Algemeen Hieuws* en Advertentieblad 7 o o r 2eeuwsch*VUanderen, No. 4019. Donderdag 10 Januari 1901. 41e Jaargang. Openbare Vergadering, Engeland eD de Z.-A. Republiek. De vervulde Vloek. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTI EN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsmimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Ult blad venehgnt flaandas-, Woensd»«. en Vrijdayavond, nltgeaonderd op Feewtdayen, bij de Finna P. J. 1*1 PK te Tew »ea«Bii. Kamer van Koopliandel en Fabrieken te Ter Nenzen. "Vrijtlaer 11 Jauuari 1901, namiddag TJ uur. P. A. VAN DE VELDE, Eg. Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. We zouden onze lezers graag beter op de hoogte houden van den toestaud in de Kaapkolonie, maar Kitchener vindt het beter om niets van beteekenis te seinen. Dit is op zich zelf geen kwaad teeken, want overvrinningen van de Engsl- tchen zou hij zeker niet geheim houden. Doch ook te Kaapstad weet men weinig van de bewegingen der invallers en dit geeft daar een begrijpelijk gevoel van onbehaaglijkheid. In nog een aantal districten is de krijgswet afgekondigd, maar te Kaapstad nog niet. Er schijnt hierover verschil van meening te heerschen in het ministerie. Rose-Innes wil slechts als uiterste redmiddel den staat van beleg in de hooflstad afgekondigd zien, maar anderen dringen er op aan. Zij rechtvaardigen dit middel door er op te wijzen, dat onlangs de zoogenaamde Boerenjunta te Kaapstad een reis heeft gemaakt door de westelijke provincien. Bovendien, de Afrikaners maken geen geheim van hun gezindheid en zeggen dat hun partij de wapening der Engelschgezinden als een uitdaging ■opvat. Volgens Reuter's correspondent te Kaapstad lijdt het geen twijfel, dat de troepen in het land niet opgewassen zijn teges deze nieuwe faze van den oorlog. Het meerendeel van de troepen doet dienst tot bewaking van de verbindingslijnen en als bezetting van steden, en tenzij er onverwijld stappen worden genomen om ze aanzienlijk te versterken, zal er een zeer ongewenschte toestand komen, daar een overwinning van de invallers, hoe klein ook, het teeken kan worden voor een algemeenen opstand onder de ontevreden Hollanders. Als een bewijs van de stemming onder het Hol- landsche element dient vermeld, dat Engelschen gedwongen zijn geworden sommige Hollandsche dorpen in de buurt van Kaapstad te veriaten en naar de stad te gaan, omdat men hun het leven ondragelijk maakte. De militaire overheid koopt alle paarden op en laat ze in beslag nemen als de Boeren ze niet Fi^UILLETON Naar het Duiisch. 40) Het overige van den dag zagen de beide dames elkaar niet weder. In den namiddag werd de heme] bewolkt en het begon te regenen. Zoo werd het avond. Toen werd aangescheld aan de hoofddeur van het slot Powsys. De bediende opende de deur en een gestalte, in een grooten mantel gehuld, trad binnen. Een groote hoed bedekte het boven- deel van het gelaat, terwijl kin en baard in een groote shawl verborgen waren. Die gestalte vroeg met bijna onverstaanbare stem lady Carley te spreken. ffOp zulk een laat avonduur ontvangt mevrouw geen vreemden," luidde het korte antwoord. »Breng haar dit," sprak de donkere gestalte. ,/Mevrouw zal mij niet afwijzen." Ondanks de shawl, die ook den mond bedekte, klonk die stem den bediende toch niet zoo onbe- kend meer in de ooren als te voren. Hij nam het biljet aan, gaf het aan een anderen bediende en deze overhandigde het op zijn beurt aan de kamenier. De kamenier bracht het bij hare meesteres. Deze wierp slechts een enkelen blik op het schrift, en riep toen bevend nit „In de bibliotheek, ik kom dadelijk De donkere gestalte werd in de aangewezen zaal gebracht, nog steeds onkenbaar door hoed willen verkoopen, maar uit Clanwilliam, ten zuiden van Calvinia, heeft de overheid de boodschap ge- kregen dat de bevoiking haar paarden niet laat kommandeeren en de militairen ze maar moeten komen halen als ze durven. Voorloopig zal dit wel niet gebeuren er worden, naar men zegt, 90,000 man Britsche troepen in beslag genomen om de spoorwegen te bewaken en de voornaamste steden te bezetten, en Kitchener zal nog wel een 40,000 man noodig hebben. De aanwerving in de Kaapkolonie gaat maar zoo zoode Israelieten te Kaapstad hebben het plan van een afzonderlijk korps opgegevenze zullen zich bij de andere aansluiten. Omtrent de beweging der invallers is niet veel nieuws. Volgens de //Daily Mail" hebben 200 Boeren, die zich afgescheiden hebben van het kommando dat naar Eraserburg oprukte, zich be- wogen in de richting van Grijspasengte, dicht bij Piketberg, dat op 80 KM. van Kaapstad ligt. Men maakt daaruit op, dat Kaapsche opstande- lingen de invallers leiden. Een nieuw kommando is de Oranjerivier overgetrokken, in de richting van Jamestown, ten noorden van Dordrecht. Er wordt te Cradock een vliegende kolonne onder kolonel Gerringe gevormd, om te opereeren tusschen de westelijke en oostelijke lijnen van den spoorweg. Maar tegen de Boeren kunnen de Engelschen toch niet rijden. De sergeant-majoor van Kitchener's Horse, die te Krugersdorp, naar men zich herinnert, een luitenant van de koloniale troepen, zekeren Berg- huvs, had doodgeschoten, heeft te Bloemfontein den kogel gekregen. Rietfontein, 5 Jan. De Boeren zijn op Nieuw- jaarsdag onder de la Rey, Steenkamp en Boshof in sterken getale in de buurt van de Buffelspoort verschenen. Hun aantal wordt op vijfduizend geschat. Toen de kolonne van Paget en andere kolonnes uitrukten om hen om te tiekken en af te snijden, trokken zij af. De meerderheid is door den Breednek gegaan. Het schijnt zeker dat de Boeren in de buurt zwaar versterkt zijn uit Waterberg. Een Kafferhoofd zegt dat 5000 Boeren door de Zoutpansdrift de Magaliesbergen zijn afgekomen. De Magaliesbergen bieden op zichzelf groote voordeelen aan de Boeren en hun bezit wfegt voor hen tegen duizend man op. Londen, 8 Jan. De Daily Mail verneemt uit Kaapstad dat de militaire autoriteiten een kanon- neerboot geankerd hebben in den noordelijken inham van de baai bij Simonsstad, wegens een gerucht dat er Boeren uit den omtrek voornemens en shawl. Slechts twee minuten later verscheen lady Carley op den drempel. Benben je 't werkelijk stamelde zij. z/Ik ben het. Sluit de deur." Zij gehoorzaamde en trad schrede voor schrede nader. De vreemde deed hoed en shawl af, zijn gelaat werd zichtbaarhat doodsbleeke gelaat van graaf Victor Norton. Den volgenden rnorgen omstreeks tien ure ont- moetten de dames elkaar aan de ontbijttafel. Bertha dronk slechts een enkelen kop koffie en stond op. „Tante," begon ze, //toen ik zooeven mijn kamer verliet, ving ik eenige woorden op van het gesprek tusschen twee bedienden in de gang. Ofschoon zij dadalijk zwegen, zoodra ze mij bemerkten, heb ik toch genoeg gehoord, om daaruit te kunnen opmaken, dat graaf Norton gisteravond laat hier is geweest." Lady Carley zweeg. z/Als u dat ook voor mij geheim wil houden, vervolgde Bertha, terwijl een verachtelijke glim- lach om haar lippen speelde, //dan is u daarin natuurlijk geheel vrij en dan zal ik u ook niets vragen. Maar wil u dit bezoek voor mij niet verzwijgen, dan zou ik gaarne vernemen, wat hij met dit bezoek beoogde, omdat dit op mijn ver- dere besluiten van invloed zou kunnen zijn." z/Eu welke besluiten zouden dat zijn?" vroeg lady Carley, die bsgon te beven. Dat zal ik u zeggen, als u geantwoord heeft. Was graaf Norton er gisteren of niet #Ja," antwoordde de lady, die alle beradenheid verloor. //Ach, mijn arm kind mijn hart breekt, als ik bedenk, dat ik jt niets dan treurigs zijn den Tafelberg op te sluipen om de Kaap- stadsche waterwerken te vernielen. De Afrikaanderbond heeft een congres belegd van parlementsleden, tot bespreking van den staat van zaken. De Daily Mail verneemt uit Matjesfontein dat gisteren het gerucht liep dat een afdeeling van 1500 Boeren op is gedoken op 6 K. M. ten noorden van Sutherland. De Engelschen houden Veriaten Kloof ten zuiden van Sutherland sterk bezet. De invallers strooien rond dat zij naar Worcester zullen rukken, erbij voegende dat de Wet en Botha hun baard hebben laten afnemen om, zonder herkend te worden, de Kaapkolonie te kunnen bereiken. De Times juicht in een hoofdartikel de gevangen- neming toe van Malan, den hoofdredacteur van Ons Land, die beschuldigd wordt generaal French en zijn troepen belasterd te hebben. De Times hoopt dat zijn proces den lasterveld- tocht zal fnuiken, onverschillig wat de afloop van het geding is. Daarentegen meent de redactie van de Morning Leader dat Malan's inhechtenis- neming vele weifelaars zal bewegen de partij van de Boeren te kiezen. Bloemfontein, 7 Jan. Er wordt gezegd dat er een iiivloedrijke vredescommissie wordt gevormd, die een onderhoud zal pogen te verkrijgen met De Wet, Steijn en andere Boeren-aanvoerders in den O. V. S. om hun de voorwaarden uit te leggen van Kitchener's proclamatie betreffende de vrij- willige overgave van burgers en die trachten moet hen te overreden om zich ook over te geven. Marseille, 8 Jan. Hagedoorn, een Nederlander, die een belangrijke rol heeft vervuld bij de post ende militairegemeenschapsmiddelen, en Verbeek Nederlandsch consul in Mozambique, die deel uit- maakte van de omgeving van president Kruger, zijn hier met de Reichstag aangekomen. Zij be- vestigen, dat het doel der Boeren bij hun inval in de Kaapkolonie is, om de verbindingslijnen af te snijden, en zij voegen er bij, dat in het Lijdenburgsche onuitputtelijke voorradeu munitie en levensmiddelen zijn. Naar het Hbl. verneemt, brengt het over- lijden van den groothertog van Saksen-Weimar en de uithoofde daarvan aan te nemen hofrouw, geen veranderiug in den datum der voltrekking van het huwelijk van H. M. de Koningin en de kan mededeelen, zonder een troostend woord voor je te vinden." #U is goed, tants, maar ik weet veel te goed, dat niets de lage zelfzucht van mijne handelingen kan verontschuldigen. Allerminst ben ik de persoon, die van anderen mag eischen, dat ze zich rechtvaardigen. Daarom leg ik de wapenen neder in een stnjd, dien ik niet gerechtvaardig ben te voeren. Zwijgend neem ik het lot aan, dat mij ten deel gevallen is. E^n ding slechts moet ik weten. Hoe gering ik ook ben, ik ge- loof toch, dat graaf Victor me oprecht heeft be- mind, en dat hij mij veriaten heeft, kan ik alleen daaruit verklareu, dat hij niet goed bij zijn ver- atand was. Antwoord mij daarom naar waarheid ffIs graaf Norton krankzinnig of is hij dat niet Er verliep een geruime poos van stilte. Eindelijk antwoorde de lady #Neen, hij is het niet Weer volgde er stilte. Peinzend leunde Bertha tegen den schoorsteenmantel en staarde naar buiten. //Zou hij niet waanzlnnig zijn en mij toch ver iaten hebben z/Ach, Bertha, kon ik je toch alles zeggen en ophelderen, waarom hij js in zijn groote liefde heeft kunnen veriaten Het kost hem zijn harte- bloed. Als je hem gisteren gezien hadt, zou je meelijden met hem gehad hebben." z/Het is mogelijk als ik dat niet verleerd heb," sprak Bertha. //Het is natuurlijk, dat ik de woorden niet begreep, die hij als een laatsten groet voor mij achterliet maar wie weet of ik het geheim toch niet ontdek." //Verschrikt keek de lady haar aan. z/Wat zeg je daar, Bertha stamelde zij. bij die gelsgenheid te geven feesten. De zware rouw, die voor het Hof te rekenen van den sterfdag van den vorstelijken verwant ingaat, zal eenige dagen vdor de gebeurtenis eindigen. Wanneer het Centrum goed is ingelicht, zijn de leden der Tweede Kamer, de heeren E. Th. J. H. Dobbelman (afgevaardigde voor Nijmegen) en Mr. W. H. J. Th. van Basten Batenburg (afgevaardigde voor Elst), voornemens bij de a. s. algemeene verkiezingen geen nieuw mandaat te aanvaarden. Te Roosendaal is een vergadering gehouden van Bietenverbouwers uit Steenbergen. Nieuw- Vosmeer en Dinteloord tot bespreking van de inrichting eener cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Steenbergen. Na eenige discussie werd met algemeene stemmen in beginsel daartoe besloten. In beginsel is besloten tot de oprichting van een Zeeuwschen Wielerbond. Men heeft getracht een zoodanigen Bond op te richten omdat de A. N. W. B. te weinig let op de belangen van de Zeeuwsche wielrijders. Voor de ongeveer 1200, welke de A. N. W. B. jaarlijks van de Zeeuwsche wielrijders ontvangt, aldus werd in de vergadering tot oprichting van den Bond gezegd, wordt slechte een luttele eom in Zeeland besteed. De Zeeuwsche Wielerbond nu wil uitsluitend letten op de be langen van den Zeeuwschen wielrijder. Men zal trachten een zoo groot mogelijk aantal afdeelingen te vormen. Verder is het doel op iedere plaati betrouwbare gidsen aan te wijzen die den vreem- deling kunnen helpen. Thans toch komt het meermalen voor dat men naar den weg vragend, juist verkeerd wordt ingelicht. Men wil verder den Bond op democratischen grondslag oprichten en trachten bij het organiseeren van clubtochten alien rang en stand te doen vervallen. Ook is het de bedoeling het aanleggeu van wielerpaden, het plaatsen van wegwijzers, hetzij op kosten van den Bond, hetzij door een te vragen subsidie, zooveel mogelijk krachtig te bevorderen. Binnen kort zullen te Goes, Zierikzee, Ter Neuzen en Oostburg vergaderingen worden gehouden om het doel van den Bond uiteen te zetten en te trachten afdeelingen te constitueeren. (VI. Ct.) Een nieuwe boterwet is sedert 1 Januari in Belgie in werking getreden, en daarbij is bepaald dat boter, welke lager titreert dan 26 cc,, niet als natuurboter beschouwd zal worden. Onze boter nu titreert gedurende een gedeelte van het jaar lager dan dit aangenomen cijfer, zoodat ge- Zonder erbarmen zag deze de oude dame vor- schend aan, terwijl zij antwoordde »Ik zeg dat het geheim, dat graaf Norton van mijn zijde kon losrukken, het geheim is, dat de stervende vader in zijn laatste uren aan zijn zoon opeubaarde. Het is Moet ik u den moorde- naar van gravin Margaretha noemen Dat was niet Blanca Norton, die er voor in de gevangenis kwam dat was niet Juan haar broeder, die men verdacht. Ik, een Amerikaansche, weet beter een raadsel op te lossen, dan gij, Engelschen, en ik zeggraaf Norton zelf was de moordenaar, die zijn vrouw in koelen bloede vermoordde." Lady Carley was aschgrauw geworden. aAls je verklaring op waarheid berustte, vergeet niet, dat ik nog niet zeg, dat dit zoo is zou dit een verontschuldiging bij je zijn voor Victors handelingen tegenover je z/Neen," antwoordde Bertha, met moeite haar toorn onderdrukkende. Met haastige schreden stapte zij heen en weer. #Hij zou mij uit overgroote liefde veriaten hebben Daar mag ik nist van hooren Welke man beminde zijn vrouw en verliet haar weinige uren, nadat het huwelijk gesloten was z/En toch is het zoo," antwoordde de lady. Bertha bleef stilstaan en keek de oude dame ongeloovig aan. z/Tante Elizabeth," sprak zij, //zeg mij eens oprechtMeent u, dat graaf Victor goed gehandeld heeft Lady Carley antwoordde plechtig z/Ja, Bertha! Victor kon nietanders hatidelen!" z/Dan is alles mij een raadsel, dat ik niet begrijp,"' antwoordde Bertha. TER SECZEKSCHE COURAST.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1