K1 g e m e e n Hieuws* en Advertentieblad voor 2eeuwsch«Vlaandorea. 4017. Zaterdag 5 Januari 1901. 41e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. Twijfelt gij er nog aan. Telegrafische berichten ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Eranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /'0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts t veemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze conrant behoort eeu bijroegsel. Bij Kon. besluit zijn 1°. met ingang van 1 Januari 1901, benoemd tot leden van den geneeskundigen raad voor Zeeland en westelijk Noord-Brabantde heeren dr. H. Goemans, te Zierikzee; dr. H. A. H. van der Heiden, te TilburgL. K. van der Harst, apotheker te Middelburg; J. B. van Kalmthout Pzn., apotheker te Goes 2°. tot plaatsvervangende leden van dien raad de heeren T. F. Martin, genees-, heel- en ver- loskundige te Hulstdr. B. J. Holster, te Klun- derlM. N. Baert, apotheker te Vlissingen; H. J. Spitzen, oud-apotheker te Ginneken. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren kwamen in behandeling de wetsontwerpen met betrekking tot het huwelijk van de Koningin. In de eerste plaats dat tot goedkeuring van Hr. Ms. huwelijk, regeling van de wijze van voltrekking en van eenige gevolgen van dit huwelijk. De heer Troelstra betoogde dat in de praktijk van het medezeggingsrecht van de Staten-Generaal niet veel terecbt komt; want waar de proclamatie, waarbij de Koningin haar verloving bekend maakte -door alle ministers was onderteekend, had de Re- geering feitelijk zich reeds voor het huwelijk ver- klaard. Echter waar van den prinsgemaal alleen eenige indirecte invloed zal uitgaan op de Koningin, die zelf bitter weinig invloed op Regeeriugsdaden heeft, bestaat er voor spreker geen reden om zich tegeu het huwelijk te verklareu. Maar wel is R volgens spreker de wensch van een groot deel van het volk, dat het de Koningin zal mogen gelukken, haar jeugdigen Niinrod zooveel smaak in te boezemen De voorzitter verzoekt den spreker dergelijke uitdrukkingen achterwege te laten, waarop de heer Troelstra antwoordde, dat er niets beleedigends in lag, want dat Nimrod toch een geweldig jager was. Spreker hoopt echter, dat de Koningin haar gemaal tot zachter, verhevener vermaken zal weten te stemmen. Waar de heer Troelstra daarna ter sprake bracht de beweging der militaire autoriteiten, voor een huldeblijk der militairen, werd hij door den voor zitter ge'interrumpeerd en de heer Conrad voegde den heer Troelstra toe, dat 't schaude was, over die kwestie te spreken op een wijze gelijk laatst- genoemde deed. De heer Troelstra kwam hier tegen op en ten- slotte, vertrouwende het huwelijk aanleiding zal zijn voor ruime toepassing van het gratierecht, gaf spr. den minister van justitie in overweging gratie voor de gebrs. Hogerhuis. Voorts keurde hij 't af dat er voor Hr. Ms. huwelijk uitzonderingen worden gemaakt als bv., dat de minister van justitie als ambtenaar van den Burg. Stand optreedt. De minister van justitie verdedigde dit met het oog op het booge gewicht van het huwelijk. Het algemeen debat werd daarop gesloten. De heeren Pyttersen en Van der Zwaag hadden bezwaar tegen het artikel van het ontwerp, dat ten aanzien van hertog Hendrik niet zullen gelden de wettelijke voorschriften betreffende den leeftijd waarop men tot eenige landsbedieuing benoembaar is. De Minister verdedigde het artikel, ter ver- mijding later van persoonlijk debat. Het artikel werd aangenomen met 79 tegen 10 stemmen. Tegen de heeren Van der Zwaag, Troelstra, Slaalman, Van Gilse, Nolting, Ketelaar, Van Kol, Schaper, Pyttersen en Kerdijk. Het eerste ontwerp is daarna goedgekeurd. Het wetsontwerp tot naturalisatie van hertog Hendrik werd mede zonder stemming goedgekeurd. Hierna volgde het wetsontwerp tot regeliDg van het inkomen van den gemaal der Koningin, gedurende den weduwnaarsstaat (/l50,000) waar- tegen de heer Van Gilse die het Kabinet aan- sprakelijk stelde voor de schade die z. i. door het ontwerp aan het prestige van het koningsschap wordt toegebracht verschillende grondwettige bezwaren opperde. Spr. zag in 't ontwerp, dat door hem ook praematuur werd geacht, een ongeoorloofde uit- breiding van de bij de Groudwet vastgestelde regelen. De heer Troelstra achtte 'torn verschillende redenen beter, de kwestie van het verleenen van een inkomen bij weduwnaarsstaat thans niet uit te maken. Onder meer merkte spreker op, dat bij kinder- loos overlijden van de Koningin er geen de minste reden bestaat voor toekenning van een inkomen aan den hertog, want diens aanwezigheid hicr te lande zal voor het land geenszins noodig zijn, ja integendeel misschien juist minder gewenscht, omdat in bedoeld geval (bij kinderloos overlijden der Koningin) een opvolger uit andere liju van het Oranje-Nassau-huis als koning of koningin zal optreden. En is er wel een troonopvolger, dan behoeven niet allerlei bij-figuren uit 's lands kas te worden onderhouden. Ook heeft het volk geen belang bij feesten en hofplechtigheden, waarvoor het in komen zou moeten dienen. Wie zich de weelde veroorlooft, een koningin te trouwen, moet er rekoning mee houden, uit eigen middelen zijn staat te kunnen ophouden. En als de gemaal later als regent over een minderjarigen troonopvolger moet optreden, zal hij eeu grondwettige bezoldiging genieten. Overigens sloot spr. zich aan bij de grondwet tige bezwaren van den heer Van Gilse en ten- slotte keurde hij af de kapitalistische bevoorrech- ting, die weder uit het ontwerp blijkt. Van soc.-democratisch standpunt protesteert spreker tegen het z. i. stuitend voorstel om een pensioen te geven aan den rijksten man van de rijkste vrouw in het land, terwijl arme ouden van dagen en hun weduwen niets krijgen. Bij voorbaat protesteert hij tegen een eventueel in te dienen voorstel om reeds bij het leven van de Koningin aan den prinsgemaal een inkomen te geven. De heer Lohman had daarentegen gaarne ge- zien, dat de Regeering het niet gelaten had bij haar waardeering van den wensch van vele leden om bij het leven van de Koningin reeds een in komen aan den prins-gemaal te geven, en z. i. zich te dezen aanzien duidelijk had verklaard. De heer Ketelaar verklaarde, dat hij en zijn partijgenooten zullen stemmen tegen het ontwerp dat h. i. ongrondwettig en praematuur is, De Minister van Financien het ontwerp ver- dedigende, ontkende dat de voorgestelde regeling in sirijd met de Grondwet zou zijn, en ook achtte de Minister dit tijdstip 't geschikte om te regel en het inkomen van den prins-gemaal, wien voor zijn huwelijk zekerheid moet worden gegeven, later den luister van zijn naam te kunnen ophouden. Overigens handhaaft de Minister tegenover den heer Lohman het voorstel zooals't werd ingediend. De heer Lohman kwam op tegen de onver- schilligheid van de Regeering, ten aanzien van den wensch van vele leden, om den prins-gemaal een jaarlijksch inkomen te geven, hetgeen volgens spreker ook de wensch van een groot deel van 't volk is. Ten zeerste betreurt spreker de schriel- heid als 't op betalen aankomt. De heer Troelstra, bestrijdende de beweringen van den heer Lohman, kwam er tegen op, dat de Oranjeliefde van een deel van het volk door het geheele volk moet worden betaald. De heer Veegens betoogde, dat aan de Regeering de verantwoordelijkheid voor haar voorstel moet worden gelaten, en dat de Kamer geen initiatief kan nemen, voor een ander voor de Regeering niet bindend voorstel. De heer De Ras zegt, dat 't voor hem vast staat, dat de overgroote meerderheid van het volk zou zijn voor toekenning van een jaarlijksch inkomen aan den prins-gemaal. Met het oog echter op den tegenwoordigen stand van zaken heeft spreker afgezien van een daarop betrekking hebbende motie. Maar hij werpt op de Regeering alle verantwoordelijkheid van haar voorstel. De Minister, repliceerende, protesteerde o. a tegen des heeren Lohmans verwijt van schrielheid, koelheid en onverschilligheid. Het wetsontwerp werd daarna aangenomen met 81 tegen 7 stemmen. Tegen Nolting, Ketelaar, Van Kol, Sch aper Van der Zwaag, Troelstra en Van Gilse. Bij het vierde ontwerp (suppletoire marine- begrooting) voor toevoeging van een zee-officier als adjudant- aan den prins-gemaal, bestreed de heer Van der Zwaag de verhooging tengevolge van dit ontwerp, omdat z. i., wanneer 't noodig is, aan hertog Hendrik adjudanten toe te voegen, dezen te vinden zijn in het bestaande Militaire Huis der Koningin. Ook dit ontwerp werd aangenomen met 78 tegen 4 stemmen. De voorzitter werd gemachtigd, namens de Kamer een audientie aan te vragen aan Hare Majesteit, bij gelegenheid van haar huwelijk. De Kamer zal niet bijeen komen voor 12 Eebruari. TEIt NEUZEN, 4 Januari 1901. De predikanten R. W. de Jong te Ter Neuzen en A. H. van Minnen, vroeger te Zaamslag, thans te 's Gravenzande, vormen het tweetal voor predi- kant bij de Geref. gemeente te Ilalfweg. In het jaar 1900 heeft het de volgende dagen geregend Januari 22, Februari 13, Maart 9, April 14, Mei 9, Juni 13, Juli 8, Augustus 13, September 4, October 18, November 9 en December 13. Zamen 145 dagen. Bij het laatst gehouden examen voor het telegraafradicaal is o. m. geslaagd de klerk der posterijen en telegrafie G. A. Crince te IJzendijke. Axel. In het afgeloopen jaar werden alhier door het Rijkstelephoonkantoor behandeld 3281 telegrammen, waarvan 1757 ontvangen en 1524 verzonden. De ontvangst bedroeg f 574,60. Koevvacht. Bij den werkman H. de G. zijn op Oudejaarsavond uit den stal een 9tal schoone konijnen ontvreemd, die juist dien dag verkocht waren om Woeusdag te leveren. Ook in de buurt hebben de dieven nog bij een paar lui een bezoek gebracht, doch blijkbaar niets gevonden. Zuiddorpe. Gedurende het jaar 1900 werden alhier geboren 25 kinderen en overledan 26 personen. In de gemeente vestigden zich 41 personen terwijl er zich 47 elders gingen vestigen. De bevolking verminderde aldus met 6 zielen. Zij bestond op 31 December 1900 uit 501 m. en 507 vr., te zamen 1008 zielen. Hengstdijk. In deze gemeente is voor het nationaal huwelijksgeschenk opgehaald, de som van f 25,60. Hoofdplaat. De jagersnatuur van sommige landbouwers speelt hen wel eens partenen doet dan dikwijls een duur schot verrichten, wanneer in overijling te werk wordt gegaan. Een varken van Dierinx, landbouwer, zoekende naar een mannelijk natuurgenoot op de hoeve van H. Temmerman, deed deze naar zijn vuurwapen grijpen en velde den grooten mestputlooper met t6n schot neer. Betalen was natuurlijk de bood- schap, en het gevelde dier werd in den grond gestopt. 's Gravenhage, 4 Jan. Bij Kon. besluit is benoemd tot directeur van het postkantoor te Axel de beer H. W. Bor, thans directeur van het post- en telegraafkantoor te Willemstad. De parkwachter P. de Jong, dienstdoende in het Vondelpark bij de P. C. Hoofdstraat te Amsterdam, deed Donderdagochtend een griezelige vondst. Bij een der boomen voor het hek, dat toegang geeft tot de bedoelde straat, zag hij een kinderlijkje liggen, gewikkeld in eenige llollannsche couranten. Toen de.beambte het opraapte, bemerkte hij dat het hoofdje, een prachtig bruin kopje, blijkbaar door een vlijmscherp mes, van den romp van het wicht was afgesneden. De Jong bracht het lijkje aan het politiebureau Leidscheplein en onmiddelijk werd door den heer Dusser de Barenne een onderzoek ingesteld. In de omgeving maakte het geval heel wat sensatie. In een hotel liet onlangs een „heer" een schoenmaker op zijn kamer ontbieden om hem schoenen aan te passen. Een paar viel dadelijk in den smaak en de schoenen werden aangepast. De rechterschoen zat als als geschilderd, maar de linker wrong, zoodat de //heer" het uitgiide van de pijn. Dat was te verheipen, zei de schoen maker, binnen een paar uur zou hij den schoen passend terugzenden. Een half uur later vervoegde zich een tweede schoenmaker, eveneens ontboden, met schoenen. Weer hetzelfde spel, maar nu zat de linksche als aangemeten, doch de rechter deed knellende pijn. De schoenmaker zou den rechter schoen op de leest zetten en hem over een paar uur terugzenden. Doch voor de beide schoenmakers terugkwamen trok de oplichter den achtergelaten rechter- en linkerschoen aan en lichtte zijn hielen met de nieuwe schoenen er aan. Een hevige brand heeft te Lyon twee groote huizen verwoest. De schade beloopt ongeveer 200,000 francs. Te Londen is de nieuwe eeuw met nalten mist en duisternis den geheelen Nieuwjaarsdag door begonnen. Op het midden van den dag heerschte in het midden van de stad een duister nis zoo zwart als wanhoop, en zelfs de vele electnsche lichteu waren niet in staat meer dan dunne flauwe, droomerige lichtstraaltjes door den mist te schieten. Het verkeer leed zeeroveral gebeurden kleine ongevallen. Te Anteuil heeft in den nacht van 31 December een brand gewoed, waarbij ernstige ongelukken zijn gebeurd. Twee dieustmeisjes, geen uitweg vindende om te ontsnappen, zijn op een belvedere van het brandende huis geklommen en hebben zich van daar in den tuin laten vallen de eene was dadelijk dood en de andere heeft beide beenen gebroken. Te Parijs stond onlangs voor het gerechts- hof een man terecht, beklaagd van medeplichtig- heid aan bedelarij. Hij had van een ander, die een brood als aalmoes had gekregen, een stuk er van aangenomen. De rechtbauk had hem deswege tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Op het requisitoir van de advocaat-generaal volgde nu vrijspraak, omdat het aauuemeu van een stuk brood, dat iemand wordt aangeboden, al is het door eeu bedelaar, niet met bedelarij gelijk ge- steld kan worden. De man had intusschen al 11 wekeu in voorloopige hechtenis doorgebracht. Zeer zeker, al hoewel nu reeds sedert een paar jaren, men dagelijks in de dagbladen de wonder- voile genezingen leest zelfs van de hopeloosste gevallen door het regelmatig gebruik der Pink Pillen van Dr. Williams, zijn er toch nog per sonen die twijfelen. Zoo gij nog twijfelt, waarom u dan niet rechtstreeks gewend, aan de personen waarvan de genezingen in de dagbladen vermeld worden, zij zullen met genoegen u antwoorden en u dezelfde verklaring geven als die zij aan onze verslaggever gaven die zich persoonlijk tot hen gewend heeft om uit hun eigen mond de bevestiging van hun schrijven te vernemen. Mej. de Wed. M. van Zweeden, Walstraat te Vlissingen had ons ook geschreven, voorheen, was ik erg lijdende aan hoofdpijn, de bezigheden, die mijn hotel en koffiehuis mij dagelijks geven waren mij te veel en thans na 't gebruik van 4 doosjes ben ik geheel opgeknapt. Honderdmaal dank voor uwe genezing. Prijs 1,75 de doos 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Daar het doe! dezer geneeswijze is de her- nieuwing van het bloed en de versterking der spieren, strekt hare werking zich op vele ziekten uitbloedarmoede, rheumatiek, heupjicht, zenuw- pijn, verlamming, ruggemergstering, St. Vitus dans, hoofdpijn, zenuwachtigheid, klieren, enz. De Pink Pillen hergeTen de schoone kleuren aan de bleeke gezichten, handeleu in alle gevallen urms HK COIIRAST. Dit blad versehijnt Xln»n<l»K-, Woen8daK- en Vg.Jdagavoinl, ultgeasornlerd op Feestdagen, bij de Firnm P. J. VAW BK ■AMTDK te Tee leanen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1901 | | pagina 1