A1 g e m e e n Hieuws* en Advertentieblad o o r Seeuwsch-Vlaaaderen. GELDLEENING. f 19000- Engeland en de Z.-A. Repnbliek. No. 4061. Zalerda£ 20 April 1901 41e Jaarg:ang. Landbouwberichten. (ieinengde berichten. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BL JLJD. Kamer van Koopkandel en Fakrioken te Ter Neuzen. TER HEUZEHSCHE (MRAIT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Aroerika 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Wit bind versehijnt ilnanilaa-t Woenadaa- en Vrijdaaavund, «iltae»onder!l op FeestdBaen, bij de Firina P. J. t iS DR Mini te Ter Neaiea, Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat ten laste dier gemeente wordt aangegaan eene geldleening, groot rentende ten hoogste vier ten honderd in het jaar. De leening wordt verdeeld in 88 aandeelen, ieder groot 500,—te stellen op naam of aan toonder en af te lossen te beginnen in J 902 met ten rninste een aandeel. Storting der aandeelen 1 Juni 1901. De inschrijvingsbiljetteu, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in gesloten couvert, waarop ylnschrijving Geldleening" in te leveren bij den Burgemeester voor 15 Mei eerst- komend. Axel, den 15 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. O G G EL. De Secretaris, J. A. VAN V ESS EM. Milner gaat voor een maand of drie naar Engeland. Waarom Men weet het niet, maar vermoedelijk heeft hij behoefte om eens tot rust te komen en dat hij Chamberlain eens mondeling op de hoogte gaat stellen, is ook zoo'n wonder niet. Uit Milner's vertrek conclusies te trekken omtrent den stand van zaken, lijkt ons erg ge- waagd, vooral omdat men het evengoed ten gunste als ten ongunste van de Boeren kan uitleggen. Hoogstens zou men mogen vermoeden, dat de overeeustemming met Kitchener te wenschen overlaat. Trouwens hoe Milner over den toestand dacht, blijkt uit een telegram van 6 Februari j.l. in een Eugelsch blauwboek opgenomen. Den toestand op dat oogenblik samenvattend, zegt Milner, dat het nutteloos is, te ontkeunen, dat het laatste halve jaar er een is geweest van terug- gang, sjoowel materieel als moreel. Gelukkig bezit het land ruime middeleu om het verlorene te herwinnen, en er zullen niet veel jaren voor noodig zijn, om de economische verwoestiugen van den oorlog te herstellen. De loyalisten hebbeu volop genoeg van den oorlog, waardoor veleu gerui'neerd zijn geworden, maar zij zijn bereid, tot in het oneindige door te vechten, teneinde te verkrijgen, dat Zuid-Afrika onbetwist- baar en voor eeuwig een land onder de Engelsche vlag moge worden. Wanneer dat is verkregen, zijn de loyalisten gereed, elke verbittering, die uit een verschil van ras voortkwam, te vergeven en vergeten. Zij zetten den vijaud aan, zi;h op de reeds aangeboden voorwaarden over te geven. Milner zal wel niet gelooven, dat Februari, Maart en de halve Aprilmaand veel vddruitgang hebben gebracht, cok al weet men, blijkens de telegram- men, het getal gesneuvelde Boeren te „berekeneu" op 200. Hij zal dus aan Chamberlain maar weinig goeds kunnen melden en wellicht komen beide heeren tot de conclusie van de //Daily Mail". Dit liefelijke orgaan vindt, dat er weer een nieuw tijdperk voor Engeland in Zuid-Afrika geopend wordt en dat nu de zachte en mensche- lijke methoden uit het verleden voorgoed moeten verlateu worden om een periode van strengheid te doen ingaan. Zoo bv. is het stelsel om de vrouwen en kinderen van den vijand te verzorgen en te voeden (men weet hoe dit geschiedt) een dwaas denkbeeld. Wat er dan met die schepsels moet gebeuren, durft het blad niet zeggen, maar ieder begrijpt het. En als Chamberlain en Milner samen maatregelen van strengheid gaan bedenken, zal het wel op niet veel beters neerkomen. Volgens een Kaapsch bericht zou de Wet zich in het noordoosten van den Vrijstaat ten noorden van Frankfort bevinden. In Transvaal schijnt een gedeelte der Boeren zuidwaarts te trekken, Schalk Burger heeft de hoofdstad verplaatst naar Ermelo, waar Steyn, de Wet en Botha onlangs zijn samengekomen. De aauvallen op de spoorwegen vermiuderen, naar de //Times" 't doet voorkomeu omdat generaal Bindon er tegen waakt. Bij de bezetting van Pietersburg heeft de school- meester geweigerd, met de Boeren terug te trekken. Hij bleef achter, verborg zich in 't lange gras en zou alleen de Engelschen bevechten. Toen deze oprukten, schoot hij twee Australische officieren en een ordonnans dood. Toen werd hij ontdekt en een kogelregen van de Engelschen maakten een einde aan zijn leven. Als er eens tien zulke man lien geweest waren De voorraad voedsel te Pietersburg moet schaarsch zijn, vermoedelijk doordat de Boeren alles hebben meegenomen. De kaffers in den omtrek waren volgens de Boerengevangeneu erg oproerig. Te Kaapstad zijn Dinsdag 7 pestgevallen aan- gegeven, waaronder 4 dooden, die op straat waren gevonden. Ook de Europeesche hoofdverpleegster in het pest-hospitaal heeft haar liefdewerk met den dood moeten bekoopen. Volgens de //Daily Tel." zouden 350 Italianeu Geneve verlaten hebben om over Autwerpeu naar Zuid-Afrika te gaan, waar zij de Boerenkrachten willen versterken. Het volgende is ontleend aan het verslag der Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagel- schade in het voormalig Ve district van Zeeland, over het jaar 1900. Het ledental nog toegenomen met 12, bedraagt thaus 896 en het aantal verzekerde gemeten ver- meerderde met 318 en klom daardoor tot 16243. Betaalde men in 1899 aan hagelschade slechts f 82,78, in het afgeloopeu jaar bedroeg die niet minder dan f 5492,01, uitbetaald aan vijf en twintig deelgenooten zoodat sedert de oprichting der Maatschappij voor ongeveer tivintig duizend gulden 19880,98) schade is vergoed. In de algemeene vergadering van 14 Mei 1900 werdeu de staiuten der Maatschappij gewijzigd en werd met algemeene stemmen besloten, dat de Maatschappij met ingang van 1 Januari 1901 zal heeten //Onderlinge Verzekerings-Maatschap pij tegen Hagelschade in Zeeland, uitgezonderd het IVe district." De heer Ls. van Waesberghe-Janssens te Hulst aftredende als bestuurslid en de 10 aftredende schatters werden alien herkozen en lieten zich hunne verkieziug welgevallen. Uit de rekeuing blijkt, dat de bezittingen der Maatschappij bestaan uit vijf en vijftig gulden en negentig cents gedeponeerd bij de Rijkspostspaar- bank en negentien duizend gulden 3 0/o obligation Amsterdam 1895 in uegentieu obligation a duizend gulden ieder in bewaring bij de Nederlaudsche Bank. Deze bezittingen worden als een afzonderlijk kapitaal ten behoeve van die deelgenooten, die op 31 December 1900 deelgenooten waren der Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen hagel schade in het voormalig Ve district van Zeeland, beheerd en uitsluitend bestemd om voor die leden, die na 1900 bij de Maatschappij verzekerd zijn, naar de uitgestreklheid der gronden, waarvoor zij voor daarop wassende vruchten in 1900 ver zekerd waren tegen hagelschade, te voldoen de door hen volgens art. 22 verschuldigde na-bijdragen en perceutsgewijze uitkeering, totdat dit afzonder lijk beheerde kapitaal zal zijn uitgeput. Ook na 1900 toegetreden deelgenooten kunnen met gelijke rechten en verplichtingen genieteu van de vourdeelen van dat afzonderlijk beheerde kapitaal als de deelgenooten van 1900, mits die nieuwe deelgenooten een entreegeld betalen berekend naar de hectaren, waarmede de deelgenoot tot de ver- zekering toetreedt, welk entreegeld voor 1901 per hectare 2,31 of per Gentsch gemet f 1,03 bedraagt. Degenen echter, die zonder deelname in voormeld afzonderlijk beheerd kapitaal, tot de huidige Maat schappij wenschen toe te treden, kunnen zonder entreegeld te betalen deelgenoot worden. Tegen het arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage houdende veroordeeling van den burgemeester dier gemeente, is geen casatie aan- geteekend, zoodat in die uitspraak is berust. De Haagsche rechtbank heeft Maandag den kleedermaker G. P. van Poelgeest, te's Gravenhage, vrijgesproken van de beide hem ten laste gelegde feiten van ontvoering van een kind, nl. 1°. de ontvoering van den indertijd 7jarigen Van Wezel, en 2°. die van den knaap Eudlich, destijds 6 jarenvoor welke feiten het openbaar ministerie eene gevangenisstraf van 9 jaren tegen den be- klaagde had geeischt. Verleden week wilden twee mannen, be- hoorende tot de equipage van het Engelsche stoom- schip Countess, liggende aan de Handelskade te Amsterdam, zich uit een vlet, dat hen naar h. t schip had gebracht, langs de stormleer aan boord begeven. Door een noodlottig ongeval geraakten beiden daarbij te water. Een hunner werd door den schipper der vlet dadelijk gered, de ander echter was onmiddellijk in de diepte verdwenen. Zijn lijk werd een paar uur later opgehaald. Te Tubbergen zijn twee koetspaarden van den burgemeester gestorven, even nadat zij gezond en wel waren afgespannen. Na onderzoek bleek dat zij gegeten hadden van een Taxushaag. Prof. Oudemans waarschuwt in zijn leerboek der plautenkunde bijzonder tegen dien boom, waar- van de bladeren en zaadkuoppen zeer vergiftig zijn. Zelfs het hout schijnt niet te vertrouwen. De Parijsche Revue Horticole weet mede te deelen, dat in het departemeut l'Eure drie priesters ge storven zijn, die gewoond hebben in een kamer, waarin de wauden van Taxushout waren opgetrokken. Te Honselersdijk, gemeente Naaldwijk, zijn twee holleude paarden tot staan gebracht door destoomtram. Zij kwamen aangerend van den Delftschen weg, hadden den voerman reeds van 't rijtuig geworpen, holden onbeteugeld voort totdat zij stuitten op de stoomtram, welke dwars voor de brug stilhield. Zoodra de reizigers de woeste dieren bemerkten, sloeg de holwoede op hen over en verlieten zij in wilde haast de rijtuigen waarbij slechts enkelen een paar lichte kwetsuren beliepeu, zoodat het ongeval bovenmate gunstig afliep. Het stilhouden van de stoomtram voor de brug van een druk bereden weg helgeen anders nog al eens ongerief veroorzaakt had nu eene verrasseude gelukkige uitwerking. Het //Vaktijdschrift voor onderwijzers" deelt het volgende briefje over schoolverzuim mede z/Meester, wij houwen Dina in huis om de gladde geit" (gladdigheid). Maaudagavond is J. K. te Zandvoort, die door zijn meisje N. D. was afgeschreven, naar haar woning gegaan, en heeft haar met een scheer- mes een pols en een waug afgesueden. De dader is te Haarlem in arrsst gesteld. De toestand van het meisje is zeer ernstig. Te Amsterdam was boven aan een perceel een schilder bezig. Op een gegeven oogenblik tuimelde zijn verfpot naar beneden. Hij wilde hem nog grijpen, maar verloor zelf het evenwicht en viel op straat. De man was dadelijk dood. Een van Murcia naar Madrid vertrokken sneltrein is dezer dagen onderweg aangevallen door een bende gewapende bandieten, die schoten losten op een waggon lste klasse. Een reziger werd ernstig gewond, doch de trein reed door. In Duiischlaud is verleden week de restau rateur van het station Otterfing terwijl hij nog te bed lag, aangevallen door een individu, die trachtte hem te vermoorden met hamerslagen, maar er slechts in slaagde hem aan schouders en armen te verwonden. Op de kreten van het slachtoffer, wierp de boosdoener zich van het balkon en nam de vlucht in een bijgebouw van het station. Hij werd gearresteerd en nu bleek hij tot algemeene verbazing een 19jarig meisje te zijn, de dochter van den portier van het station. Zij had in het station gediend en was dus met de localiteit bekend. Te Munchen had zij, na haar plan beraamd te hebben, manuenkleeren gekocht. Vervolgens had zij zicb des avouds verborgen op den zolder van de restauratie en den volgenden morgen haar misdrijf gepleegd. Wat haar tot haar daad dreef, was diefstal. De //Birmingham Post" meldt dat onze regeering te Louden heeft gevraagd, of zij wilde toestaan dat, als de oorlog uit is, de gevangen Boeren van Ceylon en St. Helena naar Nederlandsch- Indie worden overgebracht waar de regeering grond voor hen beschikbaar zou stellen. Het is natuurlijk een dwaasheid aan te nemen, dat onze regeering aan Engelend verlof zou moeten vragen om na den oorlog de in vrijheid gestelde Boeren naar Indie te laten komen. Geheel uit de lucht gegrepen is het bericht echter niet. Er is de laatste maanden sprake van geweest om de Boeren die niet naar Zuid-Afrika terug kunnen, in Suriname grond te geven. Maar dit gaat van particulieren uit. Te Anuarbor, in den Amerikaanschen staat Michigan, is een student, die bacteriologische proefnemingen had gedaan met pestbacillen, zelf door pest aangetast. De doktoren hopen den jongen man te kunnen redden en hebbeu alle maatregelen doen nemen, om besmetting te voorkomen. Bij het dorp Les Vallettes, ongeveer 7 meter van Martinach, in het snel nauwer wordende dal, kroukelt zich de Dalse door een diepe, nauwelijks 10 meter breede rotsbedding. Zij Deemt bier ook het water van de als natuurwonder druk bezochte George Durnanc op. Aan den eenen oever ligt het dorp, aan den anderen verrijst het verweerde rotsgesteente van den Mont de Chenen. Machtige rotsblokken hangen daar aan den steilen bergwand. En in dit gedeelte liet nu Vrijdagmiddag eeu vervaarlijke rotspartij los, en stortte met donderend gerommel in de beek, de geheele bedding, tot vier meter boven het oppervlak en over een aan- zienlijke lengte vullend. Daardoor werd de door- tocht van het water versperd, en reeds 's avonds strekte zich van Valeites uit tot aan het l1/,, K.M. verder gelegen dorp Bovernier een meer uit, dat alles huizen, bloeieude boomgaarden, stallen en vruchtbare bergweiden bedekte. En de toevloed van water is zoo groot dat het meer-oppervlak niet zakt, terwijl de Dranse zich toch reeds over de afgestorte massa been een weg heeft gebaand naar de oude bedding. De schade is zeer aanzienlijk. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. Te Huy, in Belgie, is op den openbaren weg een zeldzaam verschijnsel waargenomen. Vele duizenden padden liepen met een, twee, soms drie kleine padden op den rug over dezen weg. Te vergeefs werd beproefd de kleine padden van de ruggen der draagsters te verwijderen zij klampten er zich krampachtig aan vast. Met schoppen vol werden zij door de wegwerkers opgeschept, die er een waar bloedbad aanrichten. In Dusseldorf is een vergadering gehouden van eigenaren en belanghebbenden bij de steen- kolenmijnen in Limburg met het doel om verzet aan te teekenen tegen de plannen der Ned. regeering om de steenkool-ontginningen in Limburg van Rijkswege te doen plaats hebben. Men wees in de vergadering op het onbillijke van de Ned. plannen en er werd besloten om met alle macht de rechten der bestaande maatschappijeu te ver- dedigen. Men zal zich met het Duitsche ministerie van Buitenlandsche zaken in contact stellen en het verzoek doen het Duitsche kapitaal in Limburgsche mijnen gestokeu te beschermen. Vergadering van Donderdag 18 April 1901. Voorzitter de heer H. C. E. van IJsselsteijn. Aanwezig alle ledeD, met uitzondering van den heer Tholens, die uitstedig is. Na opening der vergadering leest de secretaris de notulen der voorgaande, welke worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen deelt de Voor zitter mede dat hem door den arrondissements«.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1