grond daarvan een financieele crisis. Uit Sydney wordt gemeld, dat de soldaten, die nit Zuid-Afrika terug zijn gekeerd, hun soldij niet hebben kunnen krijgen. Zij willen nu gaau procedeeren met de regeering van Nieuw-Zuid- Wales, maar deze verwijst de klagers naar de imperiale regeering. TER NEUZEN, 10 Juli 1901. Gedurende het afgeloopen jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aaiigekomen om aldaar te lossen of te laden. Januari Februari Maart April Mei Juni 35 32 39 39 41 44 15 s., 5 ij., 3 m., 3 h., 2 k., 1 pa., 6 1. 16 s., 4 ij., 3 m., 2 k., 1 h., 1 pa., 5 1. 14 s., 7 ij., 5 k., 2 m., 2 h., 1 pa., 8 1. 16 s., 5 ij., 4 h., 4 k., 1 pa., 9 1. 16 s., 8 h., 3 ij., 3 k., 1 pa., 10 1. 17 s, 9 h., 5 ij., 3 k., 2 pa., 8 1. 77723 68909 71112 74637 75099 97625 230 465105 Uitgevaren zijn in Januari 34, in lebruari 28, in Maart 25, in April 31, in Mei 35 en in Juni 35, totaal 188 zeeschepen. Over de zes eerste maanden van het vorig jaar warden alhier met bestemming voor de loskade aan het spoor opgeschut 290 schepen, met een bruto-inhoud van 512,539 M'. en voeren van hier uit 250 schepen. Met bestemming voor Gent werden alhier in de eerste helft dezes jaars opgeschut 483 schepen, met een bruto-inhoud van 1,189,177 M3. en voeren van daar uit 529 schepen. Over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar kwamen binnen 452 schepen, met een bruto-inhoud van 1,113,151 M8. en vertrokken 493 schepen. In de eerste helft van 1901 werden voorts 2252 binnenvaartuigen op- en 2197 afgeschut. Over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar resp. 2064 en 1893. Na gehouden overgangsexamen aan de Rijks htogere burgerschool te Middelburg zijn aan die inrichting o. a. bevorderd de leerliugen L. van Dixhoorn van Axel en J. A. van den Broecke van Aardenburg, beiden van de le naar de 2e klasse, en de leerling H. H. Ehrenburg van Breskens van de 3e naar de 4e klasse. Bij den herbergier A. V., op de kleine Markt te Sas van Gent, is het in den nacht van Zondag op Maandag aan een drietal personen gelukt in te breken. De bewoner bespeurde hen waarop de inbrekers de vlucht namen, door den bewoner in nachtge- waad achtervolgd. Het was hem evenwel onmogelijk hen te achterhalen. Een bedrag van circa 1200 is ontvreemd. Volgens mededeeling van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zal in verbaud met herstellingswerken aan de groote schutsluis van het kanaal van Zuid-Beveland te Hausweert, te beginnen met 15 Juli a. s. tot nadere aan- kondigiug, door die sluis in den regel niet met de vloeddeuren, maar uitsluitend met de ebdeuren worden geschuttevens wordt tot nadere aan- kondiging de grootste geoorloofde breedte der vaartuigen, bepaald op 15,75 M., voor genoemde sluis tijdelijk beperkt tot 13 M. Zaamslag, 9 Juli. Op 1 Sept. a. s. hoopt Ds. G. van Dis, in de Ned. Herv. kerk alhier, zijn intree-rede te houden. Overslag. Maandag 1.1. was ons dorpje in feestgewaad. De heer D. Mattele vierde zijn zilveren jubileum als burgemeester dezer gemeente. Alle ingezetenen gaven ondubbelzinnige blijken van belangstelling. De Raad bood den jubilaris een prachtig geschenk aan, en ook de schoolkinderen, die ter zijner eere een paar liederen zongen, kwamen niet met ledige handen. De jeugd werd gul onthaald, en liet zich, als altijd, de aangeboden versnaperingen goed smaken. Aan het dine namen veel familieleden en verdere genoodigden deel, en menige toost werd uitge- bracht op den held van het feest, en ook H. M. de Koningin werd niet vergeten. Het glanspunt van het feest was de soiree misicale, gegeven door onze fanfaren, in den tuin des burgemeesters. De prachtig versierde turn bood een tooverachtigen aanblik aan, en voor de saamgestroomde feestelijk gestemde menigte, nam deze soiree, begunstigd door het heerlijkste zomer- weder, nog te spoedig een eind. In een woord, 't is een heerlijk feest geweest, waarvan de herinnering een band te meer zal vormen tusschen de ingezetenen van Overslag en hunnen burgemeester. Een compliment komt den leden van Concordia j toe, die uitstekend speelden. Hoewel dit faufaren- corps nog geen anderhalf jaar bestaat, mochten alle nummers, die gespeeld werden, door ieder gehoord worden. Nog een compliment aan den heer Janssen, die door het aanbrengen van versieringen zooveel tot den luister van dit feest heeft bijgedragen. Borsele, 8 Juli. Bij de verkiezing op heden voor twee leden van den gemeenteraad hadden van de 139 kiezers 121 zich van hun burgerplicht gekweten. Twee biljetten waren bianco ingeleverd. Op de aftredende leden de heeren D. Wisse en G. Minderhoud hadden zich respectievelijk 76 en 46 slemmeu vereenigd, zoodat de eerste wel en de tweede niet herkozen is. De candidaten der Kiesvereeniging ,/Gemeentebelang" de heeren C. van de Velde en C. Kortenbout bekwamen 57 en 54 stemmen, zoodat beide laatstgenoemden in herstemming komen. 'S Gravenhage, 10 Juli. Dr. Kuyper, heden alhier vertoevende, had een onderhoud met Mr. ^E. baron Mackay. Laatstgenoemde is door de Koningin naar het Loo ontboden en hedenmiddag daarheen vertrokken. In eene buitengewone vergadering van het hoofdcomite van het Roode Kruis werden door kunstenares, die hem met een betooverenden glimlach de hand drukte. De indruk, die haar schoonheid thans op hem maakte, was bijna nog grooter dan gisteren, toen zij op het tooneel stond. Zij was groot en slank als de jachtgodin Diana De lichtblonde vlecht, die als een kroon op haar hoofd was vastgestoken, vormde een eigenaardige tegenstelling met haar doukere wenkbrauwen. Wangen en kin hadden de bevallige ronding, die men bij kinderen kan opmerkenhet parel- witte voorhoofd droeg den stempel van opgewekt zieleleven. Haar houding en gang, de rustige blik van haar donkere oogen getuigden van zelf- bewustheid. Isolde Veroni was gewoon bewondering te oog- sten, waar zij verscheen de uitdrukking, die zij in de blauwe oogen van dezen jongeling las, scheen haar evenwel toch eenigszins in verwarring te brengen. Een licht rood kleurde haar wangen, terwijl zij met zachte diepe stem zeide ,/Gij zijt voor mij geen vreemdeling, mijnheer de graafMevrouw de barones heeft mij reeds zooveel over u gesproken, dat het mij is, alsof wij elkaar heden niet voor de eerste maal zagen. Het heeft mij bijzonder gespeten, dat mijne tegenwoordigheid buiten Weenen werdt vereischt, juist toen u hier aankwam. Mag ik u thans nog wel mijn oprechte gelukwenschen aanbieden met den gelukkigen omkeer in uw leveuslot De schoone vrouw wachtte echter tevergeefs op eenig antwoord. Het gelaat van den graaf, zooeven haar toe- gekeerd met de grootste verrukking, was plotse ling verbleekt. Hij moest zich aan de rugleuning van een stoel vasthouden, wilde hij niet vallen. Het schemerde hem voor de oogeu als in den ongelukkigeu tijd zijns levens. Het prachtige, helder verlichte vertrek met al zijn bloemen was voor zijn oogen gelijk geworden aan een zwarte plek. In plaats der door helder licht beschenen schoone vrouw met heur goudblonde haarvlecht zag hij opeens op een kalen, wintersch uitzienden heuvel een meisje in het zwart gekleed, dat hem met onuitsprekelijk treurige oogen verwijtend aankeek. Hij streek met zijn zijden zakdoek over de oogen, alsof hij daarmede het storende visioen kon verdrijven. ,/Gevoelt ge u niet wel, mijnheer de graaf? Zalik u naar een stoel geleiden Zal ik hulp gaau vragen Vol deulneming rustten de schoone oogen der kunstenares op het bleeke gelaat van den jongeling. Betooverend als de klanken eener iEblusharp klonk de toon, waarop zij tot hem sprak. Die stem Het was, of de graaf ergens pijn gevoelde als hij die hoorde. „Neem mij niet kwalijk, mevrouw," sprak hij, terwijl hij trachte deze zwakheid van het oogen- blik te overwinnen. Een duizeling, die mij daar straks reeds naar deze kamer deed gaan. Ver- oorloof mij, u naar het gezelschap terug te voeren reeds te lang heb ik daaraan onttrokken." Zij legde haar arm in den zijne, zeer voorzichtig en zacht, zooals de welgemanierdheid dit voor- schrijftmaar bij deze nauwelijks bemerkbare aanraking joeg de herinnering hem een rilling door de leden. Het licht der electrische lampen veranderde in bleeke maneschijn, het zachte tapijt onder zijne voeten in een grasperk met geureude bloemenhet kostbare Parijsche parfum is de frissche geur der rozen, die Davida had gekweekt en verzorgd, en waarheen zij hem geleidde, als hij te veel door neerslachtigheid werd overmeesterd. En terwijl zijn gemoed zoo geslingerd werd tusschen smart, ongeduld en vreugde, geleidde de kunstenares hem naar de tafel, waar mevrouw Irene met eenige intieme vriendinnen op haar wachtte. Ook haar zekerheid van beweging herinnerae hem zoozeer aan Davida, dat de geheele avond voor hem bedorven was. Daarom sprak hij onder de betoovering van haar oogen niet veel meer dan in het vorige gedeelte van deu avond. In dezen vroolijken kring, waar scherts, geestige zetten en spot een vernuft-tournooi opleverden, kon hij haar niet meedeelen, welk een onuitwischbaren indruk zij als //Elsa" op hem had gemaakt. Ook had zijn meening weinig bijval gevonden, daar anderen van meening waren, dat Veroni haar kunst beter kon toonen in rollen als Fidelio, Lucretia, Norma en Isoldo. Een vriend vroeg hem later in den avond, wanneer hij op reis dacht te gaan er was juist een mooie gelegenheid om zich aan te sluiten bij een gezelschap Engelschen, dat weldra een tocht naar Mesopotamia zou ondernemen. Hij antwoordde op deze vraag echter alleen met een verstrooideu glimlach. Reizen wilde hij zeker doch met haar. Aan haar zijde wilde hij de wereld doorvliegen, totdat haar oogen moede zouden zijn van het kijken, en hij zijn geliefde zou mogen wegvoeren naar zijn stil slot aan het strand der zee. (Wordt vervolgd.j KElIfflSCHE (OIRLVT Dli Maand. Getal. i Geladen mat: K. m. inlioud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, ij. ijzer, pa. pijpaarde, h. bout, m. minerie, k. kolen, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1