A1 g e m o o a Hieuws* en Advertentiebhd 7 o o r 2eeuwscli«Vlaanderen, No. 4051. Dinsdag 26 Maart 1901. 41e Jaargang. BIHIIITIBAAD. Yerpachting grasgswas Engeland eD de Z.-A. Republiek. PRINCES Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieveri- bushouders. A D V BTENTI8N; Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ZA AMSLAG. Door het gemeentebestuur van ZAAMSLAG en het bestuur van den ZAAMSLAGPOLDER zal op Vrijdag 5 April 11)01, des namiddags ten 5 ure. in het logement van Jacobus Platteeuw te Zaamslag, in het openbaar worden ver- paclit voor den tijd van drie jaren Het grasgewas van wegen in den Zaamslag:- en Ziuidlanclpol- tler en van de begraafplaats. De voorwaarden van verpachting liggen ter inzage ter gemeente-secretarie. Zaamslag, 23 Maart 1901. Namens voormelde besturen, WORTMAN, Burgemeester. De voorwaarden waarop tusschen Kitchener en Botha over den vrede is onderhandeld, zien er nog niet zoo kwaad uit voor Engeland, dat een half jaar geleden alleen van onvoorwaardelijke overgave wilde weten. De onderhandelingen zijn blijkbaar van Kitchener uitgegaan, hoewel Chamberlain't in zijn antwoord handig omdraait en 't voorstelt of Botha den eersten stap tot toenadering heeft gedaan. Volgens de Engelsche bladen zou Botha wel zich willen overgeven, maar hadden de andere kommandanten hem overstemd. 'tis mogelijk, maar hoe men dat uit de vredesvoorwaarden en uit Botha's antwoord kan destilleeren, is ons een raadsel. Uit dat antwoord blijkt o. i., dat Botha van den aanvang af weinig toeschietelijkheid heeft getoond, toen de kans op onafhankelijkheid nul bleek en toen bovendien aan de Kaapsche rebellen geen amnestie werd verleeud. Hoe Kitchener de Krijgswet in de Kaapkolonie zacht kan noemen, waar bij de Aar juist 3 Afrikaanders zijn geexe- cuteerd, is ook nog al vreernd. F PUILLETON 18) Toen de hertogin aan een zenuwkoorts stierf, werd hij in diepen rouw gedompeldalleen de kinderen, zijn zoou en zijn aangenomen dochtertje, konden hem langzamerhand over het zware ver- lies troosten. In zijn hart uamen beiden even- veel plaats in, doch al zijn eerzuchtige plannen golden den eeuigen zoon, die de diplomatieke carriere gekozen had en thens aan de Oostenrijksche ambassade te St.-Petersburg geattacheerd was. Het gerucht voors 'elde prins Leopold een groote toekomst. Men wilde weten, dat hij weldra met eene Oostenrijksche prinses verloofd zou worden, en dat hij zelfs als candidaat voor een juist vacant gekomen troon was voorgeslagen. In de eerste helft van Maart vierde hertog Frederik zijn zestigsten verjaardag en de voor- bereidselen tot dit feest hielden sedert weken de aristocratie der stad bezig. Op den avond voor den feestdag zou den hertog een zeer bijzondere hulde gebracht worden. Een dicbterlijk genie had met het oog op de jachtliefhebberij van den hertog een romantische en phantastische voorstelling verzonnen, die zeker vreemdsoortig en on'ogisch was, maar veel effect zou maken. De wilde dieren, waarop de hertog in Europa en daarbuiten jacht had gemaakt, zouden optreden om den hertog geluk te wenschen, echter zonder een woord te spreken. De spreekster was Diana, de verheven dochter van Jupiter, die, door faunen De //Westm. Gaz." vindt de voorwaarden nog al redelijk, maar zij betreurt het, dat Chamberlain hetongelukswoord Kroonkolonie heeft gehandhaafd, en dat Milner's advies om de geruiueerde hoeven eigenaars staatshulp te verleenen, niet kon worden gevolgd. De //St. James Gazette" is van oordeel, dat de Engelsche regeering in de condities veel te edel- moedig is geweestzij vindt die politiek onver- standig. Gelukkig maakt de afwijzing door de Boereu het mogelijk, terug te keeren tot heteenige verstandige staatsbeleid in Zuid-Afrika, namelijk onvoorwaardelijke onderwerping der Boeren. Waar Botha den 16" Maart zijn weigerend antwoord aan Kitchener zond, is niet goed aan te nemeu, wat aan de /Times" geseind wordt, dat de Boerenaanvoerders den 17" bij Senekal zouden geconfereerd hebbeu en besloten zouden zijn, ouder bepaalde voorwaarden zich bij de annexatie neer te leggen, ook al hadden ze nog volop mond- en schietvoorraad. Volgens hetzelfde blad i? de Wet voor de vredesonderhandelingen naar Transvaal gegaan, na in den Vrijstaat een lOdaagschen wapenstilstand te hebben afgekondigd. De strijd mocht niet hervat worden voor hij terug was. Dit schijnt nu wel het geval te zijn, immers werd Donderdag in het district Thabanchu schieten gehoord vermoedelijk waren daar Boeren onder Fourie. Ook in Transvaal wordt weer gevochten. De spoorwegen worden er voortdurend onveilig ge maakt en tusschen Irene en Kaalfontein is een Boerenkorps de lijn overgestoken. Op nog geen 10 KM. van Pretoria hebben de Boeren weer eens vee weggehaald. Een afdeeling der nieuw opgerichte Boschveld- karabiuiers kwam bij Scheerpoort met de Boeren in aanraking, met het gevolg, dat een der karabiniers sneuvelde. Scheerpoort ligt een uur of vier te paard van Pretoria, niet ver van het Rusteuburger pad en van de Krokodilrivier. Campbell, die van Vrede het garnizoen heeft weggehaald, om daarna naar Standerton te trekken, wordt door regens opgehouden. Hij heeft 200 zieken en gewonden bij zich en zal dus wel niet naar een ontmoeting met de Boeren verlangen, die daar bij hoopeu rondzwerven. Uit de Kaapkolonie valt te melden, dat de Boeren zich bij Spitskop, vermoedelijk niet ver van Cradock, samentrekken. Kolonel Scobell is sedert twee dagen aan het vechten met Boeren ten noorden van Jansenville en nymphen omgeven, optrad om haar onderdanen aan den feestviereuden jager voor te stellen. Be- vallige dansen, waaraan de dieren, de jachtnymphen, de faunen en dryaden en ook boeren en boerinnen zouden deelnemen, moesten het slot der voor stelling zijn. Hoe de wilde dieren op de gedachte kwamen hun onvermoeiden vijand geluk te wenschen met zijn rustigeu ouderdom, zou moeilijk te zeggen geweest zijner was trouwens in de geheele ver- tooning geen spoor van logica. De verzen daaren- tegen waren sierlijk en vol verheffing, rijk aan vernuf- tige toespelingen en het geheel was onder leiding van een heroemden schilder, zeer artistiek ingericht. De rol van Diana was door vele dames keimelijk begeerd. Eerzuchtige moeders hadden op het fijnst ge'intrigeerd om hare dochters deze rol te verschaffen. Jonge dames hadden haar liefste woorden en blikken verspild aan den schilder, die alles regelde, doch plotseling was dat veranderd, toen zijn keus bekend werd. Men was vreeselijk verontwaardigd. Alweer die hoogmoedige Katharina Natuurlijk was die rol eerst aan de prinses aangeboden, maar deze had verklaard geen talent voor declamatie te hebben en liever de voorstel ling als toeschouwster te willen bijwonen; toen was de keus op mevrouw Von Salten gevallen. Algemeene verontwaardiging onder de dames. Waarom werd de rol van Diana aan eene vrouw gegeven, terwijl toch bekoorlijke jonge meisjes in overvloed voorhanden waren. Het was ongerijmd de jonkvrouwelijke godin door eene vrouw te laten voorstellen, en dan nog wel door die coquette Katharina (175 KM. ten noordwesten van Port-Elisabeth). Ook zegt men, dat er gevochten wordt bij Aber deen-weg (ten zuiden van Graaff-Reinet). Fleden zouden weer 21 officieren en 1540 yeomen van Engeland naar Zuid-Afrika worden ingescheept. In Januari heeft Mr. Z. van den Bergh de briefwisseling openbaar gemaakt, door hem gevoerd met den officier van justitie te's Hage over de klacht, den vorigen zomer door hem ingediend tegen Eeltje Ringia (zaak Hogerhuis). Het laatste be- scheid na acht maanden was geweest,/de zaak is nog hangende." Den 4en Februari zond Mr. v. d. B. afschrift van de bedoelde correspondentie aan den Minister van justitie en den 16" werd door den Minister geantwoord z/Naar aanleiding van den inhoud der corres pondentie, van uwentwege met den betrokken officier van justitie gevoerd, komt het mij voor, dat het thans ligt op den weg der belanghebbende Par'ijj gebruik te maken van de bevoegdheden, haar in de artiken 33 van het W. v. Strafv. en 73 der R. O. toegekend." Deze artikelen openen de gelegenheid, bij de rechtbar.k beklag in te dienen over het niet ver- volgen van strafbare feiten. De rechtbank kan dan de vervolging gelasten. Daarom wendde Mr. v. d. B. zich met een rekest tot de Haagsche rechtbank. Na vier weken niets te hebben vernomen, liet hij informeeren. En nu bleek, dat de rechtbank het rekest had gesteld in handen van den officier van justitie om verslag te doen. Maar de officier kan daaraan geen gevolg geven, omdat de Minister de stukken heeft opgevraagd en ze niet heeft teruggestuurd. Mr. v. d. B., ongeduldig geworden, tracht nu, door openbaarheid aan deze trage behandeling te geven, eindelijk een beslissing op de reeds zoo Jang aanhangige klacht uit te lokken. Te Rotterdam wordt morgen door de Holl. Maatschappij van Landbouw de veetentoonstelling gehouden. Er zijn ingeschreven kolossale Paasch- ossen en runderen uit Schiedam, Overschie en enkele plaatsen uit Utrecht en Zeeland. Ook komt er uitstekend fokvee. prinses von Mevrouw von Buchtritz waagde het zelfs met de prinses over het geval te spreken. Mevrouw von Salten was wel een geboren baronnesse von Hohenfels, doch door haar huwelijk met den handelsraad, die in zijn jeugd smidsknecht was, iets, dat Hare Doorluchtigheid misschien onbekend was, had zij zich verlaagd en in den strengen zin des woords, kon zij niet aan het hof toegelaten worden. Deze bedenkingen werden door de lachend afgewezeu. Men moest zich dus in het geval schikken //Het is vreeselijk," verklaarde Helene Fernow. z/En dan nog, dat zij zich zoo lang heeft laten bidden, voor zij genadig besloot de rol te ver- vullen. Treskow verzekerde mij, dat zij eerst rondweg het verzoek der heeren afsloeg, en dat de persoonlijke tusschenkomst der prinses noodig was om haar van besluit te doen veranderen." z/Wat een aanmatiging." //Ongehoord z/Nauwelijks te gelooven Zoo praatten verscheidene dames in het salon bij mevrouw Yon Fernow Else von Stasch waagde te reus zeer gepast vond. //Of zij goed declameeren zal, weet ik niet," zei ze, ,/maar aan 6en voorwaarde, zal zij zeker voldoen zij zal er bekoorlijk uitzien." Daarbij speelde zij met haar koffielepeltje en sloeg met heimelijk genoegen de ergernis der dames gade. Helene lachte zenuwachtig. z/Dat is een kwestie van smaak," zei ze, //een Alleen de vroolijke zeggen, dat zij de TER NEUZEN, 25 Maart 1901. In de op Donderdag a. s., des voormiddags 10 ure, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandelingIngekomen stukkenwijziging van het besluit tot instelling van commissieu tot wering van schoolverzuimwijziging gemeente- begrooting dienst 1901. Naar gemeld wordt zullen binnenkort door het Nederlandsch comitd voor algemeen kiesrecht, in overleg met de plaatselijke comite's, openbare vergaderingen worden belegd, o. m. in Ter Neuzen, Axel, Zaamslag en Sas van Gent. Zaamslag, 25 Maart. Het aantal kiezers voor 1901/02 bedraagt volgens de Vrijdag vastgestelde lijsten Voor de Tweede Kamer 511, voor de Prov. Staten 510, voor den gemeenteraad 499. Het vorig jaar waren er 500 kiezers voor de Tweede Kamer en Prov. Staten en 488 voor den gemeenteraad. Zaamslag, 25 Maart. Gistermiddag kwam de schoenmaker en winkelier J. Oostdijk, uit de Val, met zijn paard en rijtuig, op den weg iiabij de hofstede van M. Riemens, een wielrijder tegen die zijn fiets klaarblijkelijk nog geen meester was, en daardoor dreigde tegen paard en rijtuig aan te rijden. Met het oog daarop deed Oostdijk moeite den rijder, een varensgezel uit Ter Neuzen, te ontwijken, met het gevolg dat paard met rijtuig en de daarin gezeten vier personen, in de sloot langs den weg terecht kwamen. De kap van het rijtuig werd daardoor zeer beschadigd, terwijl het zoontje van Oostdijk een bloedende wond aan de hand opliep. De ongeoefende wielrijder beloofde de opgeloopen schade te vergoeden. Koewacht. In den raad dezer gemeente werd Vrijdag de hoofdelijke omslag voor het jaar 1901 definitief vastgesteld op 2000. Mede werd vastgesteld het kohier der hondenbelasting. Tot leden der commissie tot wering van school verzuim werden benoemd de heeren A. Geerards, J. A. Boddaert, Ch. Swartelee, Th. Leliaert en Pr. v. d. Walle. Het presentiegeld werd vastgesteld op f 5 'sjaars, terwijl aan den secretaris der commissie eene jaarwedde van 15 verleend werd. Tot leden van het stem bureau voor de ver- kiezing van een lid van den gemeenteraad (vacature Ch. Perseijn) werden benoemd de heeren J. J. v. d. Vijver en P. Bruggeman, terwijl de andere onregelmatig gezichtje met een paar huivering- wekkende oogen." z/Geen teiut." z/Geen jeugdige frischheid." »Geen houdiug, die indruk maakt." Mevrouw Von Buchtritz zette zich bij deze woorden nog stijver in haar zetel terecht en keek de neuswijze kleine luitenantsvrouw doordringend aan. Zij hield er niet van, dat de jongste dames van haar regiment in haar tegenwoordigheid een eigen oordeel uitspraken. Else von Stasch was echter niet spoedig be- schroomd. *Het is toch inerkwaardig, hoe de meeningen op zulke punten kunnen verschillen," zei ze vrij- moedig. //Daar is bijvoorbeeld onze erfprius. Hij heeft mevrouw Von Salten onlangs op een bal in de residentie ontmoet en verklaart, dat zij de beminnelijkste dame is, die hij ooit gezieu heeft. Dat is mij verteld door iemand, die het uit den mond van den prins gehoord heeft." Geergerd haalde Helene von Fernow de schou- ders op. z/Hoe dit ook zij," sprak zij, //in ieder geval is mevrouw Von Salten zoo weinig beminnelijk, dat haar beweerde bekoorlijkheid volstrekt geen aandacht waard is." ./O, Venus, vrouwe schoon en teer," Ge zijt een duivelinne," declameerde de onverbeterlijke Else, en schudde meewarig haar fraaie krullebol. (Wordt verfolgd). TEB SEIIZESSCHE COIIRAIT. I»i< IiIhiI verschijnt tVoen»ita«- en Vrijdagavwnil, nitgezomlerd op Feestdagen, bij de Flrma P. Ji, OK huik te Tei ^e_ LW*>*.miw.yy* -wr -Vragr - cRrmrii t uww«fa Traww—MMi—wcna—bp. j r3 I'-aaaz, jyermwrnm >-■jt i De Burgemeester der geraeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Honderdag den £8 Maart lilOl, des voormiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 25 Maart 1901. De Bnrgemeester voomoemd, J. A, P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1