A1 g e m o e n Uieuws* en Admteatieblad 7 o o r 2eeuwscli*Vlaaaderea, Onderwijzeres No. 4082. Dinsdag 11 Juni 1901. 41e Jaargang Gemengde berichten. 2)3 3 23333a H E R U K. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTCEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Btj directe opgaaf van driemaal plaatsing dtrzelfde advertentie wordt de prfs siecnts tveemul berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze couraut behoort eeu bijvoegsel Burgemeester en Wethouders van H O E K roepen op sollicitauten naar de betrekking van aan de o. 1. school alhier met akte voor de nuttige handwerken. Jaarwedde f 500,—. Vereischte stukken aan den Burgemeester in te zenden vddr 1 Juli e. k. Hoek, 6 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 10 Juni 1901. Gisteren werd onder begunstiging van heerlijk zomerweer in //De Buiten-societeit" alhier het eerste concert in dit seizoen gegeven door het muziekgezelschap //Apollo", directeur de heer W. A. Kaan. De leden waren in ruimen getale opgekomen en genoten van de goede uitvoering van het wel- gekozen programma door //Apollo" en van een aangeuaam zitje in den tuin, over welks onder- houd wij, en terecht, verschillende complimentjes hoorden aan het adres van den ondernemer. Gisteren hield de heer P. F. Fruijtier, candi- daat der R. C. kiesvereeniging voor het lidmaat- schap der Tweede Kamer in het district Hontenisse te St. Jansteen en te Koewacht eene lezing. Hij besprak daarin de politiek der liberaleu en de door dezen tot stand gebrachte wetten, van welke verschillende strijdig zijn met het katholiek beginsel. Hij zette vervolgeus zijn standpunt op politiek en economisch gebied uiteen en besprak zijne candi- datuur en die van den heer Mr. Van Deinse, om ten slotte de kiezers op te wekken trouw ter stembus te komen. Philippine. Zaterdagavond terwijl de zoon van den landbouwer Barbe alhier met paard en draaikar naar huis reed werd het paard schichtig, reed tegen de helling van den dijk op waarop de kar kantelde en de voerman er onder geraakte, die zwaar gekneusd naar huis is gevoerd. Over zijn toestand valt nog moeilijk te oordeelen. Voor de Amsterdamsche rechtbank stond ver- leden week terecht H. P. de Swart, die in dagbladen adverteerde dat hij gelden beschikbaar stelde als voorschot op 1" en 2° hypotheek en op meubilair, kantoor Spuistraat 294, Amsterdam. Wanneer bekl. een brief ontving op deze adver tentie, ging hij dadelijk naar den schrijver, inspec- teerde het meubilair en deelde mede, dat de zaak wel zou gelukkenalvast moest gestort worden 6, waarvan de helft tot dekking der te maken onkosten, terwijl f 3 zou worden terugbetaald wanneer de leening niet mocht doorgaau. Wanneer het geld gestort was, kwam er van de zaak niet veelsteeds werden er brieven geschreven van uitstel, en wanneer de voorschotnemers zich op het kantoor vervoegden, vonden zij De Swart bijna nooit thuis. Bekl. had steeds een reden bij de hand waarom de leening nog niet koa doorgaannu was de geldkoers te hoog, dan deugde debrandverzekerings- polis niet, dan weer moest er een borg wezen, enz. Het O. M. heeft ten laste gelegd oplichting en en eischte iy2 jaar gevangenisstraf. J* C. V., te Amsterdam, de beklagenswaar- jonkman, die een aanslag op het leven van zijn vader pleegde, werd veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf, het minimum der bij de wet gestelde straf (het O. M. had 8 jaar geeischt.) Te Rotterdam geraakte op een scheepstimmer- werf een houtschipper tusschen enkele gelost wordende balken bekneld. Inwendig zwaar ge kneusd en met schedelbreuk werd de schipper met een sleepboot naar het ziekenhuis vervoerd. Men vreest voor het leven van den man, die echtgenoot is en vader van zes kinderen. Vdor enkele dagen werd aan de spoorlijn DordtGorkum door een arbeider het nest van een leeuwerik op ongeveer 1 M. afstaud van de rails gevonden. Het diertje, zich ontdekt ziende, vluchtte en kwam niet meer in het nest terug. Honderden spoorwagens die er dagelijks met donderend geraas passeerden, vreesde het niet, doch een mensch deed hem de vlucht nemen. Een zeer bijzondere zaak diende voor het kantongerecht te Schoonhoven Een ingezetene was gedagvaard om te betalen 75, als slot van een belofte van 100, gedaan door de echtgeuoote van bedoelden ingezetene, aan iemand te W., wanneer deze zich in het belang van zichzelf en van zijn gezin wilde onthouden van gebruik van sterken drank, en wel onder de voorwaarden, dat niet alleen geen sterke drank zou gebruikt worden, maar dat ook geen sterke drank in huis mocht komen. De edele bedoelingen van de dame werden door haar bevestigd door hare belofte na eenigen tijds reeds na te komen door een gift van 25, ver- trouwende en hopende dat de betrokken persoon een jaar zijn belofte zou volhouden. Door vertrek uit W. had de hoognoodige controle opgehouden en helaasaan de verwachting werd niet voldaan, daar reeds spoedig vernomen werd, dat de jeneverflesch hare plaats in het gezin weder had heroverd. Intusschen werd door den betrokken persoon aangedrongen, dat hem de beloofde 100 zou worden gegeven, voorgevende geen gebruik van sterken drank te hebben gemaakt in het laatst verloopen jaar. Deze bewering echter werd vanwege de dame weersproken en zelfs werd bewijs daarvoor aange boden, zoodat op grond daarvan geweigerd werd de beloofde honderd gulden vol te maken. Een uitstel van 3 weken werd verleend aan den eischer om zijn eisch nader toe te lichten. FEUILLETON En nu vroeg de graaf weer op zijn gewonen afgematten toon wNu, wat liebt ge te weten kunnen komen?" //Het is een reeks van treurige gebeurtenissen. die onze zorgzame hospita en haar vader naar Berlijn hebben doen komen. Niet alleen, dat zij door den val van een bankiershuis te Keulen hun vermogen hebben verloren, maar ook drong het ongeluk in hun huiselijken kring binnen. Belialve Davida zijn er nog twee oudere kinderen geweest, een hoopvolle zoon en een dochter. Die jonge dame bezat een buiteugewone schoonheid en trok de aandacht van een hooggeplaatst heer, die haar echter bedroog. Haar broeder, de assessor Imhoff, daagde den verleider uit en werd in een tweegevecht gedood. De moeder stierf van verdrietde vader verviel in een toestand, die niet veel van krankzinnigheid verschill." /,En wat werd er van het ongelukkige meisje p" vroeg de blinde, vol deelneming in het lot van Davida's zuster. */De vader heeft haar verstooten. Zij moet naar het buitenland gevlucht zijn en daar als kunstenares werken. Het was ook bij de opvoering ■van een opera, die met eeu weldadig doel gegeven werd, dat zij door hare schoonheid en haar be- koorlijken zaug de aandacht van dien heer trok." z/Arme vrouw sprak graaf Manfred peinzend. //Hare schoonheid bracht haar in het ongeluk. Hoe zou zij geweest zijn Vurig van blik, met zwart haar, een Juno-gestalte Of zacht en blond, als de engel in wier nabijheid wij mogen vertoeven Om de lippen van Ebhardt speelde een eigen- aardige glimlach. Hoe dikwijls had hij den blinde reeds een beschrijving van Davida's uiterlijk moeten geven en hij had zich opzettelijk streng aan de waarheid gehouden maar te vergeefsch De verbeelding van den jongeling tooide het meisje, dat zooveel aantrekkingskracht op hem uitoefende, met al de bekoorlijkheden, die hij in de vrouw zijner keuze vereenigd wenschte te zien. In de beteekenis, die Manfred daaraan hechtte, was Davida ook niet zacht en teeder. Fier en lijdzaam was zijmaar dr. Ebhardt geloofde, dat hij nog nooit een karakter had aangetroffen, zoo vast en in zich zelf gekeerd als het hare. Davida zou zich ook door het zwaarste leed wel laten buigen, maar niet laten ontmoedigen. Deze vast- heid van gemoed en haar oprechte vroomheid waren haar beste steun op haar juist niet met rozen bestrooid levenspad. //Och, vertel mij nog eens, hoe Davida er uit- ziet," verzocht de graaf. //Ik ken haar wel zonder haar te zien zoo ja, zoo alleen kan zij wezen. Mijn gevoel misleidt mij niet. Ik zie haar met Te Ltrecht had een employe vandeglazen- wasscherij, werkzaam aan de statiouskap van het centraalstation aldaar het ongeluk te vallen en door een der ruiten te storten. Gelukkig bleef de man tusschen de spouningen hangen, waardoor, met spoedige hulp, voorkomen werd, dat hij er geheel doorheen viel. Na het onderschuiven van planken werd de man uit zijn hachelijke positie verlost. Slechts aan de handen had hij zich verwond. In het nabij Koewacht gelegen Belgisehe dorp Klein Sinay werd dezer dagen een bruiloft gevierd en, naar de daar heerschende onzinnige gewoonte, met geweren en revolvers ter eere van het paar geschoten. Een der omstanders werd door een schot licht in den buik gewond, terwijl de bruidegom in den v°et getroffen werd. Het jonge vrouwtje bestierf het bijna van schrik. Geneeskundige hulp werd onmiddellijk ingeroepen. Te Strassdorf in Stiermarken (Oostenrijk) is een kindermoord gepleegd, zoo gruwelijk, dat men weigeren zou er geloof aan te slaau. De ouders vermoordden hun 12jarige dochter, stopten het lijk in een oven en aten het daarna op. Zij hebben voor het gerecht bekend, dat zij het lijk hebben opgegeten, omdat zij er geen weg mede wisten en vreesden, dat anders de moord zou uitkomen. Bij het gerechtelijk onderzoek, in hun woning ingesteld, zijn de beenderen en haren van het meisje voor den dag gekomen. Tijdens de processie, die op Sacramentsdag, te Barcelona werd gehouden, viel bij het Medina- Celi-plein een brandend stuk papier van een balkon. Daar de menigte dacht, dat een bom geworpen werd, ontstond een hevige paniek. Honderden personen bekwamen letsel sommigen werden ernstig gewond en eer.ige vrouwen vielen flauw. In den nacht van Donderdag op Vrijdag brak door tot dusver onbekende oorzaak brand uit in een kleedermagazijn in Clapton-road te Louden. De bewoners, een gezin van 5 a 6 personen, hadden zich den avond tevoren ter ruste begeven, zonder dat zij een spoor van brand hadden be- merkt. Even na 1 uur in den nacht bewezen dikke rookwolken, die uit het beneden gedeelte van het huis kwamen, dat er brand woedde. Met de hulp der politie werden de bewoners gewekt, doch twee jougens, resp. 6 en 11 jaar oud, waren toen reeds in hun bed gestikt. Door meuscheneters overvallen In Britsch-Indische bladen viudt men de mede- deeling, dat de Duitsche millionnair Mencke en zijn particuliere secretaris, die op een plezierreis om de wereld ook Nieuw-Guinea bezochten, door de Papoea's van Engelsch Nieuw-Guinea zijnover- het oog van mijn geestik gevoel haaraanwezigheid, ook als zij ver van mij tusschen haar geliefde bloemen vertoeft, die haar geur en poezie bijzetten en toch haar blanke vingers zoo dikwijls bloedig kwet- sen Tuinierster en poetisch beroep voor een vrouw, zekerin het algemeen gesproken, hebt ge gelijk, waarde dokterdat spreek ik niet tegen Maar toch, welke een tegenstrijdigheid ligt er in de gedachte, dat dit hoog beschaafde, teedere, engelachtige meisje werkt als een schepsel uit de laagste standen Ach, er zijn veel tegen- strijdigheden op onze aarde, zoo dikwijls als vol- maakt geprezen. Maarhoor dokter was dat haar stem niet?" De graaf was vlug opgestaan en boog zich voorover uit het venster. //Zij is het", fluisterde hij. //Hoort gij wel Zij leest haar vader voor. Ach, hij is gelukkiger dan wij. Maar door den wind wordt het geluid hierheeu gevoerd, zoodat wij bijna elk woord kunnen verstaan." z/Er gaat een stille engel op deze aarde rond Tot troost der menschenkinderen, wier harten (zijn gewond; Tot zachten weemoed maakt hij 't snijdend (leed, Zijn raad is draag geduldig, wat u hier lijden (deed." //Ach, hoe zijn die woorden op haar van toe- passing riep de blinde uit, toen de laatste woorden weggestorven waren. ,/Als een engel van geduld vertoefd zij laat in den nacht nog aan het bed vau den grijsaard, om hem de slapelooze uren te korten als een engel van geduld helpt zij een blinden vreemdeling de vreugdelooze dagen door te komen Maar stil, ik hoor haar weder." z/Niet bitter maakt het kruis, en zacht 't Gemoed van hem, die Liefdes leven kent. Maar wee dengeen, die Liefdes macht Niet schat en haar den rug toewendt Een hart is daar, dat waakt als hoeder En troostend zich erbarmt als eene moeder. Ontroerd luisterden beide heeren naar die troost- rijke wooiden. Toen sloot dr. Ebhardt de vensters. z/Ik vind, dat het koel wordt, Manfred En het is al laat ook. Zal ik Jozef roepen?" z/Het is, alsof er een berg op mijn borst drukt," antwoordde de blinde, terwijl hij met een zucht in zijn stoel zonk. //Ik zie er tegen op naar bed te gaan. Maar eenmaal moet het er toch toe komen. Nu, goed dan, trek maar aan de schel." De dokter stond op en ging ,naar de deur doch voor hij de schel had bereikt, klouk er een gillende smartkreet en nog een en toen volgde er een gestommel, geraas en gerinkel, dat het huis er van scheen te dreunen. (Wordt vervolgd). JVNdHE COURA b|j <|e yirma p pB tg De Burgemeester en Wethonders van TEE NEUZEN Gezien het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van ■dc Provincie Zeeland, van den 1 December 1900, no. 7 (Provinciaal blad no. 151); Alsmede de missive van den beer ijker, chef van dienst te Middelburg, van den 6 Juni 1901, no. doen te weten: Dat tot den herijk van de maten en gewichten (tijdvak 19001901) voor deze gemeente zal worden gevaceerd in het oude schoollokaal den 24 Jnni a. 3. des voorm. van 912 en des nam. van 14 uur voor verkoopers vaii nienwe maten en gewichten, apothekers, goud- en zilverameden enz., den 25 Juni van 912 en van 14 uur, voor de wijken A, B en C, den 26 Juni van 912 en van 14 uur, voor de wijken E, F en G, den 27 Juni van 912 en van 14 uur, voor de ■wijken D, H, I en K. den 28 Juni van 9-12 en van 14 uur, voor de wijken L, M, N en O en den 29 Juni van 912 en van 13 uur voor de overige wijken; dat de voorwerpen achoon en droog ten herijk aangeboden moeten worden en zich in zoodanigen toestand moeten be- vinden dat eene verificatie en atempeling mogelijk is dat lengtematen, voorzien van merkteekenen of aanwijzingen van onwettige maten moeten worden afgekeurd en ten alien tijde in beslag genomen kunnen worden dat belanghebbenden zich bij de terugontvangst van hunne voorwerpen moeten overtuigen dat deze duidelijk het wettige goedkeuringamerk k dragon, daar beroep op verzuimen dit bij den herijk mochten zijn begaan, niet zal ontalaan van rechts- vervolging dat na het einde van den termijn van den herijk (1 Sep tember 1901) het gebruiken of voorhanden hebben van maten en gewichten niet voorzien van het goedkeuringsmerk k verboden en slrafbaar is dat het laatst geplaatste goedkeuringsmerk gedurende mins- tens twee jaren ongeschonden moet bewaard blijven en dat voorwerpen waarvan dit merk onduidelijk wordt, andermaal tot den herijk moeten worden aangeboden, waartoe belang hebbenden zich kunnen wenden tot den heer ijker, chef van dienst te iliddelburg\ dat de onderdoelen van het gram, (miligram gewichten) uitaluitend aan het IJkkantoor te Middelburg kunnen worden geverifieerd uithoofde der daartoe noodige fijne balans (Minis trieele beschikking van den 16 April 1872, No. 193). En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 8 Juni 1901. De Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester, W. S. J. DIELEMAN, L°. Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1