A1 g e m e e a Hieuws* en Advertentieblad t o o r 2oeuwsch*Vlaanderen. Veulenmarkt. Kermis of Jaarmarkt K SCH00LMEUBELEN. SFoommss No. 4087. Zaterdag 22 Juni 1901. 41e Jaargang. PaardGn» en Yeemarkt Engeland en de Z.-A. Republiek. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. JACS DE KOK. - Ter Neuzen. Gemengde berichten. Advertentien. zal worden voortgezet. Luisterrijke Feestviering en fijn gegarneerd Mandenwerk. Gemeente Hulst. aan te besteden: ABONNEMENT: Per drie inaanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ZEJdJJbd-STIE BIjATD. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier, zal worden gehouden op Dinsdag den 2 Jnli 1901, aanvangende des voormiddags te 9 en eindigende des namiddags te .3 uren. 2°. dat daaraan tevens zal zijn verbonden een Vanwege de gemeente worden voor de gewone markt uitgeloofd elf premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daar- voor in het vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee wegens welke alhier reeds vroeger een premie is toegekend. Voor de veulens worden uitgeloofd vier premien respectievelijk van f 12,50, /10,— 7,50 en f 5,—. De moeder van het veulen moet ter markt aanwezig zijn. Voor paarden, vee of veulens nk 11 uren aan- gebracht wordt geen premie verleend. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden tijdens de markt toegelaten. 3°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 2 Jnli 1901 tot en met Donderdag den 4dan dier maand en dat geene nadagen zullen worden toegelaten. Zaamslag, 18 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN, Burgemeester. L. J. GEELHOEDT, Wethouder. Burgemeester en Wethouders van HULST zullen op Dinsdag, den 9 Jnli 1901, des voor middags om elf uur (Stadstijd) Greenwichtijd, in het Raadhuis in het openbaar trachten Het leveren, maken en plaatsen van 8CHOOLMEUBELEN voor de in aanbouw zijnde Openbare School. Het bestek (met 1 teekening) is verkrijgbaar ter gemeente-secrelarie tegen betaling van 75 cent of toezending van 80 cent, nil dezer. Hulst, den 21 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders, F* VAN WAESBERGHE, Burgemeester. ROTT1ER, Secretaris. De verwachtingen over de zoogenaamde vredes- onderhandelingen tusschen president Kruger en de leiders te Standerton zakken toch een beetje. V olgens de //Standard" betrof de correspondentie alleen het toelaten van //Roode Kruis"-mannen bij de Boeren en het is best mogelijk, dat over deze zaak door Kruger een telegram is gezonden. Alleen de //Ind. Beige" gelooft, dat er nog wel meer verhandeld zal zijn. Roberts zou den 24 Juli feestelijkheden t„ Portsmouth komen bijwonen en een eeresabel in ontvangst nemen. Hij heeft echter, nu de oorlog nog voortduurd, bedankt voor de pret en de eere sabel kan voorloopig in 't vet gezet worden. De officieele verlieslijst is nog lang geen weer- spiegeling van vredesneigingen. Er zijn de laatste dagen 8 officieren en 16 man gesneuveld en een paar officieren en 34 minderen gewond, behalve nog de slachtoffers van Steenkoolspruit. Verder blijkt, dat er gevochten is bij Smaldeel op 15 Juni (2 dooden en 1 gewonde), Grootafdeeling 7 Juni (8 dooden en 1 gewonde), Rietspruit 8 Juni (1 doode en 1 officier en 1 man gewond), Wonderfontein 11 Juni (2 dooden en 1 gewonde). De overwinning, op de Victorianen aan de Steen koolspruit behaald, is te danken aan Ben Viljoen en zijn dapperen. Uit de telegrammeu blijkt, dat er geen dag voorbijgaat dat er niet gevochten wordt. In de Kaapkolonie is op den nieuwen spoorweg bij Malmesbury, 56 KM. van Kaapstad, geschoten op een trein, waarin dr. Smartt, de bekende jingo- minister, reisde. De kogel raakte de locomotief. Van den sch utter heeft men geen spoor kunnen vinden. Kreutzinger's commando is Dinsdagavond. bij Baroda den spoorweg in westelijke richting overge- trokken. Malan's commando, dat tot 150 man isaangegroeid, heeft den winkel van Collett bij het station Roode- hoogte geplunderd op Zondag jl. Het is daarop in de richting van Richmond getrokken. Een telegram uit Pretoria aan de Standard dd. 18 dezer geeft een relaas van de ramp, welke een deel van Beatson's colonne bij Witmansrust heeft getroffen. Deze afdeeling bestond uit 300 man en was afgezonderd om op flank te opereeren. 's Avonds amsingelden 150 Boeren onder comman dant Muller, met nog 200 man in reserve, het kamp. De Boeren kropen tot dichtbij, openden een zwaar vuur en bestormden daarop het kamp. De geheele zaak was in een paar minuten afge- speeld. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Juni het volgende vonnis nitgesproken A. C., oud 22 j., werkman te Koewacht, is wegens diefstal veroordeeld tot 3 maanden ge- vangenisstraf. Het openbaar ministerie bij de rechtbank te 's HertogeDbosch eischte gisteren tegen den schilder Mutsaers wegens den moord op Maria Kessels levenslange gevangenisstraf. Terwijl de stoker op de stoomboot Stad Zierik- zee, zekere K., zijn avondeten wilde gereed maken en daartoe op de bijna uitgebrande kolen petro leum wierp, sloeg de vlam in de kan, tengevolge waarvan de olie ontplofte. Weldra stond K. in voile vlam, doch had de tegenwoordigheid van geest in het water te springen. Na daaruit te zijn gehaald en aan boord gebracht, bleek zijn lichaam geheel met brandwonden overdekt, die zijn over- breuging naar het verplegingshuis noodzakelijk maakten. Zijn toestand is zorgwekkend. Een der opvarenden van het Huizer visschers- vaartuig H. Z. 88, is nabij Enkhuizen overboord geslagen en verdronken. De reeks van ongelukken, die elk jaar in de kerseboomgaarden voorkomen tengevolge van onkundige behandeling van geweren, is Dinsdag geopeud. De 16jarige Woerdenbach schoot zich door de hand, tengevolge waarvan hij drie vingers zal moeten missen. Uit Doodewaard meldt men Het kersenplukken heeft hier zijn eerste offer geeischt. Een oude man kreeg Dinsdagavond boven in den boom een aanval van beroerte, zoodat lij naar beneden stortte. WoeDsdagmorgen is hij overleden. Te Beek (Nbr.) is Dinsdag de 70jarige v. L. om het leven gekomen. Bezig zijn zolderluiken to sluiteu, sloeg opeens een windvlaag een der luiken open, en sleurde den ouden man mede. Hij viel met het hoofd op de straat. Kort daarna is hij overleden. Een schoolhoofd te Delft ontving dezer dagen een briefje van den volgenden inhoud //Mijnheer. Bij deze vraagt ondergeteekende u beleefd permissie voordaar hij thuis erg noodig is." Gevraagd waarom de jongen thuis zoo noodig was, antwoordde het zusje //Vader gaat visschen en nu moet hij mee." De verdachte van den moord te Amersfoort blijft tegenover alle verklaringen en de vele overtuigingsstukken, die inmiddels worden opge- spoord, alles ontkennen, zooals hij dan ook gewoonlijk pleegt te doen. De met hem aangehouden vrouw, zijn bijzit, en een timmerman uit Arnhem, die sedert kort te Amersfoort werkzaam is en buiten echt Jeeft met de zuster van den verdachte, hebben echter zeer bezwarende getuigenissen tegen hem ingebracht. Toen de commissaris hen hiertoe gekregen had, volgden ook die van buren en voorbijgangers. Ieder was huiverachtig het eerst te spreken, want de verdachte is zeer gevreesd. Het snel handelen der politie, dat tengevolge had dat er geen ruggespraak kon gehouden worden, heeft verrassende zaken aan 't licht gebracht zoo vond zij een 25tal ledige portemonnaies in het huis van den verdachte, een waar roofhol. Een Amerikaansche korsettenfirma nam 't portret ran een rnoui meisje te New-York, miss Helen Grantley, en liet het kopje door een foto- graaf naar de bekende methode aanbreDgen op een reclameprent voor het artikel der firma, zoo dat de jongedame nu in honderden exemplaren te kijk staat in een niet zeer decente kleeding als had zij voor dat prentje //gezeten". Miss Helen is echter een Amerikaansche en de firma wordt nu door haar gerechtelijk vervolgd met een eisch van f 120,000. POLITIE. Op het politiebureau alhier is als gevonden gedeponeerd een zilveren ringetje. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. De Heer en Mevrouw DE GROOTVan IJsselsteijn geven kenuis van de geboorte van twee dochters. Ter Neuzen, 20 Juni 1901. Eenige en algemeene Jcennisgeving. Kraamvisites kunnen vooreerst niet worden afgewacht. Heden behaagde het den Heer van leven en dood van ons weg te nemen, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader JOZIAS KURVINK, in den ouderdom van 79 jaar. Uit aller naam, N. E. LEUNISKurvink Ter Neuzen, 20 Juni 1901. Onzen oprechten dank voor de belangstelling ondervonden op 15 Juni 1.1. L. BAKKER en Echtgenoote. Ter Neuzen, 21 Juni 1901. oor de vele blijken van belang- stelling, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden echtgenoot, vader en behuwd- vader betuigen wij onzen liartelijken dank. Inzonderheid zij onzen dank gebracht aan den WelEd. heer Spruitenburg, arts alhier, voor de aan den overledene betoonde zorgen, en aan onze buren voor de hulp die wij van hen mochten ondervinden. Ter Neuzen, 21 Juni 1901. Wed. J. VERLINDE—Nieuwelink. J. VERLINDE. A. VERLINDEKeukelaar. S. VERLINDE. A. VERLINDE. Ondergeteekende bericht door deze aan de schipperij, dat door hem van af heden de SC'HEEPSTIMMERWERF van de gemeente Ter Neuzen is gehuurd en door hem Hij beveelt zich beleefd bij de schipperij aan voor alle mogelijke werkzaamheden, terwijl hij de verzekering heeft dat het zijn streven zal zijn goed en degelijk werk te leveren, gepaard aan spoedige afwerking en zeer billijke prijzen. Ter Neuzen, Juni 1901. W. J. VAN WASBEEK, Mr. Scheepstimmerman. Ondergeteekende bericht dat hij zich alhier heeft gevestigd als Hopende door een nette en vlugge bediening de gunst van velen te mogen genieten. Sluiskil, 20 Juni 1901. J. VAN LEUVEN. Bij gelegenheid van de 50jarige Echtvereenigiug van de echtelieden VAN MEELE N—T RIE S T, te Boschkapelle, op 29 Juni a. s. met volksvermakelijkheden, bestaande in FIETS- RIJDEN, MASTKLIMMEN, SIROOPLIKKEN, ZAKLOOPEN, DRAADETEN, enz. enz., alles voor aanzienlijke geldprijzen. DE FEESTCOMM1SS1E. voor de provincie Zeeland, grevestigrd te Middelburg, onder Direetie van den heer J. F. DE WIJS. COMM1SSARISSEN brengen, ingevolge art. 31 der Statuten, ter kennis van belanghebbenden, dat in de op heden gehouden Algemeene Vergadering door den Directeur is overgelegd de Rekening zijner administratie over 1900, welke rekening is goedgekeurd. Uit een in die vergadering gegeven overzicht blijkt, dat gedurende 72 jaren door de deelhebbers voor brandschaden en administratiekosten te zamen gemiddeld per jaar slechts is betaald geworden, voor gewone woonhuizen 68 cent en voor boerderijen 75 cent van de duizend gulden verwaarborgde som terwijl het kapitaal van deelneming is geklommen tot het aanzienlijk bedrag van 26,000,644. Middelburg, den 20 Juni 1901. Commissarissen voornoemd, A. P. SNOUCK HURGRONJE. C. J. J. A. VAN TEIJLINGEN. W. J. SPRENGER. W. v. LIJNDEN. Tot deelneming in bovengenoemde Maatschappij vervoege men zich bij de heeren Correspondenten, te weten: J. WISKERKE te Ter Neuzen; M. J. "VAN ARLNTHALS Pz. te Hontenisse M. J. B. KIEBOOM te WesidorpeL. N. STUBBE te Sas van Gent; J. J. VAN DER IIOOFT te AardenburgR. J. VERSLUIJS te OostburgP. Z1JLSTRA te IJzendijke en J. LANSEN CROIN te Zuidzande. Alsmede: RIETEN STOELEN, geheel nieuwe sorteering. TER SEfZESSCHE (10URAST. Pit blail vemh IJnt WaHnilag-, W oenail ag. en Vrydagatond, witffeaomlerd op Feestdagen, bij de Firm a P. J. ViH OH liVUS te Ter %e«Zen. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1