Ter Neuzensche Courant. Zaterdag 22 Juni 1901 Tweede Blad. No. 4087. Gemengde berichten. ‚Ė†VOOZRLOOrPIGi-IE] UITSLAG na Binnenland. Telegrafische berichten. der herstemming voor twee leden van de Provinciale Staten in het district HULST, gehouden op Vrijdag 21 Juni 1901. (PER TELEGRAAF.) GEMEENT EN. Aantal Kiezers. Uitgebrachte stemmen. Van onwaarde. Geldige stemmen. J. Adriaanse. F. C. 0. M. Hombach. J. Vogelvanger. C. IJsebaert. Ter Neuzen (raadzaal) 738 458 441 6 6 452 435 78 157 115 134 164 248 121 157 id. (Sluiskil) 176 116 115 116 115 32 37 39 56 29 43 47 63 id. (Java) 317 221 200 1 2 220 198 54 113 44 42 60 81 44 61 643 437 469 5 2 432 467 133 202 133 153 151 196 157 207 154 74 102 1 1 73 101 30 46 24 28 26 34 42 70 248 165 172 1 1 164 171 85 59 70 78 26 42 79 111 277 183 196 1 1 182 195 29 16 114 136 49 60 91 136 Hengstdijk 76 59 59 12 9 36 48 5 6 42 45 Hoek 373 237 257 4 237 253 82 141 33 48 82 132 48 91 660 517 512 6 10 511 502 116 99 243 282 164 173 329 376 Hulst 284 252 156 2 3 250 153 53 41 126 142 114 124 133 Koewacht 281 143 198 2 141 198 30 61 63 85 29 47 98 161 114 90 90 19 25 37 49 22 24 63 79 43 34 33 34 33 19 18 18 16 11 5 19 20 73 34 38 34 38 4 5 14 19 14 19 23 31 Sas van Gent 142 116 107 2 114 107 17 23 40 39 55 63 52 61 266 211 239 7 2 204 237 30 20 84 61 62 64 180 213 217 143 163 2 143 161 43 31 87 102 37 39 96 124 212 109 118 2 107 118 18 19 29 29 58 72 79 104 511 318 345 3 2 315 343 111 172 48 64 125 195 82 100 Zuiddorpe 131 113 109 1 113 108 6 16 84 79 8 17 98 96 Totaal 5936 4030 39 3991 996 1310 1481 1690 1291 1672 1915 2439 Alzoo GEKOZEN de heeren IJSEBAERT en HOMBACH (aftr. leden). In de zitting der Eerste Kamer van gisteren werd met 40 tegen 1 stem, die van den heer Rutgers, aangenomen de schoolwetwijziging. Voorts werden aangenomen de militie- en land- weerontwerpen, het eerste met 34 tegen 8 stem men. Het ontvrerp tot wijziging der hinderwet (open- bare slachthuizen) werd zonder beraadslaging goedgekeurd. Ter aanbeveling van de candidatuurP. P. Fruijtier, in het kiesdistrict Hontenisse, treden tusschen 21 en 26 Juni op niet minder dan 14 plaatsen (alien gemeenten in Z.-Beveland) in dat district sprekers van antirev. richting op. Voor de Keurtentoonstelling, Donderdag 4 Juli te Middelburg te houden, zijn, zooals men ons mededeelt, reeds een vijftigtal paarden uit alle deelen van Zeeland, voor de afdeelingsten- toonstelling reeds 41 paarden aangegeven. Dat belooft eene uitmuntende vertegenwoordiging van Zeeuwsche paarden. Van verschillende zijden komen nog toezeggingen. De paarden worden in den namiddag in den ring gebrachtbij den ring worden tribunes opgericht met ongeveer 200 zitplaatsen. Voor de afdeelingstentoonstelling komen van verschillende zijden aanvragen om plaats voor werktuigen ook het rundvee zal ruim vertegen- woordigd zijn. De beide tentoonstellingen beloven zeer belangrijk te wordeD. M. Ct. TER NEUZEN, 21 Juni 1901. Bosclikapelle. Blijkens achterstaande adver- tentie genieten den 29 Juni a. s. twee onzer inwoners het zeldzame voorrecht hun 50jarige echtvereeniging te vieren. De gemeentenaren zullen dezen dag feestelijk gedenken door't houden van volksvermakelijkheden bestaande in fietsrijden, mastklimmen enz. Door 't uitsteken der vlaggen en 't aanbrengen van versieringen zullen de parochianen blijk geven van hunne sympathie voor de beide nog krasse oudjes. En kras zijn beiden nog. Immers van t morgenkrieken tot 't avondluiden zijn ze dagelijks op den akker bezig om in hun schamel onderhoud te voorzien. Een woord van dank komt dan ook toe aan onzen EdelAchtb. heer burgemeester, die toestem- ming verleende tot het houden eener collecte in de gemeente ten behoeve van beide lieden. Wij wekken dan ook elkeen op naar krachten bij te dragen om de behoeftige feestelingen door gelde- lijken steun de zorgen om den broode zooveel doenlijk te verlichten. Immers hoe kan iemand deelen in de feest- vreugde ter zijner eere, zoo hij in de verte door armoede en gebrek wordt aangegrijnsd. Laat ons daarom de handen in elkaar slaan en op blinkende maar ook op klinlcende wijze gebruik maken van de welwillend gegeven toe- stemming van het hoofd der gemeente om voor de jubilarissen geld in te zamelen. Middelburg, 20 Juni. In de aanstaande zomer- vergadering der Prov. Staten van Zeeland komt ook een voorstel in behandeling tot wijziging der provinciale begrooting voor 1901. Dit omvat o. a. een uit te trekken post //Geldleening tot het verstrekken van rentelooze voorschotten voor havens en wegen, enz. eerste gedeelte f 95,000. In deze som zijn begrepen de door de Staten toegestane rentelooze voorschotten ten behoeve wegsverbetering Westdorpe ad f 14,246, Nieuw- Kieldrecht f 20,100 en haven te Cadzand ad 13,365. Het tweede gedeelte der leening, in 't geheel groot f 130,000 en bestemd tot dekking van de buitengewone uitgaven welke een totaal bedrag aanwijzen van f 128,830,92, wenschen Gedep. Staten te brengen in de begrooting voor 1902. 's Graveuhage, 21 Juni. Eerste Kamer. Aan genomen werd, met 36 tegen 5 stemmen, het ontwerp tot staatsexploitatiederLimburgsche steen- kolenmijnen. Verder werden aangenomen alle aanhaugige wets- ontwerpen betreffende rentelooze voorschotten voor den aanleg van stoomtramwegen, dat tot verhooging van het voorschot voor een stoomtram op de Zuid- Hollandsche eilanden en de onteigeningsontwerpen voor verschillende spoorwegen, een tweede schut- sluis aan het Merwedekanaal, dat tot verbetering van den Rijn bij Malburgen en het ontwerp tot kanalisatie van Westerwolde. Het ontwerp regelende de veenpolders is uit- gesteld. De Kamer ging hierna uiteen. Woensdagavond omstreeks halfacht had te Vlissingen aan boord van dagmailboot /yDuitsch- land" een jammerlijk ongeval plaats. De 3e machinist C. Polderman, bezig zijnde werkzaamheden te verrichten aan den spiunekop van het bakboordswiel terwijl genoemd stoomschip overgehaald werd van de zuider naar de noorder- ponton, had het ongeluk daaruit te vallen en te water te geraken. Spoedige hulp tot redding mocht niet baten, want P. was reeds in de diepte verdwenen. Na verloop van eenige minuten dreggen slaagde men er in hem op het droge te brengen, doch alles wat ook aangewend werd om de levensgeesten weder op te wekken bleek vruch- teloos. De inmiddels ontboden geneesheer dr. J. P. Vermaas constateerde een vrij groote wond aan het achterhoofd, die vermoedelijk bij het vallen op een scherp voorwerp is ontstaan. Zijne weduwe verliest in hem een oppassend echtgenoot en de 2 kinderen een zorgzamen vader, maar ook de Maatschappij ^Zeeland", waar hij als hekwaam en ijverig beambte bekend stond, heeft met leedwezen kennis van het ongeval genomen. Bij Laren sprong van-morgen een boeren- vrouw van de tram, voordat deze stil stond zij werd overreden en zoo gewond, dat de dood spoedig volgde. Een jongeling van 24 jaar uit Surhuisterveen had verkeeriug aangeknoopt met een boerenmeid te Opende en Zondag gingen zij samen op bezoek bij een familielid van 't meisje. Tegen 10 uur terugkeerende, werden zij lastig gevallen door drie jongens uit de Surhuisterveenscheheide. De meid zocht onderdak bij een familielidde jongeling, die verder steeds achtervolgd werd, klopte eindelijk, toen hij kwam aan het huis van den boer bij wien de meid diende, daaraan en werd er in gelaten. Hij ging liggen op het hooi. Toen men hem den volgenden morgen om 5 uur kwam wekken, was hij een lijk. Wat er gebeurd is, is nog niet te zeggen lijkschouwing heeft plaats gehad. Uit Zevenbergen wordt geschreven Dinsdagnacht ten twaalf ure heeft in de meter- kamer der gemeente-gasfabriek een vrij ernstige ontploffing plaats gehad, tengevolge van een lek. Toen de gasstoker de deur der kamer wilde openen teneinde de drukking te verminderen, werd hij door een geweldige kracht naar binnen getrokken. Oogenblikkelijk zocht het ontsnapte gas zijn weg naar de nog brandende lantaarn voor de meter- kamer. De stoker werd tegen het plafond geslingerd. Het plafond en het dak werden weggenomen en de muren zijn geheel ontzet en gescheurd. De stoker kan tengevolge der bekomen brandwonden zijn werk niet verrichten. 'tis te verwonderen, dat de man het er nog heelhuids heeft afgebracht. Te Oudorp is Woeusdagmiddag de molenaar v. K. op noodlottige wijze om het leven gekomen. Zijn kleederen werden gegrepen door een der raderenhij werd medegesleurd en kreeg zulke hevige kneuzingen dat hij spoedig overleed. Op de kermis te Vlaardingen is een fabrieks- arbeider plotseling doodgebleven. Hij had zich overspannen aan een krachtmeter, Men leest in de Zutph. Ct. In den verkiezingstijd, als enthousiaste aanbe- velingen van candidaten aan de orde van den dag zijn, komt men in de manifesten en verkiezings- artikelen wel eens tot merkwaardige uitingen, die van een niet geringe dosis optimisme getuigen. Een sprekend voorbeeld daarvan haalt het Utr. Dagblad aan. Er is sprake van een candidaat, die vroeger substituut-officier van justitie is geweest, een best mensch, maar die in zijn functie, hoewel streng rechtvaardig, wel eens crimineel kon wezen en menigeen voor ettelijke weken of maanden met Rijkshotels kennis maken deed. En wat wordt van hem verzekerd Dat ieder, die met hem in zijn functie in aanraking kwam, daarvan ffde aangenaamste herinnering" behouden heeft. Is dat niet wat te veel gezegd Door de marechaussee is Dinsdag te's Her- togenbosch gevankelijk binnengebracht een als geestelijk broeder gekleed persoon, die in een naburige gemeente gelden had ingezameld, voor- gevende, dat die gelden bestemd waren voor zekere inrichting van zenuwlijders. Verschillende per- sonen waren op deze wijze opgelicht. Men schrijft uit den Gelderschen Achter'hoek aan de Arnh. Ct.Mei en Juni zijn in deze streek bij voorkeur de maanden voor het sluiten van huwelijken. Publiciteit door middel van advertentien, zooals men in Friesland wel gewoon is, laat men hier achterwege. Toch zijn er ook hier nog verschillende gebruiken in zwang die voor 't meereudeel echter helaas niet getuigen van toenemende beschaving. Zoodra de afkondiging heeft plaats gehad, komen eenige jongelui uit de buurt, waar zich het jonge paar komt vestigen, vragen of men de nieuwe woniug bij de intrede versierd wil hebben of dat men een huishoudelijk geschenk verlangl. Dikwijls echter blijft dit vragen achterwege en ziet het bruidspaar ongevraagd de woning bij het huweiijk in een bloemenhof her- schapen. Daarentegenover staat de verplichting dat het jonge paar een som gelds beschikbaar stelt om de jongelieden te tracteeren en daarbij kan men het met minder dan f 6 moeielijk doen. Jongelieden die dit weigeren te geven worden als verworpelingen beschouwd, met den nek aange- zien en moeten menigen schimpscheut verdragen. Het gegeven geld wordt op den avond met het drinken van jenever verteerd en daarbij vermaakt men zich met zang en dans. Dit zijn evenwel niet de eenige uitgaven die het bruidspaar te doen heeft om als *buur" te worden erkend. Nog dikwijls komen de buurlui zoodra het huisraad aanwezig is voor de eerste maal de kachel of het fornuis stoken, waarbij weer getracteerd moet worden. Duur komt de tocht naar het raadhuis te staan, wanneer het jonge paar dit per as doet. Overal waar de boerenwagen op den weg door bekenden wordt begroet, moet de jeneverflesch weer voor den dag worden gehaald. Daar de tocht per wagen op die wijze te duur werd, heeft men hem bijna geheel afgeschaft. De bruiloft duurt in den regel zes of zeven dagen, in welken tijd voor familie, be kenden buren, jongelieden en maagden bij beurten een feestavond moet worden ingericht. Met de kosten aan zulk een bruiloft verbonden zou een gezin zich wel een half jaar kunnen onderhouden. Tusschen Jemeppe en Tilleur geraakte Zaterdagmiddag de bagagewagen van den Parijschen sneltrein in brand. De trein-conducteur, die door den rook de deur niet kon openen, werd, half verstikt, ter elfder ure gered. Daar het vuur den geheelen trein bedreigde, liet de machinist dezen achter en reed met den brandenden wagen naar Jemeppe, waar de wagen op een dood spoor, tot op de ijzerdeelen na, verbrandde. Dinsdagavond zijn twee omnibussen op de lijn Le Rainty-Place de la Republique op elkaar geloopen, met het gevolg, dat een der twee rijtuigen omviel en de condncteur en de meeste passagiers gekwetst werden, twee zelfs ernstig. Op 4 November 1870 verzond een firma te Praag een briefkaart aan een firma te Budweis. Op 4 Mei 1901 is die kaart bezorgd. Volgens de ,/Narodi Listy" liet de Oostenrijksche postadministratie den geadresseerde strafport betalen, omdat de briefkaart van een sedertjaren ingetrokken model en dus niet meer gangbaar was. eerste j her stemming. stemming. eerste stemming. her stemming. eerste stemming. her stemming. eerste stemming. her stemming. eerste stemming. her stemming. eerste stemming. her stemming. eerste stemming. her stemming

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 5