12 bectaren pi Koolzaafl, R I L L A N D, PAROCHIE-HERBERG, EEN W00NHUIS, RIJTUIGMAKERIJ. Oentsche Rijtuigmakerij. K. DE PAUW vader, m §mmm, I Stuiverszeep, Stuiverszeeppoeder en Sodex. II II Veered- en Kapekbedden, F.N. Rijwielen. F.N. cJCuismoeders. Gebruikt MERINOS SAIJET. i. de Smidt-Pothoven, AmerikaanscheOrgels, WERKVROUW, BBBB Bflttfl DIENSTBODE, EEN JONGEN Weggevlogen: een witte Pauwhaan. i tJCef redmiddel voor de lijdende Yerkooping van Koolzaad Zoo spoedig mogelijk gevraagd ZAAK (dubbsl huis) J. de Smidt-Pothoven, in den Nieuwen Polder Openbare Verkooping Uil de hand te hoop: De Maesschalck-Thierens Hofstraat, 104, recht over de Casinostraat Dagelijks te koopen: Vereenigde Zeepfabrieken J AC8 DE K0K. - Ter Neu zen. ter overname aangeboden: Uiterst concurreerende prijzen. C. L. 00STDAM, Magazijn van Story en Clark, Chicago, Met 1 Juli a.s. gevraagd: Wielrijders wonderdadige Levenspillen L. I AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. onder PHILIPPINE c.a. De Firma J. Th. Hendrikse, te IJzendijke, zal ten verzoeke van den heer L. THIENPONT, advocaat en volksvertegeuwoordiger te Audenaerde c. s., publiek verkoopen VRIJDAG, 28 JUNI 1901, l'/u ure natniddag stipt wassende op kavels 17 en 20 in den Nieuwen Polder onder Philippine en Hoek. Vergadering aan kavel 17. ZEGT HET VOORT TE ten overstaan van den Notaris J. de Yos, te Middelburg, op Woensdag 10 Juli 1901, 's middags half twaalf nur, in het na te melden Koffiehuis, ten verzoeke van de wed. M. KOETS c. s., van het vroegere Gemeentehuis, de waaraan vergunningsrecht, met BROODBAK- KER1J en WINKEL, SCHUUR en grooten TUIN, midden op het dorp Rilland, wijk B no. 29, groot 15,20 aren. De herberg is de eenige op het dorp daaraan is verbonden overdraagbaar ver gunningsrecht. Op 't gebruik 15 Aug. a. s. of zooveel vroeger als zal gerieven. Tot S Juli a. s. INMIDDELS U1T DE HAND TE KOOP. Informaties ten kantore van den Notaris. Hout- kade B 109. staande te Stroodorp, gemeente Westdorpe. Te bevragen bij de weduwe CLEEMPUT, op den spoorweg bij Ter Neuzen. Gesticht in 1853. A. de Maesschalck De Waele, opvolger. St. IVicolaas (Waas). Heeft de eer het geacht publiek bekend te maken, dat er bij hem te bekomen zijn alle soorten van RIJTUIGEN, sterk en naar de laatste smaak afgewerkt. Schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. Ik beveel mij ook bijzonder aan voor het maken der DOGC ARS en TILBURYKARREN, waarvan het huis sinds jaren als specialiteit bekend staat. Keizer Karelstraat 39, GENT. Maakt en verruilt alle soorten van TILBURY-KARREN, TILBURY'S, LANDAU- ERS, COUPE'S, VICTORIA'S, BAROUCHET- TEN, OMNIBUS en DOGCARS. Zoowel nieuwe als gebruikte. Alsook HARNASSEN voor 1, 2 en 4 paarden, per occasie. Ontva ngen: Buitengewone uitgebreide collectie in alle mogelijke soorten en prijzen, voorzien van nevenstaande beroemde wettig gedeponeerde fabrieksmerken. Eene zuimge huisvrouw gebruikt steeds verkrijgbaar O v e r a 1 Zendt Uwe strookjes voor de 8ste Premieverdeeling (2000 prijzen) vo6r December a. s. Naamlooze Yennootschap ROTTERDAM zelfstandig kunnende werken, P. G., J. F. KENSE, Mr. Bakker, Boeregat bij Ter Neuzen. Mevr. een NELEMANS vTiiagt Door Sterfgreval Eene sedert vele jaren bestaande in Kristal, Porcelein, enz., op een der beste standen te Middelburg. Fr. Br. lett. M boekh. HILDERNISSE, Middelburg. TER NEUZEN. GEOOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok-, Houtwol en Stroomatrassen. Dit is het beroemdste en beste merk. Ieder roemt zijne waar, doch drie hoogsto onder- scheidingen (Parijs 1900) toegekend door een jury van deskundige fabrikauteu bewijzen de waarheid van 't geen ieder handelaar in F.N. rijwielen beweert en beweren mag, nl. dat de F.N. beter zijn dan alle andere iuerkeu. De verkoop van F.N. rijwielen gaat tot hiertoe te Ter Neuzen met veel sncces, doch indien de wielrijders beter onderzochten en informeerden bij de bezitters en berijders van F.N. rijwielen, dan zouden er nog veel meer F.N. rijwielen verkocht worden. Want ieder wil tocb het beste. En de F.N. rijwielen zijn zoo voortreffelijk in alle opzichten, dat ik dezer dagen nog een bezitter van een F.N. rijwiel hoorde verklaren, dat zijne machine na een bijna driejarig gebruik er bijua nog uitziet als een nieuwe. Hij bad er nog niet de minste reparatie aan gehad zelfs geen spaakje zat los. Zulke voortreffelijke rijwielen moeten wel ingang vinden. Indien het wielrijdend publiek er mede bekend wordt, dan is de keuze gedaan. Aanbevelend, Grenulaan, Ter Neuzen. ledere knot is van nevenstaand liandelsmerli voorzien. Agent vanBreebaart's Orgelhandel, de meest gezoclite en wereldberoemde nit de fabrieken van welke steeds met de lioogste prijzen zijn bekroond Steeds groole sorteering. Noordstraat, C 94j. Ter Neuzen. twee a drie dagen per week. wasch buitenshnis. Te bevragen aan het bureau dezer conrant. Ter Stoomdrukkerij van de Firma P. J. VAN DE SANDE kan geplaatst worden, die goed kan lezen. Goede belooning voor die hem kan terug be- zorgen bij C. VERHELST, Philippine, Statie. Wilt ge een soliede FIETS koopen, neemt dan het merk SIMl'UKTe verkrijgen bij C. N. VAN DUKE, Vlooswijkstraat G 60, Ter Neuzen. N.B. Deze machines worden ook bij het leger gebruikt. voor de maanden Juli en Augustus. Fr. br. met condition onder no. 279 aan den boekhandelaar J. WALTMAN Jr. te Delft. Gij alien, die lijdende zijt aan bloed- armoede, bleekzuchtindigestie, gal, slijm, zuur, gebrek aan eetlust, verstijving, onxuiverheid van het b Joed, h 11 id ait slag, geelzucht, hoofd- pijn, zenuwpijn, duizeligheid, asthma, slapeloosheid, gemis aan wilskracht, lever- en nierziekten, bloedbedm'f, impotentie, vrouwelijke zwakheid en ongeregeldheden. Wanhoopt niet langer want het volkomen afdoend middel is gevonden. Beproeft de ■vverel<ll)eroem.cie Levens- pillen van Dr. HUEN^A, vervaardigd naar het recept van Abt Ambrosius de la Valla te Carthagena, en spoedig zult gij weder in het bezit zijn van eene volmaakte gezondheid. Blijft gij daarentegen in gebreke dit voortreffelijk middel aan te wenden dan har.delt gij niet alleen misdadig jegens u zelven, maar bovendien jegens uwe nabe- staanden. Do dankbrieven van personen, die, na jaren lang geleden te hebben, eindelijk redding vonden door het gebruik der stroomen dagelijks toe. Centraal - I e p o t Verkrijgbaar bij M. RIEMENS Dz., Zaamslag, A. BEGHEIJN, Sluiskil, P. DE RUIJTER, Othene, P. DE FOUW, Hoek, B. VAN HIJFTE, Philippine, CHR. VERHAAK, Sas van Gent, CONST. DANCKAERT, Hulst, H. YSEBAERT, Koewacht, P. WULLEMS, Hontenisse, J. VAN DORSSELAAR, Lamswaarde, D. KRIEKAERT, Rapeuburg, J. POVER, Roode Sluis gem. Overslag, D. v. d. VELDE, Zuiddorpe, J. LEFEBER te Breskens eD A VAN OVERBEEKE—LEUNIS, Ter Neuzen. Zoo schrijft J. DEN OTTER te Purmerend /,Sedert geruimen tijd leed ik aan nier- z/ziekte, waardoor het mij ten eenenmale „onmogelijk werd mijne werkzaamheden te „verrichten. Wat al middelen werden door „mij beproefd om genezing te vinden, doch „niets mocht baten. Eindelijk had ik het tfVoorrecht op uwe LEVENSPILLEN ,/te worden opmerkzaatn gemaakt en ik zegen „het oogenblik waarop ik begonnen ben dit //middel te gebruiken, want sedert ben ik »met reuzenschreden vooruitgegaan, ja, ik z/kan u met vreugde verklaren, dat ik thans „zelfs geheel van die vreeselijke kwaal ver- ,/lost ben. z/Mijne dankbaarheid kent dan ook geene z/grenzen en geef ik u volgaarne verlof dit z/schrijven openbaar te maken." De LEVENSPILLEN zijn voorts nog een radicaal middel tegen verlammiug, henpjicht, ruggemergstering, St. Vitus- dans, niaagkrampen, longontstcking. Prijs per koker. Zes kokers Twaalf kokers 14,50 T.liERDEH ADR.SOI1N P0 8. v. p. goede nota te willen nemen van de voorletter F VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 8