A1 g e m e o a Nieuws* en Advertentieblad 7 o o r 2eeuwsch*Ylaanderen, Ainbesteding. No. 4029. Zaterdag 2 Februari 1901. 41e Jaar^ang. BEMEB ITbTa KIBZ3RSLIJSTM. Advertentien Eindelijk gevonden. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADViBTES T I E N Van 1 tot 4 regels 0,40, Voor elken regel meet 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de urns slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bg deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 18 Febrnarl a. s., des namiddags 3 uren, ten gemeentehuize, in het openbaar bij enkele inscbrijving in 6 perceelen Het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen en andere gemeente- eigendommen gedurende 1901 Het bestek ligt vanaf Donderdag 7 Februari a. s. ter inzage ter gemeente-secretarie en wordt aldaar verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 25 cent. Inlichtingen zijii te bekomen bij den gemeente bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden in de kom der gemeente, op Woensdag 13 Februari a. s., des voormiddags negen uren, te beginnen aan het Gemeentehuis en te Sluiskil op Vrijdag 15 Februari a. s., des voormiddags elf uren. Ter Neuzen, 30 Januari 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester, J. W1SK.ERKE, Secretaris. De verschillende modeller) II tot en met X voor de aangiften zijn GRATIS verkrijgbaar ter gemeente-secretarie. TER NEUZEN, 1 Februari 1901. Woensdagavond gaf de gymnastiek- en scherm vereeniging „Sparta" hare eerste soiree in dit seizoen, in het /Hotel de Commerce." De zaal was goed bezet. //Sparta's" uitvoering is lang uitgesteld, maar daarvoor waren goede reden. Men wilde beslagen op tijs komen en voor deze gelegeuheid zoo goed en zoo lang mogelijk profiteeren van de leiding van den beer an Ceulen, voorzitter der Vlissing- sche gymnastiek vereeniging /Excelsior" die sinds het begin van den winter de oefeningen geleid had. De gevolgen van die leiding waren goed waar te nemen, zoowel aan de orde- en staafoefeningen, als aan de ringen en rekstok. Voldeed hetgeen op het gebied der gymnastiek werd uitgevoerd algemeen, ook dat, wat tot afwisseling werd vertoond, mocht aller goedkeuring wegdragen. Het blijspel //Een vreeselijke rnoord- geschiedenis, is ondanks den vreeselijken titel een tooueelstukje dat, uitgevoerd als door de leden van //Sparta u onbedaarlijk den lever kan doen schudden. Er werd volop van genoten. De ver eeniging weet steeds jolige stukjes te vinden, om hare soiree s af te wisselen. /yNaar de Paerde- markt, oogstte eveneens algemeenen bijval in. Tot slot der uitvoering werden eenige schoone groepen vertoond. Daarna ving het bal aan, waarop de gezellige stemming, ontstaan door hetgeen //Sparta" had te genieten gegeven, bleef voortduren. Zaamslag, 31 Jan. De a. s. feestelijkheden bij gelegenbeid der huwelijksvoltrekking van H. M. de Koningin te geven, bestaan voor deze gemeente in Godsdienst-oefening, arnaenbedeeling, kinderfeest, optocht, muziek en zang, illuminatie, volksspelen, versieringen en vuurwerk. Middelburg, 1 Febr. Heden werd alhier aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur aanbesteed Het voortzetten van de herstelling der boord- voorziening van het kanaal door Walcheren, framing 10,000.) 8 Hiervoor was laagste inschrijver de heer J. de Bree Fz., te Ter Neuzen, voor 8,880. Door het polderbestuur van Walcheren werd gistermiddag, in het polderhuis in de Abdij, alhier aanbesteed Het maken van een nieuw paalhoofd voor den estkapelschen zeedijk, in een perceel. Hiervoor schreven in de heeren J. Hak, Oud Gastel, voor 10,300 J. de Jonge, Middelburg, voor 10,250; A. Tholens Dz., Ter Neuzen, voor 9,790 C. de Wilde Az., Kattendijke, voor f 9,490 W. Dekker, Veere, voor f 8,848 en B. van Eck, Ter Neuzen, voor 8,760. Verder is berbesteedhet bestorten van den onderzeeschen oever, tusschen de dijkpalen 2 en 5, aan de Noordwatering, tot een bedrag van 15,000 8 Hiervoor waren de volgende aanbiedingen in- gekomen, van de heeren P. A. van de Velde, I er Neuzen, 3692 ssheepston Doorniksche steen en J. van der Plas, Hardinxveld, 2266 scheeps- ton idem Balzaltmaatschappij, Rotterdam, 2680 scheepston bazaltstortsteen en J. W. Roelofs Papendrecht, 2412 ton idem. richtte ik mijn werk. De genezing gelezen heb- bende van verscheidene personen, die door die heilzame en krachtige Pink Pillen van Dr. Wil liams genezen waren en die even als ik aan bloedarmoede leden besloot ik ze ook te ge- bruiken. Na t gtbruik van 5 doosjes was mijue genezing volkomen. Het zal mij een groot ge- noegen doen mijne genezing gepubliceerd te zien, wetende alsdan een weldaad aan de lijdende menschheid bewezen te hebben. Ik ken personen die ook Pink Pillen hebben laten komen, die goedkooper waren, doch ze waren gefopt, ik ben blij dat ik de echte genomen heb, het geld dat ik er voor opgeofferd heb komt thans door een geregeld werk dubbel en dwars terug. M acht u dus wel voor de namaak. Men zegge het voort. Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben, zooals rbeumatiek, huidziekten, algemeene zwakte, beenziekte bij het kind en somtijds de tering zijn door hun gebruik genezen geworden. Door de maag het opnemen van het voedsel te verge- makkeiijken en door het bloed te zuiveren ge nezen de Pink Pillen alle ziekten. Prijs f 1,75 de doos; f 9,per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken. branco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij JOH. DE ROOS, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Men geve acht dat de echte Pink Pillen van Dr. Williams zich in een houten kokertje be- vinden, met een rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staatPilules Pink pour Personnes Pales du Dr. Williams. Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der etui geplakt waarop staat: Prijs 1.75 de doos, f 9. per 6 doozen. Eenig depothouder voor Nederland: Snabilie, Steiger 27, Rotterdam. Voor de gebruikswijze raadplege men de ingeslotene Hollandsclie circulaire. Ondertrouwd JAN VAN DE REE PIETERNELLA CATHARINA TAZELAAR. Ter Neuzen, 1 Februari 1901. Wij hadden bet schrijven dat hier onder volgt van den heer Lodivicus van Parijs ontvangen, wonende te IJzendijke (Rodeuhoek) prov. Zeeland onze verslaggever begaf er zich heen om zich persoonlijk rekenschap te geven omtrent de waar- heid die dat schrijven bevatte. Met veel moeite mocht het hem gelukken genoemde persoon te vinden, want hij was genoodzaakt geweest lang genoeg te huis te blijven, zoodat hij nu met de terug bekomene krachten met lust zijn land werk verrichte. De beer Lodivicus van Parijs zeide alzoo reeds lang had ik u eens willen schrijven, maar ik wenschte te zien of de genezing van blijvenden aard zou zijn en dat is zoo. Sedert 4 maanden was ik lijdende aan inwendigen brand, welke naar buiten sloeg, en waarvan ik veel last had loegenaamd geen eetlust en met tegenzin ver- Hedenmorgen teD 3 ure overleed zacht en kalm onze geliefde vader, behuwd- en groot- vader de heer POULUS JACOBUS WILLEMSEN, in den ouderdom van 62 jaren, 4 maanden en 7 dagen. L. WILLEMSEN. P. WILLEMSENDees. W. VAN TATENHOVE. M. VAN TATENHOVE—Willemsbn. A. DEN HULSTER. G. DEN HULSTERWillemsen. P. WILLEMSEN. Ja WILLEMSENLensen. Zaamslag, 31 Januari 1901. Heden overleed plotseling onze geliefde zoon en broeder I Z A A K, in den ouderdom van ruim 40 jaar. Iz. VAN DE SANDE en familie. Schoondijke, 31 Januari 1901. De Heer en Mevrouw VOGELVAN- GERDE LEENER betuigen hun liartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 25 Januari ondervouden. \BI ZEWCHE (OIRIVT. yee»<daaen, bij de Finna P. J. Vii te Ter %.nze. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Kalerdag den Februari l!)OI, des namiddags ten 2£ uren Ter Neuzen, den 30 Januari 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A, P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de manm-lijke inwonrrs der gemeente uit. die vddr of op den 15 Mei 1901 den leeftijd van 25 jaar hebben be- reikt. die niet in die gemeente over het dienstjaar 1900 zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van minstens f 1,of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de personeele be lasting, of niet in die gemeente over het dienst jaar 1899/1900 zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of belasting op bedrijfs- en andere inkomsteu, en aanspraak willen maken om geplaatst te worden op de LUST, aanwijzende hen, die tot het kiezen van leden van de Ttoeede Kamervan de Provinciate Staten en van den Gemeenteraal bevoegd zijn, vA»r den IS Februari 191)1. A. zoo zij in eene ander' gemeente zijn aangeslagen over het dienstjaar 1900 in de grondbelasting (in eene andere ge meente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag in hoofdsom van ten minste f 1), of over het dienstjaar 1900 naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de perso neele belasting of over het dienstjaar 1899/1900 in de ver- mogensbelastingof over het dienstjaar 1899/1900 in de belasting op bedrijfs- en andere inkomsitn daarvan door overlegging der behoorlijk voor geheel voldaan geteekende uanslagbitjetten te doen blijken aanslagen in die belastingen over genoemde dienstjaren, waarvoor eerst na 31 December 1900 een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven daarvoor buiten toepassing R. overeenkomstig vastgrsteld Model no II en onder overlegging van het aanslagbiljet of door den ontvanger ge- waarni rkt kosteloos af L geven duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeej in den aanslag en de noudige LcachC-Jen ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit, aau- gifte te uoVti zoo zij als mede-eigenaar over het dienstjaar 1900 zijn aangeslagen in de grondbelastingwegens onroerende goeduren eener onverdeelde nalutenschap, mits het aandcel in dien aanslag in hoofdsom minstens f 1 bedraagt en de aanslag ten voile zij betaald C. overeenkomstig Model III, A of III, B aangifte te doen, zoo zij als hoofden van gezinnen of als nllecnwonende personen op den Si Januari 19'i 1 sedert den 1 Augustus 1900 hebben bewoond krachtens huur (die ook verschuidigd kanzijn in den vorm van coutributie aan eene cooperatieve bouwver- teniging) KEN huts, of gedeelte van een huiswaarvoor met of zonder bijbehoorendcn of in huur gebruikteu grond of lokalen en bijgebouwen, met ter bewoningbestemd, de werkelijke huurprijs per week beiekend ten minste heeft bedragen de sum voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar bet huis gelegen is, vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel (voor deze gemeente m de lcom 1,en het overig deel f 0,-0 's weeks), of w 1 achtereenvolgens in dezelfke gemeente TWEE zoodanige huizen of gedeelten van huizen Hij, die verkeerendc iD gelijk geval als hiervoren sub C bedoeld reeds eenmaal op de kiezerslijst is vermeld en op 31 Januari 1901 nog hetzelfde huis of gedeelte van een huis bewoont, wordt zonder nadere aangifte op de kiezers- lijst geplaatst, tenzij hij voor of op 1 Februari 1901 eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde cischen heeft verloren of opgehouden heeft inwoner van deze gemeente »c zijn. R. overeenkomstig Model IV aangifte te doen zoo zij als hoofden van gezinnen of als alleenwonende personen op den 31 Januari 1901 sedert den 1 Augustus 1900 hebben bewoond krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur een zelfde vaartnig van te minste 24 kubieke meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen-, Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub D is bedoeld reeds eenmaal op de kiezerslijst is ver meld en op 31 Januari 1901 nog betzelfde vaartuig bewoont, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslyst geplaatst tei zij hij voor of op 1 Februari 1901 eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opge houden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. E. overeenkomstig Model Fa, Ft), of VI aangifte te doen, zoo zij op den 31 Januari 1901 sedert den 1 Januari 1900 hetzij bij denzelf denpersoon, onderneming, openbare of bijzondere instellinghetzij achtereenvolgens bij niet meer dan twee per sonen, onderneming en, openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking hetzij als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig over het jaar 1900 een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij woneu, is vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente f 325 of 275, met dien verstande dat bij de berekening van dat inkomen ad f 325 of 275, vrije woning of inwoning als J 50 of 25 inkomen geldt, dat vrije kost en inwoning als f 225 of f 175 inkomen geldt, en dat enkel vrije kost als f 175 of 150 inkomen geldt); Aan hem, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren tub E is bedoeld reeds op de kiezerslijst voorkorat, wordt, zoo hij nog op 1 Februari 1901 in deze gemeente woont, door den Burgemeester voor 8 Februari een aangiftebiljet ter invnlling toegezonden. Indien de aard der werkzaamheden in een bedrijfmede- brengt. dat zij in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoefend, wordt ter berekening van dien tijd gedurende welken iemand volgcns lilt. E. in dienstbetrek king is geweest, de tijd medegetgld gedurende welken de werkzaamheden, waarvoor hij in dienst is, hebbin stilge- staan. ook indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgebeven. Indien in de plaats van bet inkomen onder E bedoeld eene tijdelijke ongevalle> rente wordt genoten, wordt deze zooiang zij wordt genoten, in rekening gebracht tot een bedrag, gelijk aan bet normale loon. Inkomen, als vorenbedoeld, der yronw geldt voor baren mandat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor bunnen voder. Ten aanzien van vrijen kost wordt geene rekening ge- honden met den Zondag of algemeen erkende cbristelijke feestdagen of, voor zooveel Israelieten betreft, met den Sabbath. E. overeenkomstig Model VII aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1901 in het genot zijn van een door eene onderneming, openbare oj bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag als het inkomen hier voren onder E bedoeld voor deze gemeente zooals bij E tusschen baakjes is vermeld) Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub F is bedoeld reeds eenmaal op de kiezerslijst is vermeld, wordt zonder nadere aangift - op de kiezerslijt geplaatst, tenzij hij voor of op 1 Februari 1901 eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opge houden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. Pensioen en lijfrenten, als vorenbedoeld der vrouw geldt voor haren man. overeenkomstig Model Villa of VHIb of VIIIc aangifte te doen, zoo zij zoowel in het geval onder E als onder dat van F verki eren en het noodig is dat ter bereiking van het vereischte inkomen, het inkomen en pensioen of lijfrenten worden samengeteld Aan hem, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub G is bedoeld reeds op de kiezerslijst voorkorat, wordt, zoo hij nog op 1 Februari 1901 in deze gemeente woont, door den Burgemeester voor 8 Februari een aangifte biljet ter invnlling toegezonden. H. overeenkomstig Model IX, A of B aangifte te doen zoo zij op den 1 Februari 1901 sedert den 1 Februari 1900 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 (nominaal) ingesehreven in de Grootboeken der Rationale Schuld of van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheidt bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennootschap, van eene cooperatieve vereeniging of van eene stichting, zulks me dien verstande dat onder bedoelde bijzondere spaarbanken, voor zoover deze na 1 Mei 1900 zijn opgericht, alleen be- grepen zijn die, welke een waarborgfonds van 25000 bij de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd. Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub H is bedoeld reeds eenmaal op de kiezerslijst is vermeld, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst geplaatst, tenzij hij eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eiscben heeft verloren of voor of op 1 Februari 1901 opgehondet heeft inwoner van deze gemeente te zjjn. I. overeenkomstig Model X aangifte te doen, zoo zij met goedgevolg hebben afgelegd een examen, ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen mavtregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, voor de vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Hij, die verkeerende in gelijk gevel als hiervoren sub I bedoeld reeds eenmaal op de kiezerslijst is vermeld, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst geplaatst, tenzij hij voor of op 1 Februari 1901 eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opge houden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. Ter Neuzen, den 31 Januari 1901. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1