Hieuws A1 g e m e s n on Advertontieblad 2 o o u w s c h o o r 7 la a n d e r e n, s Spekslagerswinkel No. 3994. Zaterdag 10 November 1900. 40e Jaargang. BBAWDWB TI! Lokken van werklieden naar Mschland. Gesnengde berichten. Advertentien. MARIA DE RIJKE, weduwe F. Bakker, Teiegrafische berichten. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3juren^op den dag der nitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 9 November 1900. JOH. MARSILJE, KECMSCHE COIIRAST. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amenka 1,32*. Men abonneert zich bij bushouders. Yoor >GlglO J S 1 alle Boekhandelaars, Poatdirecteuren en Bneven- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaataing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tveemial berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. uiteezoDilerd op Feeatilagen, bij de Flrma P. J. f*S PK lilBK teJfer^Senzei^ UK bind verichijnt aaandag., Woensdog- en Vrijtlagavond. Burgemeester en Wethonders van TER NEUZEN maken bij deze bekend, dat de loting voor het dienen bij de Brandweer in 1901, en waaraan door alle ingeschrevenen wordt deck genomen, zal aanvangen op Dinsdag den 20 November aan. staande, des voormiddags ten 9 ure, op het Gemeentehuis. Ter Neuzen, 9 November 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester, J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN, gezien de circulaires van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat Nederlandsche werk lieden, door berichten in de nieuwsbladen ol door daartoe uitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, naar Duitschland ten behoeve van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwijl bij bun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar niet gebruikt kunnen worden, maakt de ingezetenen opmerkza im dat het geraden is, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan, of zelf bf door tusschenkomst van den Burgemeester hunner woonplaats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de looneu en de huurprijzen der woningen aldaar. Ter Neuzen, den 9 November 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Blijkens achterstaaude advertentie zal alhier op Dinsdagavond a. s. in het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente eene voordracht worden ge- houden over den Zuid-Afrikaanschen oorlog, door den heer Snijman, de zoogenaamde rebel, die ook in den oorlog gestreden heeft aan de zijde der stamverwaute broeders. Yoorzeker zulleu velen belangstellend zijn om over dezen worstelstrijd een en ander te hooren uit den mond van een Afrikaander, die den oorlog zelf heeft medegemaakt. L.l. Woensdagavond had op de bovenzaal bij de wed. Acke alhier de aangekondigde leziDg en de vertooning der lichtbeelden plaats betreffende Zuid-Afrika. Reeds vroegtijdig was de zaal goed gevuld met een belangstellend publiek, dat met aandacht de spreker, de heer A. H. Pinot Jr. van Kaapstad, gekleed als Afrik. Boer in oorlogs- kostuum volgde, toen bij op gezellige wijze mede- deelingen deed over dat land „zoo heerlijk schoon en nu met bloed gedrenkt." De samenkomst duurde pi. m. 3 uren en raim 70 lichtbeelden in de oorspronkelijke photografische kleuren werden vertoond. Het publiek keerde zeer voldaan over hetgeen het gehoord en gezien bad buiswaarts. Gisteravond trad de beer Pinot te Axel op in het lokaal van heer P. Koole. Dat men ook daar over de voordracht voldaan was blijkt wel daaruit, dat de heer Pinot zijne voordracht aldaar morgenavond op verzoek zal herhalen. Bedankt voor het beroep te Antwerpen door Ds. K. J. Kapteyn, predikant bij de Geref. kerk te Axel. Naar we vernemen is de toestand van den Zondagavond te Hulst verwonden Ch. Wauters gunstig te noemen en bestaat er alle hoop op herstel. Zaanislag, 7 Nov. Bij den landbouwer J. Zegers alhier, is onder het rundvee bet mond- en klauwzeer uitgebroken. Hontenisse. De Oranje-vereeniging alhier, wier doel is het verstrekken van kleederen aan de armen, presidente rnej. Koopmans van Boekeren, secretaresse freule S. Collot d'Escury gaf Maandagavond j.l. in de school in de Molen- straat alhier, baar tweede jaarlijksche weldadig- heidsvoorstelling. Het programma bevatte muziek voor piano, zang, 2 comediestukjes en de bekende operette Sneeuwwitje. Werden de stukken voor piano it quatre mains en zangstukken, met medewerking van mej. I. van Waesberghe van Hulst, uitstekend uitgevoerd, niet minder was dit het geval met de beide comedie stukjes, (alien vrouwenrollen) „een comediestukje tegeu wil en dank" en ,,Tante Jet. Men kon zoo zien, dat er flink gestudeerd was alle mede- werksters waren goed in hun rol, vooral het laatste vond veel bijval. De 4 dienstmeisjes daarin waren typisch, zoo ook de tante en nicht. Moesl ik een prijs toekennen voor de beste speelster daarin, 'k zou waarlijk niet weten aan wie die toe te kennen. De clou van den avond was ecbter de operette „Sneeuwwitje". Nog zie ook in gedachten die lieve tooneelen elkander opvolgen. De mooie maar booze koningin, hakende naar den dood van baar stiefkind, Sneeuwwitje, den jager gelastende het in 't bosch dood te schieten, en deze haar, om hare lieftalligheid en jeugd, met tranen in de oogen, haar de vrijheid gevend vervolgens Sneeuwwitje in bet bosch bet huis der dwergen binnentredende, van bunne tafel etend en zich in een hunner beddeu te slapen leggend daarna de thuiskomst der 7 dwergen, wien zij, ontwakend, baar wedervaren vertelt, en besluit, op hun verzoek, bij hen te blijven. Eu dan als Sneeuwwitje, door de booze koningin ontdekt, door deze met een appel vergiftigd wordt, en de dwergen baar bij hun terugkeer van het werk vinden liggen en haar dood wanen, baar op een praalbed leggen, met bloemen be- strooien, en, daarom geknield, hun treurzang aan- heffen dat alles was werkelijk lief en schoon. Men kon bet die lieve kleine spelers aanzien, dat ze geheel in hun spel opgingen. En, evenals bij de schoone slaapster in het bosch, kwam ook daarna de Prins, waarop Sneeuwwitje, slechts in zwijm, ontwaakt. Eindelijk de bruiloft van Sneeuwwitje met den Prins waarop al de dwergen verschenen, ieder met een hofdame. 't Behoeft nauwelijks gezegd, dat de toeschouwers na ieder tooneel blijken van goedkeuring gaven, en aan het eind een daverend applaus bewees, hoe lief en uitstekend men de uitvoering vond, en dat door kinderen van 5 tot 14 jaren. Passende costumes, (de dwergen in bruine pijen en met lange grijze baarden) en decors verhoogden het effect van het stuk. Algemeen was men dan ook vol bewondering voor den moed en bet geduld, die de presidente en hare helpsters moeten bezield hebben bij het instudeeren van de operette. Door de presidente werd v66r het slot der voorstelling dank gezegd aan hare jonge mede- spelers, aan de ouders omdat zij hunne lievelingen voor het goede doel aan haar hadden willen afstaan aan bet talrijke publiek voor de opkomst en den steun daardoor aan de vereeniging gegeven, en aan alien een tot weerziens tot den volgenden winter toegeroepen. Middelburg, 5 Nov. Het adres (d. d. 5 No vember) dat bij Gedep. Staten inkwam en naar aanleiding waarvan zij aan de Prov. Staten voor- stellen de in 1900 bedijkte gronden in den Brakman tusscben de polders Stad Philippine, Kleine Stelle en Vergaert onder de gemeenten Philippine en Hoek tot 6en waterschap te ver- eenigen, luidt als volgt »Geven eerbiedig te kennen „1. Willem Overbosch, ontvanger der regis- vtratie en domeinen te Hulst j „3. Emile Bernardus Dumoleyn, notaris te ffHontenisse »in hunne kwaliteit van voorzitter en seeretaris ffder vergadering van eigenaren van de in 1899 bedijkte gronden in den Brakman nabij Philippine; wdat in de op 7 Augustus 1900 te Ter Neuzen z/gehouden vergadering van genoemde eigenaren „de wensch is uitgesproken, dat al de boven- „bedoelde ingedijkte gronden tot &:n polder of „waterscbap zouden vereenigd worden op grond //van het motief dat vorming van een polder eene z/belangrijke besparing van administratiekosten z/ten gevolge zal hebben, terwijl moeilijkheden ,/tusschen de eigenaren der gronden op grond van „mogelijke verschillende belangen der beide, door z/het kanaal gescbeiden gedeelten, door de over- /,groote meerderheid van eigenaren niet gevreesd z/worden. wRedenen, waarom zij zich thans tot uwe ver- z/gadering wenden met het verzoek aan den wensch fVan eigenaren gevolg te willen geven". ver- na Drama te Overslag. Men scbrijft ous uit Overslag Het is ous aangenaam te mogen melden, dat bet afzenden van ons vorig bericht er in den toestand van den gewonden Er. de Meij een gunstige wending is gekomen. Wel is nog niet alle gevaar geweken maar er bestaat hoop, dat hij genezen zal. Zijne wonden staan goed en dank zijn krachtig gestel, gehard door het visschers- bedrijf, heeft zijn gezondheid weinig geleden. Door de Nederlandsche en Belgiscbe politie wordt het onderzoek steeds voortgezet. Woensdag is weder een persoon in hechtenis genomen, een zekere D. van Wachtebeke, een militair, die met een maand verlof thuis was. Hij werd door de gendarmen van het laud gehaald, waar hij werkzaam was en naar Gent vervoerd. Hij wordt verdacht een werkzaam aanded genomen te hebben in de mishandeling en rerwonding van De Meij en Suy. Thans zijn dus vier verdachten in hechtenis en wel drie in Gent en een in Middelburg. Woensdag zijn nog een paar personen door den rechter van instructie te Gent gehoord o. a. ook de persoon, die naar men zegt tusschenbeide is gekomen op het oogenblik, dat de woestelingen bun slachtoffer in het water wilden werpen. Middelburg, 9 Nov. Bij de heden gehouden zittiug der Prov. Staten waren 39 leden aanwezig. De aanvang der zitting geschiedde met besloten deuren in verband met het voorstel van Ged. Staten betreffende de procedure, gevoerd tegen den Belgischen Staat tot vergoeding van de schade door een Belgischen loodsschoener veroorzaakt aan de prov. stoomboot „Zeelandia." Aangenomen is het voorstel van Ged. Staten, betreffende de regeling pensionneeren en het ver- leenen van wachtgeld aan provinciale ambtenaren en bedienden, na aanneming van amendementen. Naar aanleiding van het voorstel van Ged. Staten tot afwijzipg van het verzoek van het bestuur der IJzendijksche trammaatschappij om verlenging van subsidie voor tien jaren, stelt de heer Hombach inwilliging voor dat met 26 tegen 12 stemmen wordt verworpen. Naar aanleiding van het voorstel van Ged. Staten tot het verleenen van een renteloos voorschot ad f 20100 voor wegsverbetering van den polder Nieuw Kieldrecht, wordt door den heer Maas een amendement voorgesteld om de helft te verleenen. Dit amendement werd verworpen met 26 tegen 13 stemmen, terwijl bet voorstel van Ged. Staten werd aangenomen met 23 tegen 16 stemmen. Het voorstel van Ged. Staten tot wijziging van het reglement op de wegen ten behoeve van wiel- rijders, is op voorstel van den Voorzitter, wegens de vele amendementen, aangehouden tot de vol- gende vergadering. Het voorstel van Ged. Staten tot vereeniging van de nieuw bedijkte gronden in den Brakman tot een waterschap is met 17 tegen 11 stemmen aan genomen, nadat verworpen is met 21 tegen 7 stemmen het voorstel van den beer Pompe van Meerdervoort tot uitstel. Het voorstel van vier leden om hoogstens f 500 beschikbaar te stellen voor de landbouwtentoon- stelling te Middelburg in Juni 1901 van de maatschappij Landbouw en Veeteelt is aangehouden tot de volgende vergadering op morgen te tien uur, daar de zitting wegens te weinig aantal leden niet meer kon doorgaan. door het openscbuiven van een der ramen, schafte men zich toegang tot de slaapkamer van mevrouw, die men daar bewusteloos in bed vond liggen. Ook de hond was geheel bedwelmd. Aan de hulp van twee doctoren was bet te danken, dat mevrouw weder werd bijgebracht. De hond werd eveneens weer beter. Dat dit geval eeuige consternatie teweegbrachl, is begrijpelijk. Niet genoeg kan intusschen aan- gedrongen Worden te zorgen, dat toch vooral gas- kranen bij bet naar bed gaan goed gesloten worden. - Een heer bad te Parijs Yrijdag in zijn hotel onder zijn oorkussen eene portefeuille met duizend francs aan baukbiljetten laten liggen. Hij was uitgegaan en toen hij't verzuim bemerkte terstond teruggekeerd, maar geen der knechts wist er iets van. De beer gaf de zaak bij den commissaris politie aan. Heeft u onder't kussen gezocht vroeg deze. Natuurlijk nietbet bed is toch opgemaakt Hm, zoo'n bed in een hotel Kortom, de commissaris ging naar de slaapkamer mee. Keurig opgemaakt stood het bed daar. Ziet ge wel! jammerde de bees. De commissaris stak de hand onder 't kussen en haalde de porte feuille te voorscbijn. Ziet ge wel zeide hij. Twee jaar geleden heeft een Parijsche dame, die onbekend wilde blijven, aan de Parijsche Uni- versiteit een som van 500,000 francs geschonken als een fonds waaruit aan studenten, die in tijde- lijke verlegenheid verkeeren, kleine sommen kunnen worden versterkt, tegen belofte, op eerewoord, van het bedrag te zullen terugbetalen, zoodra zij daartoe in staat zijn. Na eenige aarzeling, omdat men dergelijke voorschotten bedenkelijk vond, werd de schenking aangenomen en volgens de bedoeling der schenkster gehandeld. In de deze week gehouden vergadering van den Senaat kon worden medegedeeld dat een der studenten, die 100 francs had opgenomen, die som reeds had terugbetaald. Op aanstaanden Dinsdag 13 November, zoo de Heere wil, hoopt onze moeder en grootmoeder haar 80>te* geboortedag te herdenken. Dat zij nog lang gespaard moge blijven, is de wensch van Hare kinderen en kleinkinderen. Zaamslag (Spui), 9 Nov. 1900. Yoor de ontvangen blijken van deel- neming ondervonden bij het overlijden onzen vader en schoouvader betuigen wij dank. J. K. W. TOLHOEKDe Jonge. D. TOLHOEK. Ter Neuzen, 9 November 1900. onzen De ondergeteekende maakt het ge- achte publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij een heeft geopend. Door een nette en vlugge bediening hoopt hij de gunst van een ieder waardig te maken. Donze-Yisserstraat D 81, Ter Neuzen. Wederom heeft te Utrecht een geval van bedwelmiug door gas plaats gehad. Dinsdagmorgen klopte een dienstmeisje als steeds hare meesteres tot opstaau. Zij ontving op baar dikwerf her- haald geklop geen antwoord. De hulp der buren werd ingeroepen. Met behulp van een ladder en Wie daarover BOEKEN verlangt te lezen, kan ze gratis en frauco ter leen ontvangen, en richtte het verzoek tot mej. J. Sibmacher Zltnen te Bussum, mej. Th. A. van Eck, //Pomona," te Oegstgeest, mej. Alb. Meijer, Keizersgracht 749, Amsterdam, mej. A. Snellen te Harderwijkof tot de heeren A. Carlier te Spankeren, J. E„ Knipschebr te Knolleudam.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1