saaischietTng Bericht van Instel. HOOIGRAS, Finale uitverkoop van alle voorhanden G0E0EREX. VUlltSTEIini, nieuw W00NHUIS Fottjraaf VAIOVEBBEECE Geraeuliileepdi! Woon- eu Slaapkaiuer J. Vogclvanger, Kiezers voor de Provinciale Staten C. IJSEBAERT, J. VOGELVANGER, C. IJSEBAERT en J. VOGELVANGER. F. C. O. M. HOMBACH C. IJSEBAERT, G R I N T. op Zondag 23 Juni 1901, des namiddags 2 ure. Wegens uitscheiding van bedrijf. BBSTBPIIH G Mr. P. Dieleman Landbouwers! F. HOMBACH, Beetenagent, en JOH. ADRIAANSE, Deurwaarder, Ds Csntrals Antirsvolutionaire Kissvsrssniging J. Handelsberichten, Advertentien. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Plaatsel. antir. Kiesvereeniging pl. in. 80 M3. Pruissische Grint, Open bare Ver hooping. a contant ea tegen veel vermindenle prijzen m aanbesteed: aanbesteed: aftredende leden. Rotterdam, 17 Juni 1901. Binnenl. Granen. Zooals gewoonlijk in de maand Juni was het heden geen drukke markt. Stemming voor granen lusteloos. Boonen en Erwten beginneu schaars te worden. Men noteert Puike Tarwe 7,— k 7,40mindere en goede 5,a 6,50 Rogge puike 5,25 a 5,40mindere /4,75; Gerst voor voeder 3,25 a 4,goede en puike 4,50 a f 6,25 Haver 2,50 a 3,80 per hectol. Paarden Boonen 5,90 a 6,10 Witte Boonen als voren Bruiue Boonen 4,50 a f 6,50 puike Kookerwten 8,50 a 9,50 niet kokend f 6, a f 7,Kanariezaad f 6,50 a 7,per hectoliter. Buitenl. Granen. Poolsche Tarwe 222 per 2400 kilo, overige 7,25 it/ 8,75 per 100 kilo; Russische Rogge 134 per 2100 kilo; Gerst Zwarte zee /119; Amerik. Mai's/115 it 119Nieuwe La Plata /110 per 2000 kilo; Boekweitgrutten Russische 220 per 2100 kilo; Amerik. Haver 7,per 100 kilo. M e e 1. Prima inlandsch 11,it 11,75; 1« soort 10,a 10,75; prima Belgisch 11,25 it 12,25 1" soort 10,25 it 10,75 prima Pransch /ll,11,50; 1® soort 9,75 it 10,25; extra puik Hong, f 13,25 it 14,1° soort 12,25 it 13,prima Amerik. /II,it 12,25; le soort 10,it 10,75; 2e soort 8,75 it /9,75; Inl. Rogge- bloem 9,75 it 10,25; Duitsch 9,50 a 10- alles per 100 kilo netto. Runderprijzen 52 it 64; Stieren 30 it 45Kalveren 60 it 80Schapen 45 a 50; Varkens 42 it 45 cent, alles per kilo. Melk- en Kalfkoeien 125 it /210; Stieren 60 it 130 Vaarzen 50 a/140; Gras- kalveren 30 h f 40 Fokkalveren 20 it 25 nuchtere 8,it f 10,Biggen 7,a 13,alles per stuk. Aardappelen. Oude met weinig vraag en allerhande prijzen f 1,it 1,50 per mud. Nieuwe 7 it 14 cent per kilo. Malta 8 it 10 cent per kilo. Zoetemelksche kaas 19,it 22, per 50 kilo. Boterprijzen in vaten gemiddeld 46 en 55 it 60 cent per half kilo. Zeeuwsche eieren 2,75 per 100 en Buitenlandsche 2, VIas. Met weinig aanvoer. K a r w ij z a a d als voren 13,per 50 kilo. Amerik. Petroleum in houten vaten als voren 9,50 it 9,70 per 100 kilo en 6£ it 7 cent per kan. J a v a-k o f f i e in balen gewone soorten 31 cent en dito Santos 19 cent per half kilo. VEEHANDEL in BELG1E. Veeprijzen standhoudendossen 68 tot 88 c.vaarzen 62 tot 82, stieren 58 tot 78, kalveren 95 tot 1 fr. 05. Vette varkens zooals te voren. ZEETUDINGEN. Van 14 tot en met 16 Juni. 14 Juni 1901. Van 14 tot en met 16 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 38 binnenvaartuigen op- en 41 afgeschutdoor de Westsl. 5 op- en 9 afgeschut. Oudertrouwd M. VAN HOUT S. J. C. DIELEMAN. Ngmegen Den Haag' Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed onze geliefde echtgenoot, vader en behuwdvader, J 0 J A K IM VERLINDE, in den ouderdom van 61 jaar en vijf maanden. Wed. J. VERLINDENieuwelink. J. VERLINDE. A. VERLINDEKetjkelaar. S. VERLINDE. A. VERLINDE. Ter Neuzen, 16 Juni 1901. TER NEUZEN. D A G E N. Voorm. Nam. Diusdag 18 Juni 2.43 3.6 Woensdag 19 3.29 3.52 Donderdag 20 4.13 4.35 Vrijdag 21 4.58 5.19 Zaterdag 22 M 5.43 6.6 Zondag 23 u 6.30 6.57 Maandag 24 7.23 7.53 Zij, die lid wenscheu te worden van bovenge- uoemde Vereeniging, kunnen zich daartoe aan- melden bij een der Bestuursleden eu hebben toegang tot de vergadering van Woensdag 19 Juni 1901, des avonds te 7 ure in de Chr. Bewaarschool. De Secretaris, J. C. JANSEN. In het voorgaande nummer van dit blad las ik een advertentie geteekend „eenige controleurs, wegers en tarreerders", waaruit men zou kunnen afleiden, dat zij die bediening aau den heer P. Hombacii te danken hebben. Daartegen heb ik te berichten dat zulks mag beschouwd worden als onwaar, de Controle be- stond immers reeds vooraleer de Union Sucriere in werking was getreden, te meer noch daar de zaken van de Union Sucriere en de Controle grootendeels zijn afgescheiden van elkander; als bewijs kan daarvan dienen, dat er Heeren Suiker- fabrikanten zijn, die niet in den algemeenen aan- koop zijn, doch wel in de Controle. De Inspecteur der Controle, EDM. BUIJSSE. Westdorpe, Juni 1901. Prijsopgaaf wordt gevraagd voor de levering op keur en vrij op den wal aan de Axelsche Sassing van metende 2—6 c. M. Levering voor 1 Augustus 1901. Billetten in te leveren voor 30 Juni 1901, bij den Ontvanger-Griffier van den polder zrCAPELLE" te Axel. te TER NEUZEN, Vooruit 100 franc, gewone voorwaarden. Het Bestuur, E. DE MOOR, Voorzitter. De ONROERENDE GOEDEREN van P. J. VAN POELE te Clinge, zijn ingesteld als volgt Koop I. (Het hofsteedje) op 2100.- II. (10 a. 70 c. a. mede eigendom op 180. YERBLIJF op Maandag 24 Juni 1901, des namiddag 21/2 uur, in de ,/Koning van Engeland" te Hulst. Notaris DUMOLE1N. De Notaris A. M. van Rijsoort van Menrs, te Hnlst, zal op WOENSDAG 19 JUNI 1901, des namiddags 2 uur, ten verzoeke van den heer H. A. VAN WEEL, grondeigenaar te 's Graven- hage, in het openbaar verkoopen 3 hectaren 55 aren of 7 gem. 289 roeden wassende in den Van Alsteijnpolder, ge- meente Clinge, verdeeld in 8 koopen. Te vergaderen bij den heer Laureijs, herbergier in den Koningin Emmapolder, gemeente Clinge. Machinale Breierij „DE VLIJT", Ter Neuzen, Grocdorcn worden niot op zicht i^egfeven. Op oensdag 19 Jnni e. k., des voormiddags 10 uur, zal in het //Hotel de Commerce" te Ter Neuzen, worden het timmerwerk enz. voor het maken van eenige veranderingen aan genoemd Hotel. Bestek en teekening liggen ter inzage in het bestedingslocaal en zijn verkriigbaar a 40 cent bij den bouwkundige L. DE BRUIJNE, door wien inlichtingen worden verstrekt. Op Maandag 24 Juni 1901, 's namiddags 4 uur, zal door deu beer A. T. ROTTIER als beheerder der goederen van Z. D. H. Monseigneur den hertog van Arenberg, ten huize van den heer F. de Potter, in het „Gee)huis" te Kiel- drecht worden HET BOU W E IV met levering der daartoe benoodigde bouwstoffen, op het Engelbertushoef in den Prosperpolder, gemeente Kieldrecht, volgens bestek en teekening van den bouwkundige J. Scheele te Ter Neuzen. Aanwijs zal geschieden op den dag der aanbe- steding 's voormiddags 10 uur, terwijl bestek en teekening van af Maandag 17 Juni a. s. in voorzegd //Geelhuis" ter inzage zullen liggen. hoopt Woensdag aanstaande te TUB ^NEXJZEIV te spreken te zijn. werkt. deze week alleen XYonclevtlag", rijdag en Zaterdag te Ter Neuzen, Donze-Visserstraat 24 Verkrijgbaar bij jr. -I- EE JAGER, Ter Neuzen. of Wouing voor kleiu geziu, direct te huur gevraagd voor 3 a 4 maanden. Aanbiedingen bureau van dit blad. Bij de herstemming voor de Prov. Staten op 21 Juni a. s. bevelen wij met den meesten aandrang aan den heer die steeds getoond heeft van alles wat met den landbouw in .betrekking staat een open oog te hebben en van wien men de zekerheid heeft dat bij, waar t noodig is, met recht en billijkbeid voor uwe belangen zal strijden, maakt dus met ons het derde puutje zwart. VELE LANDBOUWERS. Indien gij zeker wilt zijn, dat uwe belangen in de Staten behartigd zullen worden, brengt dan uwe stemmen NIET uit op de heeren: maar op de heeren Burgemeester van Sint Jansteen, en Voorzitter van de Maatschappij van Landbouw, afdeeling Hulst, en Onder-Voorzitter van de CoOperatieve Beetwortelsuikerfabriek. Mannen, waaivan men zeker kan zijn, dat zij niet hunne'eigen belangen op den voorgrond zullen stellen. Kiest dus met ons de heeren VELE KIEZERS. in het IToofdkiesdistrict ITulst beveelt voor de herstemming' op VRIiTZD^Q- 21 CTTTJSTI met den meesten aandrang aan de Heeren EN lift Bestuur der Centrale Antirevolutionaire Kiesvereeniqina in het district HULST D. J. OGGEL, Voorzitter. J. HUIJS8EN, Vice-Voorzitter. R. VAN DE KAMP, Secretaris. P. MOES, Penuingmeester P. J. SCHEELE. VLAG. NAAM. i MJ. Vanennaar Lading. 14 Noor. s.s. Eng. s.s. IB Belg. s.s. Eng. s.s. 16 15 15 Eng. s.s. Eng. sch. Eng. s. s. Noor. s.s. Deens. s.s Duits. s.s. 2weed, s.t 16 Eng s.s. 14 Eng. Daits.s.s. Belg. s.s. Eng. s.s. Eng. sch. Ens. s.s. idem Deens. s.s. Eng. s.s. 16 Belg. s.s. lEng. s.s. loorTerl'eaiem Juno 1724 Amble Golfer 1066 Londen Benmaedui 1651 Middlesbro Ann Webster 2241 Londen 15 Van Ter Golfer Kate Hailing Joh Christi Voor Thorvaldsen fMercur Tallis Sea Serpent Van l-t-nr Ibis WilhelmBehrens Alba Berwick Hemen t 1066 Londen 341 idem 2199 idem 4430 Blyth Uent i 3444 Riga 4063 Jacob Had 2537 Stugsund I2553 Londen Lizzie Sea Gull Don Niobe Abbotsford Baltique Bravo 3378 Liverpool 4231 Blyth 855 ;Kingslynn 1227 'Goole 300 Yarmouth 2762 Londen 2658 Goole 4065 New-Castle 2979 Leith 3855 Burntisland 3045 Hull kolen ledig ijzer stukg. macadam phosph. stukg. ledig hout vl. hout idem stukg. stukg. ledig phosph. ledig phosph. stukg. idem idem idem ledig stukg. EN VAN EEN a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 3