I A1 g e m e o n Nieuws- en Advertentieblad 7 o o r 2eeuwsch*71aanderen. pk"'in8 der,ei'de No. 4024. Dinsdag 22 Januari 1901 BEllEllfElAAD. Engeland en de Z.-A. fiepnbliek. 41e Jaargan Binnenland. De vervulde Vloek. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzendmgjvan advertentien v6or 3 uren op den dag der uitcrave Kitchener is toch maar de man van krachtige maatregelen. Het is jammer, dat hij de soldaten verboden heeft, naar huis te schrijven, want nu hooren we er niet alles van. Toch lekt er genoeg uit, om den indruk te krijgen, dat bijvoorbeeld Alva en generaal Weiler nog een zekere zacht- aardigheid over zich hadden_ Maar Kitchener is de krachtman, de man met het steenen hart. Uit den brief van Massingham wisten we reeds, dat bij de vervolging van de Wet geen gevangenen mochten worden gemaakt. Blijkens andere mede- deelingen schijnt die order meer algemeen te zijn uitgevaardigd in dezen vorm dat de khakis hun voedsel met de gevangenen moeten deelen. Dit is de gebruikelijke wenk, die de Britsche soldaten in den strijd tegen wilde volken mee krijgen, en het schijnt, dat die nu ook in den Boerenoorlog zal worden toegepast. //Het schijnt" zeggen we, want we kunnen nog niet aannemen, dat dit wer kelijk algemeene regel zal worden, hoe gaarue de furieuse jingo-pers het ook zou zien. Maar er is meer. Kitchener neemt voortdurend „krachtiger" maatregelen. Er wordt nu uit Pretoria het volgende gemeld Alle Boerengezinnen en hun vee worden nu van het platteland overgebracht naar daartoe ge- schikte kampen, waar deze menschen, hetzij vrijwillig uitgeweken of niet, beschermd en gevoed worden. Zij, die zich uit eigen beweging hebben overgegeven krijgen vol rantsoenin die gevallen waar de echtgenoot nog op kommando is, wordt het gezin, op gedeeltelijk rantsoen gesteld, dat tot vol rantsoen verhoogd wordt wanneer de echtge noot zich onderwerpt. Dus een stelselmatig uithongering van vrouwen misschien wel van kinderen. Zou het waar zijn vragen we, nog min of meer twijfelend Twijfelend vooral omdat het ons zoo'n domme maatregel lijkt. Uit al wat over de Afrikaander vrouw in dezen oorlog is bekend geworden, zou men tot de slotsom komen, dat dit nu juist FhlUILL ETON niet de manier is om van den Boerenvro\,w iets gedaan te krijgen. En hoe zal men controleeren of de man nog meevecht daii wel gesueuveld is Maar of de barbaarschheid werkelijk wordt toe gepast, dan of 'teen dreigement is, dat bij de uitvoering faalt hoe hoopgevend is het, dat Kitcnener tot zulke maatregelen moet overgaan Aangaande het gebeurde met de kolonne Col- ville, waarvan de telegrammen reeds gewaagden, geeft een telegram uit Vlaklaagte nog de volgende' bijzonderheden. ,/De kolonne-Colville trok van New-Danmark naar Vlaklaagte (aan de spoor ten noordwesten van btanderton) toen zij werd aangevallen door een sterk Boerenkommando, dat in den loop van den vorigen nacht was versterkt. De Boeren telden meer dan 1000 man en hadden een mi trailleuse bij zich. Zij deden een hevigen aan- val op het konvooi, dat door 300 man verdedigd werd. Onophoudelijk vuurde de mitrailleuse. I lotseling wendden de Boeren hun aanval tegen de ruiterij, die de achterhoede vorrade, en die terug moest trekken voor een charge van 400 Boeren onder kommandant Spruyt. Vier compagnieen infanterie, die verdekt waren opgesteld, hielden meer dan een uur stand en maakten zich gereed om de Boeren terug te drijven. Maar toen dezen in de nabijheid kwamen, maakten zij een zwenking en kwamen zoo vrij. De Boeren verwijderden zich, zonder vervolgd te worden door de Engelschen, die haastig versterking zonden aan de verdedigers van het konvooi Eindelijk werden de Boeren met zware verliezen teruggeslagen. De Engelschen hadden <Sen doode en gewonde." Zooals men ziet, het bericht heeft den vorm van een overwinning van de Boeren, tot plotseling het slot iets anders leert. De verlieslijst der Engelschen zal misschien iets meer van de waar- heid leeren. De jongste opgaaf is, dat den 29 December te Helvetia zijn gesneuveld 5 man, ernstig gewond 2 man, licht gewond 1, gevangen genomeu en nog in gevangenschap 1 kapitein, 3 luitenants en 2 minderen, door de Boeren losge- laten 225 man. Te Bultfontein zijn den 13 dezer 4 man gewond. Bij Steynsburg is een patrouille van 5 man door de Boeren omsingeld en gevangen genomen 1 Boer werd gewond. De 5 Engelschen werden losgelaten, toen zij hun geweren, schietvoorraad en paarden hadden afgegeven. Overigens is er van de beweging in de Kaap- kolonie weinig nieuws. De kommandos in het Iioordoosten staan onder Kreutzinger, een Vrijstaff, van Duitsche afkomst, die een even vermetel als bekwaam aanvoerder moet zijn ondanks zijn 28 jaar. De Boeren, die van Vrijburg komen, naderen 1 rieska nu en tellen 2000 man. De eerste op gaaf van 5000 man is dus blijkbaar wat over- dreven geweest. In Johannesburg is een zekere Koekoemoer ter dood veroordeeld. Hij was een Boer die den onzy'digheidseed had afgelegd en in wiens bezit toch wapenen werden gevonden. Naar het Duitsch. Blanca was voor haar op de knieen gezonken en vatte met bevende handen den zoom van haar kleed, terwijl de tranen haar langs de wangen rolden. ,/Heb medelijden Bertha, luister naar de stem van je hart," smeekte zij. Bij alles wat heilig is zweer ik, dat zijn liefde inniger is dan je vermoedt. Zijn groote liefde doet hem wegkwijnen. Zijn we niet alien zondaren En toch hopen wij op vergiflenis. Schenk hem dan ook vergifFenis o vergiffenis 8 Reeds had Bertha de deurknop in de hand, toen zij haar oog liet rusten op de diepbedroefde', die voor haar geknield lag. Zij bleef staan. °P, miss Norton," sprak ze, u behoeft VC1?T, miJ n'e' *e bnielen. Wat verlangt u van mtj Al haar krachten verzamelende, stond Blanca op. smeek u, geef deze levenswijze op en kom met mij mee - naar lady Carley," stamelde zij. i,Lij hoopt op je zij hoopt alles van je. Kom bij ons wonen neem datgene, waarop je recht hebt. Voer zijn naam, hij heeft hem je gegeven en.^acht met geduld op zijn dood Die zal niet lang uitblijven." Haar stem begaf haar; men hoorde slechts een dof gekerm meer. Maar niets verzachtte de strenge trekken van Bertha's gelaat. //Wat u verlangt, miss Norton, is onmogelijk, volstrekt onmogelijk," antwoordde zij met vaste' stem. Zou ik de weldaden aannemen van een man, die mij gemaakt heeft tot ee* voorwerp van bespotting en verachtiug? Liever stierf ik in ellende en armoede. Neen, laat mij mijn eigen weg gaan. Miss Norton, ge geeft u noodelooze moeite. Het kan niet. Brsng mijn hartelijke groeten aan lady Carley over, maar tot haar terugkeeren neen, dat kan ik niet. En graaf Norton laat hij niet wagen bij mij te komen," zei ze en haar oogen schoten vuur. Hij is dood voor mij, zooals ik het hem ben Vaarwel Zij opende de denr en verdireenonver- zoend ^Bertha was in de kamer terruggekeerd, waar zij met andere naaisters werkte. Haar gelaat verried volstrekt geen aandoening. Maandenlang had zij in Londen rondgedwaald, nu dit, dan dat beproevende om haar brood te verdienen. Overal waar zij zich aanbood, vroeg men getuigenissen en aanbevelingen en die had ze niet. Na vijf maanden zoekens stood het gebrek voor deur en bracht haar bijna tot vertwijfeling. Toevallig zag zij in een courant een aanvrage om bekwame naaisters. De eenige vooi waarde was, dat men slank en zonder ge- breken was. Zij bood zich aan en madame Mirabeau nam haar in dienst. Bertha werkte van den vroegen morgen tot den laten avond om haar brood te verdienen. Als ze dan vermoeid thuis kwam, ging ze spoedig Men meldt uit den Haag dat, uadat Z. H. iertog Hendrik in den echt zal zijn verbonden, aan den Gemaal van H. M. de Koningin het recht zal worden toegekend den titel te voeren van Trlns °ef Nederlanden, met het praedicaat van Komnkhjke Hoogheid. fevens zal de Herlog bij zee- en landmacht a la suite geplaatst worden met den rang, onder- scheidenlijk, van schout-bij-nacht en generaal- majoor. ,Pe Keizer van Duitschland wordt bij de voltrekking ran Hr. Ms. huwelijk vertegenwoordigd door Prins Albert van Pruisen, regent van Bruns- wijk. Speciale gezantschappen van vreemde regeeringen worden niet verwacht. ^en schrijft uit 's Gravenhage aan het N. v. d. D. Toen bekend was geworden, dat de Koningin in het huwelijk zou treden, besloot onze Gemeen teraad in een zijner geheime zittingen, naar oud gebruik, aan H. M. een geschenk aan te bieden. JNadat een som was toegestaan, werden Burg, en et'1' uitgenoodigd, zich te vergewissen wat aan H. M. het aangenaajpst zijn zou en naar beviud van zaken te handelen. Men ontving daarop, echt huiselijk Hollandsch, wat wij in het gewone leven zouden noemen een verlanglijstje en t is thans gelukt, op buitengewoon goedge- slaagde wijze aan den eersten wensch der Koningin te voldoen. Bovenaan stond n.l. een eetservies en de burgemeester een kenner van porcelein heeft nu van een verzamelaar, die zijn schat voor dit doel gaarne afstond, een servies kunnen koopen van 220 stuks antiek blauw Chineesch van het vermaarde merk //lange lijzen met den bouquet". erleden week is de keurige verzameling voor de leden van den Raad te bezichtigen geweest: te bed om nieuwe krachten te verzamelen voor den arbeid, die haar den volgenden morgen wachtte. Er bleef geen tijd over om ook nog tranen te storten. Ook hedenavond was haar werk eerst laat afgedaan. Morgen gaf de Duitsche ambassadeur een groot bal en de daarvoor bestelde toiletten moesten dezen avond gereed komen. Eindelijk was het werk af. Uitgeput verlieten alle naaisters de werkkamer en spoedden zich voort naar haar armoedige woning. Zoodra Bertha buiteukwam, volgde een man, in een grooten mantel gehuld, haar schreden, zonder dat zij dit bemerkte. Beiden kwamen aan den hoek van een straat en moesten oversteken. Hier passeerden aanhou- dend njtuigen en menschen een recht woelige drukte. Zij wachtte, twee, drie minuten, zonder dat zij kans zag om over te steken. Eindelijk verloor zij haar geduld en waagde blindelings den overtocht. z/IIei daar! Pas op! Uit den weg!" klonk het van alle kanten. Zij raakte in verwarring en wist met wat te doen. Maar instinctmatig hield zij de handen voor zich uit, alsof ze iets wilde afweren. Op datzelfde oogenblik grepen haar twee armen en trokken haar op zijde. Nog had zij het voetpad aan den overkant niet bereikt daar werd haar redder aan het hoofd getroffen door den disselboom van een rijtuig en hij viel. Bijtijds liet hij haar nog los, zoodat zij onverlet het voetpad bereikte. Slechts met moeite hield de koetsier zijn paarden in, zoodat het rijtuig niet over den gevallene ging. Dadelijk hoorde men roepen door de menigte, een, naar kenners verzekeren, uniek stel, prachtig geconserveerd, inderdaad een bruidgeschenk Konin gin en Residentie waardig. ^rijdagniiddag 5 uur werd de delegatie van het landelijk Hogerhuis-Comitd, bestaande uit de leeren .1. G. Gotze en C. van Schooten en mej. M. Schaafsma, alien van Amsterdam, tot het aan- bieden van een gratie-adres benevens de lijsten met bijbehoorende handteekeningen ten Paleize door H.M. de Koningin in audientie ontvangen. Hare Majesteit ontving de deputatie in teoren- woordigheid van eene Hofdame en eenige heeren Harer Hofhouding. H.M. de Koningin trad dadelijk bij Hare bin- nenkomst in de audieutiezaal toe op den heer Gotze, die bij de aanbieding van het gratieverzoek en verdere bescheiden, tot Hare Majesteit eenige I wo. ®n ter. toeBcbting sprak, waarbij hij te kennen gaf dat dit adres namens 11,214 burgers van Nederland zeer zeker nog meer handteekeningen zou hebben gedragen, indien het comite over meer financieele krachten had kunnen beschikken en meer tijd had gehad om op de nog in omloop zijnde lijsten tot teekening te wachten. De woordvoerder van de delegatie uitte tevens de hoop, d&t het comite een gelukkig uur mocht hebben gekozen tot het vragen om gratie voor de drie gebroeders. Hij voegde daarbij, dat wan neer Hare Majesteit tot het besluit mocht kunnen komen het verzoek in te willigen, zij dan zeker de harten zou winnen van de duizenden ouder- teekenaren en niet-onderteekenaren, maar bovenal van de moeder en van de zuster van de gebroeders Hogerhuis. H.M. de Koningin beloofde het gratie-verzoek in ernstige overweging te zullen nernen. Hare Majesteit onderhield zich nog eenige oogenblikken met de leden der delegatie en vroeg naar hunne werkzaamheden. De verschillende afgevaardigden antwoordden dat, niettegeustaande hunne werkzaamheden, zij nog wel een uurtje konden vinden, om zich aan de Hogerhuis-zaak te wijden. De delegatie was ten zeerste voldaan over de ontvangst, haar ten Paleize ten dee! gevallen. Er zullen weldra weder nieuwe briefkaarten uitgegeven worden, zoodra n.l. de voorraad oude verbruikt is. De nieuwe verschillen in zooverre van de vroegere, dat het wapen ter linkerzijde nu vertoont het volledige rijkswapen met de klimmende leeuweu als tenanten de hermelijnen mantel van het oude wapen is vervallen. die den gevallene onmiddelijk omriugde. In de grootste verwarring stond Bertha als vastgenageld. Zij zag, hoe men den man opnam en naar de naaste apotheek droeg. Terwijl hij trachtte haar te redden, was hem zelf een ongeluk overkomen. Wat was natuurlijker dan dat zij de menigte volgde? Men legde den bewustelooze op een canape, waschte het bloed van zijn gelaat enwat? Daar zag zij den man, dien zij gezworen had nooit terug te willen zien Alles draaide haar voor de oogen, zij moest steun zoeken aan den wand Had haar redding hem het leven gekost „Arme duivel Hij maakt het niet lang meer," sprak de apotheker. ,/Weet niemand, wie hij is Niemand wist het, maar een politie- agent bemerkte Bertha en herkende in haar de persoon, die door den gekwetste gered was. //Met uw welnemen, juffrouw," zeide hij beleefd, z/kent u misschien dezen heer z/Ja, het is graaf Norton!" //Zoo, zoo Graaf Norton z/Kan u misschien ook zeggen, waar hij woont //Neen," antwoordde zij werktuigelijk, ,/ik weet het nietZoek eens in zijn borstzak, waarschijn- lijk vindt ge daar zijn adres wel. Denkt ge werkelijk dat hijdood is z/Nu, dood is hij nog niet," antwoordde de apotheker, ,/maar veel scheelt het toch niet Daar is zijn naamkaartje //Graaf Victor Norton, Hotel Fenton." z/Er moet iemand mee om hem iu een rijtuig daar te brengen." //Ik durf mijn post niet verlaten," verklaard - TVSXUOU Uttftr piJ De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad ia belegd tegen noiiileritng den 34 Januari l!Nil, des voormiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 21 Januari 1901. De Burgemeester voornoemd, P. MOES, L. B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1