A1 g e m e e a Hieuws* en Advertentieblad r o o r Zoeuwsch-Vlaaadoren. ^AVro>»HA^ ,.Boterbereiding", No. 4044. Zaterdag 9 Maart 1901. 41e Jaargang. Oproeping in werkelijken dienst van Zeemilicien-Verlofgangers der Iichting van 1899. Gemengde berichten. Brief van een vriend. Advertentien. Mpij tot bev. van Landb. en Veeteelt in Zeeland. '°£S"sr. Telegrafische berichten. J) A BONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bjj alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pras slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij deze courant behoort een tjijvoegfsel. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. DOOMS JOHANNES CORNELIS VAN WAES CHARLES LUDOVICUS Ter Neuzen idem. 4 April 1901 3 n n Reinier Claeszen Isala Hellevoetsluis. idem. TER NEUZEN, 8 Maart 1901. in de heden in het Hotel des Pajs-Bas" alhier gehouden vergadering van ingelanden van den nieuwen polder onder Philippine en Hoek, kwam in behandeling een verzoek van Gedep. Staten van Zeeland om advies op een adres van den heer V. Lacourt te Grez-Doiceau, om ver- gunuing tot het aanleggen van een aan den dijk van den nieuweD polder aansluitenden ringdijk, en het maken van een sluis in den oostelijken kanaal- dijk, een en ander in verband met een op kavel 64 der geveilde gronden in den Brakman te maken oesterput. Na langdurige discussie tusschen voor- en tegen- standers, werd besloten, aan Gedep. Staten te adviseeren vergunning te verleenen tot het binnen- dijks aanleggen van oesterputten, onder voorwaarde dat de waterstand daarin niet hooger komt dan de opstandmuren en de putten volkomen waterdicht worden gemaakt. Bij beschikking van den minister van water- jtaat is bepaald dat de ingeuieur der 3d8 klasse van den rijkswaterstaat, de beer P. Hoogenboom, met ingang 15 Maart a. s., zal dienst doen als arrondissements-ingenieur te VJissingen. Door den minister van kolonien is de heer J. van der Waerden gesteld ter beschikking van den gouvemeur-generaal van Nederlandsch- Indie om te worden werkzaam gesteld bij den aanleg van den StaatsspoorwegPedalarang-Krawang. 's Gravenhage, 8 Maart. Tweede Kamer. Het debat werd voortgezet over de artikelen der legerwet rakende het contingent en den oefenings- tijd. De Minister van Oorlog verdedigde krachtig het door hem ingediende stelsel, om het contingent voor volledige oefening vast te stellen op een maximum van 12,800 man en voor korte oefening op een maximum van 5,200 man. Tot korte oefening zullen alsdan allereerst worden aangewezen de lotelingen die aan te stellen eischen van militaire bekwaamheid en lichamelijke ge- oefendheid voldoen. De keeren Tydeman en Kerdijk hebben hunne amendementen ingetrokken. De heer Kuyper handhaafde zijne gewijzigde amendementen betreffende vooroefeningen, die de Minister bestreed als te beperkend voor het uit- voerend gezag. Stemming over deze artikelen a. s. Dinsdag. De man, die bij het ongeluk in de bierbrouwerjj te Watervliet deerlijk werd gekwetst, en wiens echtgenoote, zooals reeds gemeld, bezweken is, is thans na vreeselijke pijnen geleden te hebben, ook overleden. Vijf jonge wezen blijven achter. De toestand der drie overige gekwetsten wordt gunstiger. Hoe er door de gemeentebesturen in Drenthe over de verplicliting tot armenverpleging en onder- houd wordt gedacht, blijkt uit het volgendeIn de gemeente Gasselte werd een meisje, in dienst van een landbouwer zijnde en in zwangeren toestand verkeerende, uit den dienst ontslagen. Zij trok nu naar de gemeente Borger waar zij spoedig armlastig werd. Het bestuur der gemeente Borger, over- wegende dat zij het laatst te Gasselte gewoond en aldaar haar domicilie had, zond liaar nu naar die gemeente terug, doch het gemeentebestuur van Gasselte, begrijpende dat het den last op de ge meente Borger kon schuiven, verwees haar terstond weer naar laatstgenoemde gemeente. Nadat zij alzoo een paar dagen had omgezworven en zelfs een nacht in een bosch bij Borger had doorgebracht, is zij thans in de gemeente Borger opgenomen. Negen keer gepast. De rechtbank te Parijs heeft uitspraak gedaan in een proces dat de be- kende dameskleedermaker Paquin aldaar een zijner clienten bad aangedaan. Deze had een zwart lakensche japon besteld, die 450 francs zou kosten, maar weigerde het kleed aan te nemen, omdat zij, na zevenmalen gepast te hebben, vond dat het nog niet goed zat. Toeu sprak Paquin haar in rechten aan. De rechtbank beval passen no. 8, en daarop verklaarde de benoemde deskundige dat er inderdaad gebreken bestonden die echter te verhelpen waren. Paquin liet de japon vermaken maar toen bleek het kleedingstuk nog niet goed te zitten. De rechtbank achtte het nu wel en wees de vordering van den kleermaker af. In Oberhasli in Zwitserland hebben zich in den laatsten tijd ontzaglijke sneeuwmassa's opge- hoopt. Door de groote koude en den honger hebben de zangvogels, vooral de in het dal talrijk voorkomende bergvink, veel geleden. Groote scharen kwamen in het dorp Guttannen en pikten den menschen het brood uit de hand. Zeer vele lagen dood in dorp en veld. Ook het wild kwam, door den honger gedrongen, in de nabijheid van het dorp. Menige vos werd door de dorpsbe- woners gedood. In het Poolsche dorp Grocholetz heeft een gegoede landbouwer, 88 jaar oud, bruiloft ge houden met een jong en blozend boerinnetje van 18. Met groote praal werd het huweljjk ge- vierd. Onder de 200 genoodigden waren aanwezig 11 zonen uit vdorhuwelijken van den gelukkigen bruidegom, van wie de oudste 60, de jongste 41 zomers telde63 kieinkinderen, 39 achterklein-, 21 achter-aehterkleinkinderen en dan nog 4 kleuters van een 5dc generatie. Jammer genoeg hebben de wittebroodsweken voor het jonge paar maar kort geduurd. Twee dagen na de bruiloft is de echtgenoot tot onover- komelijk verdriet van zijn weduwe overleden. Te Rome is een proces beeiodigd, dat ver- scheidene dagen in beslag heeft genomen en veel belangstelling ondervond, doordatde hoofdbeschul digde een bekeude adelijke dame was, de gravin Santasilia. Die dame kon niet erg goed met het huishouden over weg. Zij wist de tering niet naar de nering te zetten, en toen haar geldmiddelen uitgeput raakten, nam zij haar toevlucht tot een zeer handig opgezette bedriegerij. Zij bracht het gerucht in omloop, dat zij, met hehulp van een hooggeplaatst persoon, senator en oud-minister, een groote speculatie had op touw gezet, waar- uit zij fabelachtige winsten zou krijgen. Na 1894 toch hebben de Italiaansche zilveren geldstukken van een en twee Lire in Frankrijk niet meer waarde dan hun gewicht aan zilver vertegenwoordigt, terwijl ze in Italie natuurlijk hun nominale waarde hebben behouden. Gravin Santasilia maakte nu aan hare kennissen wijs, dat zij door die zilveren muntstukken in Frankrijk aan te koopen 40 pet. winst konden maken en zij beweetde dat zij haar geheele vermogen in deze speculatie had gestoken, daar zij er van zeker was, door een contract in optima forma tusschen den senator-oud-minister en de Italiaansche regee- ring, dat de regetring alle muntstukken van haar zou opkoopen. Eerst betrok zij een zekeren Cassisi in hare zakendeze gaf aan de gravin 8000 lire en kreeg ook werkelijk na een maand deze som met 40 pet. winst van de gravin terug. Toen waagde Cassisi er een nieuwe 4000 lire aan. Weer ging het zaakje goed. Daarop stak Cassisi 19,000 lire in de onderneming, maar nu ontving hij niets meer terug. Met anderen ging het eveneens. Veertig heeren waagden er wat aan, de een 15.000, de minste 6000 lire. De meeste der bedrogenen begonnen te dreigen, de zaak te zullen aangeven, zij nog lang moesten wachten op hun geld, en dan kregen ze ook weer wat. De laatste speculatie werd ten slotte met een kapitaal van 180,000 lire ondernomenmaar toen begonnen de deeluemers lont te ruiken en zij vroegeu hun geld terug. De gravin kon echter niet meer dan 130.000 lire terugbetalen. Ten slotte kwam het uit dat de geheele speculatie niet anders be- stond dan in het brein van de gravin. De vertegenwoordiger van de schatkist toch kwam verklaren dat alle in het buitenland niet gangbare zilverstukken reeds lang geleden van daar waren teruggetrokken. De gravin is deze week tot 14 maanden ge- vangenisstraf veroordeeld. Williams bekend. bij mij gedaan hebben. Maakt het De heer C. Wiggers, graan- en meelhandel te Lattrap (Overijsel) schrijft ons't volgende. Dezer dagen had ik een onderhoud met mijn vriend de heer C. Kuijers, landbouwer alhier, over het gedane gebruik der Pink Pillen van Dr. Williams. Niet genoeg zoo zegt hij kan ik u dankbaar zijn voor den raad dien u mij gegeven hebt nl. om de echte Pink Pillen te gebruikeu. Van af het eerste oogenblik, dat ik ze gebruikte werd mijne ziekte gestuit. Jaren lang had ik geen smaak meer van mijn eten, geen lust meer voor den arbeid, alles had ik aangewend doch te vergeefs, niets mocht baten, nergens genezing vinden voor mijne slepende ziekte. Als vader van nog jeug- dige kinderen (zoo gaat hij voort) ging ik met zorg den toekomst te gemoet, want waren de Pink Pillen uiet de dooder van mijne ziekte geweest, wat zou er van mij geworden zijn, scheiden van degenen die mij lief en dierbaar zijn, weggeiukt van hen die mijn steun nog zoo zeer noodig hebben. Doch o, wondervolle uit- werking der reeds zoo beroemde Pink Pillen, slechts na 't gebruik van drie doosjes ben ik radicaal genezen, zoodat ik thans met graagte eet en met lust mijne gewone werkzaamheden verricht. Ziedaar wat de Pink Pillen van Dr. r* Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben, zooals rheumatiek, huidziekten, algemeene zwakte, beenziekte bij het kind en somtijds de tering zijn door hun gebruik genezen gaworden. Door de maag het opnemen van het voedsel te verge- makkelijken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten. Prijs f 1,75 de doosf 9,per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij JOH. DE ROOS, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Men geve acht dat de echte Pink Pillen van Dr. Williams zich in een houten kokertje be- vinden, met rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staatPilules Pink pour Personnes Pales du Dr. Willams. Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der etui geplakt waarop staat: Prijs 1.75 de doos, f 9.per 6 doozen. Eenig depotliouder voor Nederland, Snabilie, Steiger, 27, Rotterdam. 1 oor de gebruikswijze raadplege men de ingeslotene Hollandsche circulaire. Getrouwd A. C. LENS EN M. M. VERLINDE, die tevens hunnen liartelijken dank betuigen voor de ondervonden belangstelling. Antwerpen Ter Neuzen' 7 Maart 1901. oor de vele blijken van belang stelling, zoo van hier als elders op den 26" Februari ondervonden, betuigt onderge- teekende zijnen welgemeenden dank. F. KAAN. Hoek, 8 Maart 1901. Zij, die iets te vorderen heb ben van wijlen den heer PAULUS JA( OBUS WILLEMSEN, vroeger smid, laatst zonder beroep te Zaamslag, worden verzocht daarvan opgave te doen voor 10 Maart a. s., ten kantore van ondergeteekende. YAN DER MOER, Notaris. „Afdeeling Hulst". De zuivelconsulent in Zeeland, de heer L. J. M. KOERT, zal Voordracliten hoaden over hoofdzahelijk voor vrouwen en meisjes. 1°. te Hulst „HoteI liet Wapen van Zeeland op Maandag 18 dezer, des namiddsgs £dn uur (spoortijd). 2°. te Ter Neuzen „Hotel Centraal", op Yi oensdag 20 dezer, des uamiddags lx/2 uur (Amsterdamsche tijd), na aankomst van den trein uit Hulst. Toegang vrij voor een ieder, zoowcl mannen als vrouwen. HET BESTUUR. SEIIZESSCHE (01 RUT. ■lit bl»«l versehijnt TlHimii1»U", '.lneu.iluij bij rie Fir.na I». J. »'i« DK liHDK te Ter Seuen. en Vrijdayavondi nit^ezonderd op Feestriojfen, E3S De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat do Zeemilicien-Verlofgangers, wier namen hieronder zijn ▼ermeld, ieder op het achter zijnen naam aangegeven tijdstip, in werkelijken dienst worden opgeroepeu, ten einde gedurende den tijd van vyf weken te worden geoefend. NAMEN en VOORNAMEN. DER VERLOFGANGERS. GEMEENTE,! waarvoor de ver- SCHIP, PLAATS, aan boord waarvan hij waar het schip zich zal worden geoefend. bevindt. wlofgangers behooren zich, elk op den voor hem bepaalden dag, te twaalj uren des middags of zoo spoedig mogelijk n'a dit nur, aan te melden bij den Commandant van het schip. aan boord waarvan zij zullen worden geoefend, ge kleed in hunne by bun vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleedingsstukken en voorzien van hunne kooi zoomede van hunnft zakhnekm* m«t. dirm vorstando .aj j goederen, hun vertrek met vj -o- -ivvu.u^viu.Muav/u vu ivoiaioa ittu uuuuc &UU1" ran hunne zakboekjes, met dien verstande, dat zij hiertoe slechts dan den vorigen dag reeds op reis estemminir niet binnen cen dao- tan wnrdr>n hAroiW tawtviii Aaa* J ~.-v»u«w, 1 J '"t'tov OtOCUM <1(111 UCU VUllgUU I behoeven te gaan wanneer de plaats van bestemming niet binnen een dag kan worden bereiktterwijl zij, die door ziekte of gebreken verhinderd worden op den bepaalden datum aldaar aanwezig te zijn, zich onverwyld na hun herstel daarheen behooren te begeven en zich alsdan moeten rervoigen bij den Commandant van het Wachtschip aldaar. De opgeroepen veriofgangers, voor zooveel zij binnenslands verblijf houden, moeten zich daags voor hun vertrek des Toormiddags tusschen lien en twaalf uren, ter Gemeente-Secretarie vervoegen, ten einde op hunne verlofpassen door den Burgemeester den dag ran vertrek t« doen vermelden en inlichtingen te ontvangen aangaande de reis. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, moet de verlofganger hiervan zoodra mogelijk, door •ene op gezegeltl papier geschreven en gelegaiiseerde geneeskundige rerklaring, ter Gemeente-Secretarie kennis geven. Mel niel-ontvangen eener bijzonilere oproeping untliel'l lien verlofganger geenszin. al". N.'l' *ep|»liclilm» tot opkomst, daar deze openbare bekendmakiiiig KKyik ell WB.li.lXt a|s II1.WUS yeldt, dat de verlofgauger beltoorlijk is opgeroepen. Ter Nenzen, den 7 Maart 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De heer C. KUIJERS volgens portret. E1T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1