A1 g e m e e a Uieuws* en Admtentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen, AANBISTEDINIL No. 4007. Dinsdag 11 December 1900. Engeland en de I-A. Republiek. 40e Jaargang. aan besteden: President KRUGER in Nederland. De vervulde Vloek. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. het maken van een Brandspuithuis te Sluiskil. PEUILLETON TER VEI/JiVSCIIE (OIR tVT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,4-0. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr^js slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. nit bind verschijnt daaodag-, Woeosdag- en Vrijdag-avond, nitcezoDderd op Feestda^en, bij de Firma P. J. WiW DK SA.vnK te Ter t. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 17 December 1900, 'suamid- dags ten 3 ure, in het Raadhuis aldaar, in het openbaar bij enkele inschrijving Het bestek ligt ter inzage op de gemeente- secretarie. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden te Sluiskil op Vrijdag 14 December 1900, aanvangende des vooriniddags ten 10 ure. Ter Neuzen, 10 December 1900. Burge meester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Zeven malen heeft president Kruger zich Vrijdag op het balcon van het //Hotel des Indes" vertoond en toch bleef het publiek op de luidruchtigste wijze aandringen om hem nogmaals te zien. Men zong godsdienstige liederen, de volksliederen der republieken, en de Marseillaise, en kreteu //arbi trage, arbitrage" waren niet uit de lucht. Om- streeks half 9 richtte de politie nameus de omgeving van den president, tot het volk de dringende uitnoodiging, gezang en kreten testaken, aangezien de president zich reeds om acht uur ter ruste had begeven en hij in zijn slaap gestoord werd. Een 400tal jongens van de Teekenacademie gaven hieraan gevolg, door gezamenlijk af te trekken, en dit sleepte een aanhang mede, even daarna echter kwam da eerewacht, die den president van het station naar het hotel vergezelde, en toen was het rumoer weer gaandede ruiters reden onmiddelijk verder, maar te-vergeefsch beproefde daarna de politie nogmaals door zachten drang invloed uit te oefenen op de dichte volksmassa; eerst toen dr. Leids, de gezant van Transvaal, zelf onder de menigte kwam en een beroep op het volk deed, ging men tegen 10 uur uiteen. J—P— s mm..-»■m-wiwb, Naar het Duitsch. 29) i~-~ Het was bijna twaalf uur. In elegant toilet lag Beatrice op een ottomane in de woonkamer van de eerste verdieping van het slot Powsys. Daar ging opeens de deur open en Bertha trad binnen. In haar jeugdige schoonheid zag ze er zoo bekoorlijk mogelijk uit. wGoeden morgen, Beatrice," zei ze. //Hoe gaat het met je? Doet je voet nog pijn Zij trad nader en drukte haar nicht een kus op de wangen. Het bevallig voorkomen van Bertha was nu juist niet geschikt om de slechte stemming van het verwonde meisje te verbeteren. z/Ach, wat pijnantwoordde zij. //Ik wou, dat ik mijn Fransche hakken in New-York gelaten had. Zeg, Bertha, hoe laat ben je opgestaan z/Nu zal het komen!" dacht deze en deed moeite een glimlach te onderdrukken, maar ge- lukkig kon Beatrice haar niet zien, ze stond achter haar stoel. z/Hoe laat? Zoo omstreeks tien uur. Je weet, ik behoor tot de langslapers." z/Ilebt je den graaf al gezien Ja zeker Wij hebben samen gewandeld z/Samen gewandeld Waarover heb jelui zoo al gepraat Vroeg hij naar mij z/Ja," antwoordde Bertha twijfelend, ^natuurlijk vroeg hij naar je." In de stad was het ondertusschen een beetje rumoerig geworden. Een troep van 400 a 500 jongens en volwassenen trok eerst voorbij het paleis, onder het zingen van volksliederen, en toen in de richting van het Westeinde, waar de Engelsche gezant woonde. Toen de troep zich op de Riviervischmarkt vertoonde waren er slechts een hoofdagent en den agent in de nabijheid van het legatiegebouw maar deze, soms opgewonden kreten over Chamberlain enz. hoorende, trokken dadelijk den wapenstok en dreven de menigte uiteen, terwijl inmiddels een detachement politie ter ondersteuning aanrukte voor een mogelijken terugkeer van de troep. Een kwartier later kwam deze iuderdaad weer opdagen, maar werd verstrooid in de richting van de Prinsegracht, nadat in de Veenestraat al een gedeelte was uiteengej&agd. Van den president is Zaterdagochtend in de serre van het Hotel de» Indes een photografie gemaakt door den photograaf Ebner. Z.H.Ed, poseerde in zittende houding, op den fraaien leunstoel, hem dezer dagen ten geschenke gegeven. V6or het Hotel was een reuzen-kinematografisch toestel opgesteld, voor het oogenblik waarop de president ten tweeden male op het balcon zou verschijnen, hetgeen ten kwart voor twaalven geschiedde. H. M. de Koningin ontving in den namiddag tusscheu 3 en uur den president der Zuid- Afrikaansche Republiek. Daar Z.1I.E.G. incognito hier te lande vertoeft, werd hij niet met het eeremonieel ontvangen aan een Staatshoofd gewoonlijk gegeven. De heer Kruger werd echter van het hotel af- gehaald en naar het koninklijk paleis geleid en teruggebracht door een hofdignitaris, die in het hofrijtuig naast den president plaats nam. H. M. de Koningin en H. M. de Koningin- Moeder ontvingen tegelijk in den receptiesalon den President der Z. A. Republiek. De audientie duurde precies een kwartier. Bij het onderhoud tusschen de Majesteiten en het Staatshoofd was niemand tegeuwoordig. Dr. Leyds, de gezant, had den President tot aan de koninklijke appar- tementen geleid en trok zich toen terug tot dat het gehoor was afgeloopen. Natuurlijk heeft Kruger de Koningin dadelijk zijn eerbiedigeu dank aaugeboden voor de beschikbaarstelling van Hs. Ms. pantserdekschip Gelderland voor zijne reis naar Europa. De President werd aan den ingang van het paleis ontvangen en uitgeleid door den dienst van HH. MM., bestaande uit den grootmeester z/Zei hij niets van je weet wel //Van het plan om met je te trouwen Neen geen woord Zachtkens sloeg Bertha haar arm om haar nicht en vroeg//Lieve Beatrice, denk je niet, dat er een misverstand heeft geheerscht bij het gesprek op dien avond, toen wij op het meer van Marcoom gevaren hebben?" //Een misverstand herhaalde Beatrice ver- wonderd. //Hij vroeg me toen, of ik met hem wilde trouwen dat wil zeggen, op bedekte wijze bekende hij mij zijn liefde. Eindelijk zei hij, dat hij met mijn ouders zou spreken. Hoe kan daar nu een misverstand in het spel komen z/En toch is het zoo! Lieve Beatrice, graaf Norton moest wel met je ouders spreken, maar niet met betrekking op jou." z/Berthariep zij uit en wilde opspringen, vergetende, dat haar toestand haar dit belette. Haar oogen schoten vuur. //Wat zeg je daar? Zeg op, ik beveel het je z/Nu dan, Beatrice, wat de graaf met je ge- sproken heeft in de boot op het meer dat bedoelde hij niet zooais jij het begrepen hebt. Hij doelde op mij z/Op jou?" z/Ja op mij, Beatrice. Hij heeft mij ten huwelijk gevraagd." z/Wat? En wat heb je z/lk heb zijn aanzoek aangenomen. Dezen morgen heb ik den graaf het jawoord gegeven. Er volgde een lange poos stilte. Het gelaat van Beatrice was bijna niet te herkennen, zoo vertrokken was het. Plotseling verborg zij het in haar handen en barstte zij in tranen uit. baron Siitema van Grovestins, den adjudant majoor Van Tuyll van Serooskerke en den kamerheer jhr. Van Weede, alien in klein tenue. Bij het weer in draf wegrijden van 't paleis ging er weer groot gejuich onder de menigte op, wel ken bijval de President beantwoordde met het Waaien van zijn hoed. Eenigen tijd nadat president Kruger van zijn bezoek aan de Koningin was teruggekeerd, hebben minister Pierson en de minister van buitenlaudsche zaken, de heer De Beaufort, een bezoek aan den President gebracht. De heer Van Boeschoten heeft de beide ministers in de vestibule ontvangen en hen naar de vertrekken van den President begeleid. Dr. Leyds stelde de ministers aan den President voor. Het onderhoud tusschen president Kruger en de ministers heeft vijf en twiutig minuten ge- duurd. Na het vertrek der ministers heeft de president eene deputatie ontvangen van de Oud-strijders- vereeniging te Solingen, het bekende fabrieksstadje in Duitschland. De deputatie bood den President een eeresabel aan. De voorzitter der deputatie, de heer Miiller voerde daarbij het woord. President Kruger be antwoordde de toespraak. De degen is een prachtig bewerkt wapen. In het gevest komt het wapen voor van de Zuid- Afrikaansche Republiek, en aan den knop van de greep schittert een diamant. Op de kling is aan de eene zijde geciseleerd een episode uit een Boereugevecht. De opschriften luiden ffbis zum letzten Tropfen Blut" en //Furchtlos, Tapfer, Treu und Gut". Aan den anderen kant is eene voorstelling van een wapensmidse afgebeeld, met de opdrachtDen hochverehrten Prasidenten von iransvaal, Paul Kruger, gewidmet von den Kriegeru der Feldziige 18641866, 18701871, des Kreises und der Waffenstadt Solingen' Deutschland. Donderdag 13 December zal de president in het ,Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen" een receptie houden. Het comity voor de ontvangst van Kruger be- richt dat de president niet vddr den 18"1 Amster dam kan bezoeken. President Kruger zal ook Rotterdam met een bezoek vereeren. De ontvangst wordt geregeld door het gemeentebestuur in overleg met de Zuid- Afrik. Vereeniging en het Alg. Ned. Verbond. De vereeniging Krugers Vrienden zal den Presi dent tot eerewacht dienen. //Beatrice riep Bertha, die er van aangedaan was, om Gods wil, schrei toch niet zoo. Heb je hem dan zoo innig lief Als met een tooverslag verdwenen haar tranen. *Hem liefhebbenriep zij uit. ffIk denk er niet aan. Maardatis ongehoord. Waarom maakte hij me dan voortdurend het hof Waarom sprak hij dan woorden tot me, die ik niet anders kon opvatten, dan als een bekentenis van zijn liefde voor mij Waarom dat, als hij jou tot vrouw begeerde? En het ergste is nog, dat jij niet zooveel om hem geeft Zij keek de arme Bertha aan, alsof ze haar met de oogen wilde vernietigen. z/En mag ik dan eens vragen, hoeveel jij om hem geeft. als je hem niet lief hebt z/Meer toch dan jij, want ik ben althans niet op een auder verliefd I" »Ei, op wien ben ik dan verliefd z/Op Charles luide het slellige antwoord van Beatrice. //Ontken dat eens, als je durftJij bent op Charles verliefd en Charles op jou en zij keek Bertha zoo scherp aan, dat deze de oogen neersloeg. //De dubbelzinnige rol, die je gespeeld hebt, strekt je tot eerVoordat jij tusschen ons kwam, onderscheidde graaf Norton mij bij elke geiegenheid. Als ik niet het on- geluk had gehad ziek te worden, dan had hij reeds bij den overtocht uit Amerika aanzoek om mijn hand gedaan. Maar nu was je dag en nacht samenJe hebt je best gedaan om hem te boeien, totdat hij reddeloos in je macht was. Toen wist je zijn jaloerschheid nog op te wekkeu door je omgaug met mijn broer,en dit gaf den doorslag. Je hebt het goed overlegd, Roberts heeft, waar hij zooais nu te Durban feestelijk onthaald wordt, den mond vol van de broederlijke verhouding, die tusschen de Boeren en de Engelschen zal ontstaan. Hij stelt het voor, alsof na een paar dagen de oorlog gedaan zal zijn en alsof iedereen dan vergeten zal, dat hij, Roberts, de schandelijkste manier van oorlog- voeren is begonnen, en dat dit meer misschien dan iets anders de bevrediging in den weg zal staan. Als 't niet zoo Pecksniff-achtig was, zou het komiek wezen, deze uitlatingen van den oud- opperbevelhebber tegenover hetgeen de Engelsche regeering doet. Het ministerie van oorlog heeft aan de universiteit te Glasgow om artsen gevraagd voor dienst in Zuid-Afrika. De verbiuteuis is voor twaalf maanden. En volgens de Fraukf. Ztg. zijn de kanongieterijen van Ehrhardt, te Eisenach en Dusseldorp, bezig aan 18 batterijen nieuwerwetsche kanounen, systeem-Ehrhardt, voor het Engelsche ministerie van oorlog en moeten ook 54000 projectielen en 900 ammunitie ivagens worden afgeleverd. Het contract zou door be- middeling van de Chartered Company gesloteu zijn. Het nieuws van het oorlogsterrein leert ook heel iets anders dan een spoedige verzoening. Uit de telegrammen van Kitchener blijkt hoe de verslagen en ingesloten de la Rey zich den 3" bij Rusten- burg geweerd heeft en hoe de Wet over de Cale- donrivier ontsnapt aan Knox vervolging. Den 29" is generaal Bruce Hamilton naar Frankfort gemarcheerdde Boeren bleven buiten schot en de Engelschen namen paarden en ossen mede. Boeren staan bij Viervoetsberg, op 13 KM. van Ladybrand. Reuter seint uit Cradock dat er Zondag weer zwaar gevochten is bij Vrijburg. De Boeren verloren natuurlijk zwaar, en de Engelschen licht. Zonderling, dat de Engelschen met hun geringe verliezen voortdurend versterking uit Engeland moeten ontvangen, terwijl de Boeren zoo'n bron van aanvulling missen. Kitchener is met zijn ontvolkingsstelsel be gonnen. Te Johannesburg wordt de reubaan bij Booysens ingericht tot huisvesting van 4000 per- sonen. Alle omliggende hoeven aan den Rand zullen ontvolkt wordende bewoners worden in goed bewaakte kampen bijeengebracht, zoodat da rondtrekkende kommandos van hen geen voedsel, noch inlichtingen kunnen krijgen. Kitchener heeft weinig belangrijks te seinen. Alleen is merkwaardig zoo slecht als de Boeren schieten 100 man, die krachtig aanvallen op een kleine bereden post en toch geen enkele Engelsch- man geraakt. De Boeren hoopten en hopen misschien nog op een opstand in de Kaapkolonie. Het heet, dat een groot deel van de te veld staande kommandos een iuval in de kolonie wil doen. Bertha, ik wensch je het loon, dat je verdient hebt." z/Dankje voor je g'oede weuschen," antwoordde Bertha nu op spottenden toon. //Ik acht mij te goed om op je verwijten te autwoorden. Als jelui mekaar te Macroom niet begrepen hebt, dan ben ik daarvoor niet verantwoordelijk. Ik ga je nu weer verlaten, Beatrice dat is voor ons beideu het beste." z/Ga niet heen," gebood Beatrice. //Ga niet heen, maar beantwoord mij deze vraag: Bemin je Charles Bertha keerde zich om en liet een lach hooren. z/Beminnen Nu ja, ik bemin hem genoeg om hem niet in het ongeluk te storten. Zoodra wij meer voor elkaar werden dan neef en nicht, zou je papa hem onterven. Charles en ik, wij zijn practische menschen. Daarom zijn wij over- eengekomen, dat wij ook in de toekomst niets voor elkaar zijn dan neef en nicht." z/Wat zulke practische menschen toch te bewon- deren zijn sprak Beatrice met bijtenden spot. Bertha vertrok geen spier van het gelaat en ging heen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1