m Fotografie S. R. ELZINGA voorheen Nagelkerke, KIESDISTRICT HONTENISSE. Koloniale-Werving. Handgeid /200-, nieuw WOONHUIS S. Laurens, Ter Neuzen, Finale uitverkoop van alle voorhanden GOEDEREN. het K001XMD, Zuider-Hypotbeekbank. butuigiwakeruT Qodperaiievs oomBot@rfaBri&R AanbrenggeldTWINTIG GULDEN. G R I N T. AABfBBSTBPIflf G. Wegens uitscheiding van bedrijf. Gebrande Koffle. een Huis, £usfer c Gegarandeerd zuivere Roomboter, het beste middel tegen Prijsaotsering ps? 5 gag. Ter Neuzen. J. de Smidt-Pothoyen. Osmoplijke concurrentie Kerkstraat achter de kerk, Ter Neuzen. Voor de herstemming op 27 Juni aanstaande, voor een Lid voor de Tvveede Kamer der Staten Generaal, wordt den Kiezers met den meesten aandrang aanbevolen hun stem uit te brengen op ons aftredend Lid den heer die ons district nu reeds zeven jaar op zoo waardige wijze vertegenwoordigde. pl. m. 80 M3. Pruissische Grint, aanbesteed: Gediplomeerd Conpeur, a contant en tegen veel verminderde prijzen J. SCHIPIIS-DI SMIDT, Theeverbruik Vereeniging LOUIS FASSAERT, te Hulst. Te huur gevraagd: Uil de hand te koop: Hendrik de Maesschalck-Vergalle Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. Winkeliers genieten FLUNK RABAT. P. J. R. DAMSTE, Directeur. Bij de herstemming voor een lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal op Donderdag den 27 Juni aanstaande wordt ten dringendste aanbevolen den heer Lid der Provinciale Staten van Zeeland te Hontenisse, die, gekozen zijnde, de reeds verkregen meerderheid der Christelijke partijen in de 2® Kamer zal vergrooten en versterken. Het Bestuur der R. K. Kiesvereeniging voornoemd, C. FASSAERT, Yoorzitter. H. MAERTENS, Secretaris. Voor alle werk 't vak betreffende met elke -weersg-esteldheid is het Atelier geopend van v. m. 9 tot des av. 6 uur elken dacr met uitzondering van des Dinsdag-s. Specialiteit in 't vergrooten naar kleine portretten, bezie ons werk, ge- etaleerd bij dhr. J AC. DE KOK in de Noordstraat. Beleefd aanbevelend, Uw dw. dienaar, S. R. BLZIIsTG-A. De Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging in het Kiesdistrict Hontenisse, P. J. VISSER, Voorzitter, DOMINICUS, Secretaris. bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jar en. Men melde zich aan Vrijwilliger en Militieplichtigen met onbepaald verlof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot, te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens-CommandantenMilitieplichtigen, omler (le wapenen, bij hun onmiddellijken chef. Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaardoor bemiddeling der Administratis van het Koloniaal Werfdepot en AI E T GOEDVIND E.N der aangenomenen gezonden aan hnnne FAMILIEN f 10108,—aan hunne CREDITEUREN 1.142,—, Totaal f 11650,—, ft Prijsopgaaf wordt gevraagd voor de levering op keur en vrij op den wal aan de Axelsche Sassing van metende 2—6 c. M. Levering voor 1 Augustus 1901. Billetten in te leveren voor 30 Juni 1901, bij den Ontvanger-Griffier van den polder „CAPELLE" te Axel. Op Maandag 24 Juni 1901, 's namiddags 4 uur, zal door den heer A. T. ROTTIER als beheerder der goederen van Z. D. H. Monseigneur den hertog van Arenberg, ten huize van den heer F. de Potter, in het wGeelbuis" te Kiel- drecht worden HET HO II W E IV met levering der daartoe benoodigde bouwstoffen, op het Engelbertushoef in den Prosperpolder, gemeente Kieldrecht, volgens bestek en teekening van den bouwkundige J. Scheele te Ter Neuzen. Aanwijs zal geschieden op den dag der aanbe- steding 's voormiddags 10 uur, terwijl bestek en teekening in voorzegd ^Geelhuis" ter inzage zullen liggen. beveelt zich beleefd aan voor het vervaardigeil van al'e voorkomende heeren kleedingstukken. Tevens levering van STOFFEN. Machinale Breierij „DE VLIJT", Ter Neuzen. Groederen worden niet op ziclit gegeven. Hollandsclie AMSTERDAM. China Congo Stof thee 50 en 55 ct. ft u Grof 55 n 60 Lekkerc en Souchon 65 75 Geurige n n 80 v 100 Bijzonder wordt aanbevolen OntbijtThee65 ct. Namiddag Extra fine China Congo u 75 100 Prima P RE ANGER 60 ct. 1* J AV A 42 Vj 2« 40 H 8' n 35 h 4e a 30 u Monsters gratis en volledige prijsnoteering op aanvrage. Voor wederverkoopers bij minstens 25 Kilo, rabat. Alle inlichtingen daaroratrent worden gratis verstrekt door den HOOFH- AGENT Op een netten stand in Ter Neuzen geschikt voor bet inricbten van een winkel. Franco brieven met volledige inlichtingen onder letter W. aan boekh. J. J. VISSER te Goes. vrassende op kavel 26 der laatst ingedijkte gronden te Philippine. Te bevragen bij M. DE PUTTER Pz., Ter Neuzen. De Bank verstrekt, voor vaste termijnen, gelden ten leen onder eerste hjpothecair verband op huizen en landerijen, tegen matige rente (zonder vooruitbetaling en zonder bijberekening van administratiekosten). Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd- Agent H. W. NEERVOORT, Cand.-Notaris te Hulst, bij wien 4 pandbrieven zijn te bekomen a 9974 en 3Y2 pandbrieven a 96 Bekroond met zilveren en gonden medailles met diploma's op tentoonstellingen te Parijs, Antwerpeu en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RIJTUIGEN met vouwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het inagazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURY'S, DOGCARS, BUGGY'S, COUPE'S, LANDAUERS, VICTO RIA'S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingeu en schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtuigen te HULST, vnj van onkosten en recbten. TE U03STTB]>J"XSSE1. uitsluitend prima kwaliteit, verpakt in perkameut, waarop liaam der fabriek vermeld. Prijs tot nader bericht f 1,S5 per kilo. Te TER NEUZEN franco bezorgd door It. SCHEELE H z u. S3SS IS bloedar rii oed.e, bleekzucht en alge m eene zwakte. Alleen verkrijgbaar in origineel verpakte Literflesschen a f 1,50 te Ter Neuzen bij J. J. KENSE, drogist, te Hulst bij F. L. VERWILGHEN—V. d. HOOFD, te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER, te Axel bij J. V. V. EEKMAN. Op plaatsen waar nog geen depots gevestigd zijn, geschiedt franco toezending door: J. W. FLORIJN, apotheker, Haarlem. P. F. FRUIJTIER, Mr. J. G. van Deinse, VAN EEN a o Minerva Motor-Rijwielen. FIOHIJN'S EIWITSTAA1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 4