A1 g e m e e a Hieuws* en Advertentieblad voor 2eeuwsch*71aanderen. No. 4022. Donderdag 17 Januari 1901. 41e Jaargang, Engeland en de I-A. Repnbliek. Openbare Vergadering Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tw eemsal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Kamer van Koopliandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Donderdag 17 Januari 1901, namiddag 7 uur. P. A. VAN DE VELDE, Fg. Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. Reuter heeft soms zonderlinge opvattingen over hetgeen belangrijk is. Zondagavond seinde Kitche ner een bericht, dat de geheele Britsche pers in opschudding brengt, dat misschien een geweldigen invloed zal hebben op het verder verloop van den oorlog, en Reuter verzuimt het mede te deelen. Dit bericht luidde ,/Drie agenten van het vredescomite zijn de» 10 door de Boeren gevankelijk naar het kamp van De Wet gebracht, bij Lindley. Een hunner, die Engelsch onderdaan was, is gegeeseld en daarna doodgeschoten de twee anderen, burgers, zijn op last van De Wet gegeeseld." Of het bericht waar is, zal nog moeten blijken. Laten we het voorloopig aannemen en dan willen we dadelijk beslist verklaren, dat de geeseliug van een ter dood veroordeelde ons inziens ten zeerste afkeuring verdient, ook al zijn we niet blind voor de verzachteude omstaudigheden, ook al bedenken we dat -v*»-Engelscbe zijde honderd- maal erger dingen gepleegd zijn. Om het feit overigens in het juiste licht te zien, moet men het volgende bedenken. Deze zoogenaamde agenten waren geen ,/parlementairen", geen door Kitchener afgevaardige onderhandelaars. Het waren menschen, door de verraderspartij te Bloemfontein uitgezonden, en die nu de kommandos afliepen om te zien afvalligen te werven. Zij gingen blijkbaar niet direct op De et af, want ze zijn door door de Boeren gevangen ge- nomen. Welnu, volgens het oorlogsrecht is een generaal volkomen bevoegd om dergelijke tot desertie verleidende individuen te fusilleeren, en indien De Wet deze drie heeren kort en goed den kogel had gegeven, was alles in de volmaaktste orde. Want men bedenke wel, het werd noodig om eens en vooral een eir.de te maken aan die vredes- praatjes. De Engelschen hadden al vroeger onder handelaars uitgezonden en het eenige resultaat waren allerlei praatjes, </dat de Boeren zich zoo graag zouden overgeven, maar tegengehouden P ffiUILLETON De vervulde Vloek. Naar het Duilsch. Het tuinhek was opengedaan en weer gesloten. Men hoorde het geratel van een wegrollend rij- tuig, toen voetstappen op de trap, in de gang en daar stond graaf Victor Norton voor de beide dames. Er moest iets gebeurd zijn, dat bemerkten ze dadelijk aan zijn schitterende oogen. Tante Elisabeth legde het boek in haar schoot. Blanca stond op en keek hem in spannig aan. /Tante Blanca zij is gevonden riep hij met heesche stem. Tante Elisabeth gaf een gil, terwijl de gzaaf als verlamd op een stoel neerzonk en met zijn hand naar zijn borst greep, waar zijn hart met dubbele slagen klopte. Haastig reikte Blanca hem een glas vurigen wijn. Die dronk verkwikte hem, hij sloeg de oogen weer op, maar nog altijd hijgde hij naar adem, terwijl de beide dames hem angstig gadesloegen. Eindelijk was hij weer zoover hersteld, dat hij zijn ontmoeting kon mededeelen, hoe hij Bertha in een modemagazijn ontdekt had en haar gevolgd was, toen zij dit verliet. Een aanval van hart- kramp had hem verhinderd om uit te vorschen, waar zij heenging. Hij had zich toen per rijtuig aaar huis laten brengen, want hij moest aan de vreugde van zijn hart lucht geven. werden door eenige wanhopigen, dat het zaakje geheel verliep, enz." Vroeger, toen de Boeren- kommandos nog vaak gemeenschap met elkaar hadden, waren die geruchteu niet zoo gevaarlijk, maar in de tegenwoordige omstandigheden kan het allernoodlottigst zijn, indien ergens op het slagveld het praatje gaat //nu ja, de Wet en Botha zijn ook al aan 't onderhandelen." De Wet, die in den laatsten tijd een groot stuk van het oorlogs- terrein heeft doorkruist, heeft dit natuurlijk ook wel gemerkt, en het was een dringende eisch, eens en voor goed aan alle kommandos te velde, aan alle Boerenvrienden duidelijk te maken //wij wenschen geen vrede en geen vredeonderhacdelin- gen dan op grond van onze onafhankelijkheid." Dit heeft de Wet in 't licht willen stellen. Gesteld eens, dat er drie Ieren in het Eugelsche leger betrapt werden op pogingen om de khakis genoeg te doen krijgen van den oorlog Zij werden natuurlijk op staanden voet gefusilleerd. Welnu, de Wet heeft zijn landgenooten den dood niet willen aandoen en hen met een geeseliug laten vrijgaan. Ons stuit een dergelijke straf tegen de borst, maar men zal zich dat niet te erg moeten voorstellen. Cronje sloeg er bij Magersfontein ook wel eens met de zoogenaamde z/sjambok" op los, als de ijver wat erg verflauwde en de geeseling, zoo ze werkelijk heeft plaats ge- had, zal wel neergekomen zijn op een flink pak slaag. Toch, we herhalen het, den Eugelschman, wien de kogel wachtte, had men dit niet mogen aandoen. We zouden op deze meening bijua terugkoi&en, als we de verontwaardiging der Engelsche bladen lezen. De //Times" kon het lijfblad van Pecksniff zijn geweest, en zegt vIn elk ge*al kan voor zulk een handelwijze geen verontschuldiging worden aangevoerd in een oorlog, waarin wij ons met voorliedachten rade hebben onthouden van de uit- oefening van al die liardvocbtige rechten van een oorlogvoerende partij, waarop wij aanspraak konden maken, uit kracht van het feit, dat de Boeren nimmer de uniform van geregelde troepen hebben gedragen en dat zij, van den hoogste tot den laagste, tot geheele doel van hun wijze van oorlog- voeren hebben gemaakt, zooals zij op 't oogenblik nog doen, om de getrouwheid van Britsche onder- danen in verleiding te brengen. De andere bladen doen niet minder huichelachtig. De //Standard" schrijft in een hoofdartikel, dat strenge wraak genomen zal worden voor deze mis- daden, als de rekening eindelijk vereffend wordt; intusschen blijkt nu wel dat het verzet van de z/Nu," riep hij plotseling uit, //heeft geen van beiden iets te zeggen? Is het u zoo onverschillig, dat Bertha eindelijk na zoo vele maauden zoekens gevonden is Eindelijk zag ik haar weder in armoede. O, die gedachte berooft me bijna van mijn verstand Ik kan het niet verduren Hij was opgesprongen en liep zoo opgewonden in de kamer heen en weer, alsof hij werkelijk niet goed bij het hoofd was. z/Blijf bedaard, Victor," sprak lady Carley. ,/Wij zijn natuurlijk bijna even verheugd als je zelf bent. God zij dank, dat je haar levend en gezond hebt teruggevonden. Wat moet er nu gedaan worden v z/Wat?" riep hij verwonderd uit. //Wel, wat anders dan morgen naar dat modemagazijn gaan en haar halen. Zij is mijn wettige vrouw. Deukt u, dat ik haar hroodeloos en alleen aan haar lot zou overlaten U moet haar overreden, zij moet meekomen naar hier 1" Zijn vreeselijke opgewondenheid verschrikte lady Carley nog meer dan al het vorige. In haar vertwijfeling keek zij radeloos naar haar nioht Blanca, die haar dadelijk te hulp kwam. //Blijf toch vooral bedaard, Victor," sprak zij op bijna gebiedenden toon, //maak je zenuwen nu niet nog meer van streek met zoo te spreken. Het maakt je ziek en onbekwaam voor verdere stappen. Wat je vrouw betreft, alles zal gebeuren, wat je maar begeert, doch vergeet niet, dat je volstrekt geen gezag meer over haar hebt. Dat hield op in hetzelfde oogenblik, dat je haar verliet. z/Ga niet voort u weet niet, watiklijd! O, was de dag maar aangebroken, dat zij alles weten mag, dan Boeren verflauwt, en het goede einde nabij is, als de Wet slechts door middel van geeselen en fusilleeren zijn gezag kan handhaven over zijn onwillige volgelingen. De »Daily Mail" zegt, dat men dergelijke wandaden alleen zou verwachten van een Midden-Aziatisch despootof een Chineeschen zeeroover. De Wet moet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, elke mogendheid, behalve Engeland, zou onmiddellijk weerwraak nemen door eenige krijgsgevangen Boeren terecht te stellen. De Wet's optreden verijdelt nu ecliter alle verdere pogingen om vrede te sluiten. Nu, om dit laatste was het juist te doen. Engeland moet nu eens ophouden met zijn praatjes over de gezindheid der Boeren om zich te onder- werpenKitchener kan zijn lamsvacht weer af- leggen 't kleedde hem toch maar slecht. Het oorlogsnieuws bepaalt zich tot berichten van een aantal gevechten. Volgens ,/Central News" hebben den 7" bij den aanval der Boeren op Belfast, 700 Boeren het kamp der Irish Rifles overrompeld en 60 man gevangen genomen. De Boeren ontruimden de stelling echter, na haar twee uren bezet gehouden te hebben, omdat zij geen geschut vonden. De zoon van generaal Viljoen behoorde tot de ge- sneuvelde Boeren. Wat er van de gevangen Ieren geworden is, blijkt niet, maar er zullen zoo wel meer aanvullingen komen van den beroemden aanval op 5 stations tegelijk. Zeerust is den 7° ook aangevallen door de Boeren, die echter afgeslagen werden. Hun verlies oubekend, bij de Engelschen 6 gewonden. Gordon en Plumer hebben gevechten geleverd tegen de Boeren ten noorden van Krugersdorp 2 Boeren zijn gesneuveld, 2 wagens buitgemaakt, seint Kitchener Zondagavond. De berichten over den aanval, dien de Boeren Zaterdag op Zuurfontein en Kaalfontein, tusschen Pretoria en Johannesburg, hebben gedaan, kloppen natuurlijk niet. Maar waar we tenslotte lezen, dat de Boeren met een groot konvooi en met veel vee en schapen in noordoostelijke richting terug- trokken, mogen we aanneaten, dat de aanval ge- slaagd is. Het feit, dat het garnizoen der Engelschen, 120 man, geen enkelen doode of gewonde verkreeg, zou een onwelwillend mensch doen vragen, of dat konvooi dan wel erg best verdedigd is geworden. Maar de //Standard" noemt de verdediging van Kaalfontein, waar 90 Cheshires en 25 andere soldaten uren lang den atrijd volhielden tegen 800 Boeren, van kanonnen voorzien, een der schoonste gebeurtenissen uit dezen oorlog. Dat Tranen verstikten zijn stem, terwijl hij zijn gelaat met de handen bedekte. Er volgde een poo* van stilte. //Victor," begon toen Blanca weer, //het zou beter zijn, als je mij liet gaan in plaats van tante Elisabeth. Ik vrees, dat haar krachten het niet toelaten en ik wil even gaarne als zij mijn uiterste beat doen om haar te overreden. Ik zal al het mogelijke doen, om Bertha tot je terug te brengen, maar hoop niet te veel." Den volgenden morgen reed Blanca naar het modemagazijn. Haar hart klopte met dubbele slagen, toen zij daar binnentrad en naar juffrouw Stuart vroeg. /•Ik wenschte haar gaarne een oogenblik onder vier oogen te spreken. Zou dit mogelijk zijn sprak zij en liet een goudstuk in de hand der wiukeljuffrouw glijden. Deze opende nu dadelijk een zijdeur en liet haar in een ledige kamer bin- nangaan. z/Gelieve hier een oogenblik te wachten, ik zal haar dadelijk hier zenden." z/Wat blieft u?" klonk het eenige seconden later in de ooren van Blanca, die aan het venster stond. Zij keerde zich om en stond voor de eerste maal in haar leven tegenover Bertha. z/Ik zou gaarne eens met u spreken. Kunnen wij hier niet gestoord worden vroeg Blanca zacht. Bertha keek de spreekster verbaasd aan. //Wij kunnen elk oogenblik gestoord worden," antwoordde zij. //Het is hier de kamer, waar de dames komen passen." Vragend keek zij de gesluierde dame aan doch nu sloeg Blanca haar sluier op. »Bertha u kent mij niet, maar mijn naam zullen we dus maar gelooven. De Engelschen, die zich verschanscht gadden, sloegen alle aan- vallen af, zegt de correspondent, totdat de gepant- serde trein met versterkingen, uit Elandsfontein ontboden aangekomen was. Volgens een ander bericht kwam die gepantserde trein uit Pretoria te laat; de Boeren waren al weg. Het station Kaalfontein was erg toegetakeld twee garnaten waren door het station gegaan, en het bureau van den adjudant werd geheel vernield. Zes uren lang duurde de beschieting. Kroonstad, 14 Januari. De Boeren zijn erg roerig langs de geheele lijn ten noorden van hier. Verscheidene kleine afdeelingen zijn het spoor overgestoken. In den laatsten tijd duiken de Boeren ook herhaaldelijk op tusschen Kroonstad en Lindley. Alle sterke afdeelingen schijnen zuidelijk te trekken om zich bij de Wet te voegen. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben gister met 41 van de 71 stemmen tot lid der Eersle Kamer gekozen voor de plaats, die open is gevallen door het overlijden van mr. M. C. van Hall, mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, lid der Tweede Kamer voor het district Beverwijk. Ter verkrijging van een goede statistiek van het armwezen, heeft het Departement van Binneu- landsche zaken onlangs aan de kerkelijke arm- besturen een model van een aan te houden naam- register verzonden, met aanbeveling, dat in hunne administratie te bezigen. Het is den Minister geblekenfSaFzijne bedoeling door ouderscheidene kerkelijke armbesturen is op- gevat in dien zin, als zou bedoeld naamregister door hen ingevuld bij de gemeentebesturen moeten worden ingezonden, alsof 't doel der regeering ten slotte zoude zijn, de namen der bedeelden te leeren kennen. Deze opvatting maakten velen afkeerig van het verstrekken der nieuwe gegeven* voor de statistiek van het armwezen. Op uitnoodiging van den Minister wordt de kerkelijke armbesturen alsnog er nadrukkelijk op gewezen, dat aan de regeering de kennis van de namen der bedeelden voor de statistiek van het armwezen van geenerlei nut is en ook niet door haar wordt verlangd en dat het model van een naamregister alleen als voorbeeld te hunner kenni* is gebracht, ten einde hun eene eenvoudige en juiste boeking der bedeelden aan de hand te doen, die zij naar eigen goedvindeu al dan niet kunnen invoeren en wijzigen. zal u wel bekend zijn. Ik ben Blanca Norton Bertha trad een sehrede ferug haar gelaat nam een strengere uitdrukking aan. Smeekend strekte Blanca de handen uit en zeide ,zBertha, u zal wel begrijpen, waarom ik hier gekomen ben. Waarom en op wiens verlangen." IJskoud keek Bertha haar aan en antwoordde z/lk weet niet, wie u hier g?zonden heeft en ook niet waarom. Wel weet ik wie u is. U is de nicht van graaf Victor Norton." z/Ja, ik ben zijn nicht Blanca, en ik kom h'er, omdat hij dit verlangde." wEn wat droeg graaf Norton u op p" z/Bertha, hoe kunt ge dat nog vragen Dien langen langen tijd heeft hij tevergeefs naar u gezocht. Het verdriet knaagt aan zijn gezond- heid, wellicht aan zijn leven. Hij heeft overal naar u gezocht in Amerika, in Londen en in geheel Engeland." /Waarom getroostte graaf Norton zich die noodelooze moeite, zou ik zeggen." z/Noodeloos Is het dan noodeloos, dat een man naar zijn vrouw zoekt //Zijn vrouw?" riep Bertha met fonkelende oogen. //Ik ben niet meer de echtgenoote van den graaf dat zal ik nooit worden ook. De plechtigheid, die tien maanden geleden heeft plaats gehad, was slechts een bloote formaliteit, die alle rechtskracht miste, doordien de graaf op den dag van het huwelijk mij verliet. Ik begrijp niet, hoe hij den moed heeft mij te volgen en u naar mij te zenden. Zooals ik reeds gezegd heb ik heb slechts weinig tijd. Madame Mirabeau ver- oorlooft ons niet bezoeken te ontvangen gedurend# TER IED2EISCHE COIIRHT. ■Bit hiatal verschijnt .1 uhimI««-, fVoeasdaa- en Vrijilatifttvond, nltgezonilerd op FeestdsEeu, bij de Firms P. J. TAW DR I1IDR te Ter Wenxen. 43) r-a.T-.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1