A1 g o a o e a Hieuws* ea Adverteatieblad voor 2eeuwsch*71aaaderea. Huur Schespstimmsrwerf. No. 4073. Zaterdag 18 Mei 1901. 41e Jaargang. Gemengde berichten. Vervoer van dyuamiet. Teiegrafische barichten. BURGERLIJKE STAND. NIEUWSTIJDING UIT ROSENDAAL abonnement Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. aDVEBTINTIEN; Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slecht8 tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant beboort een bijvoegsel. Scheepstimmerwerf. Gegadigden kunnen zich met gefrankeerde brieven wenden tot den Burgemeester van Ter Neuzen, bij wien ook inlich- tingen zijn te bekomen op de dagen en uren dat de secretarie is geopend. TER NEUZEN, 17 Mei 1901. De Eng. stoomboot Cathcart, van New-Castle met kolen voor Gent bestemd, voer gisterennacht, bij het binnenkomen der haven, even voor hoogwater vast op den Westhavendam en bleef daar zitten. Met het volgend tij kwam het stoomschip met assistentie van twee sleepbooten vlot. Naar ons geineld wordt bestaat het voornemen om te Sluiskil de Amerikanen na te bootsen. Men zal n.l. beproeven om de landbouwschuur en het wagenhuis op de hofstede van den heer L. J. Geelhoedt, bewoond door den landbouwer De Regt, welke gebouwen wegens onteigening voor de kanaalwerken rnoeten opgernimd worden, in zijn geheel te verplaatsen. Als die poging slaagt, waarvoor alien grond schijnt te bestaan, levert zulks natuurlijk een niet te versmaden voordeel op. Men schrijft ons d.d. 16 Mei van bevoegde zijde Het bericht uit Hulst in uw blad van heden is niet geheel juist. Voorloopige candidaten zijn gesteld a. Tweede Kamer P. F. Fruijtier te Honle- nisse, A. L. J. van Waesberghe te Tilburg en L. J. M. vau Waesberghe-Janssens te Hnlst. b. Provinciale StatenE. B. Dumoleyn te Hontenisse, P. F. Fruijtier te Hontenisse, F. C. O. M. Hombach te Hulst, P. Moes te Ter Neuzen en C. Ysebaert te St. Jansteen. Al deze heeren, behalve L. J. M. van Waesberghe- Janssens, welke geene candidatuur J weede Earner wenscht te aanvaarden, hebben zich bereid ver- klaard eene eventueele definitieve candidatuur der R. K. kiesvereeniging aan te uemen. In den nacht van 15 op 16 dezer hebben de kippendieven weder hunne praktijk uitgeoefend bij den landbouwer B. te Graauw, Langendam, hebben zij een dertigtal kippen weggehaald en bij den landbouwer D. te Clinge een achttal, alsmede een slijpsteen. Het is te hopen dat de rijkspolitie die de zaak in handen heeft, baar werk met succes moge be- krooud worden en de dader(s) aan de justitie kan overleveren, is de wensch van alle kippeuhouders, die maar al te dikwijls te onachtzaam zijn met hunne diertjes, wat de opsluiting betreft. Zaamslag, 16 M. i. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn hier personen voor zaken uit geweest, die blijkbaar belust waren op een lekker hapje. Zoowel bij den landbouwer A. N. als bij J. B., werd uit de bakkeet eene hoeveelheid rook- vleesch outvreemd. Verder nainen de ongenoode gasten ook eenige kleedingstukken mee. Op eerst- genoemde piaats ging het bezoek gepaard met braak en inklimming. De bewoners der hoeven hadden niet het minste gerucht vernomen. In de weide van den landbouwer E. Dekker in den Groote Huissenpolder kan men het zeker zeldzaam voorkomend geval waarnemen, dat een kalf door de moeder gezoogd wordt. Stoppeldijk. Volgens de vastgestelde kiezers- lijst op 15 Mei 1901 bedraagt het getal kiezers ter verkiezing yan leden a. van de Tweede Kampr der Staten-Generaal 207 b. van de Prov. Staten 207 en c. van den Gemeenteraad 201. Biervliet. Twee gouden bruiloften in een week werden hier gevierd. Het fanfarengezelschap Harmonie bracht op de gebruikelijke wijze een muzikale ovatie, die door de feestvierenden op hoogen prijs gesteld werd. Voor beide woningen was een eereboog geplaatst, terwijl alle ingezetenen door het uitsteken hunner driekleur van belang- stelling deden blijken. Dinsdag herdacht de landbouwer Bracke zijn vijftigjarige echtvereeniging en Woensdag was dit bet geval met den koster der Herv. kerk, Risseeuw. Mifldelburg, 17 Mei. Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is bepaald dat de zitting van het hoofdstembureau voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Oostburg zal aauvangen op Zaterdag 15 Juni en in geval eener uoodige herstemming op Vrijdag 28 Juni, telkens des middags om 12 ure, en de zitting van het hoofdstembureau in het kiesdistrict Hontenisse op Maandag 17 Juni ingeval van herstemming op Zaterdag 29 Juni, telkens des voormiddags 9 ure. Naar gemeld wordt is bij de familie te Goes bericht ontvangen, dat de heer J. van Riet, die den 2 38ten April 1900 te Veertienstroom ernstig verwond werd, den 14den April j.l. te Pretoria is overleden. De aandacbt vau het publiek wordt er op gevestigd, dat in den laatsten tijd valsche bank- biljetten van 40 circuleeren. Reeds drie dezer biljetten, op kantoren te Rotterdam ontvangen, zijn in beslag genomen. Deze valsche biljetten zijn keurig nagemaaktzelfs het watermerk ont- breekt niet. Toch zijn ze voor een goed opmerker dadelijk te herkennen aan het dikkere, grovere papier en aan de minder fijne afwerkiug. Ook in de strafbepalingen komen fouten voor. De in omloop gebrachte en in beslag genomen valsche bankbiljetten, hebben alle den datum 22 Februari 1901 en de letters I. N. 1900. De cijfers varieeren in die, voorkomende in het getal 7309. Een nauwkeurige beschouwing bij de in ontvangst- neming van ieder bankbiljet van 40 is gewenscht. De Asser Ct. verneemt uit Oosterwijdwerd dat een jeugdige dienstmeid het vorige jaar be- schuldigd was van diefstal. Zij zou met een sleutel de kist van een der knechten geopend en hem eeuig geld ontvreemd hebben. En toen zij eindelijk onder pressie van de politie het feit erkende, was zij het natuurlijk ook, die enkele artikelen van den patroon had weten binnen te palmen. Het vonnis kwam een rnaand achter slot en grendel Met geduld onderging zij haar straf. Voor zich zelf wist zij dat ze onschuldig was en voortdurend kwam zij dit verzekeren. Dezer dagen ontving zij een brief van den vader van den knecht, wien zij heette bestolen te hebben, waarin haar werd medegedeeld dat zijn zoon haar valschelijk van diefstal had beschuldigd. Zijn geweten bad hem gefolterd en voor den vader had hij zijn schuld beleden. Gelukkig was deze eerlijk genoeg om de waarheid te doen kennen. Een duistere misdaad. Te Abbeville in Frankrijk werd, ongeveer vijftien jaar geleden, een vermoorde door het hof van assises veroor- deeld, als zijnde zijn eigen moordenaar De om- standigheden hadden zich als volgt toegedragen De man heette Jules Alphonsa Dubos en was te Vironcbaux geboren. Hij had een stief- zuster, zich uoemend Eugenie Bouilliez, die gehuwd was met een zeknren Ferdinand Conzin, eveneeus woonachtig te Virouchaux. Het echtpaar Couzin leefde, ua den dood van Eugenie's ouders, op voet van vijandschap met Jules Dubos; een woeste wederzijdsche haat was tusschen hen ontstaan tengevolge van de verdeeling der nalatenschap. Daar Dubos echter voor zwak- hoofdig doorging, maakteu de Couzins misbruik van zijn gebrek en wendden zijn erf deel ten eigen bate aan. In het begin van het jaar 1885 verklaarde Dubos, na een nieuwen twist, in een opwelling van toorn aan zijn zuster, dat hij haar huis in brand zou steken. Den 8 Februari d. a. v. ontstond er brand in de schuur van het echtpaar Couzin. Een andere schuur en een stal toebe- hoorende aan den landbouwer Quevauvillers werden mede in de asch gelegd. Denzelfden dag verdween Jules Dubos. Uit den mond der Couzins vernam de overheid de door Dubos geuitte bedreigingen van brandstichting. Dit in verband met zijn plotselinge verdwijning deden vermoeden, dat hij de schuldige was. Ver- geefs werd overal naar hem gezochtmen dregde in de vaarten en plassen in den omtrek, doch uiets werd gevonden, zoodat men ten slotte be- gon te verouderstellen, dat hij de hand aan zich- zelf had gestagen. Den 28 October veroordeelde het hof van assises bij verstek Jules Dubos tot twintig jaar dwangarbeid wegens het stichten van twee branden op 8 Februari. Na het verdwijnen van Dubos, had het echtpaar Couzin bezit genomen van zijn eigendommen. Conzin had herhaaldelijk twist met zijn vrouw, die hem beschuldigde van misdadige handelingen. Elf jaren verstreken. Den 5 October 1896, kwam Couzin, die het grootste gedeelte van den dag in kroegen doorbracht, 's avonds tegen acht uur dronken thuis en zocht twist met zijn vrouw. Daarna vertrok hij weer om niet voor middernacht terug te keeren. Zijn vrouw was verdwenen. Den volgenden morgen vond men haar lijk in een put voor de echtelijke woning. De publieke meening beschuldigde Couzin van het feit zijn vrouw in deze put te hebben geworpen, maar bij gebrek aan bewijs, werd hij op vrije voeten gesteld. Couzin bleef alleen achter als weduwnaar met acht kinderen. Twee jaar later werd hij in hechtenis genomen onder beschuldiging van mis- handeling van zijn dochtertje, weshaive hij veroor- deeld werd tot acht jaar opsluiting. Na vergeefs om verzachting van straf te hebben verzocht, schreef hij dezer dagen uit de gevangenis een brief aan den burgemeester van Vironchaux, waarin hij zijn vrouw beschuldigt Dubos te hebben ver- moord. De misdaad zou gepleegd zijn op 8 Februari 1885, den dag waarop de schuur der Couzin's in de asch werd gelegd, wat de plotselinge verdwijning van Dubos verklaart. In een hinderlaag gelokt, werd de ongelukkige vermoord en zijn lijk drie dagen lang in een molen verborgen. 's Nachts daarna groef vrouw Couzin in haar tuin aan den voet van een heester een kuil, waarin het lijk begraven werd. Op de door Couzin aangewezen piaats werden de resten van het lijk inderdaad teruggevonden. De duistere geschiedenis heeft geheel Abbeville in opschudding gebracht. De overheden zijn van meening dat Couzin Dubos' moordenaar isook zou hij zijn vrouw in den put geworpen hebben. Hij is naar de gevangenis te Abbeville overgebracht en eeD instructie is tegen hem geopend. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur In uw Hummer van j.l. Dinsdag komt een be richt voor uit Zaamslag, waarin gezegd wordt dat de mededeeling van ,/De Zeeuwsche Koerier," als zou het tramcomitt; voor een lijn Selzaete Hontenisse, slechts een lijntje tot Axel leggen, gelieel uit de lucht gegrepen is. Ik heb reden aan te nemen dat deze tegenspraak gedaan wordt door of namens de heeren Fruijtier c. s. Als eenig antwoord daarop deel ik mee, dat bedoeld bericht door den heer Fruijtier in eigen persoon is medegedeeld aan den heer C. van Waes, burgemeester van Westdorpe. De lezer heeft nu te kiezen tusschen de waar- heidsliefde van den heer Van Waes en die van den heer Fruijtier Mijn dank voor de verleende plaatsruimte. Chr. Verhaak, Uitgever van //De Zeeuwsche Koerier".- Sas van Gent, 15 Mei 1901. Wij stelden bovenstaand schrijven in handen van onzen Zaamslagschen correspondent., en vonden in diens antwoord hierover de bevestiging vau onze terstond gevestigde meening, dat er eenige verwarring zal bestaan in hetgeen de plannen of meeningen van het comite betreft en hetgeen een der leden daarvan misschien als zijn persoonlijke opinie heeft gezegd. Onze correspondent persisteert, dat, blijkens de hem verstrekte inlichtingen, bij het comite geen sprake is geweest van opgeven van het plan of van het leggen eener lijn AxelSelzaete. Red. CORRESPONDENTIE. Aan S. te Axel. Het door u gezondene kan, zoowel om den vorm, als behandelende eene zuivere persoonlijke kwestie, niet als ingezonden stuk worden geplaatst. Aan R. te Stukken ter aaubeveling van candidaten bij verkiezingen wordeD door ons niet opgenomen, terwijl ook nimmer iets wordt ge plaatst van inzenders, die ons hun naam niet bekend maken. Van uit Rosendaal komt ons een bericht dat wij niet nalaten kunnen onze lezers mede te deelen, om te bewijzen dat het woord, onmogelijk, een verdichtsel is en dat men met eenige vol- harding en goeden wil er toekomt zulks aan te toonen. De heer H. van Veghel te Rosendaal bevestigt ten zeerste de waarheid van hetgeen wij zoo even zeiden. Sedert een jaar, zoo zegt hij, had ik eene ziekte in mijn been en zulks werd zoo erg, dat ik moest te bed blijven. Met zalf gesmeerd en nog eens met andere middelen, niets mocht baten. Tot dat ik op zekeren dag er ook toe overging de Pink Pillen van Dr. Williams aan te wenden. En werkelijk kan ik thans bevestigen dat zij uitstekend gewerkt hebben. Mijn been was op de ziekelijke piaats hard en vertoonde verschillende kleuren en ik kan thans weder loopen en mijne werkzaamheden verrichten, dank uwe wondervolle Pink Pillen. SECZESSCHE (MRAJV ■tit bind versehijnt ilaantlag-, Woensdag- eo VriJdaaavonJ, ttHgei»n<leni op Feestdaaen, bij de firma P. J. I'll BK t. re. H'eaieo. Burgemeester en Wethouders Yan TER N EUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat voor den tijd van een jaar te huur is de in die gemeente gelegen Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen. J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKEKKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis dat op 17 Mei 1901 en zoo noodig op volgende dagen, doch uiterlijk op 20 Mei a. s. een partij dynamiet groot netto 390 K.G met het vaartuig (tjalkschip) «Ons Genoegen" gezagvoerder J Verspuij zal worden vervoerd van het eiland Rozenburg naar Vlissinge?i om aldaar te worden overgeladen in een Rijks-vaartuig onder toezicht van den le Luitenant bij ,het korps torpedisten D. Engelbromer. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEtLL. Axel. Huwelijks-aangiften. 3 Mei. Carolus Ludovicus vau Goethem (van Stoppeldijk), oud 63 j., weduwn. en Philo- mena Tieleman, ond 47 j., jd. Sander Johannes Wijna, oud 18 j., jm. en Sara Elisabeth Vinke, oud 20 j., jd. 10 Mei. Adriaan de Putter (van Zaamslag), oud 24 j., jm, en Catharina Schuitvlot, oud 24 j., jd. Pieter Jacobus de Pooter, oud 23 j., jm. en Sara de Groote, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Mei. Maarten Flornssen, oud 27 j.. jm. en Jacoba van Dixhoorn, oud 26 j., jd. 9 Mei. Jan Pieter Jansen van Rosendaal, oud 25 j., jm. en Pieter- nella Moes, oud 22 j., jd. Adriaan van Peenen (van Groede), oud 19 j., jm. en Martha Neeltje van Bendegem, oud 19 j., jd. 14 Mei. Clement Benedictus Antheunis, oud 25 j.,jm. en Henriea Maria van Horssen van den Ierssel, oud 22 j.,jd. Geboorten. 2 Mei. Adriana, d. van Cornelis Haak en van Maria Riemens. 4 Mei. Maria Leonia, d. van Edmundus de Booij en van Louisa Nathalia van Geersaem. 5 Mei. Marinus, z. van Pieter van Langevelde en van Cornelia Dina de Visser. 9 Mei. Maatje, d. van Jan Lourens en van Santina van Dixhoorn. Overlijden 4 Mei. Elisabeth Kotvis, oud 7 m„ d. van Johannes en van Maria den Hamer. 5 Mei. Aartje Yerhulst, oud 31 j., echtg. van Willem Pieter Dieleman. 13 Mei. Adriana Jansen, oud 4 m., d. van Jan en van Janneke Dieleman. 14 Mei. Maria Cornelia van Arenthals, oud 15 m., p. van Machiel en van AdriaDa van Cadsand. De heer YEGHEL volgens portret.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1