A1 g e m e 8 a Kisuws* ea Advertentieblad voor Soeuwsch-VUaaderea. No. 4085. Dinsdag 18 Juni 1901. 41e Jaar^ang. RSKtft STB 1A A B. Engeland en de Z.-A. Republiek. 33 33333 3a Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. F B1UILLETON Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per poet: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32}. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. COBRA ADVERTENI N: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prn- slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit bind verschijat naautlag-, WoennSas' SBm^L^tania'awr'arrTTnt iTwiaa en VriJ<l»*s»vontl# uitjfeaontl' fd op Feestclagen, bij tie Firma P. 3% JMtMPHil .III WW W* win De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Uonderdag den Juni 1901, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 17 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden. dat de door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 14 Juni 1901 invorderbaar verklaarde kohieren no. 3 en 4 der personeele belasting dezer gemeente, over het jaar 1901, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering zijn ter hand gestcld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te roldoen Ter Neuzen, den 15 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Er zijn in den Zuid-Afrikaanschen oorlog al zooveel geheimzinnige voorspellingen gedaan, waarvan we nooit meer iets vernamen, dat het geheimzinnige telegram van de ,/Ind. Beige" weinig indruk op ons gemaakt heeft. 't Is af- komstig van haar Amsterdamschen correspondent, die „formeel uit de meest onaanvechtbare bron" weet, dat Kruger sedert verscheidene dageu directe gedachtenwisseling onderhoudt met de leden van deTransvaalsche regeeringteStanderton. Kitchener heeft verlof gegeven, telegrammen tusschen presi dent Kruger en de regeering in Transvaal door te laten. Voor die telegrammen wordt het cijferschrift gebezigd van het consulaat-generaal van Neder land. Na de ontvangst van de eerste telegrammen op Maandag jl. heeft president Kruger een lange conference gehouden met zijn raadslieden. Men zou als gevolg van deze conferentie een ware ffcoup de theatre" in de Zuid-Afrikaansche gebeur- tenissen kunnen verwachten. Deze bron schijnt ook naar een anderen kant. uit te lekken, want de Brusselsche //Soir" heeft een telegram uit Louden, dat mevrouw Botha nog geen week in den Haag zal zijn, of er zal een belangrijke gebeurtenis plaats grijpen. Presi dent Kruger zou na het bezoek van mevrouw Botha een verklaring afleggen, die een beslissende stap tot den vrede zou zijn. Wat moeten we van deze geheimzinnigheden voor waar houden P De ,/Ind. Beige" kent den zegsman van haar correspondent, rnaar mag hem niet noemen en zij gelooft nog wel niet aan vredes- onderliandeliugen rnaar toch aan de voorbereidende OUIABB. agtt Zoo traden zij onder de veranda, waar dokter Ebhardt hen wachtte. Davida echter gevoelde, dat hij zijn verwijtende blikken op haar liet rusten. Zij verbleekte en sloeg deoogen neer, doch slechts voor eenige seconden. Toen richtte zij met een bijna onmerkbare beweging het hoofd op en keek hem vast aan, als wilde zij zeggen //Vrees niets, gij getrouwe Wel hebt ge slecht de wacht ge houden, doch van mij zal uw beschermeling nooit eenig leed overkomen". Kalm en vriendelijk als alle avonden, nam zij afscheid van de heeren en ging de kamer van haar vader binnen. De oude heer zag er wel doodsbleek uit, maar er lag een vreedzame uidrukking op zijn edel gelaat. Zijn regelmatige ademhaling verried een rustigen slaap. Zacht, maar innig kuste Davida zich langs het bed hangende, zijn bleeke hand en ging toen naar haar eigen slaapkamer. Hier eerst begaf haar de kracht; het hoofd diep in de kussens begravende, barslte zij in hartstochtelijke snikken uit. Toen zij zoo hare smart had verlicht, richlte zij het beschreide ge laat ten hemel en stamelde zij fluisterend wanhopige jammerklacLten. stappen daartoe. Vandaar dan ook, dat Balfour Donderdag in het Britsche parlemcnt de geruchten over onderhandelingen uog ongegrond kon noemen. En die eerste stappen geven volgens het Belgische blad alle hoop op werkelijke vredesonderhande- lingen. De Boereu zijn h. i. nu in gunstiger omstandigheden dan ooit om goede vredesvoor- waarden te bedingen. Engeland zal veel toe- schietelijker moeten zijn dan 3 maanden geleden, toen Botha de voorwaarden afwees. 't Is waar, de onafhaukelijkheid moet worden opgegeven, maar de hoofdzaak is nu, dat de Boeren niet worden uitgeroeid. Er zal volgens de //Ind." een tijd komen, dat de Zuid-Afrikaansche staten zich zullen vorrnen tot een federatie, die gemakkelijk het Britsche juk kan afwerpennu is vredesluiten de aangewezen weg. Het kan zijn, dat het Belgische blad de zaken juist inziet. Toch zou een vrede zonder onafhauke lijkheid ons pijnlijk aandoen. Wij gelooven, dat de BoereD bij langer volhouden niet anders dan vooruit kunnen gaan. Een half jaar een jaar uog en Engeland is wellicht gedwongen de onafhankelijkheid tegen wil en dank te erkennen. Wij wijzen slechts op de discussie in het Britsche Lagerhuis over Gibraltar. Doch hoe dit zij, de geruchten door de //Ind." vermeld, kunnen niet lang geruchten blijven; binnen veertien dagen zullen wij weten, waaraan we ons te houden hebben. Intusschen gaan de krijgsoperaties voort. Bij Norvalspont, aan de Oranjerivier, is Donderdag- ochtend op een mailtrein uit Kaapstad geschoten. De kogels raakten den trein op allerlei plaatsen, maar hij kon toch doorstoomen. Er waren een paar compagnieen soldaten op den trein. Men meldt, dat een groot aantal Boeren in het district Norvalspont staan. Zij zouden uit Transvaal zijn gekomen om een veiliger plaats op te zoeken. Uit Bloemfonteiu wordt dd. 13 Juni geseind De bewegingen van generaal Bruce Hamilton, verleden week, tusschen Petrusburg en den spoor- weg hebben tengevolge gehad, dat 200 gevangenen en veel voorraden genomen zijn. Bij deze operaties verleende de burgerpolitie goede hulp, zij vermees- terde onder leiding van luitenant Bagly een Boerenlager. Uit Dordrecht, in de Kaapkolonie wordt ook het nemen van een Boerenlager gemeld, hier echter, als men de //Cape Argus" mag gelooven door den heldenmoed van twee man. Een kolonel bij de Cape mounted rifles met een soldaat zagen het lager liggen in een diepe vallei, 's ochtends om 4 uur hij lichte maan. De kans was te schoOn en kolonel Lukin, zijn toevlucht nemende tot een krijgslist, rende het lager in onder den kreet //Troep in galop". De Boeren hadden al Niemand vermoedde, welke stormen er in de borst van dit stille, ernstige meisje woedden, hoe het water onder die stille oppervlakte geweldig beroerd werd, zoodat zij dikwijls reden had voor de klacht//Heer, het water komt mij aan de lippen." z/Nu, in de eenzaamheid van haar eigen kamer gaf het altijd zoo terughoudende meisje haar gemoed lucht. Zij noemde den graaf bij de teederste namen, vol zielsverlangen riep zij om hem. z/Ik heb hem zoo lief, zoo liefIk zou voor hem willen sterven, als hij daardoor gelukkig werd. Ach, mocht God mij uit deze wereld wegnemen, voordat hier zijn schoon gelaat zich met afschuw van mij afkeert, als hij ziet, dat een karicatuur den spot met hem heeft gedreven Zij sprung op, nam een licht en trad daarmee voor den spiegel; doch met een kreet van smart wendde zij het hoofd af en verborg het gelaat in beide handen. 1,0, mijn God waarom hebt ge mij het deel onthouden, wat aan andere vrouwen geschonken is, en waardoor zij tot liefde en geluk bestemd worden? Waarom moet ik alleen het doornig pad der plichtsbetrachting en der zelfverlooching bewandelen Waarom kreeg ik ook niet een bekoorlijk aangezicht, waarin iedereen behagen vindt en dat liefde in de harten wekt?" Nogmaals ging zij naar den spiegel. Schuw en met neergeslagen oogen, als vreesde zij haar eigen opgezadeld en raakten buiten zichzelven van schiik. Zij gingen aan den haal met achterlating van alles en nog wat. Maar niet alien ontsnapten vijf en twintig Boeren vielen als gevangenen in handen van de twee listige helden Volgens uitvoeriger berichten reed de geheele kolonne van kolonel Scobell achter de twee helden, 't geen de verrassing ook wel wat waarschijnlijker maakt. De Engelsche generaal Barker is van het oosten van Trausvaal naar een kommando in het westen verplaalst. Kitchener seint uit Pretoria van den I5en, dat nabij Wilmansrust, 20 mijlen ten Zuiden van Middelburg, in Transvaal, 250 Victorian Mounted Rifles, behoorende bij Beatsons colonne in Jt kamp te Steenkoolspruit, den 12 Juni door een overmacht van Boeren verrast werden. De Boeren slopen nader en openden een moordend vuur op 'tkamp, doodden 2 offieieren en 16 man, terwijl 4 offieieren en 38 man gewond werden. 2 offieieren en 50 man wisten naar Beatson's kamp te ont- snappen, terwijl de ander gevangen werden genomen, doch later weer losgelaten. Ook twee pompoms werdendoor de Boeren buitgemaakt. Na de verkiezing op 4 Juni en de j.l. Vrijdag gehouden stemmingen voor de Tweede Kamer, is de stand der partijen als volgt Liberalen 9, Vrijz.-Democr. 2, Anti-revolut. 22, Katholieken 23, Christ. Hist. 2, Soc. Democr. 0. Totaal 58. In herstemming komenLiberalen 27, Vrij- zinnig Democraten 7, Anti-revolutionairen 26, Katholieken 11, Christ.-Historischen 3, Sociaal- democraten 10. Totaal 84. Met 1 Juli e. k. treedt de wet van 28 Mei jl. in werking, welke in de Staatscourant is afge- kondigd en waarbij een niet gering belang der volksgezondheid wordt behartigd. Door deze wet wordt //verboden opzettelijk phosphorlucifers" dat wil zeggen ^waarin witte phosphor voorkomt" te vervaardigen of te doen vervaardigeu." Tevens wordt doch eerst van 1 Januari 1902 af verboden zulke lucifers in grootere hoeveelheid dan van 100 grammen te gelijk te vervoeren of in te voeren, alsmede ze ten verkoop voorhanden te hebben. De doorvoer blijf't ge- oorloofd. De wet geeft aan de ambtenaren met het op- sporen van misdrijven en overtredingen belast, en mede aan de marechaussee en alle ambtenaren van Rijks- en gemeente-politie, en ook aan de gelaat te zien, nam zij een pastelteekening van de marmeren console en beschouwde die lang. z/Isa, geliefde zuster Waarom deelde de natuur hare gaven zoo ongelijkuit? Je schoonheid is juist de klip geweest, waarop je gestrand bent en voor mij zou schoonheid de hoogste zaligheid betee- kenen De aanblik der teedere geliefde zuster, wier nabijheid zij zoolang reeds miste, bracht bet ont- roerde meisje tot de werkelijkheid terug. z/Waarheen dwalen mijne zinnen Ik vrees, dat mijn verstand verward raakt. Hoe kon ik een oogenhlik op de gedachten komen, om deze on- gelukkige verstootene nog te benijden Was ik niet gelukkig, al dien tijd, dat hij hier is Leelijk en vergeten als ik ben, zoodat ik nooit mocht hopen, dat een stem vol teederheid tot mij zeggen zou //Naar u verlangt mijn hart," heb ik toch uit den beker der liefde gedronken. En komen er nog niet meer uren, dagen, weken misschien, dat ik zijn geliefste stem kan hooren, dat ik zijn schoon gelaat kan zien, dat ik hem zijn lijden kan helpen dragen Met een ruk richtte zij zich in hare voile lengte op, droogde haar betraande oogen met heurhaar, dat los om hare schouders hing, als een lange, donkere mantel en begon zich toen gereed te maken om naar bed te gaan. Waarlijk, zij had geen reden om te klagen en te schreien. Daar viel haar een lied in, dat zij dikwijls gezongen had inspecteurs en verdere ambtenaren van den arbeid en aan de ambtenaitu der invoerrechten en ae- cijnzen bevoegdheid tot handhaving der wet onder- zoek in te stellen, ook in inrichtingen waarin eenige taak van fabrieks- of handwerksnijverheid wordt uitgeoefend. Zij geeft hun toegang tot voer- of vaartuigen en van 7 uur voorm. tot 10 's av. tot plaatsen waarvan hun bekend is of redelijkerwijs kan bekend zijn dat er lucifers ten verkoop voorhanden zijnwoningen slechts op vertoon van een schriftelijken bijzouderen last van den burgemeester of kantonrechter. Zij mogeu (telkens twee) monsters nemen van lucifers die bij meer dan 100 gram tijdelijk ver- voerd worden of ten verkoop voorhanden zijn en zulks op verlangen tegen vergoeding der markt- waarde. Blijken bij het deskundig onderzoek door ten minste twee van elkander onafhankelijk wer- kende, door den Minister aan te wijzen deskundigen dat de lucifers geen witte phosphor bevatten, dan wordt desverlangd schadeloosstelling voor de monsterneming verleend. Bij invoer mogen de ambtenaren enkele lucifers doen ontbrandenals zij uit den knoflookreuk opmaken dat er phosphorlucifers onder zijn, wordt de geheele bezending als verboden goed behandeld en er monsters van genomen voor het deskundig onderzoek. Tegen het voornaamste verbod opzetlelijke vervaardiging wordt een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden bedreigd en dit feit geldt als misdrijf. Andere inbreuken op de wet worden als overtredingen beschouwd en gestraft met hechtenis tot ten hoogste 3 maanden of boete tot f 300 toe, met verzwaring bij herhaling. Volgens de uitkomsten der 8e volkstelling bedroeg de bevolking van het Rijk op 1 Januari 1900 2,520,471 mannen en 2,583,508 vrouwen, totaal 5,103,979 inwoners. In den loop van dat jaar is de bevolking toe- genomen met 39,796 mannen en 35,280 vrouwen, totaal 75,076, zoodat op 1 Januari 1901 het aantal mannen 2,560,267, dat der vrouwen 2,618,788 en het totaal dus 5,179,055 inwoners bedroeg. TER NEUZEN, 17 Jnni 1901. In de op a. s. Donderdag, des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukkenverordening op de heffing van een hoofdelijken omslag. De herijk der maten en gewichteu zal in onderstaande gemeenten plaats hebben op de daarbij vermelde dagen en uren Ter Neuzen, 24, 25, 26, 27, 28 en 29 Juni. Hoek, 2 Juli. Zuiddorpe, ook voor Overslag, 3 Juli, des voormiddags. Beter nog uw hart ontrust Door der liefde pijuen, Dan 't genot van liefdeslust Nooit gesmaakt. En dan dacht zij aan het woord van dien an deren dichter, die als weinigen te voren het echte, edele vrouwenhart begrepen heeft. Alleen wan- neer het zich zelve overgeeft, zonder op eigen wenschen en begeerten te letten ja, dan alleen kan het genoegen vinden. Veel hooger dan eigen geluk staat het geluk van den geliefde. Kies de waardigste van alien. Zeegenen zal 'k uw keuze dan Jnichen wil ik dan en weenen Om de liefde van den man, Waar ge u zelven voor zoudt off'ren Brak u 't hart, wat lag daar an Zoo sprak de dichter. Haar hart zou echter niet breken. Zij gevoelde, dat het sterk was en vol levenskracht in haar boezem klopte. De zomernacht was bijna geheel voorbij, toen Davida de flikkerende kaarsvlam uitblies en te bed ging. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1