A1 g e m e e q UieuwS' ea Adverteatiebhd voor 2eeuwsch-Vlaaaderea, Onenliare-aanliestefling EENE SCHOOL. JAARMARKT No. 4047. Zaterda^ 16 Maart 1901. 41e Jaara:ang. tracliten aan te besteden: op Woeaedftg 3 April 1901. Engeland en de Z.-A. Republiek. Advertentien. Gemeente HULST. Binnenland. Telegrafische berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVEBTIKTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adyertentie wordt de priis slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. I»H blail vernchijntj?lm»nilit|{-. »Voen«l«n- en Vrijrtagavoml, nitgczomleril np Feesldageo, bij de rirnia p. j, VATS DR I11DR te Tee feu Door den grooten toevloec van advertentien zal van dit nummer een tweede blad ver schijnen, dat morgen aan onze abonnd's zal worden toegezonden. Burgemeester en Wethouders van HULST zullen op Pinsdag den 2 April 1901, des voormiddags ten 11 (elf) uur (stadsuur, Greenwichtijd) in het Raadhuis in het openbaar het sloopen en herbouwen eener gemeenteschool met bijleverin van bouwstoffen. Het bestek (met 1 teekening) is uitsluitend verkrijgbaar ter gemeentesecretarie op franco aanvraag en tegen betaliug of toezending van 1,25, na 15 Maart e. k. Aanwijzing in loco wordt gegeven op Woensdag den 27 Maart 1901 ten 2 ure des namiddags, (stadsuur). Inlichtiugen worden gegeven door den heer J. Wissb Jz., bouwkundige te Zaamslag. Hulst, den 8 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F®. VAN WAESRERGHE, Burgemeester. ROTTIER, Secretaris. TE KOEWACHT: Begin 9 ure voormiddag. Eindigende 1 ure namiddag. De Burgemeester, C. DIERICK. Balfour heeft op een vraag in het Lagerhuis alweer geantwoord, dat hij over de vredesonder- handelingen nog geen enkele inlichting kon geven, maar dat hij zoo spoedig mogelijk de belaugstelling zou bevredigen. Een gister gehouden extra-minis- terraad heeft die belaugstelling nog doen toenemen, maar ophelderingen zijn er uiet gekomen. We weten niet, hoe het staat tusschen Kitchener en Botha, maar't schijnt wel, dat Kitchener meer wil toegeven aan de Boeren dan de regeering te Louden. De vijacdelijkheden worden ondertusschen op denzelfden voet voortgezet. De Boeren hebben een deel der spoorwegliju HarrismithAlbertina in de lucht laten springen. Een afdeeling Engel- schen die uitrukte slaagde er niet in, den vijand in 't gezicht te krijgen. Maandag hebben de Boeren bij Balmoral een goederentrein in de lucht laten springen, waardoor de trein geheel vernield werd en ettelijke kaffers gedood werden. De Engelschen, die in de Kaapkolonie gemist kunnen worden, gaan nu naar het zuidoosten van den Vrijstaat, waar de garnizoenen geheel waren weggenomen. Den 10" is Bruce Hamilton van Aliwal-Noord opgerukt naar Rouxville. Halver- wege hield hij stil bij Beestekraal, waar hij een konvooi afwachtte. Te Grasfontein heeft een schermutseling plaats gehad tusschen een Engelsche patrouille en Boeren. De vrouwen te Rouxville, zegt de correspondent, toonen zich zeer vijandig en verzekeren, dat de oorlog nooit zal eindigen. Rouxville is geheel verlaten, de huizen staan open, iu veel woningeu vindt men geen enkel meubel meer. Overigens trachteu de Britten iu den Vrijstaat geordende toestanden te scheppen en het burgerlijk gezag te herstellen. Maar, zegt de correspondent van de //Times" te Bloemfontein, groote verande- ringen onder het nieuwe bestuur zijn nog niet te wachten, nu er nog 8 Boerenkommandos op eigen gelegenheid den guerilla voereu, nu er twee dorpen door de Boeren tot zetel der regeering ziju ver- klaard en nu er nog 27 vliegende vendels bezig ziju om verzet te ouderdrukken. Maar er kan toch medegedeeld worden, dat het militaire bestuur reeds zoo veel mogelijk vervangen is door het burgerlijkede burgerlijke ambteuaren vervullen tegenwoordig de taak, die vroeger door officieren waargenomeu werd. Ten aanzieu van de politie is de reorganisatie voltooid. De kolonie wordt in acht politie- districten verdeeld, rolgens een sjsteem, gelijkende op dat van de Iersche politie. Het stelsel, waarbij burgers tot politie-afdeelingen vereenigd werden, het eerst te Kroonstad beproefd, geeft nu prachtige uitkomsten, onder leiding van generaal Ridley. Het politiekorps wordt vooruamelijk aangeworven onder de Boeren, die zich overgegeven hebben en in kampen saamgebracht zijn. Zij doen patrouilledieust bij de steden en gaan de kwaad- willigen na op het platteland in den omtrek. Zij krijgen vast salaris, en beginnen een eerbied- waardige macht te vormen. Het vredescomite houdt tweemaal 's weeks zitting, maar sedert zijn afgezanten door generaal De Wet ter dood gebracht zijn, is het niet zoo ijverig meer als in het begin. De overheid blijft zich bezighouden met het onderwijs, en men be- reikt goede resultaten iu de kampen der vluchte- lingen in weerwil van den overdreven ijver van zoogenaamde filanthropen, die niets begrijpen van de manier van leven op een Boerenhoeve, en die menschen ontevreden maken. De krijgsverrichtingen worden thans belemmerd door het slechte weer. De //Standard" verneemt uit Kaapstad dat er nu 100 pestgevallen, waarvan 80 doodelijk, onder de kleurlingen zijn voorgekomen, en 20 onder de Europeanen, waarvan 6 doodelijk 800 kaifers zijn naar een kampement overgebracht. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren ving de Kamer dadelijk aan met de behaudeling van het wetsontwerp tot regeling van het Staats- toezicht op de Volksgezondkeid, waarbij over het algemeen alleen het woord werd gevoerd door den heer Kuyper die, in het algemeen zijn sympa- thie betuigende met de voorgestelde orgauisatie van het Staatstoezicht, ook op grond van anti-revolu- tionnair beginsel, dat de zorg voor volksgezond- heid recht en plicht is van de overheid en beperkiug van de persoonlijke vrijheid daarvoorgerechtvaardigd is, mits die beperking niet te diep ingrijpt in het huiselijk leven, hoopte dat niet te veel op klei- uigheden zal worden gelet, opdat het toezicht de sympathie der burgerij zal verwerven. Nadat de Minister van Binnenlandsche Zaken verzekerd had, dat hoewel het toezicht niet uit sluitend in handen der medici kan worden gelegd, de persoonlijke vrijheid zoomin mogelijk zal be- perkt worden, werd het algemeen debat gesloten, waarna zonder stemming werden goedgekeurd artikel 1 bepaleude den omvang van het staats toezicht en artikel 2, dat dit toezicht opdraagt aan den centraleu gezondheidsraadhoofdinspec- teurs en inspecteurs van de volksgezondheid en gezondheidscommissien. Bij art. 8 bestreden de heeren Roessingh, De Waal Malefijt, Van de Velde en Lohman het voorschrift dat zij, die met het toezicht zijn jelast, een eed of belofte moeten afleggen in landen van den burgemeester. Voldoende werd geacht wanneer aan deprocessen- verbaal bewijskracht werd toegekend en de heer Roessingh stelde voor in plaats van een eed of lelofte een eenvoudige verklaring te vorderen. De heer Van de Velde stelde een amendement voor om de beeediging van de leden en secretarissen van de gezondheidscommissien te laten vervallen. Het artikel werd aangehouden. Art. 4 geeft de bevoegheid tot het binnentreden van particuliere woningen, ook tegen den wil van de bewoners. De heeren Pijnappel en De Waal Malefijt waren tegen een algemeeue lastgeving tot het binnentreden van woningen en wenschten een bijzoDderen last. Laatstgenoemde wees er o. a. nog op dat, waar ook vrouwen zitting kunnen hebben in de gezcmdheidscommissie, het inbreuk op den huiselijken vrede zou kunnen maken wan neer die vrouwen ten alle tijde bevoegd zouden zijn een andersmans huis binnen te gaan. He heer Kuyper wenschte vooraf kennisgeving met bijvoeging van een afdruk van het wets- artikel en wenschte dat op Zou- en -Christelijke feestdagen geen huisbezoek aou plaats hebben. Tegen dit verzoek had de Minister geen over- wegend bezwaar. Hij verdedigde echter een al- gemeenen last tot binnentreden. Ook zag de Minister tegenover den heer De Waal geen reden om secretarissen van de commissie van de be voegdheid tot binnentreden der woningen uit ta •1 u i ten. De heer De Waal Malefijt stelde daarop een amendement voor om die secretarissen uit te sluiten. De heer Pijnappel stelde een amendement vaor om te bepalen dat voor het's nachts binnentreden van woningen een bijzondere last wordt vereischt. De heer Kuyper stelde een amend, voor, om de bevoegdheid tot binnentreden niet te doen gelden op Zon- en erkende Christelijke feestdagen. Met 35 tegen 83 stemmen besloot de Kamer aan secretarissen die tevens lid zijn van de com missie, geen bevoegdheid tot het binnentreden van woningen te geven. Het amendement van den heer Kuyper werd aangenomen met 34 tegen 33 stemmen en het amendement van den heer Pijnappel werd zonder stemming aangenomen. TER NEUZEN, 13 Maart 1901. St. Jansteen. 15 Maart. Bij den landbouwer P. de Groene is in den nacht van Woensdag eene som van honderd gulden gestolen. Biervliet. Gideon den Decker en Jacoba Wilhelmina Pot hebben Dinsdag zooals in dit blad dien dag per advertentie aangekondigd is hun gouden bruiloft gevierd, onder zoo vele blijken van belaugstelling en in bijzijn van kinderen en kleinkinderen, dat hij ons 'a avonds tijdens een serenade van de Harmonie betuigde, dezen feestdag een der gelukkigste van zijn leven te moeten noemen. Hoewel in behoeftige omstaudigheden verkeeren- de, was er op zijn feest niets te kort. In den loop van den dag hadden de muzikanten een paar tulbauden doen bezorgen, waarbij de voorzitter der Harmonie, de heer De Bats, een feestgave gevoegd had. Ook nog andere ingezetenen volgden dat voorbeeld. Tijdens de muziekuitvoering voor de woning, met fakkellicht, was een geheele schare volk tegen woordig. Den Decker bracht bestuur, muzikanten en burgerij ook namens zijn familieleden warmen dank toe voor de huldebetuiging. 's Graveuliage, 15 Maart. Tweede Kamer. Bij het algemeen debat over de woningwet ver- klaarde de heer Schaper aan de totstandkoming daarvan te willen meewerken, doch voorstellen te zullen doen tot krachtige aansporing voor de ge- meenten om gronden aan te koopen en deze niet te verkoopen. De heer De Waal Malefijt was vdor de hoofd- beginselen, behoudens voor te stellen wijzigingen. De heer Lohman had ernstige bezwaren tegen de regeling der onteigening en de aautasting van het zelfbestuur der getneenten. De heeren De Klerk en De Boer zouden voor stemmen. De heer Van de Ve'de opperde bezwaren omtrent de uitvoerbaarheid der wet. De Minister Borgesius betoogde, dat met dit ontwerp de ideaaltoestand wel niet verwezenlijkt wordt, doch dat het krachtig zal kunnen mee werken tot verbetering der wonirigtoestanden en dat het een eerste gewichtige stap zal zijn in de goede richting. Middelburg, 15 Maart. Hedenmorgen is plot- seling op 51jarigen leeftijd overleden de heer G. W. A. de Veer, sedert 1885 predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier. Heden werd alhier aan het gebouw van het provinciaal bestuur aanbesteed het verrichten van baggerwerk in de Eerste binnenhaven en in het verbreed kanaal te Vlissiugen. Raming 12,000. Hiervoor werden 9 biljetten ingeleverd. Laagste inschrijver was de heer J. P. de Groot te Giesendam, voor 8787. RECHTSZAKEN Arrondissemonts-rechtbank te Middelhnrg. De rechtbank heeft in hare zitting van 16 Maart, de volgende vonnissen uitgesproken J. ten H., 32 j. oud, bootwerker te Ter Neuzen, is wegens strooperij veroordeeld tot 2 boeta of 2 dagen hecbtenis. 1. E. M. W., 21 j. oud, huisvrouw van H. P., zonder beroep; 2. J. A. M., 20 j. oud, dienstmeid 3. C. de F., 22 j. oud, zonder be- roep, te Ter Neuzen, zijn wegens diefstal de 1* en 2* ieder veroordeeld tot 8 dagen gevangenis- straf, de 3® vrijgesproken. 1. Ch. L. H., 14 j. oud; 2. C. de R., 11 j. oud; 3. C. H., 14 j. oud, zonder beroep te Ter Neuzen, zijn wegens diefstal veroordeeld ieder tot 3 dagen gevangenisstraf. P. F. H., 39 j. oud, visscher te Nieuw Namen (Clinge), is wegens huisvredebreuk en mishandeling veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf. P. J. H., 27 j. oud, zonder beroep te Ter Neuzen, is wegeus huisvredebreuk veroordeeld tot f 8 boete of 8 dagen hechtenis. Ondertrouwd JAC. VAN DE REE, Arts, FREDERIKA C. DE WOLFF. TerNeuzen 15 Maart 1901. Middelburg Huwelijks-voltrekking D. V. 3 April. Recentie 9-4 n I 29 Baart De J()ngestr' Ter Neuzei, Keceptie L U. j 2 Apri, g Noor(jstr 2Q Mlddell)urAt De Dijkgraaf van den OUD ZEVE- NAARPOLDER maakt bekend, dat eene spoedeischende vergadering van stembevoegda ingelanden zal plaats hebben op Douderdag 21 Maart 1901, 's namiddags ten 2 ure, in het Nederlandsch logement te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 15 Maart 1901. De Dijkgraaf, D. J. DEES. ili Het bestuur der waterkeering van den calami- teuzen polder TVIETJW NEUZEN maakt bekend, dat de door den Dijkraad voor het dienstjaar 1901/1902 vastgestelde Begrooting der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen der zeewering en oeververdediging van dien polder met de memorie tot toelichting, van af 16 tot en met 28 Maart a. s., ten kantore van den Secretaris- Ontvanger te Ter Neuzen wordt nedergelegd, ter inzage van de bij genoemde zeewering en oever verdediging betrokken polder- of waterschaps- jesturen en grondeigenaren, voor wie ze tevens, tegen betaling der kosten verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 15 Maart 1901. Het Bestuur voornoemd, M. DE REGT, Voorzitter. J. A. KLAASSEN, Secretaris- Ontvanger. TER KEIIZESSCHE (OI RtVT. VAN EN A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1